• назва та адреса виробника або його повноважного представника, встановлені в ЕЕА;
  • номер ЄС сертифіката відповідності (додається);
  • ім'я та посада особи, уповноваженої для підписання сертифіката від імені виробника або його повноважного представника.

Обидва документи повинні бути представлені офіційною мовою або мовами держави-члена ЄС, в якій буде використана ця продукція.

ZA.4 СЕ маркування відповідності

ZA.4.1 Цемент у мішках

При постачанні цементу в мішках СЕ маркування відповідності, ідентифікаційний номер органу з сертифікації та наведена нижче супутня інформація мають бути нанесені або на мішок, або на супутні комерційні документи, або на ті та інші. Якщо на мішку розміщена не вся інформація, а лише її частина, то повна інформація має бути надана на супутніх комерційних документах

.

СЕ маркування відповідності включає:

символ "СЕ", наведений в Директиві 93/68/ЕЕС;

ідентифікаційний номер органу з сертифікації;

найменування або товарний знак виробника;

зареєстрована адреса виробника;

найменування або товарний знак підприємства, на якому був виготовлений цемент 1);

останні дві цифри року, в якому було нанесене маркування 2);

номер ЄС сертифіката відповідності;

номер європейського стандарту.

Приклад стандартного позначення, яке вказує на тип (вид) цементу та клас міцності, як визначено в розділі 8 EN 197-1.

Граничне значення для хлориду, % 3).

Граничне значення для втрат при прожарюванні золи-винесення, % 4).

Стандартне позначання добавок 5).

З практичних міркувань можливий вибір із наступних альтернативних схем представлення супутної інформації для цементу, упакованого в мішки:

a)якщо СЕ маркування нанесено на мішку, інші елементи інформації мають міститись на супутніх комерційних документах, не на мішках:

  • найменування або товарний знак підприємства;
  • рік нанесення СЕ маркування;
  • номер ЄС сертифіката відповідності;
  • додаткова інформація;
  1. якщо останні дві цифри року, в якому було нанесене маркування СЕ, наведені на мішку, вони повинні відповідати даті пакування плюс або мінус три місяці;
  2. якщо останні дві цифри року не нанесені на мішку, для наочності можна прикріпити до мішка пакет, в який вкладають цю інформацію. Зручно вказати це місце в інформації, яка супроводжує СЕ маркування.

В доповнення до будь-якої наведеної вище спеціальної інформації, яка стосується небезпечних речовин, продукція повинна супроводжуватись, де і коли це вимагається і в належній формі, документацією, переліченою в будь-якому законодавстві про небезпечні речовини, стосовно яких декларована відповідність продукції, разом з іншою інформацією, якої вимагає це законодавство.

Примітка. Не обов'язково цитувати європейські правила, які не відхиляються від національних.

ZA.4.2 Цемент насипом

У разі реалізації цементу насипом ідентифікаційний номер органу з сертифікації та супроводжувальна інформація, вказані вище для цементу в мішках, повинні бути прикріплені в будь-якій придатній практичній формі до супроводжувальних комерційних документів.

_____________________

1)Вважається необхідним для вимог EN 197-2, але не є обов'язковим.

2)Рік маркування має стосуватись або дати пакування в мішки, або дати відправлення з підприємства або складу.

3) Лише там, де звичайний цемент виробляють на відповідність іншим вимогам щодо граничного значення хлориду ніж наведені в таблиці 3 EN 197-1.

4)Лише там, де згідно з п.5.2 4.1 EN 197-1 застосовують золу-винесення з граничним значенням втрат при прожарюванні від 5, 0 % до 7,0 %.

5)Лише там, де згідно з п.5.5 EN 197-1 використовують добавку, яка відповідає серії EN 934.

ДОДАТОК НА

(обов'язковий)

Зміна EN 197-1-А1:2004 до ДСТУ EN 197-1:2008 ЦЕМЕНТ. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів, яка ідентична EN 197-1:2000/А1:2004 Cement - Part 1. Composition, specifications and conformity criteria for common cements (Цемент -Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів)

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 1. Викласти в новій редакції:

"Цей стандарт визначає та наводить технічні умови 27 різних видів звичайних цементів та їх складників. Визначення кожного цементу включає пропорції, в яких складники мають бути об'єднані для отримання цих різних цементів в діапазоні шести класів міцності. Визначення включає також вимоги, яким мають відповідати складники, та механічні, фізичні і хімічні вимоги, в тому числі, де потрібно, вимоги щодо теплоти гідратації до 27 видів цементів згідно з класами їх міцності. Цей стандарт містить також критерії відповідності та пов'язані з цим правила. Наведені також необхідні вимоги до довговічності.

