ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТУКРАЇНИПО НАГЛЯДУЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТУКРАИНЫПО НАДЗОРУЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

(Держнаглядохоронпраці)

 

(Госнадзорохрантруда)

252004, Київ-4, б-р Т. Шевченка, 8/26

 

252004, Киев-4, б-р Т. Шевченко, 8/26

 

тел. 226-20-83

 

30.05.95_№ 79_

На №____від_____

 

Н А К А З

 

Про затвердження Інструкції з навчання працівників шахт

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 

 

“01” серпня__1995 р.

 

 

за №272/808

 

 

Керівник реєструючого органу________________

 

 

(підпис)

 

 

Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 № 328,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з навчання працівників шахт у редакції згідно з додатком.

2. Начальнику управління по нагляду у вугільній промисловості Суслову Г.М. забезпечити:

подання Інструкції на державну реєстрацію у встановленому порядку;

додержання вимог щодо включення Інструкції до реєстру ДНАОП, передбачених розділом 2.7 Положення про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Комітету від 16.03.94 № 19.

 

 

Голова Комітету

 

С.П. Ткачук

ПОГОДЖЕНО

 

 

Перший ЗаступникМіністра освіти України

 

В.О. Зайчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітетуУкраїни по наглядуза охороною працівід 30 травня 1995 р. № 79

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано в Министерствіюстиції України

Включено до Державного реєстру нормативних актів про охорону праці

 

 

 

“07”серпня 1995 р. № 65

“01” серпня 1995р.

ДНАОП 1.1.30-5.15-95

за № 272/808

Підпис відпові-дальної особи_______________

Кервник реєструючого органу____________

 

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Яз навчання працівників шахт??

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на підприємства та організацiі Міністерства вугільної промисловості, юридичних та фiзичних осіб, які є власниками вугільних шахт та копалень /далі — власник/.

1.2. Відповідно до статті 20 Закону України “Про охорону праці” /далі — Закону/ усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж /навчання/з питань охорони праці. Працівники, зайняті на роботах з підвищенною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

Шахта — є підприємство з підвищеною небезпекою робіт, і всі її працівники потребують професійного добору.

1.3. Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.

Отже, власник зобов'язаний організувати навчання відповiдно до цієї інструкції і несе відповідальність за її додержанням. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

2. Професійна підготовка робітників

2.1. Професійна підготовка робітників в навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству вугільної промисловості України /далi — навчальні заклади/, містить у собі навчання професії в установленому цією Інструкцією порядку та складання кваліфікаційного іспиту з отриманням

4.9. Перевірка знань працівниками правил користування саморятівниками проводиться кожні 6 місяців начальниками дільниць /служб/.

4.10. Відповідальність за безпеку працівників, які проходять навчання, несуть:

а) під час навчання з первинних професій — викладач /інструктор/ навчального закладу, який проводить навчання;

б) під час навчання за другим ступенем, перепідготовки та підвищення кваліфікації — працiвник служби охорони праці підприємства;

в) під час проведення первинного інструктажу — працівник підприємства /цеху, дільниці, служби/, який проводить інструктаж;

г) за період стажування /виробничої практики/ — особа, за якою закріплений стажист /практикант/.