In case of dispute or if tests are to be done by more than one organization, all interested parties shall have the opportunity to observe the sampling and shall agree upon the number of sampling increments to be taken.

A.2 Principles of sampling

Proper and careful sampling and sample transport is a prerequisite for an analysis that will give reliable results. An adequate number of samples have to be taken to obtain a good estimation of the natural heterogeneity of the batch.

The sampler shall be informed of the aim of the sampling.

A.3 Taking bulk samples

The number and sizes of samples depend on the test methods for which they are taken. The number and shapes of specimens required are given in the relevant test methods.

А.4 Складання плану відбору зразків

Перед відбором зразків необхідно скласти план відбору зразків з урахуванням таких аспектів:

 • тип природного каменю (згідно зі стандартами EN 2440 і EN 12670);
 • мета відбору зразків, у тому числі перелік властивостей, що випробовуватимуться;
 • визначення точок відбору зразків;
 • приблизний розмір зразків;
 • кількість зразків;
 • обладнання для відбору зразків, що буде використовуватися;
 • методи відбору зразків;
 • маркування, пакування та відправка зразків.

A.5 Обладнання для відбору зразків

Для відбору зразків може використовуватися будь-яке придатне обладнання для вирізування природного каменю. Крім того, можна використовувати свердлильне обладнання, яке придатне для відбору зразків породи.

А.6 Методи відбору зразків

А.6.1 Загальні положення

Методи відбору зразків передбачають необхідність участі спеціалістів, які відбирають зразки і працюють на кар'єрі, заводі або. на будівництві. Необхідно дотримуватися вимог нормативних актів щодо техніки безпеки та умов ергономіки.

А.6.2 Відбір зразків із кар'єрів

А.6.2.1 Загальні положення

Зразок повинен відбиратися кваліфікованим спеціалістом, який має досвід обстеження родовищ кам'яних порід. Основною метою відбору зразків із цих родовищ є встановлення, за можливості, середніх значень показників, діапазону коливань і відмінностей у структурі та властивостях каменю з урахуванням структурного рисунка, геологічної структури і прогнозованих умов розробки кар'єру.

A.4 Preparing a sampling plan

A sampling plan shall be prepared, prior to sampling, taking into account the following:

 • type of natural stone (following EN 12440 and EN 12670);
 • aim of the sampling, including a list of the properties to be tested;
 • identification of sampling points;
 • approximate size of samples;
 • number of samples;
 • sampling apparatus to be used;

 • methods of sampling;
 • marking, packaging and dispatch of the samples.

A.5 Sampling apparatus

Any suitable cutting equipment for natural stone may be used for sampling. In addition, drills, which are suitable for taking drill cores, may be used.

A.6 Sampling methods

A.6.1 General

The sampling methods will inevitably involve the samplers working at a quarry, plant or building. Regulations for safety and ergonomics shall be followed.

A.6.2 Sampling from quarries

A.6.2.1 General

The sample shall be taken by a qualified specialist, experienced in the examination of rock deposits. The main objective of sampling from such deposits is to establish, where possible, the average, the range of variations and the differences in the structure and properties of the rock, taking account of the fabric and geological structure and the anticipated quarrying conditions

А.6.2.2 Відбір зразків із корінної породи

a)Визначення анізотропії та розташування зразків

Якщо розвідка виявить чітко виражений структурний рисунок або геологічну структуру, не обов'язково помітну в масштабі зразка (наприклад, напластування, велике залягання, розшарування, відшарування або тріщину), на зразок потрібно нанести відповідну позначку.

b)Відбір зразків для петрографічного аналізу

Для петрографічного аналізу необхідно відібрати невеликі зразки всіх наявних типів і видів, що характеризують породу в частині мінерального складу, структурного рисунка та геологічної структури.

Можна також використовувати висвердлені зразки (керн і куски).

Крім зразків свіжовидобутого матеріалу, необхідно також узяти зразки, що показують наслідки ерозії.

c)Відбір зразків для фізико-механічних випробувань

Для фізико-механічних випробовувань за зразок використовуються блоки зразків та малі зразки, кількість і місцезнаходження яких залежать від результатів петрографічного аналізу і необхідних методів випробування.

Розміри блоків зразків становлять приблизно ( х х 0,25) м або й більше, якщо відбирається зразок грубозернистої або пористої породи.

Рекомендується брати блоки зразків із природного каменю великого розміру, якнайменше пошкодженого або зіпсованого. Роботи слід виконувати обережно, щоб ані блоки зразків, ані малі зразки не мали жодних тонких тріщин, які виникли внаслідок процесу відбору.

