^"^^"^^^^^ ^ продукцію (за необхідності);

—наявність документа, що підтверджує походження продукції;

— наявність документа виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам;

— наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції;

— наявність (за необхідності) висновків відповідних контролювальних організацій (Міністерства охорони здоров'я, Державної інспекції ветеринарної медицини чи карантину рослин, Держнаглядохоронпраці та ін.);

—достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;

—достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції. 6.2.3 Негативні результати аналізу документації оформляються висновком, який передається заявнику для усунення недоліків. Позитивні результати використовуються для підготовки і оформлення сертифікатів відповідності.

6.3 Обстеження виробництва

6.3.1 Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства ви-готовлювати продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифі-кованої продукції.

6.3.2 Підчас обстеження виробництва проводиться експертиза нормативної, технічної та технологічної документації, яка передбачає:

— перевірку відповідності показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам нормативних документів, що розповсюджуються ^ВВВукцію та ^нологічні процеси іц^іїшовл.ення;?

—оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для забезпечення впевненості в повній відповідності продукції, яка випускається, вимогам нормативної документації, що на неї розповсюджується;

— оцінку системи вхідного контролю сировини і матеріалів та системи контролю показників технологічного процесу;

— перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, що застосовується, вимогам технічної документації щодо дозволених відхилень показників і характеристик;

—перевірку наявності і ефективності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, які застосовуються.

6.3.3 За результатами обстеження оформлюється акт обстеження, який повинен містити обгрунтовані висновки і, за необхідності, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу з сертифікації.

6.4 Атестація виробництва

6.4.1 Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам нормативних документів, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків (проб), що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбирання.

6.4.2 Атестація виробництва проводиться органом з сертифікації продукції і виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3414.

6.4.3 Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який направляється заявнику.

6.5 Сертифікація системи якості

6.5.1 Сертифікація системи якості щодо виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.

6.5.2 Сертифікація систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3419.

6.5.3 Результати сертифікації системи якості оформлюються сеотефікатом на < якості, який направляється заявнику та в копії - органу з сертифікаЩҐп^^ -

6.6 Проведення випробувань з метою сертифікації .

6.6.1 Випробування продукції з метою сертифікації проводяться випробувальною лабораторією (центром), що акредитована в Системі на право проведення ВИДІВ випробувань, які передбачені нормативними документами на продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції.

Примітка. У разі, якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною.-або потребує монтажу на місці експлуатації, або використання унікального випробувального обладнати!ктощо. допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанн його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають встановленим вимог Випробуваиня повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії. (Змінена редакція, Зміна № 2)

6.6.2 Заявник надає зразки (проби) продукції для випробувань та тейіічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється органом з сертифікації. •

6.6.3 Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлюються органом з сертифікації згідно з порядком сертифікації конкретної продукції (правил,сертифікації групи однорідної продукції).

ІдентифікаїЦя продукції проводиться органом з сертифікації або, за'його дорученням, іншою уповноваженою ним організацією. При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації продукції зазначається код ТН ЗЕД* (перші чотири знаки).

(Замінена редакція, Зміна № 2)

6.6.4 Випробування продукції, що імпортується, проводяться випробувальними лабораторіями (центрами), які акредитовані в Системі, виключаючи випадки, коли існує угода щодо взаємного визнання результатів випробувань.

6.6.5 За позитивних результатів протоколи випробувань передаються органу з сертифікації продукції і в копії—заявнику.

6.6.6 У разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників випробування з метою сертифікації припиняються, інформація про негативні результати подається заявнику та органу з сертифікації продукції.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання органу з сертифікації продукції переконливих доказів проведення підприємством коригувальних заходе щодб усунення причин, що викликали невідповідність.

6.6.7 Зразки'продукції, що пройшли випробування з метою сертифікат, в тому числі руйнівні, залгіДйІбтбся^вУїасністю заявника. Порядок списання, утилізації і повернення зразків та зберігання зразківчсвідків повинен бути регламентований документацією органу.

6.7 Видача сертифіката відповідності

6.7.1 Сертифікат відповідності видається виключно органом з сертифікації продукції. Сертифікат видається на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції.

