О введении в действие Порядка применения в дорожном хозяйстве новых материалов и технологий


Про введення у дію Порядку застосування у дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій

Наказ Державної служби автомобільних доріг України

від 13 травня 2009 р. № 208

З метою забезпечення єдиної політики впровадження нових матеріалів і технологій у дорожньому господарстві України та ефективності їх застосування наказую:

1. Затвердити Порядок застосування у дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій (додається).

2. Керівникам Департаментів, Управлінь та самостійних відділів і секторів Укравтодору, служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", ДП "Укрдіпродор", ДерждорНДІ, ДНТЦ "Дор'якість", УДВТП "Укрдортехнологія" взяти до неухильного виконання правил та завдань, які визначені у Порядку застосування у дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій.

3. Положення про Систему моніторингу впровадження сучасних матеріалів та новітніх технологій, затверджене Укравтодором 22.06.2007 року, вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Березовського М. В.

Голова В. Гуржос

ПОРЯДОК

ЗАСТОСУВАННЯ У ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЙ

Затверджено Наказом Державної служби автомобільних доріг України

від 13 травня 2009 р. № 208

1. Загальні положення

1.1 Мета Порядку застосування у дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій (далі Порядок) - забезпечення єдиної політики щодо впровадження нових матеріалів і технологій у дорожньому господарстві України.

1.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та експлуатації автомобільних доріг загального користування обов'язково мають бути виконані вимоги, передбачені цим Порядком та, у разі потреби, додатковими експертними висновками щодо забезпечення охорони довкілля, надійності конструкцій, безпеки праці та дорожнього руху.

1.3. Порядок установлює послідовність дій при впровадженні нових матеріалів та технології на автомобільних дорогах загального користування.

2. Визначення нових матеріалів і технологій

2.1. До нових матеріалів і технологій, відносяться матеріали і технології для об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг загального користування, що пропонуються вперше для використання або застосовувалися раніше у незначних обсягах на дорогах загального користування (у тому числі матеріали окремого виробника, що вперше пропонуються для використання).

2.2. Добровільну сертифікацію дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд (згідно з переліком зареєстрованим Укравтодором) проводять органи з добровільної сертифікації продукції у галузі - галузевий орган із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд "Дорсертифікація" у складі ДНТЦ "Дор'якість" та орган сертифікації дорожніх, будівельних матеріалів та дорожньої техніки у складі ДерждорНДІ.

3. Порядок впровадження нових матеріалів та технологій

3.1 Надання пропозицій щодо впровадження нових матеріалів та технологій замовником або виробниками та розробниками на розгляд Управлінню науково-технічної політики Укравтодору разом із зразками матеріалів та необхідною документацією (технічні умови, технологічні карти, технічні характеристики необхідних механізмів та обладнання, висновок санітарно-гігієнічної експертизи, паспорт радіаційної якості, сертифікат відповідності, атестат виробництва, акти проведення лабораторних та натурних випробувань тощо) для винесення попередніх рішень щодо їх застосування.

3.2. Розгляд поданих матеріалів на засіданні робочих груп за напрямками досліджень та при необхідності науково-технічною радою Укравтодору.

3.3. Проведення додаткових лабораторних, натурних випробувань. Визначення їх - термінів, видів та місця проведення.

3.4. Проведення експертної оцінки та за необхідності сертифікації продукції галузевими органами сертифікації.

3.5. Влаштування дослідних ділянок з науково-технічним супроводом та проведення їх моніторингу. Проведення науково-технічного супроводу впровадження нових матеріалів та технологій згідно ДБН В. 1.2-5:2007 "Науково-технічний супровід будівельних об'єктів" є обов'язковим. Його забезпечують служби автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі.

3.6. Представлення нових матеріалів (технологій) Управлінням науково-технічної політики або замовником та розгляд їх на науково-технічній раді Укравтодору з прийняттям рішення щодо можливості широкого застосування.

4. Моніторинг впровадження нових матеріалів та технологій

4.1. Моніторинг впровадження нових матеріалів та технологій (далі - моніторинг) - це система спостереження, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про їх впровадження при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування і споруд на них, з метою визначення ефективності їх впровадження.

Моніторинг впровадження нових матеріалів та технологій є обов'язковим. Відповідальними за проведення моніторингу є служби автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі.

Моніторинг здійснюється структурними підрозділами Державної служби автомобільних доріг України, службами автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, дочірніми підприємствами ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", проектними, науковими та науково-дослідними організаціями Укравтодору.

Контроль і координацію діяльності суб'єктів моніторингу щодо проведення спостережень, збирання, оброблення та збереження інформації здійснює Управління науково-технічної політики.

