ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. СТУ Б.В.2.5-33:2007. Поквартирне теплоснабжение жилых домов с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой згоряння с коллективными дымоходами и дымоходными системами. Общие технические условия


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ

НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ

ЗГОРЯННЯ З КОЛЕКТИВНИМИ ДИМОХОДАМИ

І ДИМОХІДНИМИ СИСТЕМАМИ

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-33:2007

Київ

Мінрегіонбуд України

2007

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:ДП "Вайллант Група Україна"

РОЗРОБНИКИ:О. Потапенко, А. Фрьобіш (керівник розробки)

ЗА УЧАСТІ:ВАТ "УкрНДІінжпроект" (П. Зембицький; Д. Михайлюк);Інституту гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України (В. Акіменко, д-р мед. наук; Л. Пелех)

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ПРИЙНЯТТЯ:Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (О. Авдіенко, арх.; О. Бродко, канд. техн. наук)

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20 червня 2007 р. № 57

ПОГОДЖЕНО:Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист від 18.04.2007 р. № 01/05-08.01/2399) Міністерство охорони навколишнього природного середовища України(лист від 15.05.2007 р. № 5436/11-5)Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 30.03.2007 р. № 05-3768/324)Міністерство охорони здоров'я України (лист від 13.04.2007 р. № 05.01.03-16/476)Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (лист від 26.04.2007 р. № 363-4/2)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ4

1 Сфера застосування4

2 Нормативні посилання5

3 Терміни та визначення понять5

4 Загальні положення6

4.1 Вимоги до теплогенераторів6

4.2 Розміщення теплогенераторів7

5 Правила експлуатації та ремонту8

5.1 Газопостачання8

5.2 Подача повітря для горіння і видалення продуктів згоряння8

5.3 Електропостачання, автоматизація і диспетчеризація11

5.4 Опалення, вентиляція, водопровід і каналізація11

5.5 Будівництво, монтаж і експлуатація12

6 Вимоги безпеки та охорони довкілля13

7 Методи контролювання14

Додаток А

Бібліографія15

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВЗ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІЗ ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ З КОЛЕКТИВНИМИ ДИМОХОДАМИІ ДИМОХІДНИМИ СИСТЕМАМИ

Загальні технічні умови

Инженерное оборудование зданий и сооружений

ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВС ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕС ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ С КОЛЛЕКТИВНЫМИ ДЫМОХОДАМИИ ДЫМОХОДНЫМИ СИСТЕМАМИ

Общие технические условия

Engineering equipment of buildings and constructions

HEAT SUPPLYING OF BLOCK OF FLATSWITH THE HEAT-GENERATORS ON GAS FUELWITH THE CLOSED CHAMBER OF COMBUSTION WITH THE COLLECTIVE FLUESAND FLUES SYSTEMS

General specifications

Чинний від 2007-11-01

Вступ

Цей стандарт розроблено з метою застосування в системах поквартирного теплопостачання теплогенераторів з закритими камерами згоряння на газовому паливі з колективними димоходами і димохідними системами, що забезпечують безпеку, комфортні умови проживання та раціональне використання енергоресурсів, відповідно до СНиП 2.04.05.

При розробленні цього стандарту були використані результати експериментального проектування та будівництва житлових будинків з поквартирними системами теплопостачання в Україні, а також нормативні документи і досвід проектування, будівництва та обслуговування поквартирних систем теплопостачання в Росії, Молдові та країнах Європейського Союзу.

1 Сфера застосування

 1. Цей стандарт поширюється на проектування, будівництво та експлуатацію поквартирних систем теплопостачання з теплогенераторами, що працюють на газовому паливі з закритими камерами згоряння з колективними димоходами і димохідними системами, при новому будівництві та реконструкції багатоквартирних житлових будинків заввишки до 10 поверхів включно (не вище 35 м), у тому числі що мають вбудовані приміщення громадського призначення, в яких нормативними документами дозволено встановлення теплогенераторів на газовому паливі.
 2. Цей стандарт установлює вимоги до планування та конструктивні рішення місць встановлення теплогенераторів усередині квартир, а також приміщень теплогенераторних, правил проектування газопостачання, систем подачі повітря і видалення продуктів згоряння, опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації та систем електропостачання і автоматизації. Крім того, в стандарті наведені вимоги до виконання монтажних робіт і технічного обслуговування.

Обов'язкові вимоги щодо безпеки поквартирних систем теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами викладено в розділі 6 цього стандарту.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002

Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-9-99

Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-20-2001

Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2003

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДСТУ 4059-2001

Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води

ДСТУ prEN 483:2003

Котли газові централізованого опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

СанПиН 3077-84

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму у приміщеннях житлових і громадських будівель і на території житлової забудови)

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии. Коррозийностойкие материалы (Захист будівельних конструкцій від корозії. Корозійностійкі матеріали)

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 11-12-77

Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП ІІ-35-76, частина II, глава 35

Котельные установки. Нормы проектирования (Котельні установки. Норми проектування)

