ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації № 104 "Ліфти"
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 12 травня 1997N9260
 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 4. РОЗРОБНИКИ: В.А. Шаповал, М.П. Пономаренко, К.П. Ущенко (керівник розробки),Б.О. Лоначевський, Є.О. Квашис, Ф.В. Теуш, В.В. Аверченко, B.C. Величко,В.Д. Кас'янов, І.Ф. Артемчук, В.І. Харченко, В.М. Михальчук, І.А. Гончаренко

3MІCT

 1. Галузь використання
 2. Основоположення
 3. Загальні поняття
 4. Типи ліфтів
 5. Параметри ліфтів
 6. Обладнання ліфта
 7. Будівельна частина ліфта
 8. Електрообладнання та пристрої керування ліфтом
 9. Системи керування ліфтом

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

ДСТУ 3552-97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІФТИ ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ

Терміни та визначення

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ

Термины и определения

PASENDER AND GOODS LIFTS

Terms and definitions

Чинний від 1998-01-01

1ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно ліфтів.

1.2 Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов'язковими для використання вусій нормативній документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, а такождля робіт з стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, включаючипрограмні засоби для комп'ютерних систем.

2ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

2.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використаннятерміна в документах з стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два-три терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї самої статті.

2.3Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідніознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, щовходять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і зміступонять, визначених у стандарті.

У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять, замість їх визначення ставиться риска.

2.4У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) іросійські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних ідержавних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутні в чинних державних російськомовних стандартах, то його переклад та визначення подається в круглих дужках.

2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абетковіпокажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

2.6 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, синоніми — курсивом.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

3.1 ліфт

Стаціонарна вантажопідіймальна машина періодичної дії, призначена для підіймання та спускання людей і (або) вантажів у кабіні, яка рухається по жорстких вертикальних напрямних чи напрямних, у яких кут нахилу до вертикалі не більше ніж 15°

de en

fr

ru

Aufzug

lift

ascenseur

(лифт

Стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким вертикальным направляющим или направляющим, у которых угол наклона вертикали не более 15°)

3.2 вирівнювання

Операція, яка поліпшує точність зупинки відносно рівня поверхових площадок

de en

fr

ru

Einfahren

leveling

nivelage

(выравнивание

Операция, улучшающая точность остановки относительно уровня этажных площадок)

3.3 пасажир (ліфта)

Будь-яка особа, що її перевозить ліфт

de en

fr

ru

Fahrgast

passenger

passager

(пассажир (лифта)

Любое лицо, перевозимое лифтом)

3.4 користувач (ліфта)

Особа, що використовує ліфт

de

en

fr

ru

Benutzer

user

usager

(пользователь (лифта)

Лицо, использующее лифт)

3.5 провідник (ліфта)

Особа, яка постійно перебуває у кабіні ліфта та подає команди керування

en

fr

ru

conductor

conducteur

(проводник (лифта)

Лицо, которое постоянно находится в кабине лифта и подает команды управления)

3.6 ліфтер

Особа, яка керує ліфтом та стежить за виконанням пасажирами «Правил користування ліфтом»

de

en ru

Fahrstuhlfuhrer

attendant car

(лифтер

Лицо, которое управляет лифтом и следит за выполнением пассажирами «Правил пользования лифтом»)

4 ТИПИ ЛІФТІВ

4,1 ліфт загального призначення

Ліфт, який відповідає технічним вимогам для більшості галузей використання

en ru

general purpose lift

(лифт общего назначения

Лифт, соответствующий техническим требованиям для большинства отраслей применения)

4.2 ліфт спеціального призначення

Ліфт, призначений для конкретної галузі використання та (чи) цільового призначення

en ru

special purpose lift

(лифт специального назначения

Лифт, предназначенный для конкретной области применения и (или) целевого назначения)

4.3 електричний ліфт

Ліфт, у якого кабіні надає руху електропривод

de en ru

Elektrisch Aufzuge

electrical lift

(электрический лифт

Лифт, у которого кабина приводится в движение при помощи электропривода)

4.4 гідравлічний ліфт

Ліфт, у якого кабіні надає руху електро-насосний гідропривод поступального руху

de en ru

Hydraulisch Aufzuge

hydraulic lift

(гидравлический лифт

Лифт, у которого кабина приводится в движение при помощи электронасосного гидропривода поступательного движения)

4.5 канатний ліфт; линвовий ліфт

Ліфт, у якого як тяговий орган використовується канат (линва)

en ru

rope lift

(канатный лифт

Лифт, у которого как тяговый орган применяется канат)

