ДБН В.2.8-12-00. ДБН В.2.8-12-2000. Типичные нормы расходов горючего и смазочных материалов для эксплуатации техники в строительстве


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка,

інвентар та інструмент

ТИПОВІ НОРМИ

ВИТРАТ ПАЛЬНОГО

І ЗМАЩУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ

В БУДІВНИЦТВІ

ДБН В.2.8-12-2000

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2000

РОЗРОБЛЕНІ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва

Держбуду України

ВНЕСЕНІ Відділом будіндустрії, промисловості будматеріалів та

механізації Держбуду України

ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА Наказом Державного комітету будівництва, архітектури

ВВЕДЕНІ В ДІЮ та житлової політики України № 9 від 12.01.2000 p.

з 1.07.2000 p.

ДБН В.2.8-12-2000 С.1

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, ДБН В.2.8-12-2000

інвентар та інструмент

Типові норми витрат пального і На заміну “Норм расхода бензина

змащувальних матеріалів для експлуатації и дизельного топлива по маркам

техніки в будівництві ( моделям ) строительно-дорожных

машин”, затверджених Держбудом

СРСР 20 липня 1988 р. N 32-Д

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Ці ДБН встановлюють норми витрат пального, масел і мастильних матеріалів при роботі будівельних машин.

Вимоги цих норм є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, що експлуатують машини, незалежно від форм власності та відомчої належності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих ДБН наведено посилання на нормативний документ: "Нормы расхода бензина и дизельного топлива по маркам (моделям) строительно-дорожных машин", затверджений Держбудом СРСР 20 липня 1988 р. № 32-Д.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Норма витрат пального на роботу будівельно-дорожніх машин - це планова міра споживання палива на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого часу (машино-год).

3.2 Типова норма витрат пального - це планова міра споживання пального на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого часу для середньої за технічним станом машини і середніх умов експлуатації.

Норми витрат пального розроблені виходячи в нормативів, закладених заводом-виготовлювачем з урахуванням:

- типу, марки машини;

- режиму роботи двигуна;

- умов експлуатації;

- грунтів та особливостей навколишнього середовища;

-особливостей експлуатації при мінусових температурах в умовах України.

Ці нормативи ніяким чином не враховують роботу машин в умовах вічної мерзлоти і пустелі, тому що таких умов в Україні немає.

3.3 Для технічно справних машин встановлюються індивідуальні і технологічні (загально-виробничі) норми витрат.

3.4 Індивідуальні норми витрат пального - це галузеві норми витрат пального машиною конкретної марки на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого часу (машино-год) для середніх експлуатаційних і кліматичних умов експлуатації машини при плюсових температурах наколишнього середовища.

3.5 Технологічні норми - норми витрат пального на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого часу (машино-год) для конкретних умов експлуатації машини. Норми враховують витрату пального на розігрів і пуск машини після технологічних перерв, на технічне обслуговування і ремонт та ін., тобто на технічно і технологічно неминучі втрати пального при роботі машин.

ДБН В.2.8-12-2000 С.2

4 ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 До складу норм витрат пального на роботу будівельно-дорожніх машин не включаються витрати пального, викликані відступом від прийнятої технології виконання робіт, режимів роботи; недотриманням вимог до якості пального, що поставляється, та іншими нераціональними витратами.

4.2 Втрати пального при зберіганні і транспортуванні нафтопродуктів і на ремонтно-господарські потреби, не пов'язані безпосередньо зі здійсненням технологічного процесу, до складу цих норм не включені і нормуються окремо.

4.3 Норми витрат пального па роботу устаткування (генераторів, компресорів, насосів та ін.) спеціалізованих транспортних засобів (майстерень для діагностування, технічного обслуговування, ремонту та ін.), що працюють від двигуна внутрішнього згорання, приймають у розмірі 0,04 кг на кожний кВт номінальної потужності двигуна на одну годину роботи устаткування.

4.4 Норми витрат пального підвищуються при:

- роботі машин на будівельних об'єктах з реконструкції будинків і споруд у стиснених умовах -до 10%;

- роботі у важких дорожніх умовах в період сезонного бездоріжжя і підвищених снігових заносів -до 10%;

- експлуатаційному обкатуванні нової машини - до 5 %. Тривалість експлуатаційного обкатування установлюють відповідно до документації заводів-виготовлювачів машин;

- експлуатації машин, які пройшли капітальний ремонт, - до 5 %;

- експлуатації машин із вичерпаним терміном служби - до 5 %;

- роботі машин у холодний час року. при сталій середньодобовій температурі повітря нижче 0°С - до 5 %;

- роботі машин із забезпечення навчального процесу - до 10 %;

- перевезенні вантажів, що вимагають знижених швидкостей руху (наприклад, перебазування баштових кранів), -до 10 %.

4.5 Норми витрат пального знижуються при:

- погодинному режимі використання машин із перервами, що перевищують установлені технологією виконання робіт;

- заміні двигуна на двигун із меншою контрольною витратою пального або меншою потужністю.

4.6 За наявності декількох підвищувальних (знижувальних) надбавок норма витрат пального встановлюється із урахуванням суми або різниці цих надбавок.

4.7 Витрата бензину для запуску дизельних двигунів встановлюється в розмірі 3 % у літню пору і 4,5 % у зимовий час від витрати дизельного пального.

4.8 Норми витрат масел і мастильних матеріалів знижуються для машин, що знаходяться в експлуатації до трьох років, на 50 % і підвищуються для машин, що знаходяться в експлуатації більше восьми років, на 20 %.

