Крім цього, в локальному кошторисі враховуються умови виконання ремонтних робіт у зимовий період, в літній період, в умовах, відмінних від звичайних; податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості ремонту.

 1. У локальних кошторисах вказується дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові і матеріально-технічні ресурси, та період проведення ремонтних робіт
 2. Якщо у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах, наведених в додатку А, відсутні будь-які необхідні норми на окремі види робіт, в такому випадку можуть бути використані прейскуранти в частині норм витрат ресурсів, загальнодержавні ресурсні кошторисні норми ДБН Д.2.2-33-99, ДБН Д.2.3-8-99 та інші, а також тимчасово норми підприємства на ці види робіт. Норми підприємства повинні бути розроблені згідно із структурою відомчих чи загальнодержавних норм і затверджені в установленому порядку.
 3. Порядок робіт у локальних кошторисах повинен відповідати технологічній послідовності і терміну виконання ремонтних робіт.

Якщо роботи (частина робіт), наведені в локальних кошторисах, будуть виконуватись у зимовий період, в літній період або в умовах, відмінних від звичайних, тоді щодо кожної роботи окремо вказується номер і значення коригуючого коефіцієнта стосовно конкретних умов виконання робіт, наведених у загальних частинах відповідних відомчих Норм.

Після переліку робіт вказується підсумок "всього по роботах".

3.8У локальному кошторисі після підсумку "всього по роботах" зазначається:

 • трудовитрати працівників, зарплата яких передбачається в загально-виробничих витратах;
 • загальна кошторисна трудомісткість ремонтних робіт;
 • номенклатура, кількість, поточні ціни та вартість матеріальних ресурсів, яка визначається множенням відповідної кількості на поточну ціну;
 • вартість доставки бригади до місця роботи і назад;

-вартість доставки спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад;

 • загальновиробничі витрати;
 • адміністративні витрати;
 • кошторисний прибуток;

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості ремонту. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів враховується у вартості машино-години.

3.9У тих випадках, коли відповідно до дефектної відомості, здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних та інших), демонтаж проводів, в результаті чого планується одержати матеріали, вироби, конструкції, придатні до повторного застосування, або брухт чорних та кольорових металів, за підсумком кошторису вказується номенклатура і кількість цих матеріалів, виробів, конструкцій, що придатні до наступного використання.

Вартість таких матеріалів, виробів, конструкцій визначається за поточними відпускними цінами з урахуванням усередненого коефіцієнта зносу 0,5, за відрахуванням із цих сум витрат на приведення їх у придатний для використання стан і, за необхідності, доставки до місця складування.

У кошторисі ці суми вказуються окремим рядком під назвою «У тому числі зворотні суми».

Якщо унеможливлене (підтвердити відповідними документами) подальше використання або реалізація матеріалів, виробів, конструкцій від розбирання та демонтажу, їх вартість у зворотних сумах не вказується.

 1. На ремонт устаткування, яке значиться в основних фондах підприємства і планується до демонтажу з наступним монтажем після його ремонту, у локальних кошторисах передбачаються кошти на демонтаж, ремонт і повторний монтаж цього устаткування без урахування його вартості.
 2. У локальних кошторисах результати обчислень та підсумкові величини заокруглюються до цілого числа.

4. Визначення кошторисної вартості

4.1 Кошторисна вартість ремонту і ТО електричних мереж, що визначається локальними кошторисами, містить у собі прямі і загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, подорожчання робіт за умови їх виконання в зимовий період, в літній період, в умовах, відмінних від звичайних, кошторисний прибуток, податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості ремонту.

4.1.1 Прямі витрати враховують у своєму складі:

 • заробітну плату робітників – ремонтників;
 • вартість експлуатації спеціальних машин та механізмів, в тому числі, заробітну плату робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів;

- вартість матеріалів, виробів, конструкцій.

Прямі витрати розраховуються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених згідно з відомостями дефектів, проектно-технічної документації та робочих креслень, на відповідні коригуючі коефіцієнти за умови виконання робіт у зимовий період, у літній період, в умовах, відмінних від звичайних та на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

4.1.2Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова), що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, розраховується окремо для робітників-ремонтників та для робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів.

Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативних трудовитрат (з урахуванням коефіцієнтів подорожчання за умови виконання робіт у зимовий період, у літній період, в умовах, відмінних від звичайних) та поточної вартості людино-години відповідного розряду робітників-ремонтників та середнього нормативного розряду ланки робітників зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів.

Поточна вартість людино-години відповідного розряду розраховується згідно із чинним законодавством та затверджується підприємством.

4.1.3Кошторисна вартість експлуатації спеціальних машин та механізмів, зайнятих на виконанні ремонтних робіт і технічного обслуговування обладнання електричних мереж, в прямих витратах розраховується виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу робіт (з урахуванням коефіцієнтів подорожчання за умови виконання робіт у зимовий період, у літній період, в умовах, відмінних від звичайних), та поточної вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

Поточна вартість машино-години експлуатації спеціальних машин та механізмів, розраховується на підставі трудових та матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ,

ДБН Д 2.2-7-2000, поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань на повне відновлення спеціальних машин та механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, а також податку з власників автотранспорту та інших спеціальних машин та механізмів.

У вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів, у тому числі зазначається заробітна плата робітників зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів.