4.6 ланцюговий ліфт

Ліфт, у якого як тяговий орган використовується ланцюг

en

ru

chain lift

(цепной лифт

Лифт, у которого как тяговый орган применяется цепь)

4.7 пасажирський ліфт

Ліфт, призначений для підіймання і спускання людей

en fr ru

passenger lift

ascenseur passager

(пассажирский лифт

Лифт, предназначенный для подъема и спуска людей)

4.8 пасажирський ліфт з провідником

Пасажирський ліфт, керування яким здійснює провідник

en ru

attended passender lift

(пассажирский лифт с проводником Пассажирский лифт, управление которым осуществляет проводник)

4.9 пасажирський ліфт для лікувально-профілактичних закладів

Ліфт, призначений для підіймання і спускання хворих, у тому числі на транспортних засобах із супровідним персоналом

ru

(пассажирский лифт для лечебно-профилактических учреждений

Лифт, предназначенный для подъема и спуска больных, в том числе на транспортных средствах с сопровождающим персоналом)

4.10 вантажний ліфт

Ліфт, призначений для транспортування вантажів

en ru

goods lift

(грузовой лифт

Лифт, предназначенный для транспортировки грузов)

4.11 вантажний звичайний ліфт

Вантажний ліфт, кабіну якого підвішено за іі верхню частину

ru

(грузовой обычный лифт

Грузовой лифт, кабина которого подвешена за ее верхнюю часть)

4.12 вантажний ліфт з монорейкою

Вантажний ліфт, в кабіні якого передбачено можливість кріплення підвісної дороги (монорейки)

ru

(грузовой лифт с монорельсом

Грузовой лифт, в кабине которого предусмотрена возможность крепления подвесного пути (монорельса)

4.13 вантажний вижимний ліфт

Вантажний ліфт, підіймання кабіни якого виконується завдяки дії сили на неї знизу

ru

(грузовой выжимной лифт

Грузовой лифт, подъем кабины которого производится при помощи действия силы на нее снизу)

4.14 вантажний тротуарний ліфт

Вантажний вижимний ліфт, кабіна якого виходить із шахти через люк, розташований у верхній частині шахти

ru

(грузовой тротуарный лифт

Грузовой выжимной лифт, кабина которого выходит из шахты через люк, расположенный в верхней части шахты)

4.15 вантажний малий ліфт

Вантажний ліфт, що має кабіну, доступ людей в яку неможливий через її розміри та конструктивне виконання

de en fr ru

Kleingüteraufzug

service lift

monte-charge

(грузовой малый лифт

Грузовой лифт, имеющий кабину, доступ людей в которую невозможен из-за ее размеров и конструктивного исполнения)

4.16 нестандартний ліфт

Ліфт з відхиленнями його параметрів та (або) розмірів від стандартного

en ru

instandard lift

(нестандартный лифт

Лифт с отклонениями его параметров и (или) размеров от стандартного)

4.17 вантажний ліфт з провідником

Ліфт, призначений для транспортування вантажів і перевезення пасажирів з провідником

ru

(грузовой лифт с проводником

Лифт, предназначенный для транспортирования грузов и перевозки пассажиров с проводником)

5 ПАРАМЕТРИ ЛІФТІВ

5.1 номінальна вантажопідйомність

Вантажопідйомність, на яку розраховано ліфт

de en fr ru

Nennge Tragfahigkeit

rated load

charge nominale

(номинальная грузоподъемность Грузоподъемность, на которую рассчитан лифт

5.2 номінальна швидкість (ліфта)

Швидкість кабіни, на яку розраховано ліфт

de en fr ru

Nenngeshwindigkeit

rated speed

vitesse nominale

(номинальная скорость (лифта)

Скорость кабины, на которую рассчитан лифт)

5.3 робоча швидкість (ліфта)

Фактична швидкість руху кабіни ліфта в усталеному режимі

en fr ru

worker speed

vitesse de travail

(рабочая скорость (лифта)

Фактическая скорость движения кабины лифта в установившемся режиме)

5.4 мала швидкість

Знижена усталена швидкість руху кабіни на підході до посадкової (завантажувальної) площадки до моменту спрацьовування гальма

en fr ru

small speed

vitesse petite

(малая скорость

Пониженная установившаяся скорость движения кабины при подходе к посадочной (погрузочной) площадке до момента срабатывания тормоза)

