3.4 Маса однієї цеглини не повинна перевищувати 4,4, каме-

ня - 12, блока - 36 кг.

- 8 -

3.5 По міцності на стиск вироби поділяють на марки: М 200,

М 150, М 125, М 100, М 75, М 50, М 35, М 25, М 15, М 10.

Цегла повинна мати марку не нижче М 75.

Лицьові камені і блоки повинні мати марку не нижче М 75,

лицьова цегла - не нижче М 100.

3.6. По морозостійкості вироби поділяють на марки F 50,

F 35, F 25, F 15.

Лицьові вироби повинні мати марку по морозостійкості не

нижче F 25.

Вироби позначають марками за ГОСТ 23009, складеними з

літерно-цифрових груп, поділених дефісом. Перша група, яка

починається з літери "С" (стіновий), містить в собі літерне поз-

начення типу виробу; у другій групі уточнюється вид виробу

(наявність порожнин, рядовий чи лицьовий); третя група (засто-

совується для блоків) характеризує координаційні ( з урахуван-

ням розчинових швів) габаритні розміри блока в сантиметрах;

четверта група характеризує марку виробу по міцності на стиск,

середню щільність у сухому стані в кг/м.куб. та марку по моро-

зостійкості; у п'ятій групі позначається даний стандарт.

3.7 Приклад умовного позначення при замовленні цегли по-

товщеної порожнистої лицьової марки М 100 середньою щільністю

1600 кг/м.куб., морозостійкістю F 35;

СЦП-ПЛ-100/1600/35 ДСТУ Б В.2.7-7-94

Те саме, каменя порожнистого рядового марки М 75, серед-

ньою щільністю 1500 кг/м.куб., морозостійкістю F 25;

СК-ПР-75/1500/25-ДСТУ Б В.2.7-7-94

Те саме, блока порожнистого рядового завдовжки 390, зав-

ширшки 190, висотою 188 мм, марки М 50, середньою щільністю

1200 кг/м.куб., морозостійкістю F 25:

СБ-ПР40.20.2050/1200/25 ДСТУ Б В.2.7-7-94.

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Вироби виготовляють у відповідності з вимогами ГОСТ

13015.0 та даного стандарту за технологічною документацією,

- 9 -

затвердженою в установленому порядку.

4.2 Матеріали для виготовлення виробів повинні відповідати

вимогам стандартів і норм, перелік яких приведений у довідковому

додатку Д.

Допускається застосовувати інші матеріали, які відповідають

вимогам нормативної документації, затвердженої у встановленому

порядку.

4.3 Відхилення від прямолінійності ребер і площинності

граней, показників зовнішнього вигляду виробів не повинні пере-

вищувати вказаних у таблиці 2.

Таблиця 2

----------------------------------------------------------------

| | Значення відхилень |

| Найменування показників |-----------------------------|

| | рядових | лицьових |

|--------------------------------------------------------------|

|Відхилення від прямолінійності | | |

|ребер і площинності граней, мм | | |

| цегли або каменя | 3 | 2 |

| блока | 6 | 4 |

|--------------------------------------------------------------|

|Відбитості кутів завглибшки від | | |

|10 до 15 мм на цеглі або камені,| 3 | 1 |

|шт. | | |

|--------------------------------------------------------------|

|Відбитості і притуплення ребер | | |

|завглибшки від 5 до 10 мм на | | |

|цеглі або камені, шт. | 3 | 1 |

|--------------------------------------------------------------|

|Відбитості і притуплення ребер | | |

|і кутів на блоці, завглибшки до | | |

|20 мм і протяжністю по ребру до | | |

|100 мм, шт. | 3 | 2 |

|--------------------------------------------------------------|

|Загальна кількість виробів з | | |

|тріщинами, які перетинають | | |

|ребро,і половняка, % від партії,| | |

|не більше | 10 | 4 |

----------------------------------------------------------------

- 10 -

4.4 Розміри раковин, місцевих напливів і западин на лицьо-

вих поверхнях лицьових виробів повинні відповідати вимогам

ГОСТ 13015.0 для категорії поверхні А 6; діаметр раковин - не

більше 6 мм, глибина раковин, западин і висота напливів - не

більше 3 мм.

4.5. Колір і тон лицьових поверхень лицьових виробів повинні

відповідати зразкам-еталонам, затвердженим в установленому поряд-

ку. Плями на лицьових поверхнях не допускаються.

Міцність зчеплення оздоблювального покриття з поверхнею

виробу повинна бути не менше 0,6 МПа (6 кгс/см.кв.).

4.6 Границя міцності виробів при стиску в залежності від

марки повинна бути не менше значень, вказаних у таблиці 3.