4.2. Служби автомобільних доріг в АР Крим, областях і м. Севастополі при моніторингу забезпечують:

- створення первинної облікової документації (обстеження та фотозйомка місць та/або ділянок застосування нових матеріалів та технологій до початку проведення робіт);

- проведення періодичного нагляду за ділянками застосування нових матеріалів та технологій;

- надання Управлінню науково-технічної політики після затвердження проектно-кошторисної документації довідки щодо передбачених нових матеріалів та технологій за формою, затвердженою Укравтодором (Додаток 1 до Порядку);

- надання Управлінню науково-технічної політики протягом місяця після введення об'єкта в експлуатацію інформації щодо впровадження нових матеріалів та технологій за формою, затвердженою Укравтодором (Додаток 2 до Порядку);

- надання Управлінню науково-технічної політики протягом будівельного сезону щомісячно до 5 числа, наступного за звітним місяцем, інформації щодо фактичного впровадження нових матеріалів та технологій з наростаючим результатом. Інформація повинна містити назву матеріалу та виробника (постачальника), кількість, вартість одиниці матеріалу та виконаних робіт, попередні висновки щодо технологічності та ефективності їх застосування, пропозиції та рекомендації щодо подальшого застосування;

- надання Управлінню науково-технічної політики до 10 листопада узагальненої інформації щодо впровадження сучасних матеріалів та новітніх технологій з пропозиціями стосовно подальшого їх застосування.

4.3. Доцільно доручати аналіз результатів моніторингу та складання звітів працівникам випробувальних лабораторій та відділів якості і нових технологій. Можливе залучення будь-яких суб'єктів моніторингу.

4.4. Періодичність та терміни моніторингу установлюються Управлінням науково-технічної політики в залежності від виду впроваджених матеріалів та технологій.

При необхідності (визначається Управлінням наукової політики або замовником) проводяться повторні проведення огляду ділянок (місць) впровадження нових матеріалів та технологій. Вони повинні проводитись обов'язково за допомогою необхідних приладів, фотографування, відбору зразків, кернів тощо для лабораторних досліджень.

4.5. За дорученням Укравтодору періодичний огляд об'єктів, де застосовуються нові матеріали та технології, може виконувати будь-який суб'єкт моніторингу.

4.6. Інформація про стан ділянок, де відбулося впровадження нових матеріалів та технологій, повинна надаватися суб'єктами моніторингу та замовником постійно відповідно до затвердженої періодичності оглядів.

4.7. Проектні організації разом з проектно-кошторисною документацією передають замовнику довідку щодо передбачення впровадження нових матеріалів та технологій у проектно-кошторисній документації за формою, затвердженою Укравтодором (Додаток 1 до Порядку).

4.8. На основі аналізу зібраної інформації Управління науково-технічної політики забезпечує:

- аналіз стану впровадження нових матеріалів та технологій та подання до 10 числа, наступного за звітним місяцем, відповідної інформації керівництву Укравтодору;

- внесення змін до плану впровадження нових матеріалів та технологій при необхідності, затверджуючи їх у тому ж порядку, що і основний план;

- надання до 15 листопада за результатами аналізу інформації служб та інших суб'єктів моніторингу узагальненої інформації про стан впровадження, ефективності та доцільності застосування нових матеріалів і технологій.

5. Впровадження нових матеріалів та технологій

5.1. На основі лабораторних, натурних випробувань та при підтвердженні моніторингом ефективності застосування нових матеріалів (технологій) Укравтодор надає інформацію про можливість їх використання підприємствам та організаціям, що належать до сфери його управління шляхом інформаційних листів, проведення семінарів, конференцій тощо.

5.2. Роботи з використанням нових матеріалів та технологій вносяться до річних планів впровадження сучасних матеріалів та новітніх технологій.

Додаток 1

до Порядку застосування у дорожньому

господарстві нових матеріалів і технологій

ДОВІДКА

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Титульна назва об'єкта

Термін будівництва (початок - завершення)

Вид матеріалів, технологій

Обсяги робіт

Орієнтовна вартість матеріалів, технологій,

тис. грн.

Примітка

1

2

3

4

5

6

Додаток 2

до Порядку застосування у дорожньому

господарстві нових матеріалів і технологій

ДОВІДКА

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Титульна назва об'єкта

Вид матеріалів, технологій

Обсяги робіт

Вартість матеріалів, технологій, тис. грн.

Висновки щодо технологічності та ефективності застосування, пропозиції та рекомендації щодо подальшого застосування

1

2

3

4

5