Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.247 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 288/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 29, ст.219 N 332/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, N 31, ст.200 N 622/97-ВР від 05.11.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 13 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318 N 2439-III ( 2439-14 ) від 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.151 N 540-IV ( 540-15 ) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 16, ст.126 N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 16, ст.129 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 )

( У тексті Декрету слова "Держстандарт України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики" у відповідних відмінках згідно із Законом N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

Декрет встановлює правові основи державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями), визначає їх відповідальність за порушення цих стандартів, норм і правил.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів, що вживаються в Декреті

У цьому Декреті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

державний нагляд - діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади по контролю за додержанням підприємцями стандартів, норм і правил при виробництві та випуску продукції (виконанні робіт, наданні послуг) з метою забезпечення інтересів суспільства і споживачів в її належній якості, безпечної для життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища; ( Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

( Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

якість продукції - сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її призначення;

( Абзац п'ятий статті 1 виключено на підставі Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

норми - метрологічні, будівельні, санітарні та інші обов'язкові вимоги, затверджені відповідним органом, які встановлюють гранично допустимі величини показників до продукції і концентрації речовин, що гарантують якість продукції;

правила, затверджені відповідним органом, - метрологічні, санітарні, протипожежні, екологічні, організаційні, технологічні та інші вимоги до виробництва продукції;

( Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

Терміни "продукція", "підтвердження відповідності", "технічний регламент з підтвердження відповідності", "декларація про відповідність", "сертифікат відповідності", "національний знак відповідності" вживаються в цьому Декреті у значеннях, визначених Законом України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), а терміни "стандарт", "технічний регламент" - у значеннях, визначених Законом України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).

( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

Стаття 2. Органи державного нагляду

1. Державний нагляд за додержанням технічних регламентів з підтвердження відповідності, технічних регламентів, стандартів, норм і правил, станом засобів вимірювань, а також інших вимог, пов'язаних з якістю продукції (далі - стандарти, норми і правила), здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики і його територіальні органи - державні центри стандартизації, метрології та сертифікації (далі - органи державного нагляду), а також інші спеціально уповноважені органи. ( Абзац перший пункту 1 статті 2 в редакції Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

Діяльність спеціально уповноважених органів визначається окремими актами законодавства. Нагляд за дотриманням вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах здійснюють органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

( Абзац другий пункту 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Нагляд за додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених відповідно до закону, здійснюють державні органи ветеринарної медицини. ( Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 540-IV ( 540-15 ) від 20.02.2003 )

2. Голова центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики одночасно за посадою є головним державним інспектором України, а його заступники - заступниками головного державного інспектора України з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил.

Директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики одночасно за посадою є головними державними інспекторами Республіки Крим, області, міста, а їхні заступники - заступниками головного державного інспектора Республіки Крим, області, міста з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил.

Начальники управлінь, їхні заступники, начальники відділів, спеціалісти центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики, керівники підрозділів, їхні заступники та спеціалісти центрів стандартизації, метрології та сертифікації, на яких покладено здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, одночасно за посадою є державними інспекторами з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил.

Службові особи, які здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, повинні бути атестовані у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики.

Головні державні інспектори, їхні заступники і державні інспектори користуються правами, визначеними цим Декретом.

3. Координація робіт по державному нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, а також взаємодія з аналогічними органами інших країн покладаються на центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики.

Р о з д і л II

ОБ'ЄКТИ І ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ

Стаття 3. Об'єкти державного нагляду

Об'єктами державного нагляду є:

1) продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, продукція тваринництва та рослинництва, продукти харчування, в тому числі продукція, що пройшла сертифікацію, - на відповідність стандартам, нормам і правилам;

2) продукція імпортна - на відповідність діючим в Україні стандартам, нормам і правилам стосовно безпеки для життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища;

3) продукція експортна, що набувається за державні кошти, - на відповідність стандартам, нормам і правилам або окремим вимогам, обумовленим договором (контрактом), якщо відповідним договором (контрактом) не передбачено інше; ( Пункт 3 статті 3 в редакції Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

( Пункт 4 статті 3 виключено на підставі Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

Стаття 4. Форми державного нагляду

Державний нагляд здійснюється за планами органів державного нагляду або на вмотивовану вимогу інших органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, прокуратури, або за зверненнями громадян у формі перевірки додержання: ( Абзац перший частини першої статті 4 в редакції Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

стандартів, норм і правил, крім будівельних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних норм і правил, при розробленні, виробництві, випуску, зберіганні, транспортуванні, використанні, експлуатації, реалізації та утилізації продукції підприємцями, в тому числі оптовими торговельними організаціями, за винятком реалізації товарів у сфері роздрібної та оптово-роздрібної торгівлі, випуску і реалізації продукції на підприємствах громадського харчування та надання послуг громадянам як споживачам, шляхом проведення періодичних або постійних перевірок з вибірковим або суцільним контролем; ( Абзац другий статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 288/95-ВР від 11.07.95, в редакції Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

стабільності якості сертифікованої продукції, правил проведення випробувань продукції.