Примітка. Відповідно до ДСТУ 3400 Держстандарт України видає сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу. На підставі цього сертифіката підприємству-виробнику без проведення додаткових випробувань та процедур розгляду територіальним центром стандартмзащї. метрології та сертифікації Держстандарту України може бути видано сертифікат відповідності Системи.

6.7.2 За наявності протоколів з позитивними результатами випробувань, сертифіката на систему якості або атестата виробництва, залежно від прийнятої схеми (моделі) сертифікації, орган з сертифікації продукції оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи згідно з ДСТУ 3415 та видає заявнику.

форми сертифікатів відповідності наведені в ДСТУ 3498. Форма ліцензійної угоди — в додатку Д.

6.7.3 Вибір форми сертифіката відповідності залежить від ступеня підтвердження вимог нормативних документів:

— якщо підтверджена відповідність продукції усім обов'язковим вимогам, то застосовується форма 1;

—якщо підтверджена відповідність продукції усім вимогам, то застосовується форма 2;

—якщо підтверджена відповідність продукції окремим вимогам, то застосовується форма 3 і в сертифікаті перераховуються підтверджені вимоги.

6.7.4 За бажанням заявника йому може бути додатково виданий оригінал сертифіката відповідності на російській мові з тим же номером і датою видачі.

6.7.5 Підтвердження факту сертифікації продукції (послуги) може здійснюватись одним з нижченаведених способів:

—оригіналом сертифіката відповідності;

—знаком відповідності згідно вимог ДСТУ 2296;

— копією сертифіката відповідності, завіреною органом, який видав сертифікат, або територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації;

— інформацією в документації, що додається до продукції з зазначенням номера сертифіката, терміну його дії та органу, що його видав (інформація може надаватися у вигляді декларації постачальника про відповідність).

6.7.6 Маркування продукції знаком відповідності здійснює заявник. Право маркування продукції знаком відповідності надається заявнику на підставі ліцензійної угоди (додаток Д).

6.7.7 Якщо випробування продукції за окремими показниками проводились декількома акредитованими в Системі або визнаними в Системі лабораторіями (центрами) інших систем, то сертифікат відповідності видається за наявності всіх необхідних протоколів з позитивними результатами випробувань. У цьому випадку в сертифікаті відповідності перелічують усі протоколи випробувань з зазначенням випробувальних лабораторій (центрів), що проводили випробування, а також визнані сертифікати (за їх наявності).

6.7.8 Термін дії сертифіката відповідності визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну придатності продукції, але не більше термінів, зазначених в додатку А або визначених чинним законодавством України.

Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення його дії направляє до органу з сертифікації заявку відповідно до 6.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того. що втратив чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності згідно з порядком сертифікації конкретної продукції (правил сертифікації групи однорідної продукції), або лише за позитивними результатами здійснених в Україні планових контрольних випробувань зразків продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково.

В разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої продукції повинен видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

(Замінена редакція, Зміна № 2)

6.7.9 У разі внесення змін до конструкції (складу) продукціі або технології її виготовлення, що можуть вплйнутіГна показники'яю пщтвердженіпЇд'час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо сповістити про це орган, з яким укладено ліцензійну угоду. Орган з сертифікації продукції приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції.

6.7.10 У випадку, якщо норми, встановлені стандартом на показник, підтверджений під час сертифікації, змінені на більш жорсткі, то питання про припинення дії кожної ліцензійної угоди вирішує орган з сертифікації продукції за погодженням з Держстандартом України.

6.7.11 До сертифіката відповідності може додаватись додаток тільки за форйоюї встановленою ДСТУ 3498. У разі розширення переліку (номенклатури, асортименту) продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається, повинен видаватися Новий сертифікат відповідності з новим додатком. -. .:

(Введено додатково, Зміна № 2)

6.8 Визнання сертифіката відповідності, що виданий органами інших систем'сертифікаци

6.8.1 Рішення про визнання сертифікатів, виданих органами з сертифікації країн, які не є членами Системи сертифікат УкрСЕПРО, на продукцію, що імпортується в Україну, приймає орган з сертифікації продукції, керуючись ДСТУ 3417. Вибрані процедури визнання повинні бути обгрунтовані і документально підтверджені в разі реєстрації свідоцтва про визйання.

6.9 Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції підпас її виробництва '