ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

07.09.2004 № 194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26.10.2004 за № 1362/9961

НОРМИ

безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття

та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам

хiмiчних виробництв

( частина ?? )

  1. Загальнi положення

  1. Галузь застосування

1.1.1 Норми безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам хiмiчних виробництв (далi – Норми) поширюються на працiвникiв, якi виконують роботи щодо розроблення технологiї, виготовлення, монтажу, реконструкцiї, налагодження, ремонту, дiагностування та експлуатацiї устатковання хiмiчної промисловостi.

1.1.2 Норми встановлюють номенклатуру i строки використання спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, потрiбних для трудового процесу працiвникiв хiмiчної промисловостi.

1.1.3 Вимоги Норм є обов`язковими для пiдприємств, органiзацiй i установ галузi хiмiчної промисловостi, причетних до проектування, розробки технологiї, будiвництва та виготовлення продукцiї незалежно вiд пiдпорядкування чи форм власностi.

  1. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ

1.2.1 Норми мiстять: перелiк професiй працiвникiв хiмiчних виробництв з позначенням коду ДК 003-95 “Класифiкатор професiй", затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації метрології та сертифікації вiд 27.07.95 № 257; перелiк робіт; перелiк спецодягу, спецвзуття та інших засобiв iндивiдуального захисту iз строками їх носiння, а також позначення захисних властивостей спецодягу, спецвзуття та засобiв захисту рук.

1.2.2 Порядок забезпечення працiвникiв спецодягом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального захисту, передбачений Положенням про порядок забезпечення працiвникiв спеціальним одягом, спеціальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 29.10.96 №170 та зареєстрованим у Мiністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692.

1.2.3 Роботодавець зобов`язаний органiзувати комплектування, утримання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобiв iндивiдуального захисту та забезпечити ними працiвникiв вiдповiдно до нормативних актiв про охорону працi.

1.2.4 Роботодавець є вiдповiдальним за виконання цих Норм згідно з чинним законодавством.

1.2.5 Контроль за правильнiстю та своєчаснiстю забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами iндивiдуального захисту працівників хiмiчних виробництв здiйснюють служби (спецiалiсти) охорони працi, профспiлковi комiтети, органи державного нагляду за охороною працi.

2. Норми безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам хiмiчних виробництв

№з/п

Код згiдно з ДК

003-95

Найменування професiй i посад

Найменування спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту

Позна-чення захисних власти-востей, марка ЗIЗ

Строк носiння в мiсяцях

1

2

3

4

5

6

2.1 Виробництво амiаку

(агрегати великої одиничної потужностi)

1

8159.2

8154.2

8159.1

8159.2

8163.2

8163.2

Апаратник

Апаратник знесолювання води

Апаратник газорозділення

Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї

Машинiст насосних установок

Машинiст компресорних установок

Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини

Берет шерстяний

Черевики шкiрянi

Чоботи гумовi

Рукавицi комбiнованi

Протишумовi навушники

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

К50

К50

К20Щ20

К20Щ20

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

12

12

черговi

2

до зносу

до зносу

24

24

36

2

7241.1

7241.2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання

Слюсар-електрик з ремонту електроустат-ковання

Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини

Берет шерстяний

Черевики шкiрянi

Боти дiелектричнi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички дiелектричнi

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

К50

К50

К20Щ20

Эн

Ми

Эн

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

12

12

черговi

2

черговi

до зносу

24

24

36

3

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер

Майстер

з ремонту устатковання

Старший

майстер з ремонту устатковання

Майстер змiни

Старший майстер змiни

Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини

Берет шерстяний

Черевики шкiрянi

Рукавички трикотажнi бавовнянi

Рукавицi комбiнованi

Протишумовi навушники

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К50

К50

К20Щ20

Ми

Ми

Тн

12

12

12

2

1

до зносу

36

4

1222.2

1222.2

3113

3115

1221.2

2146.2

3119

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Енергетик

Механiк

Начальник вiддiлення

Iнженер

Технолог

Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини

Берет шерстяний

Черевики шкiрянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К50

К50

К20Щ20

Тн

24

24

12

чергова

5

8290.2

Оператор електронно-обчислюваль-них та обчи-слювальних машин

Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини

Берет шерстяний

Черевики шкіряні

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К50

К50

К20Щ20

Тн

24

24

12

чергова

6

9132

Прибиральник виробничих примiщень

Халат бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Ми

Вн

Тн

12

12

2

черговi

36

7

7233.1

7241.1

Слюсар-ремонтник

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

Костюм сукняний з напiвшерстяної тканини

Берет шерстяний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Окуляри захиснi