Перевірка за зверненнями громадян проводиться відповідно до законодавства про порядок розгляду пропозицій та заяв громадян.

Результати перевірки оформлюються актом, форма і порядок складання якого визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики.

Р о з д і л III

ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЇХ СЛУЖБОВИХ ОСІБ

Стаття 5. Функції органів державного нагляду

Органи державного нагляду відповідно до покладених на них завдань:

1) здійснюють перевірку додержання стандартів, норм і правил;

2) вносять у встановленому порядку пропозиції про скасування, обмеження строку дії або перегляд стандартів, норм і правил, якщо вони не забезпечують якості продукції, безпеки життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища або суперечать чинному законодавству;

3) здійснюють аналіз роботи підприємця з питань додержання стандартів, норм і правил;

4) узагальнюють результати державного нагляду, аналізують причини порушень стандартів, норм і правил;

5) забезпечують оперативне вжиття заходів до припинення порушень стандартів, норм і правил, усунення причин їх виникнення;

6) інформують органи державної влади і громадськість про стан справ із додержанням стандартів, норм і правил;

7) вносять на підставі висновків державного нагляду пропозиції органам виконавчої влади та виконавчим органам місцевих рад про удосконалення комплексу заходів щодо підвищення якості продукції; ( Пункт 7 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

8) розробляють і проводять заходи, спрямовані на підвищення ефективності своєї роботи з державного нагляду;

9) забезпечують взаємодію з правоохоронними та іншими спеціально уповноваженими на те органами державного нагляду, товариствами споживачів з питань контролю за якістю продукції.

Стаття 6. Права, обов'язки та відповідальність службових осіб органів державного нагляду

1. Головні державні інспектори, їхні заступники, державні інспектори (надалі - державні інспектори), які здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, є представниками органів виконавчої влади. ( Абзац перший пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 288/95-ВР від 11.07.95, N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

Державні інспектори мають право:

1) безперешкодно відвідувати, при пред'явленні посвідчення та рішення про перевірку, підприємства, установи й організації (їх об'єднання) незалежно від форм власності (з урахуванням встановленого режиму роботи) для виконання покладених на них обов'язків;

2) одержувати під час проведення державного нагляду необхідні відомості і матеріали з питань додержання стандартів, норм і правил;

3) відбирати зразки продукції у підприємців (у тому числі в оптових торговельних організацій) для перевірки на відповідність її стандартам, нормам і правилам. Вартість випробувань відібраних зразків продукції, їх транспортування, а також вартість зразків, які внаслідок випробувань стали непридатними для подальшого використання за прямим призначенням, відноситься до витрат підприємця, що перевіряється. Збитки, завдані підприємцю внаслідок неправомірних або некваліфікованих дій державних інспекторів, підлягають відшкодуванню органами державного нагляду в порядку, встановленому законом; ( Підпункт 3 пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 288/95-ВР від 11.07.95, в редакції Закону N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003 )

4) залучати в необхідних випадках за домовленістю з керівництвом технічні засоби та спеціалістів підприємств, установ та організацій (їх об'єднань) до проведення перевірок і експертиз, пов'язаних із здійсненням державного нагляду за стандартами, нормами і правилами;

5) давати обов'язкові для виконання підприємцями приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил;

6) забороняти передачу замовникові і застосування (у виробництво) конструкторської, технологічної та проектної документації, що не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції і технологічних процесів; інформувати відповідні спеціально уповноважені органи державного нагляду, якщо ця документація не відповідає вимогам стандартів, норм і правил з питань безпеки;

7) забороняти виробництво, випуск (у тому числі з ремонту), зберігання, транспортування, використання (експлуатацію), реалізацію продукції, в тому числі імпортної, та її окремих партій з порушеннями стандартів, норм і правил, крім випадків, коли відхилення від стандартів, норм і правил передбачено угодою про розподіл продукції; ( Підпункт 7 абзацу другого частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 288/95-ВР від 11.07.95, N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000 )

8) забороняти випуск і реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не пройшла її у встановлені строки або підлягає іншій обов'язковій процедурі з підтвердження відповідності, але щодо якої немає відповідного документа про відповідність, а також продукції, виробництво якої проводилося без ліцензії, якщо це передбачено законодавством; ( Підпункт 8 пункту 1 статті 6 в редакції Закону N 288/95-ВР від 11.07.95; із змінами, внесеними згідно із Законами N 544-IV ( 544-15 ) від 20.02.2003, N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )

9) оформляти матеріали щодо накладання штрафу на підприємця у разі порушення ним стандартів, норм і правил;