Примітка 1. У доповнення до визначених вимог може бути корисним обмін додатковою інформацією між виробником цементу та споживачем. Процедури такого обміну не входять в сферу дії цього стандарту, але ними слід користуватись відповідно до національних стандартів або інструкцій, або вони можуть бути узгоджені зацікавленими сторонами.

Примітка 2. Слово "цемент" в цьому стандарті застосовують лише до звичайних цементів, якщо не обумовлено інше.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під звичайними цементами в Україні слід розуміти цементи загальнобудівельного призначення згідно з ДСТУ Б В.2.7-46.

Розділ 2. Долучити:

"EN 196-8 Methods of testing cements - Part 8: Heat of hydration - Solution method.

EN 196-9 Methods of testing cements - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method.

EN 13639 Determination of total organic carbon in limestone

Вилучити:

pr EN 13639:1999 Determination of total organic carbon in limestone"

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

"EN 196-8 Методи випробовування цементу - Частина 8: Теплота гідратації; метод розчинення.

EN 196-9 Методи випробовування цементу - Частина 9: Теплота гідратації; частково адіабатичний метод.

EN 13639 Визначення загального органічного карбону у вапняку.

рг EN 13639:1999 Визначення загального органічного карбону у вапняку."

Розділ 3. Долучити пункти:

"3.15 теплота гідратації

Тепловиділення, що утворюється при гідратації цементу протягом даного періоду часу

3.16 низькотермічний звичайний цемент

Звичайний цемент із обмеженою чи низькою теплотою гідратації."

Розділ 7. Долучити:

"7.2.3 Теплота гідратації

Теплота гідратації низькотермічних звичайних цементів не повинна перевищувати характеристичного значення 270 Дж/г, визначеного згідно з EN 196-8 через 7 днів або згідно з EN 196-9 через 41 год.

Низькотермічні звичайні цементи мають позначення LH.

Примітка 1. Попередні дослідження показали еквівалентність результатів випробувань згідно з EN 196-8 через 7 днів та згідно з EN 196-9 через 41 год. Однак у разі суперечок між ла-бораторіями метод випробовування необхідно узгодити.

Примітка 2. Цемент із більш високим значенням теплоти гідратації придатний для деяких областей застосування. Необхідно, щоб це значення було узгоджено між виробником та споживачем, і щоб цей цемент не позначався як низькотермічний (LH)."

Розділ 8.

Перший абзац. Долучити:

"Низькотермічний звичайний цемент повинен бути додатково ідентифікований позначенням LН."

Доповнити приклади 1-4 прикладом 5:

"Та для низькотермічних звичайних цементів:

Приклад 5. Шлаковий цемент, який відповідає ДСТУ EN 197-1 і містить від 66 % до 80 % за масою гранульованого доменного шлаку (S), з класом міцності 32,5, із звичайною ранньою міцністю та низькою теплотою гідратації, ідентифікується так:

Шлаковий цемент ДСТУ EN 197-1 - СЕМ ІII/В 32,5 N - LH."

Розділ 9. Долучити:

Таблиця 4

Власні контрольні випробування

Властивість

Цементи, що випробовують

Метод випробування а) b)

Мінімальна кількість

випробувань

Процедура статистичної оцінки

Усталена

ситуація

Початковий період для нового типу цементу

Перевірка за

перемінними e)

характеристиками

1

2

3

4

5

6

7

Теплота гідратації

Низькотермічні звичайні цементи

EN 196-8

або

EN 196-9

1 /місяць

1 /тиждень

X f)

Таблиця 8. Долучити:

Властивість

Граничні значення для одиничних результатів

Клас міцності

32,5 N

32,5 R

42,5 N

42,5 R

52,5 N

52,5 R

Теплота гідратації, Дж/г,

верхнє граничне значення

LH

300

Додаток А. Викласти в новій редакції:

"ВОДОРОЗЧИННИЙ ШЕСТИВАЛЕНТНИЙ ХРОМ

Деякі країни-члени CEN мають нормативи щодо вмісту водорозчинного шестивалентного хрому.

Зміни цих національних нормативів на сьогодні знаходяться поза межами компетенції членів CEN/CENELEC. У цих країнах такі нормативи діють додатково до відповідних вимог цього європейського стандарту, доки вони не будуть вилучені.

До цього європейського стандарту такі національні правила були застосовані згідно з Директивою ЄС 90/531 Данією, Ісландією, Німеччиною, Норвегією, Фінляндією та Швецією:

Данія

Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr 661 af 28. November 1983 оm vandoploseligt chromat i cement.

