З А К О Н У К Р А Ї Н И Про будівельні норми Цей Закон визначає правові та організаційні засадирозроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосуваннябудівельних норм. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 1. У цьому Законі нижче наведені терміни вживаються в такомузначенні: базова організація з науково-технічної діяльності убудівництві - науково-дослідна або науково-технічна (проектна)організація, що виконує у визначеному напрямі будівництва функціїщодо здійснення робіт із нормування; будівельні норми - затверджений суб'єктом нормуванняпідзаконний нормативний акт технічного характеру, що міститьобов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування таархітектури; нормування у будівництві - діяльність з розроблення тазатвердження будівельних норм для обов'язкового застосування усфері будівництва, містобудування та архітектури з метоюформування безпечного середовища для життя і здоров'я людини; державні будівельні норми - нормативний акт, затвердженийцентральним органом виконавчої влади з питань будівництва таархітектури; галузеві будівельні норми - нормативний акт, затвердженийміністерством, іншим центральним органом виконавчої влади в межахсвоїх повноважень у разі відсутності державних будівельних нормабо необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видівспоруд, що конкретизують вимоги державних будівельних норм; фонд будівельних норм - упорядковане зібрання контрольнихпримірників будівельних норм. Стаття 2. Сфера дії Закону 1. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарюваннянезалежно від форми власності, які провадять будівельну,містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують виготовленняпродукції будівельного призначення, а також на органи державноївлади та органи місцевого самоврядування. 2. Дія цього Закону не поширюється на діяльність у сферістандартизації будівельних матеріалів та виробів. Стаття 3. Законодавство України у сфері нормування у будівництві 1. Законодавство України у сфері нормування у будівництвіскладається з цього Закону, законів України "Про основимістобудування" ( 2780-12 ), "Про відповідальність підприємств, їхоб'єднань, установ та організацій за правопорушення у сферімістобудування" ( 208/94-ВР ) та інших нормативно-правових актів,що регулюють відносини в цій сфері. Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ Стаття 4. Принципи державної політики у сфері нормування у будівництві 1. Державна політика у сфері нормування у будівництвібазується на таких принципах: 1) створення безпечних умов для життя та здоров'я людини; 2) відкритості, прозорості і демократичності процедурирозроблення, погодження та затвердження будівельних норм; 3) доступності інформації про чинні будівельні норми; 4) відповідності будівельних норм сучасним досягненням наукиі техніки; 5) відповідності будівельних норм вимогам законодавства,міжнародних норм та правил. Стаття 5. Суб'єкти нормування у будівництві 1. До суб'єктів нормування у будівництві належать: 1) центральний орган виконавчої влади з питань будівництва таархітектури; 2) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, доповноважень яких належать питання з нормування у будівництві. Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури у сфері нормування у будівництві 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади зпитань будівництва та архітектури у сфері нормування у будівництвіналежать: 1) забезпечення реалізації державної політики у сферінормування у будівництві; 2) розроблення, затвердження, внесення змін до державнихбудівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність; 3) погодження технічних завдань на розроблення державнихбудівельних норм; 4) погодження проектів галузевих будівельних норм; 5) реєстрація державних і галузевих будівельних норм; 6) забезпечення гармонізації державних будівельних норм звідповідними міжнародними нормативними актами; 7) організація роботи із створення та забезпеченняфункціонування центрального фонду будівельних норм; 8) організація роботи з перевірки державних будівельних нормщодо відповідності вимогам законодавства, забезпечення їхвзаємоузгодженості та актуалізації через систему базовихорганізацій з науково-технічної діяльності у будівництві; 9) представлення України у відповідних міжнароднихспеціалізованих організаціях з нормування у будівництві; 10) організація роботи з поширення, офіційного оприлюдненнядержавних і галузевих будівельних норм, у тому числі шляхомрозміщення на своєму офіційному веб-сайті баз даних зактуалізованими текстами цих норм і надання безоплатного доступудо них,інформації про затверджені нормативні акти та документи зпитань нормування у будівництві, у тому числі документиміжнародних спеціалізованих організацій з нормування убудівництві, членом яких є Україна або з якими здійснюєтьсяспівпраця. Стаття 7. