МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Державного
секретаря
Л.М.Горбунова
23.10.2002
ЗГОДЕН
Директор Департаменту
В.В. Бутрименко
23 жовтня 2002 р.

ВИСНОВОК N 5/18
про скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України
___________________________________________________________
(найменування органу, який видав акт)

Порядок визначення меж зон охорони пам'яток, затверджений наказом
від 26.02.2001 N 41 ( z0234-01 )
__________________________________________________________
(найменування нормативно-правового акта, вид, дата та номер
розпорядчого документа, яким він затверджений)
15 березня 2001 року за N 234/5425
__________________________________________________________
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 p.
N 446 ( 446-2002-п ) "Про утворення Державної служби охорони
культурної спадщини", лист Міністерства культури і мистецтв
України від 06.08.2002 N 10-3962/18 щодо відкликання погодження
наказу Держбудархітектури від 26.02.2002 N 41 ( z0234-01 )
______________________________________________________________
(підстави для розгляду питання щодо скасування
рішення про державну реєстрацію)
В И С Н О В О К:
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
2002 р. N 446 ( 446-2002-п ) у складі Міністерства культури і
мистецтв утворена Державна служба охорони культурної спадщини як
урядовий орган державного управління, основним із завдань якої є
участь у формуванні й реалізації державної політики у сфері
охорони культурної спадщини та координації діяльності органів
виконавчої влади у цій сфері.
До її повноважень належить, у тому числі, забезпечення
визначення в установленому порядку меж територій пам'яток
національного значення, зон охорони, охоронюваних археологічних
територій, історичних ареалів населених місць. Зазначеною
постановою Міністерству культури і мистецтв та Державному
комітетові з будівництва та архітектури доручено привести свої
нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови.
Крім того, згідно з Положенням про Державний комітет України
з будівництва та архітектури, затвердженим Указом Президента
України від 20.08.2002 N 725/2002 ( 725/2002 ), Держбуд не має
повноважень стосовно визначення зон охорони пам'яток.
Міністерство юстиції листом від 14.08.2002 N 35-30-2328
пропонувало Держбуду України переглянути вказаний Порядок
( z0234-01 ), оскільки окремі його положення не відповідають
вимогам чинного законодавства, зокрема: пункт 1.4, де встановлено,
що відповідальними за визначення та затвердження зон охорони
пам'яток є Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України та вповноважені ним органи охорони культурної
спадщини, та пункт 1.8, у якому визначено, що містобудівна
науково-проектна документація фіксує зони охорони пам'яток.
Проте до цього часу Порядок не переглянутий та не приведений
у відповідність до чинного законодавства.
На підставі викладеного та відповідно до пункту 17 Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із
змінами), Порядку скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру,
затвердженого наказом Міністерства юстиції від 31.07.2000 N 32/5
( z0458-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 31.07.2000 за
N 458/4679 (із змінами), рішення про державну реєстрацію наказу
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
від 26.02.2001 N 41 ( z0234-01 ) та затвердженого ним Порядку
(державний реєстр від 15.03.2001 N 234/5425) скасувати.