Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць За Умовами Праці


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

І Н Ш І

м.Київ

Затверджено

Постанова N 41 від

1 вересня 1992 р.

Методичні рекомендації

для проведення атестації робочих місць За Умовами Праці

Методичні рекомендації розроблено* відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 ( 442-92-п ). Вони визначають організацію роботи по проведенню атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав трудящих на пільги і компенсації залежно від шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

_______________

* Тут і надалі - редакційна правка, яка не впливає на зміст документів. - Ред.

Результати атестації за умовами праці (надалі - атестація) є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), інших пільг та компенсацій, а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах (надалі - підприємства) незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на

їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основні терміни і визначення, що вживаються в методичних рекомендаціях, наведено в додатку 1.

1. Загальні положення

1.1. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин

між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у

галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове

пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в

несприятливих умовах.

1.2. Правовою основою для проведення атестації є чинні

законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці,

списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на

пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації

залежно від умов праці.

1.3. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний

процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть

бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для

виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках N 1 і N 2

передбачено показники умов праці, атестацію проводять тільки за

цими показниками.

1.4. Атестація робочих місць передбачає:

виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних

виробничих факторів та причин їх виникнення;

дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого

середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому

місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру

праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і

правил;

обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної

категорії за шкідливими умовами праці;

підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове

пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий

день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;

перевірку правильності застосування списків виробництв,

робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове

пенсійне забезпечення;

розв'язання спорів, які можуть виникнути між юридичними

особами і громадянами (працівниками) стосовно умов праці, пільг і

компенсацій;

розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і

безпеки, характеру праці і оздоровлення трудящих;

вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і

технології, удосконалення порядку та умов установлення і

призначення пільг і компенсацій.

1.5. Періодичність атестації встановлюється підприємством у

колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації

покладається на керівника (власника) підприємства, організації.

1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого

середовища і трудового процесу проводять санітарні лабораторії

підприємств і організацій, науково-дослідних і спеціалізованих

організацій, атестованих органами Держстандарту і Міністерства

охорони здоров'я за списками, узгодженими з органами Державної

експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторії

територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

2. Організація роботи по атестації

2.1. Для організації і проведення атестації керівник

підприємства видає наказ, в якому:

визначає основу і завдання атестації;

затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої

атестаційної комісії, визначає її повноваження, у разі потреби -

склад цехових (структурних) атестаційних комісій;

установлює терміни і графіки проведення підготовчих робіт у

структурних підрозділах підприємства;

визначає взаємодію із зацікавленими державними органами і

громадськими організаціями (експертизою умов праці,

санітарно-епідеміологічною службою);

визначає проектні, науково-дослідні установи для

науково-технічної оцінки умов праці і участі в розробленні заходів

по усуненню шкідливих виробничих факторів.

2.2. До складу атестаційної комісії рекомендується вводити

головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і

заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я

підприємства, представників громадських організацій.

| | |до 2 разів |2,1 - 5 разів |> 5 разів |

| 3.|Вібрація (загальна і | |Перевищення ГДР | |

| |локальна) | | | |

| | |до 3 дБ |3,1 - 6 дБ |> 6 дБ |

| 4.|Шум | |Перевищення ГДР | |

| | |до 10 дБА |10 - 15 дБА |> 15 дБА |

| 5.|Інфразвук |вище ГДР | - | - |

| 6.|Ультразвук |вище ГДР | - | - |

| 7.|Неіонізуючі випромінюван-| | | |

| |ня: | | | |

| |радіочастотний діапазон |вище ГДР | - | - |

| |діапазон промислової |вище ГДР | - | - |

| |частоти | | | |

| |оптичний діапазон |вище ГДР | - | - |

| |(лазерне випромінювання) | | | |

| 8.|Мікроклімат у приміщенні:|Вище гранично допустимих значень у теплий період або |

