спонтанних перетворень ядер dN за інтервал часу dt

А = dN / dt

Одиниця вимірювання - беккерель (Бк).

Альфа-випромінювання (а-випромінювання) - корпускулярне

іонізуюче випромінювання, яке складається з альфа-часток (ядер

гелію), що випромінюються при радіоактивному розпаді чи при

ядерних реакціях, перетвореннях.

Атомна електрична станція (АЕС) - атомна станція, призначена

для виробництва електричної енергії.

Атомна станція (АС) - підприємство, що використовує ядерний

реактор (реактори) для виробництва енергії.

Атомна станція теплопостачання (АСТ) - атомна станція,

призначена для виробництва гарячої води.

Атомна теплоелектроцентраль (АТЕС) - атомна станція,

призначена для виробництва теплової і електричної енергії.

Безпосередньо іонізуюче випромінювання - іонізуюче

випромінювання, що складається з заряджених часток (електронів,

протонів, альфа-часток та ін.), які мають кінетичну енергію,

достатню для іонізації атомів і молекул речовини.

Бета-випромінювання (b-випромінювання) - корпускулярне

електронне або позитронне іонізуюче випромінювання з безперервним

енергетичним спектром, що виникає при перетвореннях ядер чи

нестабільних часток (наприклад, нейтронів). Характеризується

граничною енергією спектру Еb, чи середньою енергією спектру.

Відвернута доза - доза, яка відвертається внаслідок

застосування конкретного контрзаходу і вираховується як різниця

між дозою без застосування контрзаходу і дозою після припинення

дії введеного контрзаходу.

Відкладення - первинні процеси проникнення аерозолю в

морфологічні структури дихальної системи, що визначають кількість

аерозолю, який залишається в дихальній системі. Після початкового

відкладення відбувається перерозподіл домішки за рахунок домішки

за рахунок муко-ціліарного механізму, фізико-хімічної

трансформації, переносу в рідини тіла, тощо.

Внутрішнє опромінення - опромінювання тіла людини та окремих

її органів і тканин від джерел іонізуючих випромінювань, що

знаходяться в самому тілі.

Втручання - такий вид людської діяльності, що завжди

спрямований на зниження та відвернення неконтрольованого та

непередбачуваного опромінення або імовірності опромінення в

ситуаціях:

- аварійного опромінення (гострого, короткочасного або

хронічного);

- хронічного опромінення від техногенно-підсилених джерел

природного походження;

- інших ситуаціях тимчасового опромінення, визначених

регулюючим органом, як таких, що вимагають втручання.

Втручання безумовно виправдане - таке втручання, якщо

значення відвернутих ним доз настільки великі, що користь для

здоров'я від даного втручання явно перевищує той сумарний збиток,

яким ця акція супроводжується.

Втручання безумовно виправдане термінове - таке втручання,

при реалізації якого відвернута доза пов'язана із загрозою

виникнення гострих клінічних проявлень променевого ураження:

променевої хвороби, променевих опіків шкіри, радіаційних

тиреоідітів та ін.

Втручання виправдане - таке втручання, якщо користь для

здоров'я від відвернутої ним дози більше загального збитку,

завданого введенням цього втручання.

Втручання невиправдане - таке втручання, при якому величина

відвернутої ним дози менше деякого мінімального рівня, визначеного

як межа виправданості. Межі виправданості відповідає така величина

відвернутої дози, що користь (для здоров'я) від втручання

виявиться менше величини завданого ним збитку.

Газо-аерозольний викид (викид) - надходження в атмосферу

радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем

вентиляції підприємства.

Гальмівне випромінювання - електромагнітне випромінювання, що

виникає при розсіюванні (гальмуванні) швидкої зарядженої частки в

кулонівському полі атомних ядер та електронів. Є суттєвим для

легких часток - електронів та позитронів. Спектр гальмівного

випромінювання безперервний, максимальна енергія дорівнює

початковій енергії зарядженої частки. Приклади: гальмівне

рентгенівське випромінювання в рентгенівській трубці, гальмівне

гама-випромінювання швидких електронів прискорювача при їх

попаданні в мішень, тощо.