A.6.2.2 Sampling of solid rock

a)Identification of anisotropy and orientation of samples

If the exploratory work reveals a pronounced fabric or geological structure which is not necessarily visible at the sample scale (e.g. stratification, massive bedding, lamination, cleavage or rift), the sample shall be marked accordingly.

b)Sampling for petrographic analysis

For petrographic analysis, hand specimens shall be taken from all distinct types and varieties which characterize the rock in terms of mineral composition, fabric and geological structure.

Samples from drilling (cores and pieces) may also be used.

In addition to samples of fresh material, samples shall also be taken to illustrate the effects of weathering.

c)Sampling for physical testing

For physical testing, sample blocks and hand specimens shall be used as samples, their number and location depending on the results of the petrographic analysis and the test methods required.

The sample blocks shall measure approximately x x , or more where a coarse-grained and/or a large-pored rock is to be sampled.

It is recommended that they are taken from larger natural stones which have been least affected by blasting. Care has to be taken to ensure that neither the sample blocks nor the hand specimens show any hairline cracks resulting from the removal process.

Зразки також можна вирізати з блоків, плит або штучного каменю. Кількість і розмір зразків залежать від конкретного методу випробування.

А.6.3 Відбір зразків на виробництві

З матеріалу, який буде випробовуватися (наприклад, плити або необроблений камінь), з урахуванням цілей використання матеріалу відбирається показовий зразок природного каменю достатнього розміру, з характерним мінеральним складом, структурним рисунком і геологічною структурою.

А.6.4 Відбір зразків з будівель

Точки відбору зразка необхідно визначати згідно з правилами отримання показового зразка, беручи до уваги різницю у властивостях, помітну неозброєним оком. У разі необхідності для оцінки механічних властивостей плиток на місці достатньо відібрати одну плитку.

До звіту потрібно внести відомості про місце розташування зразка в будівлі.

А.7 Маркування, пакування та відправка зразків

На зразки чи контейнери має бути нанесене чітко помітне тривке маркування. Маркування повинно складатися з:

а)унікального коду;

або

б)позначки лабораторних зразків, місця відбору зразка, дати відбору зразка та найменування матеріалу.

Лабораторні зразки пакуються й перевозяться таким способом, щоб запобігти їх пошкодженню.

А.8 Звіт про відбір зразків

А.8.1 Фахівець, який відбирає зразок, повинен скласти звіт про відбір зразка по кожному лабораторному зразку або по кожній групі лабо-

Samples may also be cut from rough blocks, slabs or dimension stones, the number and size of samples depending on the particular test method.

A.6.3 Sampling from plants

A representative sample of adequate size and characteristic of the natural stone in terms of mineral composition, fabric and geological structure, shall be taken from the material to be tested (e.g. slabs, dimension stones), taking into account the intended use of the material.

A.6.4 Sampling from buildings

Sampling points shall be selected according to the rules for obtaining a representative sample taking into consideration any differences in properties visible to the naked eye. Where necessary, taking a single tile to assess the mechanical properties of tiles in situ will be sufficient.

The location of the sample in the building shall be reported.

A.7 Marking, packaging and dispatch of the samples

The samples or containers shall be clearly and durably marked. Marking shall include:

a) unique code; or

b) identification of the laboratory samples, place of sampling, date of sampling and denomination of the material.

The laboratory samples shall be packed and transported in such a way that they are protected from damage.

A.8 Sampling report

A.8.1 The sampler shall prepare a sampling report for each laboratory sample or for each group of laboratory samples from a single source. The

раторних зразків, узятих з одного джерела. Звіт про відбір зразка повинен містити посилання на цей документ і такі відомості:

a) ідентифікаційний номер (серійний номер) звіту про відбір зразка;

b) ідентифікаційну відмітку (відмітки) лабораторного зразка;

c) дату і місце відбору зразка;

d) точку відбору зразка чи номер партії, з якої відбирався зразок;

e) посилання на план відбору зразка, складений відповідно до А.4;

f) ім'я, прізвище фахівця (фахівців), який відбирав зразок.

А.8.2 Залежно від обставин доцільним може бути наведення також іншої інформації. У таблиці А.1 наведено приклад загального звіту про відбір зразка sampling report shall refer to this document and state:

 1. sampling report identification (serial number);

b) laboratory sample identification mark(s);

c) date and place of sampling;

d) sampling point or identification of the batch sampled;

e) reference to the sampling plan prepared according to A.4;

f) name of the sampler(s).

