3. ВИЗНАЧЕННЯ

 

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні :

Агресивні пластові флюїди - рідкі або газоподібні речовини, переважно вода, нафта, природний газ, газоконденсат або їх суміш, які знаходяться в продуктивному колекторі і вміщують агресивні компоненти (сірководень, вуглекислий газ, жирні кислоти тощо).

Аномально високий пластовий тиск - величина пластового тиску, що перевищує гідростатичний (нормальний) пластовий тиск на 30% і вище.

Аномально низький пластовий тиск - величина пластового тиску, що нижча від гідростатичного (нормального) пластового тиску на 10% і нижче.

Буферна зона - зона між промисловим об'єктом, що добуває, транспортує або переробляє продукцію із сірководнем, та житловими спорудами, яка достатня для вжиття заходів щодо оповіщення та евакуації населення, що в ній проживає, при виникненні аварійної ситуації на промисловому об'єкті.

Вантажопідйомність бурової вежі (щогли) - величина параметра "Допустиме навантаження на гаку" у поєднанні з навантаженнями на ходовому і нерухомому кінцях каната.

Газ - корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиску 760 мм рт.ст. і температури 200С).

Газовий затвор - пристрій для запобігання попаданню повітря у факельну систему.

Гідратні пробки (гідрати вуглеводневих газів) - утворення в експлуатаційних колонах, фонтанних арматурах, газопроводах та технологічних апаратах УКПГ, які являють собою сполучення (клатрати), в яких молекули вуглеводневих газів заповнюють порожнини кристалічної решітки льоду.

Дослідно-промислова розробка родовища нафти і газу - стадія геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється видобування з родовища обмеженої кількості нафти і газу з метою визначення його промислової цінності, уточнення гірничо-геологічних та технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обґрунтування вибору раціонального методу (технології) промислової розробки родовища.

Загальна факельна система - система, призначена для збору та відведення на безпечну відстань газу після технологічних та аварійних продувок технологічних апаратів та комунікацій газових та нафтових промислів.

Наряд-допуск – складене на спеціальному бланку розпорядження на виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке визначає їх зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Нафта - корисна копалина, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, яка перебуває у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм рт.ст. і температури 200С) .

Нафтогазовидобувний об'єкт (об'єкт) - територія, позначена (обгороджена) у межах відведеної земельної ділянки, з розташованими на ній виробничими, складськими та адміністративно-побутовими будинками, спорудами, відкритими технологічними площадками та технологічним обладнанням.

Нормальний пластовий тиск - пластовий тиск, який дорівнює гідростатичному тиску води густиною 1 г/см3 від покрівлі пласта до поверхні землі по вертикалі. Аномальні пластові тиски характеризуються будь-яким відхиленням від нормального.

Охорона навколишнього середовища - комплекс заходів з охорони, раціонального використання і відновлення живої та неживої природи.

Промислова розробка родовища нафти і газу - технологічний процес видобування з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, що здійснюється на основі відповідних проектних документів після завершення геологічного вивчення родовища, геолого-економічної оцінки і затвердження у встановленому порядку запасів нафти, газу і супутніх компонентів.

Родовище нафти і газу - природне скупчення нафти і газу, що складається з одного чи кількох покладів, які в плані (горизонтальній проекції) частково або повністю збігаються між собою.

Розробка родовища нафти і газу - технологічний процес видобування з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, який складається з двох послідовних етапів – дослідно-промислової розробки родовища та промислової розробки родовища.

Парціальний тиск сірководню - добуток об'ємного вмісту (частки від загального обсягу газової фази) сірководню на загальний тиск газу в системі. Це визначення придатне для користування таблицею 4, складеною за даними NАСЕ, МР-01-75, 1984, USА.

Поклад нафти і газу - одиничне природне скупчення нафти і газу в надрах.

Продувний газ - газ, що направляється в систему для запобігання попаданню в неї повітря та утворенню вибухонебезпечної суміші.

Скиди - горючі гази і пари, що виділяють технологічні установки, які не можуть бути використані безпосередньо в даній технології.

Спеціалізована аварійно-рятувальна служба – професійна аварійно-рятувальна служба, що має підготовлений і споряджений особовий склад для ліквідації окремих класів і підкласів надзвичайних ситуацій (гасіння газових фонтанів, подання медичної допомоги потерпілим, водолазні роботи тощо) та відповідні аварійно-рятувальні засоби.

Спеціальна факельна система - система для спалювання високотоксичних газів і парів, що утворюються в процесі підготовки газу до транспортування і не подаються в факельний колектор з різних причин (вміст сірководню понад 8%, тиск у технологічній установці не забезпечує скид у загальну систему, схильність до полімеризації тощо).

Ускладнення – порушення безперервності технологічного процесу при дотриманні технічного проекту і правил ведення бурових робіт, викликані явищами гірничо-геологічного характеру.

