Про проект рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві

Рішення НТР від 24 грудня 2007 р. № 120

Розглянувши проект рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві, розроблений Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва відповідно до Переліку робіт за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва", затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 25.05.2007 № 27, науково-технічна рада вирішила:

  1. Схвалити принципові положення рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві (далі - Рекомендації).
  2. Управлінню економічних відносин та розвитку будівельної діяльності (Т.О. Шарапова) разом з НДІБВ протягом місяця доопрацювати рекомендації з урахуванням зауважень, висловлених під час обговорення на засіданні президії науково-технічної ради та підготувати їх до розгляду науково-технічною радою у робочому порядку.

Заступник голови

науково-технічної ради

А.В.Беркута

***

Довідка

Проект Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві розроблений базовою організацією з науково-технічної діяльності Мінрегіонбуду - Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (НДІБВ) – на виконання наказу Мінрегіонбуду від 25.05.2007 № 27 (номер розробки Н-11-8-06) відповідно до Переліку наукових розробок з нормування та стандартизації у сфері будівництва, виконуваних у 2007 році за бюджетною програмою КПКВК 2751030.

Розроблення проекту зазначених Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві (далі – проект Рекомендацій) обумовлено змінами, які відбулися протягом останнього часу в законодавчому полі України у зв’язку з набуттям чинності Закону України № 3201 від 15.12.2005 р. „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Зазначеним Законом були внесені, зокрема, зміни до Цивільного кодексу України (ст. 876 – щодо визначення власника об’єкта будівництва; ст. 880 – щодо віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта будівництва; ст. 881 – щодо здійснення страхування об’єкта будівництва), які суттєво вплинули на розподіл відповідальності таких суб’єктів будівельної діяльності, як замовник та підрядник. Якщо раніше усталеною законодавчою нормою було те, що власником об’єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх прийняття замовником був підрядник, то змінами, внесеними згадуваним Законом № 3201 від 15.12.05, акценти зміщені на замовника. Нині чинною є норма, за якою власником об’єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором. Ця норма стала суттєвою для учасників будівництва під час визначення страхувальника та страхових ризиків, оскільки в противагу попередній практиці, коли страхові ризики ніс виключно підрядник, нині ці ризики несе перш за все замовник будівництва, тому під час укладання договорів будівельного підряду питання щодо умов страхування ризиків набувають досить гострого характеру.

Враховуючи, що на сьогодні за даними Держкомстату в Україні будівельну діяльність здійснюють більше 42 тисяч підприємств (організацій) усіх форм власності, страхування ризиків у будівництві актуалізується як інструмент формування цивілізованого ринку будівельних послуг в нашій країні, оскільки є правовим (до того ж добровільним) способом регулювання відносин між замовником будівництва та підрядною організацією, що виконує роботи.

Свого часу НДІБВ було розроблено Положення про страхування ризиків у будівництві, схвалене науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури у 1994 році. З часу прийняття зазначеного Положення відбулися суттєві зміни в законодавчому полі України – прийняті Цивільний та Господарський кодекси, якими закріплено засади приватної форми власності; Закони України - „Про страхування”, „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” (страхування ризиків будівельно-монтажних робіт на користь третьої особи - приватного інвестора, передбачене цим Законом, відноситься до обов’язкового виду страхування і не є предметом розгляду цих Рекомендацій), які обумовлюють засади та види обов’язкового і добровільного страхування; впроваджено в практику будівельної діяльності Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668, якими обумовлено істотні умови договорів будівельного підряду, до яких віднесено і умови страхування ризиків. У зв’язку з цим зазначене Положення втратило свою актуальність.

На сьогодні такий вид страхування в Україні, як страхування ризиків у будівництві, є добровільним, тому в системі нормативно-правового забезпечення будівництва відсутній нормативний документ, яким би з урахуванням особливостей будівництва та чинного законодавства визначались умови та предмети страхування, перелік будівельних страхових ризиків, права та обов'язки сторін договору страхування ризиків у будівництві тощо.

Розробленим проектом Рекомендацій розглядаються такі предмети страхування, як майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з ризиками, які виникають під час виконання будівельно-монтажних та інших робіт при спорудженні об'єктів будівництва і охоплюють ризики об'єкта будівництва (комплексу робіт) та ризики відповідальності перед третіми особами. Крім того, за погодженням сторін договору страхування додатково можуть страхуватись і інші ризики, пов'язані з будівництвом.

Проектом Рекомендацій, розробленим із врахуванням вимог чинного законодавства та досвіду страхування в Україні й зарубіжних країнах, розглядаються умови страхування та види страхових ризиків, які бажано враховувати під час укладання угоди про страхування та підготовки страховиками Правил страхування ризиків у будівництві, які реєструються спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю при видачі страховику відповідної ліцензії.

Проект Рекомендацій складається із чотирнадцяти розділів, зокрема: „Предмет договору страхування”, „Страховий ризик і страховий випадок”, „Страхова сума”, „Страховий платіж та порядок його сплати”, „Страхове відшкодування та франшиза”, „Порядок укладання договору страхування та оцінка страхового ризику”, „Строки дії договору страхування”, „Права та обов'язки сторін”, „Визначення розміру страхового відшкодування та порядку його здійснення ” тощо.

Відповідно до встановленого порядку щодо розроблення та прийняття нормативних, у тому числі й методичних документів у галузі будівництва, проект Рекомендацій було розіслано на відгуки до страхових організацій України, які здійснюють страхування ризиків у будівництві („Ліга страхових організацій”, „Українська страхова група”, „Оранта”, „Аска”, „Аркада-гарант” і ін.), а також до Держфінпослуг як центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд у сфері страхування, та до Асоціації „Укрбудзамовник” з метою отримання відгуків для максимального врахування та збалансування інтересів як страхувальників (замовник, підрядник), так і страховиків (страхові організації).

Крім того, проект Рекомендацій було розміщено на сайті Мінрегіонбуду для ознайомлення якнайширшого кола заінтересованих осіб. Більшість отриманих пропозицій і зауважень розробниками проекту Рекомендацій було враховано в доопрацьованій редакції проекту, про що зазначено у Зводі відгуків.

Доопрацьований проект Рекомендацій було розглянуто на розширеному засіданні секції „Економічних відносин та розвитку будівельної діяльності” НТР Мінрегіонбуду (протокол № 2 від 17.08.2007 р.).

Заступник начальника Управління

економічних відносин та розвитку

будівельної діяльності

В. Осинська