Установка Руководящий документ А ОТНОСИТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНИЯ НОТИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНОВ ПО РАБОТЕ С ДИРЕКТИВОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

НАСТАНОВА

Керівний документ А

ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ

ПО РОБОТІ З ДИРЕКТИВОЮ

СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Guidance paper A

(concerning the Construction Products Directive 89/106/EC)

THE DESIGNATION OF NOTIFIED BODIES IN THE FIELD OF THE

CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

ПЕРЕДМОВА

1ВНЕСЕНО:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

М. Гакен; Л. Жарко, канд. техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук (керівник розробки); Г. Шарапов, канд. техн. наук.

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.08.2008 р. № 382, чинний з 2009-01-01

3Національний стандарт відповідає GUIDANCE PAPER A (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) THE DESIGNATION OF NOTIFIED BODIES IN THE FIELD OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE (Revision Dec 2005) (Керівний документ А (стосовно Директиви будівельних виробів -

89/1 Об/ЕС) ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ ПО РОБОТІ З ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (редакція - грудень 2005)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської(еп)

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей Керівний документ ідентичний GUIDANCE PAPER A (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) THE DESIGNATION OF NOTIFIED BODIES IN THE FIELD OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE (Revision Dec 2005) (Керівний документ А (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/106/ЕС) ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ ПО РОБОТІ З ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (редакція - грудень 2005)

Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

Організація, відповідальна за цей Керівний документ, - Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

При розробленні цього стандарту в українськомовний текст редакційних змін порівняно з оригіналом не внесено.

ЗМІСТ

1Мета й завдання

Objectives and scope 1

2Юридична основа

The Legal Basis2

3Відповідність критеріям при виборі нотифікованих органів

Implementation of the criteria for the designation of notified bodies2

3.1Основні обов'язки держав-членів

Main responsibilities of Member States2

3.2Коротке роз'яснення додатка IV Директиви

Interpretation of Annex IV of the Directive3

3.3База для оцінки нотифікованих органів

Basis for assessments of notified bodies 3

3.4Укладання субконтракту з нотифікованими органами

Sub-contracting by notified bodies4

3.5Нотифіковані органи, що співпрацюють з виробником

Notified bodies linked to a manufacturer5

3.6Страхування цивільної відповідальності

Civil liability insurance6

4 Процедура нотифікації

The process of notification6

Додаток А

Трактування додатка IV "Вимоги до органів, що виконують сертифікацію продукції"Interpretation of annex IV reouirements for bodies carrying out product conformitycertification.9

Додаток В

Трактування вимог додатка IV для органів, що виконують сертифікацію FPC

Interpretation of annex IV reouirements for bodies carrying out certification FPC ..............11

Додаток С

Трактування вимог додатка IV для органів інспекції

Interpretation of annex IV reouirements for inspection bodies13

Додаток D

Трактування вимог додатка IV для випробувальних лабораторій

Interpretation of annex IV reouirements for testing laboratories16

Додаток Е

Настанова для держав-членів з оформлення документів на призначення

нотифікованих органів

Guidance for member states on letters of designation of notified bodies20

Додаток F

Нотифікація органу відповідно до статті 18 Директиви стосовно будівельної

продукції 89/106/ЕЕС

Notification of body pursuant to article 18 jf the Construction ProductsD

irective 89/106/EC 23

ВСТУП

Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЄС) стверджує, що Постійний Комітет може, "на вимогу голови або держави-члена вивчати будь-яке питання, пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".

Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та державами-членами, як і між самими державами-членами, відносно того, як держава буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку Керівних документів, що стосуються окремих питань, пов'язаних з виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.

Ці документи не є автентичними тлумаченнями Директиви.

Вони не є юридичне обмежувальними, і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, в принципі це не виключає інші процедури, які можуть в рівній мірі відповідати Директиві.

Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви із законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.

•Цей Керівний документ спочатку було видано після консультації Постійного комітету з будівництва (SCC) на 52-ому зібранні 22-23 травня 2001, як документ CONSTRUCT 00/435 Ред. 1.

Оновлений після консультації SCC у вересні 2002.

Оновлений після консультації SCC у листопаді 2005, як документ CONSTRUCT 05/724.

PREFACE

Article 20 of the Construction Products Directive (89/106/EC) states that the Standing Committee may, "at the request of its Chairman or a , examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive".

In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, practical implementation and application of the Directive.

These papers are not legal interpretations of the Directive.