 

4. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

 АВПТ

Аномально високий пластовий тиск

АДП

Агрегат для депарафінізації пересувний

АНПТ

Аномально низький пластовий тиск

АСП

Комплекс для автоматичного виконання спуско-підйомних операцій

БДТ

Безмуфтова довгомірна труба

БКНС

Блочна кущова насосна станція

ВМ

Вибухові матеріали

ВПК

Випробувачі пластів кабельні

ВР

Вибухові речовини

ГВК

Газоводяний контакт

ГДК

Граничнодопустима концентрація

ГДС

Геофізичні дослідження свердловин

ГНВП

Газонафтоводопрояв

ГС

Головні споруди

ГТД

Геологічні, геохімічні і технологічні дослідження

ГТН

Геолого-технічний наряд

ДКС

Дотискувальна компресорна станція

ДНАОП

Державний нормативний акт про охорону праці

ДНС

Дотискувальна насосна станція

ЕВН

Електровідцентровий насос

ЕПМ

Електропідривна мережа

ЕПС

Електропрострілочні системи

ЗІ

Засоби ініціювання

ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту

ЗСУ

Замірні сепараційні установки

КВП

Контрольно-вимірювальні прилади

КВПіА

Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

КВТ

Крива відновлення тиску

КНБК

Компоновка низу бурильної колони

КНС

Кущова насосна станція

КРС

Капітальний ремонт свердловин

КС

Компресорна станція

ЛБТ

Легкосплавні бурильні труби

ЛЕП

Лінії електропередач

НКГВ

Нижня концентраційна границя вибуховості

НКК

Навчально-курсовий комбінат

НКТ

Насосно-компресорні труби

НС

Насосна станція

ОБТ

Обважнені бурильні труби

ОЗЦ

Час очікування затвердіння цементу

ОП

Обладнання противикидне

ОРЗ

Одночасно-роздільне закачування

ПАР

Поверхнево-активні речовини

ПВА

Прострілочно-вибухова апаратура

ПВР

Прострілочні і вибухові роботи

ПГР

Промислово-геофізичні роботи

ПГРС

Промислова газорозподільна станція

ПЗР

Планово-запобіжний ремонт

ПКР

Пневматичні клини ротора

ПЛАС

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ПЛУ

Пересувна лубрикаторна установка

ППТ

Підтримка пластового тиску

ППУ

Парова пересувна установка

ПРС

Поточний ремонт свердловин

РВС

Резервуар вертикальний сталевий

РІТС

Районна інженерно-технічна служба

РП

Розподільний пристрій

РР

Радіоактивні речовини

СГТД

Станція геолого-технічних досліджень

СКР

Сульфідно-корозійне розтріскування металу

СНЗ

Статична напруга зсуву

СПО

Спуско-підйомні операції

ТМЗ

Технічні миючі засоби

ТП

Трансформаторна підстанція

УБР

Управління бурових робіт

УКПГ

Установка комплексної підготовки газу

УКПН

Установка комплексної підготовки нафти

УПН

Установка підготовки нафти

УПП

Установка парогенераторна пересувна

ФА

Фонтанна арматура

ЦС

Циркуляційна система

ЦПЗ

Центральний пункт збору

ШГН

Штангові глибинні насоси

Рроб

Робочий тиск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Дотискувальний компресорний цех горючих газів, холодильна установка

**

*

18

**

39

18

18

30

9

30

18

2.

Технологічні установки виробництв категорій А, Б

*

*

15

18

18

15

9

30

9

30

18

3.

Апарати вогневого нагрівання продуктів і газу

18

15

-

18

39

18

18

15

15

30

18

4.

Наземні резервуари легкозаймистих і горючих рідин об’ємом не більше 2000м3 (метанолу, бензину, масла, газового конденсату)

**

18

18

-

-

15

30

**

**

30

**

продовження додатку 4

№ п/п

Будівлі та споруди

Дотискувальний компресорний цех горючих газів, холодильна установка

Технологічні установки виробництв категорій А, Б

Апарати вогневого нагрівання продуктів і газу

Наземні резервуари легкозаймистих і горючих рідин об’ємом не більше 2000м3 (метанолу, бензину, масла, газового конденсату)

Те ж об’ємом понад 2000м3

Зливально-наливні пристрої залізничних і

автомобільних цистерн

Площадки вимикальних пристроїв на вході газопроводів від свердловин (шлейфів)

Будівлі і споруди, в яких розміщуються виробничі процеси з використанням відкритого вогню (котельні та ін.)

Окремо розташовані виробничі будівлі з виробництвом категорії Д (компресорні станції повітряні, насосні станції водопостачання, операторні, хлораторні тощо)

Ремонтно-механічні і авторемонтні майстерні, гаражі, склади матеріалів та обладнання, допоміжні будівлі

Насосні станції протипожежного водопостачання, приміщення для зберігання протипожежного обладнання і інвентарю, вогнегасильних речовин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.

Те ж об’ємом понад 2000м3

39

18

39

-

-

18

39

39

**

39

39

6.

Зливально-наливні пристрої залізничних і автомобільних цистерн

18

15

18

15

18

-

30

30

18

18

18

7.

Площадки вимикальних пристроїв на вході газопроводів від свердловин (шлейфів)

18

9

18

30

39

30

-

30

9

30

18