ПУЕ, 6-е видання

Правила улаштування електроустановок

ДСП-201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

ДНАОП 0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки України

3 Терміни та визначення понять

Нижче наведені терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 1. Вбудовані нежитлові приміщення громадського призначення – приміщення, розташовані, як правило, на першому, другому або цокольному поверхах житлового будинку, призначені для використання в різних цілях, відповідно до ДБН В.2.2-15.
 2. Димовідвід – газощільний канал або трубопровід для відведення продуктів згоряння (димових газів) від теплогенератора до димоходу.
 3. Димохід – вертикальний газощільний канал або трубопровід прямокутного або круглого перерізу для створення тяги і відведення продуктів згоряння (димових газів) від димовідводів в атмосферу вертикально нагору.
 4. Колективний димохід – єдиний канал відведення димових газів, що забезпечує збір та видалення продуктів згоряння (димових газів) від декількох теплогенераторів, розташованих на різних поверхах.
 5. Димохідна система повітря – газ (ДСПГ) – вертикальна система без уступів і поворотів для транспортування повітря для горіння до джерела тепла ззовні і продуктів згоряння (димових газів) від джерела тепла в атмосферу.
 6. Коаксіально з'єднувальні елементи – система трубопроводів для одночасної подачі повітря до камери згоряння теплогенератора і видалення продуктів згоряння (димових газів).
 7. Конденсаційний газовий котел – котел, у якому за нормальних умов роботи і за визначених робочих температур води водяна пара в продуктах згоряння (димових газах) частково конденсується для використання прихованої теплоти водяної пари.
 8. Повітропровід – канал або трубопровід, що використовується для транспортування (подання) повітря для горіння.
 9. Поквартирне теплопостачання – забезпечення теплотою систем опалення і гарячого водопостачання квартир. Система складається із джерела теплопостачання – теплогенератора, трубопроводів опалення з опалювальними приладами та регулювальною арматурою, трубопроводів гарячого водопостачання з водорозбірною арматурою та єдиної конструкції для подання повітря для горіння і видалення продуктів згоряння (димових газів).
 10. Теплова потужність – кількість теплоти, що утворюється в результаті спалювання газу, який підводиться до пальника за одиницю часу.
 11. Теплогенератор (котел) – джерело тепла тепловою потужністю до 100 кВт, у якому для нагрівання теплоносія, що надходить до системи опалення і гарячого водопостачання, використовується енергія, утворена при згорянні газового палива.
 12. Теплогенераторна – окреме нежитлове приміщення для розміщення теплогенератора (котла) і допоміжного устаткування до нього.
 13. Теплогенератори типу:
 • С42 – теплогенератор із закритою камерою згоряння і вентилятором, установленим за камерою згоряння, приєднаний за допомогою двох патрубків до колективного димоходу. Колективний димохід обслуговує більше одного теплогенератора і має відокремлені канали для подачі повітря для горіння і відведення продуктів згоряння (димових газів), при цьому вихідні отвори цих каналів концентричні або розміщені так близько, що підлягають однаковому вітровому впливу.
 • С43 – теплогенератор із закритою камерою згоряння і вентилятором, установленим перед камерою згоряння, приєднаний за допомогою двох патрубків до колективного димоходу. Колективний димохід обслуговує більше одного теплогенератора і має відокремлені канали для подачі повітря для горіння і відведення продуктів згоряння (димових газів), при цьому вихідні отвори цих каналів концентричні або розміщені так близько, що підлягають однаковому вітровому впливу.
 • С82 – теплогенератор із закритою камерою згоряння і вентилятором, установленим за камерою згоряння, приєднаний за допомогою одного патрубка до колективного димоходу. Колективний димохід має один канал з природною тягою для відведення продуктів згоряння (димових газів). Теплогенератор другим патрубком приєднаний до трубопроводу, що подає повітря з зовнішньої сторони будівлі.

-С83 – теплогенератор із закритою камерою згоряння і вентилятором, установленим перед камерою згоряння, приєднаний за допомогою одного патрубка до колективного димоходу. Колективний димохід має один канал з природною тягою для відведення продуктів згоряння (димових газів). Теплогенератор другим патрубком приєднаний до трубопроводу, що подає повітря з зовнішньої сторони будівлі.

4 Загальні положення

4.1 Вимоги до теплогенераторів

 1. Поквартирні системи теплопостачання слід комплектувати теплогенераторами на газовому паливі з герметичними (закритими) камерами згоряння повної заводської готовності, що відповідають вимогам ДСТУ 4059.
 2. При поквартирному теплопостачанні необхідно використовувати теплогенератори:
 • двоконтурні (із вбудованим контуром гарячого водопостачання);
 • одноконтурні (без вбудованого контуру гарячого водопостачання) з можливим приєднанням ємкісного теплообмінника гарячого водопостачання.
 1. Теплогенератори повинні мати дозвільні і сертифікаційні документи згідно з чинним законодавством.
 2. Проектом житлового будинку в межах одного колективного димоходу або димохідної системи передбачається встановлення теплогенераторів, що відрізняються один від одного не більше ніж на 30 % за тепловою потужністю.
 3. Теплопродуктивність генераторів визначається за розрахунковим навантаженням на систему опалення і гарячого водопостачання згідно зі СниП 2.04-.5, СНиП 2.04-01.

Теплопродуктивність теплогенераторів для вбудованих приміщень громадського призначення визначають за максимальним розрахунковим навантаженням опалення і середнім розрахунковим навантаженням гарячого водопостачання.

4.1.6 Комплекти і деталі димовідводів та повітропроводів повинні бути виготовлені виробником теплогенератора з урахуванням вимог безпеки, визначених в інструкції з монтажу та експлуатації виробника.

4.2 Розміщення теплогенераторів

 1. Теплогенератори, трубопроводи, димовідводи, димоходи, повітропроводи та інше інженерне обладнання необхідно розміщувати із забезпеченням вимог щодо безпеки їх експлуатації, а також зручності технічного обслуговування та ремонту.
 2. До одного колективного димоходу або димохідної системи дозволяється приєднувати не більше десяти теплогенераторів і не більше двох теплогенераторів на одному поверсі.

При приєднанні до колективного димоходу або димохідної системи димовідводів теплогенераторів двох суміжних квартир на одному поверсі під кутом 90° один до одного, відстань по вертикалі між осями димовідводів повинна бути не менше 30 см.