9. Орієнтовний збиток від пожежі (грн.) ___________________________

10. Урятування матеріальних цінностей (грн.) ______________________

11. Причина відмови установки пожежної автоматики _______________

________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20 ___ р.

Додаток 2

до пункту 5.8 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Журнал № ____

обліку технічного обслуговування і ремонту (планового

та позапланового) установки пожежної автоматики

Тип установки ________________________________________________

Дата монтажу установки ________________________________________

Захищуваний об'єкт ____________________________________________

________________________________________________________________

Розпочато "__" ________ 20___ р.

Закінчено "__" ________ 20___ р.

Продовження додатка 2

до пункту 5.8 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

1. Найменування об'єкта та його місцезнаходження (адреса, телефон)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Перелік установок пожежної автоматики і технічних засобів

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Номер договору, дата його укладення ___________________________

________________________________________________________________

4. Вартість робіт _______________________________________________

5. Банківські реквізити Замовника ________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Банківські реквізити Виконавця ________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за експлуатацію установок пожежної автоматики, та зразок її підпису ________________________________________________________________

8. Дата і номер наказу, яким призначена відповідальна особа

Замовника за експлуатацію установок пожежної автоматики ____________

________________________________________________________________

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб Виконавця, які здійснюють технічне обслуговування установок пожежної автоматики

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Примітка. У журналі пронумеровано та прошнуровано ____ аркушів.

Дата вико- нання робіт

Тип установок, технічних засобів, вузлів

Опис виконаних робіт, висновки про технічний стан установок

Найменування та кількість комплектую-чих виробів, що були замінені

Посада, прізвище і підпис особи, яка проводила технічне обслуговування та ремонт

Висновки про вико-нану роботу особи, яка відповідає за експлуатацію установок, її підпис

1

2

3

4

5

6

Додаток 3

до пункту 5.8 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Журнал № ____

обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань

(відмов, несправностей) установок пожежної автоматики

Розпочато "__" ________ 20___ р.

Закінчено "__" ________ 20___ р.

Продовження додатка 3

до пункту 5.8 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

з/п

Дата і час надходження виклику

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка зробила виклик, її службовий телефон

Найменування об'єкта, його адреса

Тип установки

Причина виклику

Прізвище, ім'я, по батькові представ-ника Виконавця

Причина спрацьовування (відмови) і вжиті заходи щодо його усунення

Дата і час закінчення робіт за викликом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 4

до пункту 6.4 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Журнал № ____

перевірки знань персоналу, який обслуговує

установки пожежної автоматики

Розпочато "__" ________ 20___ р.

Закінчено "__" ________ 20___ р.

Продовження додатка 4

до пункту 6.4 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, стаж роботи

Дата перевірки

Причина перевірки

Оцінка знань

Підпис особи

яка перевіряє

яку перевіряють

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 5

до пункту 6.9 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Журнал № ____

перевірки знань оперативного (чергового) персоналу

Розпочато "__" ________ 20___ р.

Закінчено "__" ________ 20___ р.

Продовження додатка 5

до пункту 6.9 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, стаж роботи

Дата перевірки

Причина перевірки

Оцінка знань

Підпис особи

яка перевіряє

яку перевіряють

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 6

до пункту 7.2 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Перелік регламентних робіт

з технічного обслуговування установки

______________________________________________

(тип установки пожежної автоматики)

з/п

Перелік робіт

Термін виконання

Замовник

Виконавець

І варіант

ІІ варіант

1

2

3

4

5

Додаток 7

до пункту 7.2 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

План-графік технічного обслуговування установок

пожежної автоматики на ____ рік

____________________________________________________________

(найменування об'єкта)

м. ___________ "___" _________ ____ р.

Тип установок, технічних засобів, вузлів

Вид робіт (зовнішній огляд, перевірка працездатності, профілактика)

І квартал

ІI квартал

ІII квартал

ІV квартал

сі-чень

лю-тий

бере-зень

кві-тень

тра-вень

чер-вень

ли-пень

сер-пень

вере-сень

жов-тень

листо-пад

гру-день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

____________________________

(посада)

_________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

"___" ___________ 20 ___ р.

М.п.

Додаток 8

до пункту 7.2 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Журнал № ____

здавання-приймання чергувань оперативним

(черговим) персоналом

Тип установки _______________________________________________

Дата монтажу установки ______________________________________

Захищуваний об'єкт __________________________________________

_____________________________________________________________

Розпочато "__" ________ 20 ___ р.

Закінчено "__" ________ 20 ___ р.

Продовження додатка 8

до пункту 7.2 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

№ з/п

Дата здавання, приймання

Стан установок пожежної автоматики за період чергування

Найменування установок і захищуваних об'єктів (приміщень), з яких надійшли сигнали "Тривога"

Прізвище та підпис особи, яка здала чергування

Прізвище та підпис особи, яка прийняла чергування

1

2

3

4

5

6

Додаток 9

до пункту 8.12 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Перелік технічних характеристик

щодо визначення параметрів працездатності

установок пожежної автоматики

1. Тип установки ____________________________________________

2. Склад установки

Перелік технічних засобів

Метод перевірки, інструмент

Основні технічні характеристики щодо визначення працездатності

Примітка

найменування

одиниця вимірювання

значення

1

2

3

4

5

6