5.4.3 Ізоляцію повітряного шуму випробу-

ваною конструкцією Rm, дБ, розраховують у

відповідності з ГОСТ 27296 за формулою

где V2 - объем измерительного (приемного) помещения низкого уровня, м3;

Т2 - время реверберации, с;

0.16- эмпирический коэффициент, с/м.

5.4.3 Изоляцию воздушного шума испытываемой конструкцией Rm, дБ, рассчитывают в соответствии с ГОСТ 27296 по формуле

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.8

( 3 )

де l??1 i Lm2 - середні рівні звукового тиску у

приміщеннях високого і низького

рівнів, що визначаються за

формулою (1),дБ;

S - площа поверхні випробуваного

зразка, м2;

А2 - еквівалентна площа звукопогли-

нання, м2.

5.4.4 Звукоізоляцію вікна RA тран, дБА, визначають за формулою

где l??1 i Lm2 - средние уровни звукового давления в помещениях высокого и низкого уровней, определяемые по формуле (1), дБ;

S - площадь поверхности испытываемого образца, м2;

А2 - эквивалентная площадь звукопоглощения, м2.

5.4.4 Звукоизоляцию окна RA тран , дБА, определяют по формуле

( 4 )

де Li - скоректований рівень еталонного шуму

потоку міського транспорту в і-й

третиннооктавній смузі частот, дБ, що

визначається за таблицею 1;

Rmi - ізоляція повітряного шуму даною

конструкцією вікна в і-й третинно

октавній смузі частот, дБ, що

визначається за формулою (3).

где Li - скорректированный уровень

эталонного шума потока городского транспорта в і-й третьок-тавной полосе частот, дБ, определяемый по таблице 1;

Rmi - изоляция воздушного шума

данной конструкцией окна в і-й третьоктавной полосе частот, дБ, определяемая по формуле (3).

Таблиця

1

Таблица

Частоти 1/3 октавної смуги, Гц

Частоты 1/3 октавной полосы, Гц

Рівень звукового тиску li, дБ

Уровень звукового давления Li , дБ

100

55

125

55

160

57

200

59

250

60

315

61

400

62

500

63

630

64

800

66

1000

67

1250

66

1600

65

2000

64

2500

62

3150

60

5.5 Похибку результатів вимірювань слід оцінювати згідно з ГОСТ 27296.

5.5 Погрешность результатов измерений следует оценивать по ГОСТ 27296.

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)C.9

6 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВИПРОБУВАНЬ

Результати випробувань оформлюють протоколом, в якому вказують:

- найменування, юридичну адресу і номер

атестата акредитації випробувального

центру (лабораторії), що проводив

випробування;

- найменування, юридичну адресу орга-

нізації-замовника випробувань;

- найменування, юридичну адресу орга-

нізації-виготовлювача зразків;

- найменування випробуваної продукції,

маркування і НД на об'єкт випробувань;

- опис, ескіз і технічну характеристику

об'єкта випробувань;

- НД, у відповідності з яким проводять

випробування продукції (позначення

даного стандарту);

- відхилення від процедур проведення

вимірювань із зазначенням причин;

- результати оцінки похибки вимірювань;

- результати випробувань, що оформлені у

вигляді таблиці або діаграми для кожної

із третиннооктавних смуг з середніми

геометричними частотами від 100 до 3150

Гц;

- оцінку ізоляції повітряного шуму

віконним або заскленим дверним блоком одним числом Rw і rА тран;

- дату проведення випробувань;

- підписи керівника випробувальної ла-

бораторії і випробувача.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором указывают:

- наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

- наименование, юридический адрес организации-заказчика испытаний;

- наименование, юридический адрес организации-изготовителя образцов;

- наименование испытываемой продукции, маркировку и НД на объект испытаний;

- описание, эскиз и техническую характеристику объекта испытаний;

- НД, в соответствии с которым проводят испытания продукции (обозначение настоящего стандарта);

- отклонения от процедур проведения измерений с указанием причин;

- результаты оценки погрешности измерений;

- результаты испытаний, оформленные в виде таблицы или диаграммы для каждой из третьоктавных полос со средними геометрическими частотами от 100 до 3150 Гц;

- оценку изоляции воздушного шума оконным или остекленным дверным блоком одним числом Rw и rА тран;

- дату проведения испытаний;

- подписи руководителя испытательной лаборатории и испытателя.

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.10

ДОДАТОК А (рекомендований)

Метод оцінки звукоізоляції допоміжної перегородки

Ізоляція повітряного шуму перегородкою повинна бути на всіх частотах у крайньому разі на 6 дБ вище значення величини ізоляції шуму, який пройшов безпосередньо крізь випробуваний зразок.

Для визначення ізоляції повітряного шуму перегородкою до установленого в ній випробуваного зразка добавляють додатковий звукоізоляційний шар з поверхневою густиною не менше 25 кг/м2 (наприклад, гіпсову плиту з металевим покриттям завтовшки 2 мм) таким чином, щоб він знаходився врівень з перегородкою. Щілини між додатковим шаром і випробуваним зразком повинні бути заповнені звукопоглинаючим матеріалом.