Гамма-випромінювання (у-випромінювання) - короткохвильове

електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі <0,1 нм, що

виникає при розпаді радіоактивних ядер, переході ядер із

збудженого стану в основний, при взаємодії швидких заряджених

часток з речовиною (див. гальмівне випромінювання), анігіляції

електронно-позитронних пар, тощо.

Джерело іонізуючого випромінювання (джерело випромінювання) -

об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій,

який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче

випромінювання.

Добровольці - особи, які не відносяться до категорії

персоналу, які свідомо та добровільно надають допомогу пацієнтам

при проведенні рентгенологічних чи радіологічних процедур, або

беруть участь у проведенні медико-біологічних досліджень.

Доза - в рамках даного документа скорочена назва ефективної

дози.

Доза в органі (DТ) - середня в органі чи тканині поглинена  доза, яка розраховується за формулою:

Dт = ет / mт

де ет - сумарна енергія, що виділилася в органі чи тканині Т,

mт - маса органа чи тканини.

Доза еквівалентна в органі або тканині Т (Нт) - величина, яка визначається як добуток поглиненої дози Dт в окремому органі або тканині T на радіаційний зважуючий фактор WR:

Hт = Dт · WR

Одиниця еквівалентної дози в системі СІ - зіверт (Зв). 1 Зв = 100 бер

Доза ефективна (Е) - сума добутків еквівалентних доз НТ в окремих органах i тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори Wт

E = Σ HT · WT

Використання поняття ефективної дози допускається при

значеннях еквівалентних доз, що знаходяться в області значень,

нижчих за поріг виникнення детерміністичних ефектів.

Доза колективна еквівалентна - сума індивідуальних

еквівалентних доз опромінення певної групи населення за певний

період часу

S T =

H T ( dN / dH T) · dHT

0

або сума добутків середньогрупових еквівалентних доз на число

осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона

розраховується:

S T =

Σ

HTi Ni

 i

Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд·Зв).

Доза колективна ефективна - сума індивідуальних ефективних

доз опромінення в конкретній групі населення за певний період часу

S T =

Е ( dN / dЕ) · dЕ

0

або сума добутків середньогрупових ефективних доз на число

осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона

розраховується:

S T =

Σ

Еi Ni

 i

Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд·Зв).

Доза на одиницю концентрації (об'ємної) (gτ ) в повітрі чи питній воді - річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків τ , що розрахована за формулою:

gτ  = eτ Vτ 

Vτ  - референтний об'єм повітря, що вдихається на, протязі одного року або референтний об'єм споживання питної  води для індивідуумів з референтним віком τ  

Доза на одиницю перорального/інгаляційного надходження (еτ ) - річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків τ , що розрахована при одиничному (1 Бк) пероральному або інгаляцІйному надходженні. 

Доза питома максимальна еквівалентна - відношення потужності максимальної еквівалентної дози Нm в органі (в усьому тілі) до щільності потоку часток або фотонів ф:

hм = Нm/ф

Доза поглинена (D) - відношення середньої енергії dе, що

передана іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному

об'ємі до маси dm, речовини в цьому об'ємі:

D = dе/dm

Одиниця вимірювання в системі Сі - грей, Гр.

Дозовий рівень виключення "де мінімус" (dе mіnіmus) - дозовий

рівень, нижче якого облік (наприклад, включення до величини

колективної дози) і реєстрація не здійснюється.

Допустимий викид (ДВ) - регламентований максимальний рівень

газоаерозольного викиду. ДВ - викид, при якому сумарна річна

ефективна доза представника критичної групи населення за рахунок

всіх радіонуклідів, присутніх у викиді, не перевищує

квоту ліміту дози.

Допустима концентрація в питній воді (ДКіngеst В) -

допустимий рівень, що забезпечує неперевищення ліміту дози для

будь-якого з референтних віків населення.

Допустима концентрація в повітрі (ДКіnhаl А, ДКіnhаl Б, ДКіnhаl Б, або в загальному випадку ДКіnhаl) - допустимий рівень, що забезпечує неперевищення ліміту дози за будь-яких поєднань віку, АМАD і типу сполуки інгальованої домішки. Для населення розглядаються всі референтні віки, для персоналу - тільки референтний вік "Дорослий".