При розрахунках вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів у випадку відсутності на підприємстві будь-яких видів спеціальних машин та механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, можлива заміна номенклатури спеціальних машин та механізмів, але таким чином, щоб отримана вартість не перевищувала вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи спеціальних машин та механізмів, зазначених у ресурсних елементних кошторисних нормах, та відповідної поточної вартості машино-години.

4.1.4 Кошторисна вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що враховані у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах та основних матеріалів, виробів, конструкцій (ремкомплект, опори, проводи та ін.), передбачених в проектно-технічній документації, робочих кресленнях, у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріали, вироби, конструкції визначаються франко-приоб'єктний склад ремонтного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

 • відпускна ціна;
 • вартість тари, упаковки і реквізиту;
 • вартість транспортування, вантажних робіт;
 • заготовельно-складські витрати.

У разі проведення ремонтів за рахунок коштів державних підприємств та підприємств, що мають державну частку в статутному фонді, вартість матеріалів, виробів та конструкцій, як правило, приймається за рівнем, що склався в регіоні за цінами виробників.

Якщо відсутня інформація про регіональні ціни на будь-які матеріали, вироби, конструкції, тоді можливе застосування середніх цін, що надаються Держбудом.

При взаєморозрахунках за виконані обсяги робіт ціни на матеріали, вироби, конструкції підтверджуються відповідними платіжними документами.

Витрати на транспортування (у тому числі вантажні роботи) матеріалів, виробів, конструкцій обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1т відповідного вантажу на середню відстань перевезень, що надаються Держбудом.

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт, ці витрати підтверджуються відповідними розрахунками.

У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготовельно-складські витрати, у тому числі витрати пов'язані з втратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів під час їх транспортування та зберігання на складах.

Ці витрати розраховуються за відсотком, рекомендованим Держбудом, до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб'єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат:

 • для електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій – 2,0 відсотка;
 • для металевих конструкцій – 0,75 відсотка.

4.1.5Кошторисна вартість обладнання визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього обладнання на приоб'єктний склад або місце його монтажу.

Складовими кошторисної вартості обладнання є:

 • відпускна ціна;
 • вартість запасних частин;
 • вартість тари, упаковки і реквізиту;
 • транспортні витрати; витрати на комплектацію;
 • заготовельно-складські витрати.

Поточні ціни на устаткування приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

Якщо у кошторисній вартості матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання не враховані всі складові їхньої вартості, витрати на них враховуються в локальних кошторисах додатково.

Ці витрати обчислюються за калькуляційним методом або за усередненими показниками, що надаються Держбудом для устаткування в Додатку 5 до ДБН 1.1.1-2000.

4.1.6Доставка бригади робітників-ремонтників, спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад до ремонтного підприємства.

У зв'язку з тим, що електрооб'єкти, на яких проводяться ремонтні роботи і технічне обслуговування, знаходяться на різній відстані від ремонтного підприємства, в локальних кошторисах враховуються додаткові витрати на доставку бригади робітників-ремонтників, а також на доставку спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад на ремонтне підприємство і розраховані за відповідними правилами, наведеними в пунктах 4.1.6.1, 4.1.6.2 цього порядку.

4.1.6.1 Кошторисні витрати на доставку бригади робітників-ремонтників до місця роботи і назад складаються з витрат на:

 • зарплату бригади робітників-ремонтників;
 • зарплату робітника, зайнятого в управлінні автотранспортом;
 • експлуатацію автотранспорту, який доставляє бригаду; Витрати на зарплату бригади робітників-ремонтників розраховуються за формулою:

(1)

де Ззб – затрати на зарплату бригади робітників-ремонтників, грн.;

В – відстань до електрооб'єкта від ремонтного підприємства і назад, км;

Взб – середня поточна вартість людино-години робітників-ремонтників, грн.;

Н – кількість членів бригади, чол.;

Шс – середня швидкість транспорту під час доставки бригади, км/год.

Витрати на зарплату робітника, зайнятого в управлінні автотранспортом, розраховуються за формулою:

(2)

де Ззв – затрати на зарплату робітника зайнятого в управлінні автотранспортом, грн.;

В – відстань до електрооб'єкта від ремонтного підприємства і назад, км;

Взв – середня поточна вартість людино-години робітника зайнятого в управлінні автотранспортом, грн.;

Шс – середня швидкість спецмашини під час доставки бригади, км/год.

Витрати на експлуатацію автотранспорту розраховуються за формулою:

(3)

де Ззм – затрати на експлуатацію автотранспорту, грн.;

В – відстань до електрооб'єкта від ремонтного підприємства і назад, км;

Взм – середня поточна вартість машино-години автотранспорту, грн.;

Шс – середня швидкість автотранспорту під час доставки бригади, км/год.

4.1.6.2 Кошторисні витрати на доставку спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад складаються з витрат на:

-зарплату робітників, зайнятих в управлінні спеціальними машинами та механізмами;

-експлуатацію спеціальних машин та механізмів.

Витрати на зарплату робітника, зайнятого в управлінні спеціальної машини та механізму, під час доставки її до місця роботи і назад розраховуються за формулою 2 пункту 4.1.6.1.

Витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів під час доставки їх до місця роботи і назад розраховуються за формулою 3 пункту 4.1.6.1.

4.2Загальновиробничі витрати – це сума коштів на відшкодування витрат з ремонту обладнання, пов'язаних зі створенням загальних умов виконання ремонтних робіт, їх організацією, управлінням і обслуговуванням.

Правила визначення загальновиробничих витрат наведено у розділі 5.