5.5 швидкість під час ревізії

Швидкість руху кабіни в режимі "Ревізія", за якої дозволено перебування обслуги на даху кабіни

ru

(скорость при ревизии

Скорость движения кабины в режиме "Ревизия", при которой разрешается нахождение обслуживающего персонала на крыше кабины)

5.6 середнє прискорення [сповільнення]

Величина, отримана як результат ділення різниці швидкостей кабіни на час, за який відбулась їх зміна

en ru

slowing-down

(среднее ускорение [замедление] Величина, полученная как результат деления разности скоростей кабины на время, за которое случилась их перемена)

5.7 висота підіймання

Відстань по вертикалі між рівнями нижньої і верхньої посадкових (завантажувальних) площадок відповідно до конструкції ліфта

en ru

lifting height

(высота подъема

Расстояние по вертикали между уровнями нижней и верхней посадочных (погрузочных) площадок в соответствии с конструкцией лифта)

5.8 кількість зупинок

Розрахункова кількість зупинок кабіни ліфта на посадкових (завантажувальних) площадках відповідно до конструкції ліфта

de en fr ru

Zulдssige Personenzahl

number of landind

nombred'ârrets

(число остановок

Расчетное количество остановок кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках в соответствии с конструкцией лифта)

5.9 точність зупинки

Відстань по вертикалі між рівнем підлоги кабіни і рівнем посадкової (завантажувальної) площадки після автоматичної зупинки ліфта

en ru

accuracy shut-down

(точность остановки

Расстояние по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем посадочной (погрузочной) площадки после автоматической остановки лифта)

en ru

available car area

(полезная площадь пола кабины

Площадь кабины, измеряемая на высоте 1,0 м над полом без учета поручней)

en ru

seating capacity car

(вместимость кабины

Расчетное количество пассажиров в кабине, зависящее от величины полезной площади ее пола)

de en fr ru

Fahrkorbhone

height car

hauteur de cabine

(высота кабины

Расстояние по вертикали между уровнем порога и потолком кабины)

de en fr ru

Fahrkorbbreite

width car

largeur de la cabine

(ширина кабины

Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен кабины, измеряемое параллельно входу в кабину)

de en fr ru

Fahrkorbtiefe

depth car

profondeur de la cabine

(глубина кабины

Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен кабины, измеряемое перпендикулярно ширине кабины)

ru

(свободный ход кабины

Расстояние возможного движения кабины по инерции вверх после посадки противовеса на полностью сжатый буфер или жесткий упор)

ru

(свободное пространство над кабиной Расстояние от площадки на крыше кабины до выступающих частей перекрытия над шахтой при нахождении противовеса на полностью сжатом буфере или жестком упоре)

ru

(свободное пространство под кабиной Расстояние от пола приямка шахты лифта до нижних выступающих элементов кабины, кроме башмаков и фартука под порогом, после посадки кабины на полностью сжатый буфер или жесткий упор)

ru

(высота [ширина] дверного проема

Размер, измеряемый при полностью открытых дверях шахты и кабины)

ru

(свободный ход противовеса

Расстояние возможного перемещения противовеса по инерции вверх после посадки кабины на полностью сжатый буфер или жесткий упор)

de en fr

ru

Mindestbruchkraft eines Seiles

minimum breaking load of a lifting

charge de rupture minimale du cable (минимальная разрывная нагрузка подъемного каната

Произведение суммы площадей проволок каната на номинальное сопротивление растяжению проволок и на коэффициент, соответствующий типу конструкции каната лифта)

de en fr ru

Fahrschachtbreite

width well

largeur de gaine

(ширина шахты

Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями шахты, измеряемое параллельно ширине кабины)

de en fr ru

Fahrschachttiefe

depth well

profondeur de gaine

(глубина шахты

Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями шахты перпендикулярно ширине шахты)

de en fr

ru

Fahrschachthцne

height well

hauteur de gaine

(высота шахты

Расстояние по вертикали от пола приямка шахты до перекрытия над шахтой)

ru

(высота верхней части шахты

Расстояние по вертикали от уровня верхней посадочной (погрузочной) площадки до перекрытия над шахтой (потолком шахты))

de en fr ru

Schachtgrubetiefe

depth pit well

profondeur de cuvette de gaine

глубина приямка шахты

Расстояние по вертикали от уровня чистого пола нижней посадочной (погрузочной) площадки до чистого пола приямка шахты)

de en fr ru

Triebwerksraumbreite

width machine room

largeur du local machine

(ширина машинного [блочного] помещения

Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен машинного помещения, измеряемое параллельно ширине кабины)