Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27°С із Зміною № 1

Наказ від 16 березня 2007 р. № 87

На виконання рішення науково-технічної ради Мінбуду від 15.02.2007 № 32 наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27°С із Зміною № 1.

2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (П. Губень) забезпечити доведення Методичних рекомендацій до заінтересованих організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А. Беркуту.

Віце-прем’єр-міністр України,

Міністр будівництва, архітектури та

житлово-комунального господарства

В. Рибак

МЕТОДИЧНІ РЕКОНДАЦІЇ

з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +270С

1. Загальні положення

1.1 Ці методичні рекомендації (в подальшому – Рекомендації) розроблено з метою забезпечення оптимального співвідношення між умовами і мірою праці та її оплатою.

1.2 Рекомендації розроблено на підставі методичних рекомендацій Інституту медицини праці АМН України щодо профілактики перегрівань при організації робіт на відкритих майданчиках в літню пору року в Україні з використанням Типового положення щодо оцінки умов праці на робочих місцях та порядку застосування галузевих переліків робіт, де можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженого постановою Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 № 387/22-78 і чинного на території України.

1.3 Рекомендації регламентують визначення додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба за умови наявності шкідливих факторів мікроклімату виробничого середовища*, який характеризується підвищеною температурою зовнішнього повітря, інтенсивним сумарним сонячним опромінюванням і наявністю нагрітих поверхонь.

1.4 Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період враховують вплив підвищеної температури зовнішнього повітря виробничого середовища та пов’язаних з нею шкідливих факторів (інфрачервоне та ультрафіолетове опромінювання), а також факторів, які викликають зниження продуктивності праці робітників та будівельних машин і механізмів, що спричинює збільшення витрат трудових і технічних ресурсів на одиницю будівельної продукції.

___________________

* У даному документі під поняттям «виробниче середовище» мається на увазі будівельний майданчик.

1.5 Зазначені додаткові витрати визначаються тільки на обсяг робіт, які виконуються в умовах виробничого середовища, де зафіксовано перевищення припустимого рівня температури зовнішнього повітря за показниками, наведеними у додатку 1 Рекомендацій.

1.6 Шкідливі фактори виробничого середовища, що враховуються додатковими витратами даного виду при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба:

– підвищена температура зовнішнього повітря*;

– інфрачервоне опромінення;

– ультрафіолетове опромінення.

___________________

* У даному документі під поняттям «температура зовнішнього повітря» мається на увазі «середньозмінна температура зовнішнього повітря у тіні».

1.7 Фактори, що впливають на зниження продуктивності праці робітників:

– прискорена втома через теплове навантаження;

– погіршення видимості, спричинене великим рівнем освітленості та наявністю відбитого сліпучого блиску;

– втрати робочого часу, пов’язані з додатковими перервами в роботі.

1.8 Фактори, що впливають на зниження продуктивності роботи будівельних машин і механізмів в умовах підвищеної температури зовнішнього повітря:

– перегрівання двигунів;

– підвищення температури робочої рідини в гідравлічних системах;

– зменшення в’язкості моторних і трансмісійних мастил.

2. Визначення додаткових витрат при розрахунках за виконанібудівельно-монтажні роботи у літній період просто неба

2.1 При визначенні додаткових витрат даного виду враховуються:

– доплати до заробітної плати робітників за роботу в умовах зі шкідливими факторами виробничого середовища, які визначаються у відсотках до тарифної ставки;

– додаткові витрати робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів (в подальшому – робітників), та часу роботи цих машин, спричинені зниженням продуктивності праці робітників та будівельних машин і механізмів.

2.2 Оцінка умов праці при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба.

2.2.1 Оцінка фактичних умов мікроклімату виробничого середовища здійснюється на підставі довідок обласних центрів з гідрометеорології щодо температури зовнішнього повітря.

Показники рівня температури зовнішнього повітря виробничого середовища відображаються у Карті оцінки шкідливості виробничого середовища (додаток 2 до Рекомендацій).

2.2.2 Ступінь шкідливості виробничого середовища, з урахуванням факторів, зазначених у пункті 1.6 Рекомендацій, встановлюється в балах за класифікацією, наведеною у додатку 1 Рекомендацій, за показником температури зовнішнього повітря виробничого середовища, який є інтегральним показником, що характеризує мікроклімат виробничого середовища, який формується за рахунок сумарного випромінювання сонця поряд з ультрафіолетовим випромінюванням.

2.2.3 Кількість балів зазначається у Карті оцінки шкідливості виробничого середовища. При цьому для оцінки впливу шкідливих факторів на умови праці враховується тривалість їх дії упродовж робочої зміни та питома вага тривалості періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища.

Бали, встановлені за ступенем шкідливості виробничого середовища, коригуються за формулою:

Сшф = Сшг х Уіп х Т, (1)

деСшф–фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища, балів. Зазначається у графі 7 Карти умов праці;

Сшг –ступінь шкідливості виробничого середовища, балів; приймається за показниками додатку 1 до Рекомендацій і зазначається у графі 5 Карти умов праці;

Уіп –питомий показник тривалості і-го періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища в звітному місяці;

Т –коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни; визначається за формулою (2) і зазначається у графі 6 Карти умов праці.