| |температура повітря, |нижче мінімально допустимих значень у холодний період |

| |град.C |до 4 град. |4,1 - 8 град. |вище 8 град. |

| |швидкість руху повітря, |Вище рівнів допустимих величин в холодний і теплий |

| |м/сек |періоди року або нижче мінімально допустимих в теплий |

| | |період року |

| | |до 3 разів |більше 3 разів | - |

| |відносна вологість |Перевищення рівнів, допустимих санітарними нормативами|

| |повітря, % |в теплий період року | |

| | |до 25% |більше 25% | |

| |інфрачервоне |141-350 |351-2800 |вище 2800 |

| |випромінювання, Вт/м кв. | | | |

| 9.|Температура зовнішнього | | | |

| |повітря (при роботі на | | | |

| |відкритому повітрі), | | | |

| |град.C | | | |

| |влітку |до 32 |32,1 - 40 |вище 40 |

| |взимку |-(10-14) |-(15-20) |нижче -20 |

|10.|Атмосферний тиск | | | |

| |підвищений, атм |1,3-1,8 |1,9-3,1 |> 3 |

| |зніжений (м над рівнем |1100-2000 |2100-4000 |вище 4000 |

| |моря) | | | |

|11.|Біологічні фактори: | | | |

| |Мікроорганізми | |Перевищення ГДК | |

| |1 клас небезпеки |до 2 разів |2,1-4 |> 4 |

| |2 клас небезпеки |до 3 разів |3,1-6 |> 6 |

| |3-4 класи небезпеки |до 5 разів |5,1-10 |> 10 |

| |Білкові препарати | |Перевищення ГДК | |

| |1 клас небезпеки |до 3 разів |3,1-5 |> 5 |

| |2 клас небезпеки |до 5 разів |5,1-10 |> 10 |

| |3-4 класи небезпеки |до 10 разів |10,1-20 |> 20 |

| |Природні компоненти | |Перевищення ГДК | |

| |організму (амінокислоти, | | | |

| |вітаміни та ін.) | | | |

| |1 клас небезпеки |до 5 разів |5,1-10 |> 10 |

| |2 клас небезпеки |до 7 разів |7,1-15 |> 15 |

| |3-4 класи небезпеки |до 10 разів |10,1-20 |> 20 |

|12.|Важкість праці: | | | |

| |Динамічна робота | | | |

| |Потужність зовнішньої |чол.> 90 | - | - |

| |роботи, Вт, при роботі |жін.> 63 | | |

| |за участю м'язів нижніх | | | |

| |кінцівок і тулуба | | | |

| |Те саме, при роботі з |чол.> 45 | - | - |

| |переважною участю м'язів |жін.> 30,5 | | |

| |плечового поясу | | | |

| |Маса піднімання і пере- |чол.31-35 |> 35 | |

| |міщення вантажу, кг |жін.11-15 |> 15 | |

| |Дрібні стереотипні рухи |40001-60000 |60001-80000 |> 80000 |

| |кистей і пальців рук, | | | |

| |кількість за зміну | | | |

| |Статичне навантаження | | | |

| |Величина навантаження за | | | |

| |зміну, (Кг х с) при | | | |

| |утриманні вантажу | | | |

| |однією рукою |43001-97000 |Вище 97000 | - |

| |двома руками |97001-208000 |Вище 208000 | - |

| |за участю м'язів тулуба |130001-260000 |Вище 260000 | - |

| |і ніг | | | |

| |Робоча поза |Перебування в |Перебування в | - |

| | |нахиленому поло- |нахиленому поло- | |

| | |женні до 30 град.|женні за 30 град. | |

| | |26-50% трива- |понад 50% трива- | |

| | |лості зміни. |лості зміни | |

| | |Перебування в |Перебування у | - |

| | |вимушеному поло- |вимушеному поло- | |

| | |женні (на колі- |женні (на колінах,| |

| | |нах, навпочіпки |навпочіпки і т.п.)| |

| | |і т.п.) до 25% |понад 25% трива- | |

| | |тривалості зміни |лості зміни | |

| |Нахили тулуба |Вимушені нахили |Вимушені нахили | - |

| | |понад 30 град. |понад 30 град. і | |

| | |101-300 разів за |більше 300 разів | |

| | |зміну. |за зміну | |

| |Переміщення в просторі |10,1-17 км за |Понад 17 км за | |

| |(переходи, зумовлені |зміну |зміну | |

| |технологічним процесом) | | | |

|13.|Напруженість праці | | | |

| |Увага | | | |

| |тривалість зосередження, |вище 75 | - | - |

| |(% до тривалості зміни) | | | |

| |частота сигналів у серед-|вище 300 | - | - |

| |ньому за годину | | | |

| |Напруженість аналізатор- | | | |

| |них функцій | | | |

| |зір (категорія зорових |високоточна |Особливо точна із | - |

| |робіт за СНиП 11-4-79) | |застосуванням оп- | |

| | | |тичних приладів | |

| |слух (при виробничій пот-|Розбірливість | - | - |

| |ребі сприйняття мови або |слів і сигналів | | |

| |диференціювання сигналів)|< 70% | | |

| |Емоційна та інтелектуа- |Вирішення важких |Особливий ризик, | - |

| |льна напруженість |завдань в умовах |небезпека, відпо- | |

| | |дефіциту часу і |відальність за | |

| | |інформації з під-|безпеку інших | |

| | |вищеною відпові- |осіб | |

| | |дальністю | | |

| |Одноманітність | | | |

| |кількість елементів у ба-|3-2 | - | - |

| |гаторазово повторюваній | | | |

| |операції (прийомі) | | | |

| |тривалість виконання пов-|19 | - | - |

| |торюваних операцій, сек. | | | |

| |час стеження за ходом |96 і більше | - | - |

| |виробничого процесу без | | | |

| |активних дій (в % до три-| | | |

| |валості зміни) | | | |

|14.|Змінність |Нерегулярна змін-| - | - |

| | |ність з роботою | | |

| | |в нічну зміну | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 4

Показники

факторів виробничого середовища, важкості і

напруженості трудового процесу для

потвердження права на пільгове пенсійне

забезпечення

1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах потверджується при наявності на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів III класу умов і характеру праці За списком N 1:

1) Не менше двох факторів III ступеня відхилення від норм; або

2) одного фактора III ступеня і трьох факторів I чи II ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів II ступеня відхилення від норм; або

4) наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.

За списком N 2:

1) Одного фактора III ступеня відхилення від норм; або

2) трьох факторів I, II ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів I ступеня відхилення від норм.

2. Орієнтовні показники може бути використано при

встановленні дострокових пенсій за рахунок коштів підприємств.

Примітка. Ці показники розроблено на підставі "Гігієнічної класифікації праці", апробовано на підприємствах різних галузей народного господарства.