Таблиця 3

-----------------------------------------------------------------

| |Границя міцності при стис- | |

| |ку по перерізу (без відра- | МПа,(кгс/см.кв.), |

| |хування площі порожнин для | не менше, |

| Марка |порожнистих виробів) | |

| виробів |------------------------------------------------|

| | середня для трьох |найменша для окремих|

| | випробувань | випробувань |

|---------------------------------------------------------------|

| 200 | 20,0 (200) | 15,0 (150) |

|---------------------------------------------------------------|

| 150 | 15,0 (150) | 12,5 (125) |

|---------------------------------------------------------------|

| 125 | 12,5 (125) | 10,0 (100) |

|---------------------------------------------------------------|

| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |

|---------------------------------------------------------------|

| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |

|---------------------------------------------------------------|

| 50 | 5,0 (50) | 3,5 (35) |

|---------------------------------------------------------------|

| 35 | 3,5 (35) | 2,8 (28) |

|---------------------------------------------------------------|

| 25 | 2,5 (25) | 2,0 (20) |

-----------------------------------------------------------------

- 11 -

Продовження таблиці 3

-----------------------------------------------------------------

| |Границя міцності при стис- | |

| |ку по перерізу (без відра- | МПа,(кгс/см.кв.), |

| |хування площі порожнин для | не менше, |

| Марка |порожнистих виробів) | |

| виробів |------------------------------------------------|

| | середня для трьох |найменша для окремих|

| | випробувань | випробувань |

|---------------------------------------------------------------|

| 15 | 1,5 (15) | 1,2 (12) |

|---------------------------------------------------------------|

| 10 | 1,0 (10) | 0,8 (8 ) |

-----------------------------------------------------------------

4.7 Відпуск виробів споживачеві здійснюють тільки після до-

сягнення ними відпускної міцності. При цьому границя міцності

при стиску у відсотках від значень, які наведені у таблиці 3,

повинна бути не менше:

50 - для виробів марок М 100 та вище;

75 - для виробів марок М 75 та нижче.

Виготовлювач при відпуску виробів з міцністю, нижчою за їх

проектну марку, повинен гарантувати досягнення ними проектної

марки у віці 28 діб з дня виготовлення.

4.8 В залежності від марок по морозостійкості, вказаних у п.

3.6, вироби або зразки-куби повинні витримувати у насиченому

водою стані не менше 50, 35, 25, 15 циклів заморожування і

відтавання відповідно.

Втрата маси зразків, випробуваних на морозостійкість, не

повинна перевищувати 5%, втрата міцності при стиску не повинна

перевищувати 15% для рядових виробів і 5% - для лицьових.

4.9 Водовбирання виробів повинно бути не менше 6% по масі.

Водовбирання лицьових виробів не повинно перевищувати 15%

по масі.

4.10 Вимоги безпеки при виробництві виробів і охорони на-

вколишнього середовища повинні відповідати СНиП 3.09.01 та нор-

мам технологічного проектування підприємств збірного залізобето-

- 12 -

ну (ОНТП - 07), узгодженим з Міністерством охорони здоров'я, з

такими доповненнями:

- контроль за змістом шкідливих речовин у повітрі робочої

зони здійснюється у відповідності з ГОСТ 12.1.005;

- оцінка радіаційної активності сировини та матеріалів, а

також методи радіаційного контролю повинні відповідати

положенню про радіаційний контроль на об'єктах будів-

ництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів

України (РСН 356), при цьому сумарна питома активність

природних радіонуклідів не повинна перевищувати

370 Вк/кг (клас будівельних матеріалів, які використову-

ються для всіх видів будівництва без обмежень).

4.11 Вироби повинні маркіруватися за ГОСТ 13015.2 у кожному

штабелі по одному у верхньому, середньому та нижньому рядах або

у кожному пакеті, піддоні, контейнері по одному у верхньому і

нижньому рядах шляхом нанесення на видиму поверхню незмивною фар-

бою при допомозі штампу або трафарету товарного знаку підприємст-

ва-виготовлювача.

4.12 Транспортна маркіровка повинна відповідати ГОСТ 14192.

5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

5.1. Вироби приймають партіями за ГОСТ 13015.1 та даному

стандарту.

У склад партії включають вироби одного типу, одної марки по

міцності і морозостійкості, виготовлені за однією технологією

з матеріалів одного виду і якості протягом однієї зміни.

Допускається при невеликому змінному виробітку, який не пе-

ревищує 30 м.куб. виробів, включати до складу партії вироби, ви-

готовлені протягом декількох змін, але не більше одного тижня.

Обсяг партії не повинен перевищувати 250 м.куб.

5.2 Вироби при приймальному контролі приймають за результа-

тами періодичних і приймально-здавальних випробувань, здійснюва-

них у строки, вказані у таблиці 4.