А.8.2 Depending on the circumstances, other information might be relevant. Table A.1 shows an example of a comprehensive sampling report.

Таблиця A.1 - Приклад звіту про відбір зразкаTable A.1 - Example of a sampling report

Ідентифікаційний номер (серійний №) звіту про відбір зразка:

Sampling report identification (serial n°):

Позначка лабораторного зразка:

Laboratory sample identification mark:

№ упаковки

no. of package

Опис природного каменю та місць відбору зразка

Description of the natural stone and sampling places

Назва кар'єру, заводу чи будівлі:

Name of the quarry or production plant or building:

Найменування виробника:

Name of producer:

Походження партії:

Origin of batch:

Мета, з якою планується використовувати природний камінь:

Purpose for which the natural stone is to be used:

Місцезнаходження точки відбору зразка:

Location of sampling point(s):

Ідентифікаційний номер партії:

Identification of the batch:

Розмір партії:

Size. of the batch:

Інші вказівки (наприклад, необхідні застереження):

Other comments (e. g. warnings, if appropriate):

Опис методу відбору зразка

Description of the sampling method

Дата і час відбору зразка:

Date and time ,of sampling:

Використаний план відбору зразка:

Reference to sampling plan used:

Спосіб відбору зразка (висвердлювання, вирізування тощо):

Sampling procedure (drilling, cutting, etc.):

Мета відбору зразка:

Purpose of the sampling:

Зразки

Samples

№ та розміри зразків:

No. and dimensions of samples:

Інші параметри:

Other comments:

Відправка зразків:

Dispatch of the samples:

Фахівець (фахівці), який відбирав зразки (написати ім'я друкованими літерами):

Sampler(s) (print name):

Інформація про договір

Contract details

Номер договору:

Contract identification:

Ім'я (найменування) та адреса сторони-замовника відбору зразка: .................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Name and address of party requesting the sampling: .............................

..........................................................................................................................................................................

Ім'я прізвище особи (осіб) присутніх при відборі зразка: ............................................................................

Name of person(s) present at sampling: .............................

Підписи: ...........................................................................................................................................................

Signatures: .......................................................................................................................................................

Додаток ZA

(довідковий)

Розділи цього Європейського стандарту, що пов'язані з положеннями Директиви ЄС про будівельні матеріали

ZA.1 Мета та відповідні характеристики

Відповідно до розділу 1 цей додаток ZA поширюється на модульні плитки з природного каменю для використання в будівництві як покриття підлоги і сходів (у приміщенні та ззовні).

Цей Європейський стандарт був розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі.

Розділи цього Європейського стандарту, наведені у цьому додатку, відповідають вимогам Мандата М/119 "Покриття для підлоги", наданого відповідно до Директиви ЄС про будівельні матеріали (89/106/ЕС).

Відповідність вимогам цих розділів є наслідком припущення про придатність будівельних матеріалів, на які поширюється цей Європейський стандарт, для їх використання за призначенням.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До будівельних матеріалів, на які поширюється дія цього Європейського стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші Директиви ЄС, що не впливають на придатність матеріалів для використання за призначенням.

ПРИМІТКА. Крім окремих розділів цього стандарту, що стосуються небезпечних речовин, до матеріалів, на які поширюється дія цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги (наприклад, транспоноване європейське законодавство і національні закони, нормативно-правові акти

Annex ZA

(informative)

Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive

ZA.1 Scope and relevant characteristics

With reference to Clause 1, this Annex ZA applies to natural stone modular tiles for use in construction for finishing of flooring and stairs (internal and external), fixed with adhesives, mortar or other supporting element, or mechanically fixed.

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association.

The Clauses of this European Standard, shown in this Annex, meet the requirements of the Mandate M/119 Floorings given under the EU Construction Products Directive (89/106/EC).

Compliance with these Clauses confers a presumption of fitness of the construction products covered by this European Standard for their intended use(s).

WARNING Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness of intended use(s), may be applicable to the construction products falling within the scope of this European Standard.

NOTE In addition to any specific Clauses relating to' dangerous substances contained in this standard, there may be other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In or

та адміністративні положення). З метою виконання вимог Директиви ЄС про будівельні матеріали їх також необхідно дотримуватися в тих випадках та в тих місцях, де вони застосовуються. Інформаційна база даних європейських та національних положень щодо небезпечних речовин знаходиться в розділі „Будівництво" сайту EUROPA (за адресою в нтернеті http://europa.eu.irit/comm/enterprise/construction/