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері нормування у будівництві 1. До повноважень міністерств, інших центральних органіввиконавчої влади у сфері нормування у будівництві належать: 1) розроблення, затвердження, внесення змін до галузевихбудівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність; 2) подання центральному органу виконавчої влади з питаньбудівництва та архітектури пропозицій щодо розроблення державнихбудівельних норм та внесення змін до них; 3) розроблення державних будівельних норм, проектів змін доних та подання на затвердження відповідно до погодженогоцентральним органом виконавчої влади з питань будівництва таархітектури технічного завдання; 4) надання центральному органу виконавчої влади з питаньбудівництва та архітектури інформації щодо розроблення проектівгалузевих будівельних норм; 5) створення фондів галузевих будівельних норм; 6) організація роботи з офіційного оприлюднення галузевихбудівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційномувеб-сайті відповідного центрального органу виконавчої влади базданих з актуалізованими текстами цих норм і надання безоплатногодоступу до них, поширення інформації про затверджені нормативніакти та документи з питань нормування у будівництві. Стаття 8. Фонди будівельних норм 1. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва таархітектури створює центральний фонд будівельних норм, що міститьконтрольні примірники державних і галузевих будівельних норм. 2. Положення про центральний фонд будівельних норм і типовеположення про фонди галузевих будівельних норм затверджуютьсяКабінетом Міністрів України. 3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої владистворюють фонди галузевих будівельних норм, що містять контрольніпримірники галузевих будівельних норм. 4. Фонди галузевих будівельних норм діють на підставіположень, затверджених відповідними суб'єктами нормування. 5. Організації, підприємства, установи, на які покладаютьсяфункції зберігання центрального фонду будівельних норм та фондівгалузевих будівельних норм, визначаються відповідними суб'єктаминормування. 6. Тексти всіх будівельних норм, включених до центральногофонду будівельних норм, розміщуються на офіційному веб-сайтіцентрального органу виконавчої влади з питань будівництва таархітектури. Доступ до таких текстів є безоплатним. Стаття 9. Джерела фінансування робіт з нормування у будівництві 1. Джерелами фінансування робіт з нормування у будівництві єкошти Державного бюджету України та інші кошти в порядку,визначеному законодавством. 2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, доповноважень яких належать питання з нормування у будівництві,проводять торги (конкурси, тендери), у разі якщо вартістьрозроблення конкретного нормативу перевищує встановленийзаконодавством рівень вартості послуг, до яких застосовуєтьсязаконодавство щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державнікошти, а якщо не перевищує, то виконавців робіт з розробленнядержавних та галузевих будівельних норм визначають без проведенняторгів (конкурсів, тендерів). При цьому предметом закупівлівважається не сукупність нормативів, а кожна окрема будівельнанорма. Виконавцями робіт з розроблення державних та галузевихбудівельних норм є базові організації з науково-технічноїдіяльності в будівництві з переліку, складеного відповідно доположення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 3. Створення та зберігання фондів будівельних нормздійснюються в межах коштів, виділених на фінансування робіт знормування у будівництві, і не потребують додаткового фінансуванняз Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження та реєстрації будівельних норм 1. Розроблення, затвердження, внесення змін до державнихбудівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність,здійснюються центральним органом виконавчої влади з питаньбудівництва та архітектури. 2. Розроблення, затвердження, внесення змін до галузевихбудівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність,здійснюються відповідними суб'єктами нормування. 3. Виконавцями робіт з нормування у будівництві є базовіорганізації з науково-технічної діяльності у будівництві.Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності убудівництві затверджує Кабінет Міністрів України. Перелік базовихорганізацій встановлює центральний орган виконавчої влади з питаньбудівництва та архітектури відповідно до затвердженого КабінетомМіністрів України положення. 4. Проект галузевих будівельних норм перед затвердженнямсуб'єктом нормування підлягає погодженню з центральним органомвиконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 5. Порядок розроблення, погодження, затвердження, внесеннязмін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратиличинність, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 6. Державні та галузеві будівельні норми протягом одногомісяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації в центральномуоргані виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 7. Державні та галузеві будівельні норми не підлягаютьреєстрації в Міністерстві юстиції України. 