- 13 -

Таблиця 4

-----------------------------------------------------------------

| Вид приймаль- | Визначувані | |

| ного контролю | параметри виробів | Строки випробувань |

|---------------------------------------------------------------|

|Періодичні |Марка по міцності |Один раз на тиждень та |

|випробування | |при зміні виду, якості |

| | |матеріалів, складу |

| | |бетону, технологічних |

| | |параметрів |

| |-----------------------------------------------|

| |Середня щільність у |Те саме |

| |сухому стані | |

| |-----------------------------------------------|

| |Морозостійкість |Один раз на шість |

| | |місяців та при зміні |

| | |виду, якості матеріалів, |

| | |складу бетону, техно- |

| | |логічних параметрів |

|---------------------------------------------------------------|

| |Водовбирання |Те саме |

|---------------------------------------------------------------|

| |Міцність зчеплення |Один раз на місяць та |

| |оздоблювального |при зміні виду, якості |

| |покриття з поверхнею |матеріалів, складу |

| |лицьових виробів |бетону, технологічних |

| | |параметрів |

|---------------------------------------------------------------|

|Приймально- |Зовнішній вигляд, |Для кожної партії |

|здавальні |геометричні парамет- | |

|випробування |ри, якість лицьових | |

|і контроль |поверхень лицьових | |

| |виробів, колір (для | |

| |кольорових лицьових | |

| |виробів) | |

|---------------------------------------------------------------|

| |Відпускна міцність |Те саме |

-----------------------------------------------------------------

5.3. Вироби по показниках зовнішнього вигляду і геометрич-

них параметрів, якості лицьових поверхень ( в лицьових виробах),

кількості в партії рядових виробів з тріщинами, які перетинають

- 14 -

ребро, і половняка слід приймати за результатами вибіркового

контролю у відповідності з таблицею 5, а кількості в партії

лицьових виробів з тріщинами, що перетинають ребро, і половня-

ка - у відповідності з таблицею 6.

Таблиця 5

у штуках

-----------------------------------------------------------------

| Обсяг партії | Обсяг | Приймальне | Бракувальне |

| виробів | вибірки | число | число |

|---------------------------------------------------------------|

|281-500 | 20 | 5 | 6 |

|---------------------------------------------------------------|

|501-1200 | 32 | 7 | 8 |

|---------------------------------------------------------------|

|1201-3200 | 50 | 10 | 11 |

|---------------------------------------------------------------|

|3201-10000 | 80 | 14 | 15 |

|---------------------------------------------------------------|

|10001-35000 | 125 | 21 | 22 |

|---------------------------------------------------------------|

|Більше 35000 | 200 | 21 | 22 |

-----------------------------------------------------------------

Таблиця 6

у штуках

-----------------------------------------------------------------

| Обсяг партії | Обсяг | Приймальне | Бракувальне |

| виробів | вибірки | число | число |

|---------------------------------------------------------------|

|281-500 | 20 | 2 | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

|501-1200 | 32 | 3 | 4 |

|---------------------------------------------------------------|

|1201-3200 | 50 | 5 | 6 |

|---------------------------------------------------------------|

|3201-10000 | 80 | 7 | 8 |

|---------------------------------------------------------------|

|10001-35000 | 125 | 10 | 11 |

|---------------------------------------------------------------|

|Більше 35000 | 200 | 14 | 15 |

-----------------------------------------------------------------

- 15 -

5.4 Вибірковий контроль здійснюють за ГОСТ 23616.

Внаслідок поштучної перевірки виробів, які входять у вибір-

ку, повинна бути виявлена кількість дефектних виробів по кожному

показнику.

Виріб слід вважати дефектним за даним показником, якщо він

не відповідає вимогам даного стандарту по цьому показнику.

Партію виробів приймають по кожному з показників, якщо чис-

ло дефектних виробів у вибірці менше або дорівнює приймальному

числу, та бракують, якщо число дефектних виробів більше або до-

рівнює бракувальному числу.

5.5 Вироби з партії, не прийнятої внаслідок вибіркового

контролю, повинні прийматися поштучно. При цьому слід перевіряти

додержання показників, за якими партія не була прийнята.

5.6 Колір і тон кольорових лицьових виробів та оздоблюваль-

них покриттів перевіряють за результатами суцільного контролю

оглядом партії.

5.7 Відпускну міцність і марку виробів визначають для кож-

ного показника випробуванням 3 контрольних каменів або блоків

або 6 цеглин з числа вибраних (границю міцності при стиску

цегли визначають на зразках, виготовлених з двох цеглин).

Допускається визначати відпускну міцність блоків по трьох

зразках-кубах, застосовуючи перехідні коефіцієнти за ГОСТ 6133.

Контрольні зразки повинні тверднути в однакових з виробами

партії умовах до визначення відпускної міцності. Подальше тверд-

нення зразків, призначених для визначення марочної

міцності у віці 28 діб з дня виготовлення, повинно провадитися