Протишумовi навушники

На зовнiшніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на

утеплювальнiй прокладцi

К50

К50

К20Щ20

Ми

ЗН

Тн

12

12

12

1

до зносу

до зносу

24

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

Слюсарю з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики додатково:

Рукавички дiелектричнi

Тн

Тн30

Эн

24

36

черговi

  1. Виробництво амiаку

8

7241.1

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавички бавовнянi

Рукавички дiелектричнi

Калошi дiелектричнi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Ми

Эн

Эн

Тн

12

12

2

черговi

черговi

36

9

9411

Комiрник

Халат бавовняний

Туфлi шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Ми

Тн

12

24

2

36

10

1222.2

1222.2

1222.2

8154.1

8154.1

Майстер

Старший майстер

Начальник змiни

Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi Старший оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Оператору "Карсол" додатково:

Костюм сукняний

З Ми

Ми

Ми

Тн

К80

12

12

2

36

24

11

1222.2

1222.2

1226.2

3113

2149.2

3115

1221.2

3115

Начальник цеху

Заступник на-чальника цеху

Начальник дiльницi

Енергетик

Iнженер-технолог

Механiк

Начальник

вiддiлення

Теплотехнiк

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Тн

12

12

чергова

12

9132

Прибиральник виробничих примiщень

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Ми

Ми

Ми

Вн

Тн

12

12

2

черговi

36

13

7233.1

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi брезентовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Ми Мп

Тн

9

12

1

36

Перевантажування амiаку

14

8159.2

Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфаб-рикатiв i продукцiї

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

Чоботи гумовi

Рукавицi КР

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на

утеплювальнiй прокладцi

При зливаннi-наливаннi амiаку додатково:

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи пластмасові

Рукавички гумовi

При зливаннi-розливаннi нафтопродуктiв додатково:

Костюм з термозахисної тканини "Homex"

Бiлизна натiльна

Плащ непромокальний

Чоботи кирзовi

Рукавицi брезентовi

З Ми

Ми

К20Щ20

К50Щ20

ЗН

Тн

Тн

К80

З

КкЩ50

К50Щ50

Ти Нс

З

Вн

Ми

Ти Нс

12

12

черговi

черговi

до зносу

36

36

24

6

12

1

24

12

36

24

1

15

7212.1

Електрогазо-зварник

Костюм брезентовий

Черевики шкiрянi

Рукавицi брезентовi

Рукавички дiелектричнi

Шолом захисний

Щиток захисний для електрозварника

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Костюм зимовий для зварника

Тр

Ми

Тр

Эн

Очи ОО

Тр Тн

12

12

1

черговi

черговий

до зносу

до зносу

36

16

8163.2

Машинiст компресорних установок

Комбiнезон бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Протишумовi навушники

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Ми

Тн

12

12

1

до зносу

36

17

8154.1

Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Ми

Тн

12

12

2

36

18

7233.1

7241.1

7241.1

Слюсар-ремонтник

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

Костюм бавовняний

Фартух прогумований

Черевики шкiрянi

Рукавицi КР

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Електромонтеру додатково:

Калошi дiелектричнi Рукавички дiелектричнi

З Ми

К20

Ми

К50Щ20

ЗН

Тн

Тн

Эн

Эн

12

черговий

12

1

до зносу

36

36

черговi

черговi

  1. Виробництво мiцної азотної кислотИ МЕТОДОМ КОНЦЕНТРУВАННЯ

19

8159.1

8159.2

Апаратник концентруван-ня кислот

Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабри-катiв i продукцiї

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Чоботи пластмасовi

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

Шолом сукняний

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

КкЩ50

К50Щ20

К50Щ50

Кк

Г

Тн

Тн

6

черговий

6

6

1

черговi

6

до зносу

36

36

20

8154.1

8154.1

8152.1

8154.2

Апаратник окислення

Апаратник синтезу

Апаратник перегонки

Апаратник абсорбцiї

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Фартух прогумований

Чоботи пластмасовi

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

Шолом сукняний

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

Кк

КкЩ50

К50Щ20

К50Щ50

Кк

Г

Тн

9

черговий

6

6

9

1

черговi

6

до зносу

36

21

7212.1

7212.2

7212.2

Електрогазо-зварник

Газозварник

Електрозварник ручного зварювання

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Фартух прогумований

Чоботи гумовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

Рукавички дiелектричнi

Наколiнники

Щиток захисний для електрозварника

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

Тр

З

К50

К20Щ20

Тр

К50Щ50

Эн

Ми

Тн

Тн

Тн30

9

6

6

12

1

черговi

черговi

6

до зносу

36

36

48

22

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

Рукавички дiелектричнi

Калошi дiелектричнi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

Кк

З

К20Щ20

К50Щ50

Эн

Эн

Тн

Тн

Тн30

12

черговий

6

12

черговi

черговi

черговi

36

36

48

23

7134.2

7122.2

Iзолювальник з термоiзоляцiї

Футерувальник (кислототрив- ник)

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Шолом сукняний

Черевики шкiрянi

Чоботи гумовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

Кк

К20Щ20

К20Щ20

К80

К50Щ50

Тн

9

черговий

9

6

9

черговi

1

черговi

36

24

2149.2

Iнженер-технолог

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням

Фартух прогумований

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на

утеплювальнiй прокладцi

К20

К50

К20Щ20

К50Щ50

Тн

12

черговий

9

черговi

36

25

9411

Комiрник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням

Туфлi цiльногумовi

Рукавицi комбiнованi

На зовнiшнiх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К20

К20Щ20

Ми

Тн

12

12

12

36

26

1222.2

3115

1222.2

3113

1222.2

Майстер

Механiк

Начальник змiни

Енергетик

Начальник дiльницi

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

К20Щ20

К50Щ50

Тн

12

6

12

черговi

36

27

8163.2

8163.2

Машинiст компресорних установок

Машинiст холодильних установок

Комбiнезон бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

Протишумовi навушники

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Ми

К20Щ20

Тн

12

12

1

черговi

до зносу

36

28

1222.2

1222.2

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Костюм сукняний

Черевики шкiрянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

К20Щ20

Тн

24

12

36

29

9132

Прибиральник виробничих примiщень

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Шолом сукняний

Чоботи гумовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

Кк

К20Щ20

К80

К50Щ50

Тн

12

6

12

12

2

черговi

36

30

7241.1

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

К80

З

К20Щ20

Ми

К50Щ50

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

1

черговi

36

36

48

31

7233.1

Слюсар-ремонтник

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Шолом сукняний

Чоботи пластмасовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

Кк

КкЩ50

К80

К50Щ50

Тн

9

черговий

6

6

9

1

черговi

36

  1. ВИРОБНИЦТВО МIЦНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ ПРЯМОГО СИНТЕЗУ

32

8154.2

8152.1

8159.1

8151.2

Апаратник абсорбцiї

Апаратник перегонки

Апаратник концентрування кислот

Апаратник приготування сирої сумiшi

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Фартух прогумований

Чоботи пластмасовi

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

Шолом сукняний

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

Кк

КкЩ50

К50Щ20

К50Щ50

Кк

Г

Тн

9

6

6

9

1

черговi

6

до зносу

36

33

8154.1

Апаратник окислення

При роботi на контактних апаратах:

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням

Черевики шкiрянi

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

К20

К20Щ20

К50Щ20

К50Щ50

12

12

2

черговi

34

8162.2

Апаратник теплоутилiзацiї

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням

Чоботи гумовi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К20

К20Щ20

Ми

К50Щ50

Тн

12

12

2

черговi

36

35

7212.1

Електрогазо-зварник

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Фартух прогумований

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

Наколiнники

Щиток захисний для електрозварника

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Тр

З

К20Щ20

К50

Тр

К50Щ50

Ми

Тн

9

6

9

6

1

черговi

6

до зносу

36

36

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслугову- вання електро- устатковання