Ісландія

Reglur nr. 330/1989 um krom і sementi, Order No. 330 of 19 June 1989.

Німеччина

Gefahrstoffverrordnung (GefStoffV) together with TRGS 613 "Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschränkungen für chromathaltige Zemente und chromathaltige zementhaltige Zubereitungen", April 1993 (BArbBI Nr. 4.1993).

Норвегія

Directorate of Labour Inspection: Regulations relating to the Working Environment, laid down on 23 October 1987.

Фінляндія

Decision of the Council of State concerning the content of chromate in cement for concrete and masonry cement, No. 593, July 24, 1986.

Швеція

Kemikalieinspektionens föreskrifter оm kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 1998:8, 4 avdelning, 8 kap §§ 10-13, Kemikalieinspektionens allmänna rad till föreskrifterna оm krom і cement, 1989:1."

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Данія

Розпорядження служби контролю за умовами праці № 661 від 28 листопада 1983 року стосовно водорозчинного хромату в цементі

Ісландія

Постанова № 330/1989 р. стосовно вмісту хрому в цементі, наказ № 330 від 19 червня 1989 р.

Німеччина

Положення про небезпечні речовини (GefStoffV) разом з TRGS 613 "Замінні матеріали, замінні методи та обмеження застосування цементу та цементних матеріалів, які містять хромат", квітень 1993 p. (BArbBI Nr. 4.1993).

Норвегія

Директорат робочої інспекції: нормативи щодо робочого середовища, видання від 23 жовтня 1987 року.

Фінляндія

Рішення Державної ради щодо вмісту хромату в цементі для бетону та цементного облицювання, № 593, 24 липня 1986 року.

Швеція

Розпорядження інспекції щодо хімічних речовин, хімічних продуктів та біотехнічних організмів, KIFS 1998:8, глава 8 §§ 10-13, загальна рада хімічної інспекції стосовно розпоряджень щодо вмісту хрому у цементі, 1989:1.

Додаток ZA.

ZA.1:

Третій абзац викласти в новій редакції:

"Відповідність цим пунктам підтверджує припущення щодо придатності звичайних цементів та низькотермічних звичайних цементів, охоплених EN 197-1, для передбаченого застосування з урахуванням таблиці ZA.2."

Таблиця ZA.1. Внести зміни до тексту головки таблиці та долучити показник (теплота гідратації) згідно з табл. ZA.A.1.

Таблиця ZA.A.1

Будівельна продукція: 27 різних видів звичайних цементів та/або низькотермічних звичайних цементів (див. таблицю 1)

Передбачене застосування: виготовлення бетону, будівельного розчину, ін'єкційного розчину та інших сумішей для будівництва та для виготовлення будівельної продукції (див. примітки в цій таблиці)

Вимоги/робочі

характеристики

Гармонізовані розділи а) в EN 197-1

Стаття в CPD* 3.2 рівень(-ні) та/або клас(-и)

Примітки

Розділи а)

Опис вимог

Теплота гідратації

7.2.3

9

Вимоги, визначені як верхні граничні значення b)

Відсутні

Лише для низькотермічних звичайних цементів

ZA.2.

Перший абзац викласти в новій редакції:

"Система підтвердження відповідності для 27 видів звичайних цементів або низькотермічних звичайних цементів, наведених в таблиці ZA.1, показана в таблиці ZA.2 для передбаченого застосування відповідно до рішення комісії від 14 липня 1997 p. (97/555/EC), опублікованого в офіційному журналі Європейського Співтовариства та наведеного в додатку 3 мандату для групи продукції "Цементи".

Таблиця ZA.2. Викласти в новій редакції згідно з табл. ZA.2A:

Таблиця ZA.2A - Система підтвердження відповідності

Продукція

Передбачене застосування

Рівень(-ні) або клас(-и)

Система(-ми) підтвердження відповідності

Звичайні цементи або звичайні низькотермічні цементи, в тому числі:

- портландцементи;

- композиційні портландцементи:

із шлаком; з силікатним пилом;

з пуцоланом;

з золою-винесення;

з випаленим сланцем;

з вапняком;

композиційний - шлакові цементи;

- пуцоланові цементи;

- композиційні цементи

Приготування бетону, будівельного розчину, ін'єкційного розчину та інших сумішей для будівництва та для випробництва будівельної продукції

………….

1+

Система 1+: див. додаток III, Розділ 2, пункт (і) Директиви 89/106/ЕЕС з аудитним випробуванням проб, відібраних на підприємстві.