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive.

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive, from a legal, technical and administrative standpoint.

•This Guidance Paper was originally issued following consultation of the Standing Committee on Construction at the 52nd meeting 22-23 May 2001, as document CONSTRUCT 00/435 Rev 1.

Updated following consultation of SCC Sep 02.

Updated following consultation of SCC Nov 05, as document CONSTRUCT 05/724.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Керівний документ А

щодо призначення1 нотифікованих2 органів

по роботі з директивою стосовно будівельних виробів

Руководящий документ А

относительно назначения нотифицированных органов

по работе с директивой относительно строительных изделий

Guidance paper A

the designation1 of notified2 bodies in the field

of the construction products directive

___________________________________________________________________________________________

Чиний від 2009-01-01

СКОРОЧЕННЯ

CPDДиректива щодо будівельних виробів

GPКерівний документ

FPCКонтроль виробництва на підприємстві

ETAGНастанова щодо Європейського технічного ухвалення

АоСЗасвідчення відповідності

ЕТАЄвропейське технічне ухваленняСЕЗнак маркування

GNBГрупа нотифікованих органів

1 МЕТА Й ЗАВДАННЯ

1.1 Цей документ має намір забезпечити керівництво державами-членами при відборі й призначенні органів і витримати процедуру відбору, вимоги якої визначені статтею 18 Директиви щодо будівельних виробів (CPD). Даний Керівний документ (GP) не має відношення до здійснення спеціальних процедур (Директива, стаття 16) або до вивчення змін умов ринку.

1.2 Основні завдання: забезпечити повне виконання CPD , беручи до уваги особливі аспекти CPD І вимоги Розпорядження ради про глобальний підхід до оцінки відповідності3 й Інші рівноцінні значущі документи:

  • визначити критерії, які дозволять державам-членам дати необхідну оцінку органам-кандидатам;
  • забезпечити держави-члени Інформацією про матеріали, які повинні бути передані Комісії, й інші держави-члени про своїх кандидатів (призначуваних органах);

_________________

1У цьому документі "призначення" має на увазі внутрішню оцінку й процес затвердження державою-членом кандидата в нотифікований орган.

2Щоб уникнути плутанини з термінологією, застосовною для організацій, призначених державою-членом відповідно до статті 10 Директиви щодо будівельних виробів (органи ухвалення), Комісія пропонує використати термін "нотифікований орган" для органів, нотифікованих відповідно до статті 18 CPD, у такий спосіб уникаючи терміну "призначений орган".

ABBREVIATIONS

CPDConstruction Products Directive

GPGuidance Paper

FPCFactory Production Control

ETAGEuropean Technical Approval Guideine

AoCAttestation of Conformity

ETAEuropean Technical ApprovalCEMark of marking

GNBGroup of Notified Bodies

1 OBJECTIVES AND SCOPE

1.1 This document is intended to provide guidance for Member States when designating and notifying bodies to operate the attestation procedures required under Article 18 of the Construction Products Directive (CPD). This Guidance Paper (GP) does not deal with the operation of Special Procedures (Article 16 of the Directive) or with market surveillance operations.

1.2 The principal objectives are to ensure the full implementation of the CPD, taking account of the specific aspects of the CPD and the requirements of the Council Resolution on a Global Approach to ConformityAssessment3 and other relevant horizontal documents:

  • to define criteria that allow equivalent assess-ment of applicant bodies by Member States;

  • to provide information to Member States on the elements that need to be communicated to the Commission and the other about the individual notifications;

____________________________

1For this paper, designation can be described as being the internal assessment and approval process of the candidate Notified Bodies by the .

2To avoid confusion with the terminology used for organisations designated by member states under article 10 of the construction Products Directive (Approval Bodies) the Commission Services propose to use of the term "Notified Body" for Bodies notified under article 18 of the CPD, thus avoiding the term “Designated Body”.

  • гарантувати доступність повної Інформації всім зацікавленим сторонам про сферу діяльності й компетентності нотифікованихорганів І відповідних служб.

1.3 Цей документ не застосовується безпосередньо.Але його положення повинні бути використані державами-членами при висуванні кандидатур і призначенні.

2ЮРИДИЧНА ОСНОВА

2.1 Юридична основа4, що застосовується до вибору нотифікованих органів відносно CPD, викладена у статті 18 і додатку IV Директиви. Даний GP посилається на розпорядження ради від 21.12.89 щодо глобального підходу до оцінки відповідності й "Настанову до виконання директив, заснованих на новому й глобальному підходах" (більш пізня версія, 1999 у посиланні на "Настанову"), загальні положення яких також застосовні для процесу нотифікації.

3ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ ПРИ ВИБОРІ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ

3.1 Основні обов'язки держав-членів

(а) Обов'язок кожної держави-члена-забезпечити повну відповідність нотифікованих органів критеріям, викладеним у додатку IV CPD.

Держави-члени можуть подати на затвердження Комісії тільки ті органи, які як мінімум відповідають цим критеріям.

(b) Для вибору й призначення держави-члени можуть розглядати тільки ті органи сертифікації продукції, органи сертифікації контролю якості продукції підприємства, органи контролю й випробувальні лабораторії, які перебувають під їхньою юрисдикцією й, отже, перебувають на їхній території (Настанова, розділ 6.1, 3-й підрозділ у маркерному списку).

(c) Як тільки держава-член довідається, що орган, який він призначив, припиняє виконувати умови нотифікації, держава-член повинна проінформувати відповідний орган, Комісію й інші держави-члени. Держава-член повинна призупинити процес нотифікації, якщо орган продовжує не відповідати цим умовам. Припинення повноважень нотифікованого органу не впливає на попередню роботу з атестації, виконану даним органом, поки не буде оголошено, що робота вже більше не дійсна (Настанова, розділ 6.2.2 параграф 2 і 3).

(d) У випадку, якщо держава-член припиняє нотифікацію органу, вона повинна вжити відповідних заходів, щоб гарантувати, що інший нотифікований орган розгляне справу попереднього органу, щоб

_________________

3OJ C10, 16.10.1990

4http //europa eu int/comm /enterpnse/newapproach/legislation htm

Також були взяті до уваги загальні процедури, установлені на рівні Співтовариства й описані в документі Комісії "Методи узгодження процедур що контролюють нотифікацію й керівництво нотифікованими органами5".

5CERTIF 93/1 Rev З.

  • to ensure that full information is available to all interested parties, on the scope and competence of notified bodies and the services provided.

1.3 This document is not itself directly applicable.But its provisions should be applied by Member States in the process of designation and notification.

2THE LEGAL BASIS

2.1 The legal basis4 applicable to the designation of notified bodies under the CPD is set out in Article 18 and Annex IV of the directive. This GP refers to the Council Resolution of 21.12.89 on a Global Approach to Conformity Assessment and to the "Guide to the implementation of directives based on new approach and global approach" (most recent version, 1999 referred to as "the Guide" in the text), the general provisions of which also apply to the notification process.

3IMPLEMENTATION OF THE CRITERIA FOR THE DESIGNATION OF NOTIFIED BODIES

3.1 Main responsibilities of Member States

(a) It is the responsibility of individual Member States to ensure that the criteria set out in Annex IV of the CPD are fully satisfied by notified bodies.

Member States may notify to the Commission only bodies that conform to these criteria as a minimum requirement.

  1. Member States may consider for designation and notification only those product certification bodies, factory production control certification bodies, inspection bodies, and testing laboratories that come under their jurisdiction and which therefore are established in their territory (Guide, Section 6.1, 3rd bullet point).

  1. Should a find that a body it has notified ceases to fulfil the conditions of notification, it should inform the body concerned, the Commission and the other . A shall withdraw notification if the body continues to not fulfil these conditions. Such withdrawal does not affect previous attestation work performed by that body unless it is shown that the work is no longer valid (Guide, Section 6.2.2 paras 2 and 3).

(d) Where a withdraws its notification of a body, it shall take appropriate steps to ensure that another notified body processes dossiers of the body concerned in order to ensure continuity(Guide, Section

______________

3OJ C10, 16.10.1990

4http //europa eu int/comm/enterprise/newapproach/legislation htm

The general procedures laid down at Community level and described in the Commission document "Methods of co-ordinating the procedures governing the notification and management of notified bodies5" have also been taken into account.

5 CERTIF 93/1 Rev 3.

забезпечити безперервність процесу (Настанова,

Розділ 6.2.2 параграф 4).

(e) Додаток Е надає інформацію й умови, які держави-члени повинні перевірити й включати в документ призначення для органу-кандидата. Додаток F надає типовий лист нотифікації в Комісію (та інші держави-члени) після присвоєння ідентифікаційного номера органу-кандидатові службами Комісії.