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

Рукавички дiелектричнi

Калошi дiелектричнi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

К20Щ20

К50Щ50

Эн

Эн

Тн

12

черговий

6

12

черговi

черговi

черговi

36

37

7134.2

Iзолювальник з термоiзоляцiї

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Шолом сукняний

Чоботи гумовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на

утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

Кк

К20Щ20

К80

К50Щ50

Тн

9

черговий

9

6

9

1

черговi

36

38

1222.2

1222.2

3115

1222.2

Майстер

Майстер змiни

Механiк

Начальник змiни

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

К20Щ20

К50Щ50

Тн

12

6

9

черговi

36

39

8163.2

Машинiст холодильних установок

Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi

Рукавички гумовi

Протишумовi навушники

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

К50Щ50

Тн

12

12

черговi

до зносу

36

40

8163.2

Машинiст компресорних установок

Комбiнезон бавовняний Черевики шкiрянi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

Протишумовi навушники

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

К50

К50Щ50

Тн

12

12

2

черговi

до зносу

36

41

1222.2

1222.2

1222.2

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Начальник дiльницi

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

К20

К20Щ20

К50Щ50

12

12

черговi

42

9132

Прибиральник виробничих примiщень

Костюм сукняний

Чоботи гумовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

К20Щ20

К80

К50Щ50

Тн

12

12

2

черговi

36

43

7241.1

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

К80

З

К20Щ20

Ми

К50Щ50

Тн

Тн

Тн30

12

6

9

1

черговi

36

36

48

44

7233.1

Слюсар-ремонтник

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Шолом сукняний

Чоботи пластмасовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

Кк

КкЩ50

К80

К50Щ50

Тн

9

черговий

6

6

9

1

черговi

36

2.5 Виробництво слабКої та особливо чистої азотної кислоти

45

8154.2

Апаратник абсорбцiї

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Чоботи пластмасовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

КкЩ50

К80

К50Щ50

Тн

9

черговий

9

9

1

6

36

46

8154.1

Апаратник окислення

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням

Черевики шкiрянi

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К20

К20Щ20

К50Щ20

К50Щ50

Тн

12

12

2

черговi

36

47

8159.2

Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Чоботи пластмасовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

КкЩ50

К80

К50Щ50

Тн

12

черговий

12

12

1

черговi

36

48

8162.2

Апаратник теплоутилiзацiї

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням

Чоботи гумовi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К20

К20Щ20

Ми

К20Щ20

Тн

12

12

2

черговi

36

49

8159.2

Апаратник

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Фартух прогумований

Чоботи пластмасовi

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

Шолом сукняний

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на

утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

Кк

КкЩ50

К50Щ20

К50Щ50

К80

ЗН

Тн

9

6

6

9

1

чергові

6

до зносу

36

50

7212.1

Електрогазо-зварник

Костюм сукняний

Фартух прогумований

Чоботи гумовi

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

Щиток захисний для електрозварника

Наколiнники

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Тр

К50

К20Щ20

Тр

К50Щ50

Ми

Тн

9

6

9

1

черговi

до зносу

6

36

51

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат- ковання

Костюм сукняний

Черевики шкiрянi

Калошi дiелектричнi

Рукавички дiелектричнi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

К20Щ20

Эн

Эн

Тн

12

12

черговi

черговi

36

52

9411

Комiрник

Костюм сукняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi КР

На зовнiшнiх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

К20Щ20

К50Щ20

Тн

12

12

черговi

36

53

1222.2

1222.2

Майстер

Старший майстер

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Чоботи гумовi

Шолом сукняний

Рукавицi сукнянi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

К80

К20Щ20

К80

К80

К50Щ50

Тн

Тн

9

черговий

9

черговий

1

черговi

36

36

54

8232.2

Машинiст видувних машин

Комбiнезон бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавички трикотажнi бавовнянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