Виконують вимірювання ізоляції шуму R'S за наявності у прорізі допоміжної перегородки тільки випробуваного зразка. Далі виконують вимірювання ізоляції повітряного шуму r'т після установлення на зразок додаткового звукоізоляційного шару.

Якщо різниця R'Т - R'S знаходиться у межах 6 - 15 дБ, то значення величини ізоляції повітряного шуму випробуваним зразком rs, дБ, повинне бути скориговане за формулою

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Метод оценки звукоизоляции вспомогательной перегородки

Изоляция воздушного шума перегородкой должна быть на всех частотах по крайней мере на 6 дБ выше значения величины изоляции шума, прошедшего непосредственно через испытываемый образец.

Для определения изоляции воздушного шума перегородкой к установленному в ней испытываемому образцу добавляют дополнительный звукоизоляционный слой с поверхностной плотностью не менее 25 кг/м2 (например, гипсовую плиту с металлическим покрытием толщиной 2 мм) так, чтобы он находился заподлицо с перегородкой. Щели между дополнительным слоем и испытываемым образцом должны быть заполнены звукопоглощающим материалом.

Выполняют измерения изоляции шума R'S при наличии в проеме вспомогательной перегородки только испытываемого образца. Затем выполняют измерения изоляции воздушного шума r'т после установки на образец дополнительного звукоизоляционного слоя.

Если разность R'Т - R'S лежит в пределах

6-15 дБ, то значение величины изоляции воздушного шума испытываемым образцом Rs, дБ, должно быть скорректировано по формуле

( А.1 )

де R’Т - виміряна ізоляція повітряного

шуму зразком з додатковим

гнучким шаром, дБ.

У випадку, якщо різниця R' Т - R' S менше 6 дБ, необхідно збільшити звукоізоляцію допоміжної перегородки.

где R'Т - измеренная изоляция воздушного

шума образцом с дополнительным

гибким слоем, дБ.

В случае, если разность R' Т - R' S меньше

6 дБ, необходимо увеличить звукоизоляцию

вспомогательной перегородки.

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-9.9) С.11

Додаток Б (рекомендований)

Вимоги до звукоізоляційної замазки, яка застосовується при випробуваннях

Замазка, яка застосовується при випробуваннях, повинна відповідати вимогам даного стандарту. Встановлення відповідності замазки цим вимогам досягається проведенням спеціальних випробувань.

У випробувальний проріз монтують панель із силікатного скла з густиною 2,5 ?? 103 кг/м3, модулем пружності 7 ?? 104 Н/мм2, завтовшки (10,0±0,3) мм і розмірами 1230 мм х 1480 мм. Всі щілини заповнюють замазкою вибраного типу і проводять вимірювання для визначення величини показника зниження шуму (звукоізоляції) в третинно-октавних смугах у діапазоні частот 1600 - 3150 Гц. Перше вимірювання слід виконувати не пізніше 1 год після закінчення монтажу.

Результати вимірювань повинні відповідати таким вимогам при:

1600Гц... R = (31,1±1,6) дБ;

2000Гц... R = (35,6±1,2) “;

2500Гц... R:= (39,l±l,l) “;

3150Гц... R = (42,7±1,8) “.

Повторне вимірювання слід провести через 24 год. Відхилення результатів не повинне перевищувати 0,5 дБ.

Приложение Б (рекомендуемое)

Требования к звукоизоляционной замазке, применяемой при испытаниях

Применяемая при испытаниях замазка должна отвечать требованиям настоящего стандарта. Установление соответствия замазки этим требованиям достигается проведением специальных испытаний.

В испытательный проем монтируют панель из силикатного стекла плотностью

2,5 ?? 103 кг/м3, модулем упругости 7 ?? 104 Н/мм2, толщиной (10,0±0,3) мм и размерами 1230 мм х 1480 мм. Все щели заполняют замазкой выбранного типа и проводят измерения для определения величины показателя снижения шума (звукоизоляции) в третьоктавных полосах в диапазоне частот 1600 - 3150 Гц. Первое измерение следует выполнить не позднее 1 ч после окончания монтажа.

Результаты измерений должны соответствовать следующим требованиям при:

1600 Гц... R = (31,1±1,б) дБ;

2000 Гц... R = (35,6±1,2) “;

2500 Гц... R = (39,1±1,1) “??;

3150 Гц... R = (42,7±1.8) “.

Повторное измерение следует провести через 24 ч. Отклонение результатов не должно превышать 0,5 дБ.

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) C.12

УДК [69+692.81 +692.82](083.74)МКС 91.060.50 Ж 39

Ключові слова: віконні і дверні блоки, звукоізоляція, ізоляція повітряного шуму, індекс ізоляції повітряного шуму, лабораторні випробування.

Ключевые слова: оконные и дверные блоки, звукоизоляция, изоляция воздушного шума, индекс изоляции воздушного шума, лабораторные испытания.