8. Зареєстровані державні та галузеві будівельні норми, змінидо них набирають чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їхопублікування в офіційному друкованому виданні відповідногосуб'єкта нормування. 9. Органи, що затвердили державні та галузеві будівельнінорми чи зміни до них, зобов'язані розмістити тексти таактуалізовані тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційнихвеб-сайтах у вигляді баз даних цих норм та забезпечити безоплатнийдоступ до них. Стаття 11. Застосування будівельних норм 1. Застосування будівельних норм або їх окремих положень єобов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від формивласності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурнудіяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельногопризначення. 2. Будівельні норми можуть містити вимоги щодо оцінкивідповідності будівельної продукції вимогам законодавства. 3. Правила підтвердження придатності нових будівельнихвиробів для застосування, щодо яких відсутні вимоги будівельнихнорм, інших нормативних актів і документів у сфері будівництва,встановлює Кабінет Міністрів України. 4. У разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти,то ці стандарти є обов'язковими до застосування. 5. Відповідальність за недотримання вимог будівельних нормвизначається законом. Стаття 12. Оприлюднення будівельних норм 1. Будівельні норми та зміни до них у повному обсязіпідлягають оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях та наофіційному веб-сайті суб'єкта нормування. 2. Будівельні норми не є об'єктом авторського права. Розділ III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у назві та абзаці першому частини першої статті 96 КодексуУкраїни про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51,ст. 1122) слова "державних стандартів" замінити словами"будівельних норм, державних стандартів"; 2) у статті 39 Земельного кодексу України ( 2768-14 )(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) слова"державних стандартів" замінити словами "будівельних норм,державних стандартів"; 3) у назві розділу 3, назві та тексті статті 16 ЗаконуУкраїни "Про основи містобудування" ( 2780-12 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16,ст. 76; 2008 р., N 48, ст. 358) слова "Державні стандарти" та"державних стандартів" замінити відповідно словами "Будівельнінорми, державні стандарти" та "будівельних норм, державнихстандартів"; 4) у Законі України "Про відповідальність підприємств, їхоб'єднань, установ та організацій за правопорушення у сферімістобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46, ст. 398; 2006 р., N 22,ст. 184; 2008 р., N 48, ст. 358): у частині першій статті 1: в абзацах третьому, четвертому і п'ятому слова "державнимстандартам" замінити словами "будівельним нормам, державнимстандартам"; в абзаці одинадцятому слова "державних стандартів" замінитисловами "будівельних норм, державних стандартів"; у частині другій, абзацах третьому і п'ятому частини третьоїстатті 2 слова "державних стандартів" замінити словами"будівельних норм, державних стандартів"; 5) у частині другій статті 23 Закону України "Про благоустрійнаселених пунктів" ( 2807-15 ) (Відомості Верховної Ради України,2005 р., N 49, ст. 517) слова "державних стандартів" замінитисловами "будівельних норм, державних стандартів"; 6) у пункті 6 статті 11 та пункті 2 статті 19 Закону України"Про автомобільні дороги" ( 2862-15 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 2005 р., N 51, ст. 556) слова "державними стандартами"замінити словами "будівельними нормами, державними стандартами"; 7) в абзаці сьомому пункту 1 статті 4 Декрету КабінетуМіністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Простандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України,1993 р., N 27, ст. 289; 2005 р., N 51, ст. 557) слова "державнібудівельні норми і правила, а також" виключити. 3. Кабінету Міністрів України: у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Закономзабезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають зцього Закону; у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Закономрозробити: - концепцію розвитку Системи нормативного забезпеченнябудівництва в Україні на 2009 - 2015 роки; - положення про базову організацію з науково-технічноїдіяльності у будівництві; протягом року після набрання чинності цим Законом: - розробити програму перегляду державних будівельних норм іправил, прийнятих до набрання чинності цим Законом; - забезпечити формування центральним органом виконавчої владиз питань будівництва та архітектури центрального фонду будівельнихнорм, у тому числі включення до цього фонду текстів усіх чиннихдержавних будівельних норм, галузевих будівельних норм тадержавних будівельних норм і правил, прийнятих до набраннячинності цим Законом, а також розміщення на офіційному веб-сайтіцентрального органу виконавчої влади з питань будівництва таархітектури баз даних з актуалізованими текстами цих норм інадання безоплатного доступу до них. Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ, 5 листопада 2009 року N 1704-VI