Ми

Ми

Тн

12

12

1

36

55

8163.2

Машинiст компресорних установок

Комбiнезон бавовняний

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

Рукавицi сукнянi

Протишумовi навушники

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

К20Щ20

К20Щ20

К50

Тн

12

12

черговi

2

до зносу

36

56

1221.2

3115

Начальник вiддiлення

Механiк

Костюм сукняний

Чоботи гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

К20Щ20

Тн

9

12

36

57

1222.2

1222.2

2149.2

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Iнженер-технолог

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

К20Щ20

Тн

12

12

36

58

1222.2

1222.2

Начальник змiни

Майстер

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

Рукавицi сукнянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

К20Щ20

К50Щ50

К80

Тн

9

черговий

9

9

черговi

1

36

59

9132

Прибиральник виробничих примiщень

Костюм сукняний

Чоботи гумовi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

К20Щ20

Ми

К50Щ50

Тн

12

9

1

черговi

36

60

7233.1

Слюсар-ремонтник

Костюм сукняний

Костюм гумовий

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

Чоботи пластмасовi

Рукавички гумовi

Рукавицi сукнянi

Шолом сукняний

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

К20Щ20

КкЩ50

К50Щ50

К80

К80

Тн

Тн

9

черговий

9

18

18

черговi

1

черговий

36

36

61

8159.2

Установник каталiзаторних сiток

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням

Черевики шкiрянi

Рукавицi КР

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К20

К20Щ20

К50Щ20

Тн

12

12

2

36

  1. Виробництво висококонцентрованого олеуму

62

8159.2

Апаратник

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Фартух прогумований Чоботи пластмасовi

Рукавички гумовi

Рукавицi КР

Шолом сукняний

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

Кк

КкЩ50

К50Щ50

К50Щ20

Кк

Г

Тн

6

6

6

6

3

1

6

до зносу

36

63

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-ковання

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички дiелектричнi

Калошi дiелектричнi

Шолом сукняний

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

К20Щ20

Ми

Эн

Эн

Кк

Тн

9

9

12

1

черговi

черговi

9

36

64

7212.1

Електрогазо-зварник

Костюм брезентовий

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавички дiелектричнi

Рукавицi сукнянi

Шолом захисний

Щиток захисний для електрозварника

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

Тр

З

К20 Щ 20

Эн

Тр

Тр

Тн

Тн

Тн30

9

6

9

черговi

1

черговий

до зносу

36

36

48

65

1222.2

1222.2

3115

3113

Майстер

Майстер виробничої дiльницi

Механiк

Електрик цеху

Костюм сукняний

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

К20Щ20

К50Щ50

Тн

9

6

1

36

66

1222.2

1222.2

2149.2

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Iнженер-технолог

Костюм сукняний

Черевики шкiрянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

К20Щ20

Тн

12

12

36

67

8163.2

Оператор з обслуговування установок для пилогазоулов-лювання

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

К20Щ20

К50Щ20

К50Щ50

Тн

9

6

9

1

черговi

36

68

7212.2

7233.1

7122.2

Паяльщик по свинцю (свинцево-паяльщик)

Слюсар-ремонтник

Вогнетривник

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

Рукавицi КР

Шолом сукняний

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

Кк

З

К20Щ20

К50Щ50

К50Щ20

Кк

Тн

Тн30

9

6

9

черговi

1

9

36

48

2.7 Виробництво оцтової кислоти

69

8154.1

8152.1

8159.1

8159.1

Апаратник синтезу

Апаратник перегонки

Апаратник

конверсiї

Апаратник газорозділення

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

Фартух прогумований

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

К20Щ20

К50

К50Щ20

К50Щ50

ЗН

Тн

12

12

12

черговий

2

черговi

до зносу

36

70

8159.2

Апаратник пiдготовки сировини та

вiдпускання напiвфабрика-тiв i продукцiї

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи пластмасовi

Рукавицi КР

Окуляри захиснi

К80

З

КкЩ50

К50Щ20

ЗН

12

12

12

1

до зносу

71

8154.2

8151.2

Апаратник приготування каталiзатора

Апаратник приготування хiмiчних розчинiв

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

Чоботи пластмасовi

Фартух прогумований

Рукавицi КР

Рукавички гумовi

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

К20Щ20

КкЩ50

Кк

К50Щ20

К50Щ50

ЗН

Тн

12

6

12

черговi

черговий

1

черговi

до зносу

36

72

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-

устатковання

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

Калошi дiелектричнi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички дiелектричнi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