Допустиме надходження через органи травлення (ДНіngеst) -

річне надходження радіонукліду через органи травлення (допустимий

рівень), що забезпечує неперевищення ліміту дози для будь-якого з

референтних віків населення.

Допустиме надходження через органи дихання (ДНіnhаl А,

ДНіnhаl Б, ДНіnhаl В, або в загальному випадку ДНіnhаl) - річне

надходження радіонукліду через органи дихання (допустимий рівень),

що забезпечує неперевищення ліміту дози за будь-яких поєднань

віку, АМАD та типу сполуки інгальованої домішки. Для персоналу

розглядається тільки референтний вік "Дорослий".

Допустимий рівень (ДР) - похідний норматив для надходження

радіонуклідів в організм людини за календарний рік, усереднених за

рік потужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів в

повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку часток і т.п.,

розрахований для референтних умов опромінення із значень лімітів

доз.

Допустимий скид (ДС) - регламентований максимальний рівень

рідинного скиду, ДС - скид, при якому сумарна річна ефективна доза

представника критичної групи населення, за рахунок присутніх у

скиді радіонуклідів, не перевищує квоту ліміту дози.

Допустима потужність дози (ДПД) - допустимий рівень

усередненої за рік потужності еквівалентної дози на все тіло при

зовнішньому опроміненні. Чисельно дорівнює відношенню ліміту дози

(ЛД) до часу опромінення (t) протягом календарного року:

ДПД = ЛД/t.

Для осіб категорії А та Б значення е = 1700 год, для осіб

категорії В t = 8760 год.

Допустиме радіоактивне забруднення поверхні (ДЗ) - допустимий

рівень, встановлений на рівні, що не допускає перевищення ліміту

дози за рахунок радіоактавного забруднення поверхні робочих

приміщень, обладнання, індивідуальних засобів захисту і шкіряних

покривів для осіб категорії А та робочих поверхонь.

Допустима щільність потоку часток (фотонів) (ДЩП) -

допустимий рівень усередненої за рік щільності потоку часток. ДЩП

чисельно дорівнює відношенню допустимої потужності дози (ДПД) до

питомої максимальної дози hм (Зв·см2/част.) від зовнішнього

опромінення:

ДЩП = ДПД/hм,

У разі бета-опромінення шкіри для розрахунку ДПД

застосовується основний ЛД для шкіри - 500 мЗв. Питома

максимальна доза hм розраховується для шару шкіри товщиною 5

мг/кв.см під поверхневим шаром товщиною 5 мг/кв.см. На долонях

товщина поверхневого шару - 40 мг/кв.см.

Ефекти детерміністичні (нестохастичні) - ефекти радіаційното

впливу, що виявляються тільки при перевищенні певного дозового

порогу і тяжкість наслідків яких залежить від величини отриманої

дози (гостра променева хвороба, променеві опіки та ін.).

Ефекти стохастичні - безпорогові ефекти радіаційного впливу,

імовірність виникнення яких існує при будь-яких дозах іонізуючого

випромінювання і зростає із збільшенням дози, тоді як відносна їх

тяжкість виявлень опромінення від дози не залежить. До

стохастичних ефектів належать злоякісні новоутворення (соматичні

стохастичні ефекти) та генетичні зміни, що передаються нащадкам

(спадкові ефекти).

Збиток - загальна міра всіх несприятливих ефектів

опромінюваної групи людей (шкоди здоров'ю від стохастичних та

детерміністичних ефектів, занепокоєності і збентеження

індивідуумів за своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і усі

наслідки, що негативно позначаються на комфорті цих індивідуумів і

які пов'язані з обмеженнями внаслідок самого опромінення та

застосування відповідних контрзаходів) з врахуванням імовірності,

скрутності та часу проявлення цих ефектів.

Зовнішнє опромінення - опромінення об'єкту (наприклад, тіла

людини) від джерел іонізуючих випромінювань, які знаходяться поза

цим об'єктом.

Зона аварії - територія, яка в залежності від масштабів

аварії вимагає планування та проведення певних заходів, пов'язаних

з цією подією. Межі зони аварії у кожному конкретному випадку