2.2.3.1 При визначенні фактичної тривалості дії шкідливих факторів час, відведений на додаткові перерви у роботі, вираховується з тривалості робочої зміни. Час, відведений на зазначені перерви у роботі, приймається у відсотках від тривалості робочої зміни (таблиця 1, графа 4).

Таблиця 1

№ п/п

Температура зовнішнього повітря виробничого середовища

Усереднені коефіцієнти до норм трудовитрат робітників та нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів

Показник тривалості додаткових перерв у роботі, у відсотках від тривалості робочої зміни

1

2

3

4

1

Від +27,10С до +300С

1,10

5

2

Від +30,10С до +330С

1,30

15

3

Вище +330С

1,50

25

Коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни визначається за формулою:

Трз – Трз х (Птп : 100)

Т = –––––––––––––––––––– ,(2)

Трз

де Т – коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни;

Трз –тривалість робочої зміни, хвилини;

Птп –показник тривалості перерв упродовж робочої зміни (приймається за графою 4 таблиці 1 Рекомендацій).

2.2.3.2 Якщо протягом звітного місяця відбувалося коливання температур, показники, наведені у графі 4 таблиці 1, визначаються як середньозважені, виходячи з питомої ваги днів з відповідними температурами у звітному місяці. Для періодів, у яких температура не перевищувала +270С, показник графи 4 дорівнює нулю.

У такому випадку середньозважений коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни визначається за формулою:

Трз – Трз х Ксзтп

Тсзв = –––––––––––––––– ,(3)

Трз

де Тсзв – середньозважений коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни;

Трз –тривалість робочої зміни, хвилини;

Ксзтп–середньозважений коефіцієнт для обчислення тривалості перерв упродовж робочої зміни за періодами з відповідними показниками температури зовнішнього повітря виробничого середовища; розраховується за формулою (4).

Птпі х Уіп

Ксзтп = –––––––––––––––– ,(4)

100

де Птпі – показник тривалості перерв упродовж робочої зміни відповідного і-го періоду;

Уіп –питомий показник тривалості і-го періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища в звітному місяці.

2.3 Компенсацію додаткових витрат робочого часу робітників та часу роботи будівельних машин і механізмів, пов’язаних зі зниженням продуктивності праці при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба за підвищеної температури зовнішнього повітря виробничого середовища, можна розраховувати на підставі наведених у таблиці 1 усереднених коефіцієнтів до відповідних норм (трудовитрат робітників та часу роботи будівельних машин і механізмів) залежно від температури зовнішнього повітря виробничого середовища.

2.3.1 Якщо протягом звітного місяця відбувалося коливання температур, наведений у графі 3 таблиці 1 коефіцієнт визначається як середньозважений, виходячи з питомої ваги днів з відповідними температурами у звітному місяці. Для періодів, у яких температура не перевищувала +270С, коефіцієнт графи 3 дорівнює одиниці.

Середньозважений коефіцієнт графи 3 розраховується за формулою:

Ксзч = Кіп х Уіп ,(5)

де Ксзч – середньозважений коефіцієнт до норм трудовитрат робітників та нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів, що враховує додаткові витрати робочого часу робітників та часу роботи будівельних машин і механізмів;

Кіп – коефіцієнт і-го періоду звітного місяця з відповідною температурою зовнішнього повітря виробничого середовища;

Уіп – питомий показник тривалості і-го періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища в звітному місяці.

2.4 Розміри доплат до тарифної ставки залежно від фактичних умов праці встановлюються у відповідності з таблицею 2.

Таблиця 2

Фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища (Сшф), балів

Розміри доплати у відсотках до тарифної ставки середнього розряду робіт, виконаних у звітному місяці

1

2

0,4 – 0,8

1

0,81 – 1,0

2

1,1 – 2,0

4

2,1 – 4,0

8

4,1 – 6,0

12

6,1 – 8,0

16

8,1 – 10,0

20

> 10,0

24

2.5 На підставі отриманих показників оцінки фактичних умов праці розраховуються додаткові витрати виходячи із загального обсягу робіт, виконаних у звітному місяці.

2.6 На розраховані додаткові витрати нараховуються у встановленому порядку загальновиробничі витрати.

2.7 Заходи щодо профілактики шкідливої дії несприятливих умов праці будівельників при роботі в літній період просто неба здійснюються за рахунок зазначеного збільшення загальновиробничих витрат у частині, яка спрямована на дотримання санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог і за діючим порядком нарахування загальновиробничих витрат (ДБН Д.1.1-1-2000) належить до решти статей загальновиробничих витрат.

2.8 Якщо проектом будівництва передбачені додаткові заходи з догляду за конструкціями при температурі зовнішнього повітря виробничого середовища більше ніж +270С, кошти на ці заходи відшкодовуються підрядникові додатково за погодженими із замовником технічними рішеннями та розрахунками.

2.9 Приклад розрахунку розміру доплат до заробітної плати та збільшення нормативних трудовитрат робітників і нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів наведено у додатку 3 до цих Рекомендацій.

Додаток 1

Класифікація ступеню шкідливості виробничого середовища при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +270С

Фактор виробничого середовища

Класи умов праці

Припустимий

Шкідливий

Екстремальний

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

(3 бали)

(6 балів)

(9 балів)

(12 балів)

1

2

3

4

5

6

1. Температура зовнішнього повітря, 0С

+27

27,1–30,0

30,1–33,0

33,1–36,0

??36,1