К20Щ20

Эн

Ми

Эн

Тн

12

12

12

чергові

2

черговi

36

73

1222.2

3115

1222.2

Майстер

Механiк

Начальник змiни

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

К20Щ20

Тн

12

12

12

36

74

1222.2

1222.2

1221.2

3113

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Начальник вiддiлення

Енергетик

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

К20Щ20

Тн

12

12

12

36

75

7241.1

7233.1

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

Слюсар-ремонтник

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

З

К20Щ20

Ми

К50Щ50

Тн

12

12

12

2

черговi

36

2.8 Виробництво мурашиної кислоти

76

8151.2

8152.1

8154.2

8152.2

Апаратник приготування хiмiчних розчинiв

Апаратник перегонки

Апаратник абсорбцiї

Апаратник сушiння

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

Рукавицi КР

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

К80

З

К20Щ20

К50Щ50

К50Щ20

Тн

Тн30

9

9

6

6

2

36

48

77

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електро- устатковання

Костюм сукняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички дiелектричнi

Калошi дiелектричнi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

К80

К20Щ20

Ми

Эн

Эн

Тн

Тн30

12

12

1

черговi

черговi

36

48

78

1222.2

1222.2

3115

Майстер виробничої дiльницi

Майстер

Механiк

Костюм сукняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

К80

К20Щ20

Ми

Тн

12

12

1

36

79

7233.1

Слюсар- ремонтник

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Черевики шкiрянi

Рукавички гумовi

Рукавицi КР або

Рукавицi сукнянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

К20Щ20

К50Щ50

К50Щ20

К80

Тн

9

9

9

6

2

1

36

2.9 Виробництво стеарату кальцiю

80

8154.1

8152.2

7233.1

1222.2

Апаратник омилення

Апаратник сушiння

Слюсар-ремонтник

Майстер виробничої дiльницi

Костюм бавовняний з капюшоном iз пилонепроникної тканини

Бiлизна натiльна

Фартух прогумований

Черевики шкiрянi на латунних цвяхах

Рукавицi комбiнованi

Рукавички гумовi

Окуляри захиснi

Респiратор

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми Пн

З

Вн

Ми

Ми

К50Щ50

ЗП

Тн

12

6

6

12

2

1

до зносу

до зносу

36

2.10 Виробництво карбамiдоформальдегiдних смол

81

8152.1

7233.1

1222.2

Апаратник

конденсацiї

Слюсар-ремонтник

Майстер виробничої дiльницi

Костюм бавовняний

Бiлизна натiльна

Фартух прогумований

Черевики шкiрянi

Чоботи гумовi

Рукавички гумовi

Рукавицi комбiнованi

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

З Ми

З

К50

Ми

К20Щ20

К50Щ50

Ми

ЗН

Тн

12

6

черговий

12

черговi

1

1

до зносу

36

2.11 Денiтрацiя та концентрацiя вiдробленої сiрчаної кислотИ

82

8159.2

7233.1

1222.2

7212.2

Апаратник

Слюсар-ремонтник

Майстер виробничої дiльницi

Паяльщик по свинцю (свинцево-паяльщик)

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Фартух прогумований

Чоботи пластмасовi

Рукавички гумовi

Рукавицi КР або

Рукавицi сукнянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Штани бавовнянi на утеплювальнiй прокладцi

Валянки

Кк

З

Кк

КкЩ50

К50Щ50

К20Щ20

К80

Тн

Тн

Тн30

6

6

6

6

3

2

1

36

36

48

83

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговуван- ня електро-устатковання

Костюм сукняний

Бiлизна натiльна

Чоботи гумовi

Калошi дiелектричнi

Рукавицi комбiнованi

Рукавички дiелектричнi

Рукавички гумовi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

З

К20Щ20

Эн

Ми

Эн

К50Щ50

Тн

9

6

9

черговi

1

черговi

1

36

84

2149.2

3119

1222.2

1222.2

3115

Iнженер-технолог

Технiк

Начальник

цеху

Заступник начальника цеху

Механiк

Костюм сукняний

Черевики шкiрянi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

К20Щ20

Тн

12

12

36

85

8159.1

2146.2

Лаборант хiмiчного аналiзу

Iнженер-лаборант

Костюм сукняний

Калошi гумовi

Рукавички гумовi

Окуляри захиснi

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальнiй прокладцi

Кк

К20Щ20

К50Щ50

ЗН

Тн

12

12

1

до зносу

36

2.12 Виробництво вуглекислоти

86

8152.2

Апаратник випалювання

Костюм бавовняний

Черевики шкiрянi

Рукавицi комбiнованi