4.9 Нормативні витрати пального розраховуються в кг/маш-год. За необхідності перерахування в л/маш-год приймаються коефіцієнти для дизельного пального - 0,825, для бензину - 0,74 (середні показники при температурі плюс 20°С).

4.10 За необхідності перерахування витрат в умовному пальному використовується калорійний еквівалент Е, що дорівнює 1,45 для дизельного пального, і 1,49 - для бензину.

ДБН В.2.8-12-2000 С.3

5 РОЗРАХУНОК НОРМ ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНІХ МАШИН

5.1 Вихідною інформацією для визначення індивідуальних норм витрат пального і розрахунку потреби в ньому служать:

- дані експлуатаційних документів на машини та їх силові установки;

- нормативні показники, які характеризують найбільш раціональні і ефективні умови роботи машин (час внутрішньозмінного використання, коефіцієнт використання потужності двигуна, питома витрата пального при номінальній потужності двигуна, природно-кліматичні умови, нормативи витрат пального та ін.);

- результати спеціальних випробувань (хронометраж, фотографія робочого дня);

- звітні дані про планові і фактичні витрати пального (окремо бензину і дизельного пального) за минулі роки (за марками і видами машин, за видами робіт в цілому по будівельній організації);

5.2 Індивідуальні норми витрати пального визначають на основі паспортних даних про питому витрату пального двигуном конкретних машин різноманітних типів і марок з урахуванням їх завантаження (використання) за потужністю і часом. Вони враховують експлуатаційні особливості використання конкретних типів машин.

Індивідуальні норми витрат пального на одиницю часу роботи (машино-година) розраховуються протягом робочої зміни для середніх умов експлуатації машини.

Індивідуальні норми витрат розробляють для роботи машин при плюсових температурах без врахування витрат пального на технічне обслуговування, ремонт, зберігання машин і внутрішньогосподарські потреби.

Індивідуальна норма витрат пального на одиницю робочого часу машини визначається за формулою

, (1)

де q - індивідуальна норма витрати пального, кг/маш-год;

qо - питома витрата пального при номінальній потужності двигуна, г/кВт . год

(приймають за даними інструкції з експлуатації двигуна. Для

переведення потужності, вираженої в кіловатах, в кінські сили,

користуються коефіцієнтом 1,36, а кінської сили в кіловати -

коефіцієнтом 0,735);

Nе - номінальна потужність двигуна будівельної машини, кВт (приймають за

даними інструкції з експлуатації будівельної машини);

К - інтегральний нормативний коефіцієнт, що враховує середні умови

експлуатації машин протягом робочої зміни. Його значення

визначається за формулою

, ( 2 )

де kм - коефіцієнт переходу від змінного робочого часу (машино-година) до

годин напрацювання (мото-година);

kтn - коефіцієнт, шо враховує зміну питомої витрати пального залежно від

ступеня використання потужності двигуна:

КТ3 - коефіцієнт, що враховує витрату пального на запуск та прогрівання

двигуна, а також щозмінне технічне обслуговування машин на початку

зміни. КТ3 -1,03 для всіх машин.

ДБН В.2.8-12-2000 С.4

Коефіцієнт переходу від змінного робочого часу до годин напрацювання визначається за формулою

(3)

де - коефіцієнт використання двигуна за часом;

- коефіцієнт використання потужності двигуна;

10-3 - перевідний коефіцієнт грамів у кілограми.

(Результати розрахунку округлюють до першого десяткового знака в сторону збільшення).

5.3 Як приклад, наводиться розрахунок норм витрат дизельного пального для екскаватора АТЕК-711.

,

де q - норма витрати пального, кг/маш-год;

qо - питома витрата пального при номінальній потужності двигуна, г/кВт • год,

приймається за даними інструкції з експлуатації двигуна;

Nе - номінальна потужність двигуна будівельної машини, кВт, приймається

за даними інструкції з експлуатації будівельної машини;

К - інтегральний нормативний коефіцієнт;

10-3 - перевідний коефіцієнт грамів у кілограми.

Вихідні дані:

марка двигуна - Yanmar 3TN82E (дані інструкції з експлуатації і технічного обслуговування екскаватора);

номінальна потужність двигуна Nе = 22,05 кВт (30 к.с.) (дані інструкції з експлуатації і технічного обслуговування);

питома витрата пального q = 245 г/кВт-год (дані інструкції з експлуатації і технічного обслуговування);

коефіцієнт використання двигуна за часом Кдв = 0,86;

коефіцієнт використання потужності двигуна Кдл = 0,60;

коефіцієнт, що враховує зміну витрати пального в залежності від ступеня використання потужності двигуна Ктп =1,025;

коефіцієнт, що враховує витрату пального на запуск і регулювання роботи двигуна, а також щозмінне технічне обслуговування машини Ктз = 1,03.

Інтегральний нормативний коефіцієнт визначається за формулою

К = Кдв • Кдл • Ктп • Ктз = 0,86 • 0,60 • 1,025 • 1,03 = 0,55.

Норма витрат дизельного пального на одиницю часу роботи екскаватора дорівнює

q = qо • Nе • К • 10-3 = 245 • 22,05 • 0,55 • 10-3 = 2,97 = 3,0 кг/маш-год.

5.4 Типові норми витрати пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві повинні забезпечити кожному користувачеві: максимально можливу економію пального і змащувальних матеріалів, можливість коригувати норми відповідно до умов експлуатації, контроль за правильністю встановлених цін і розцінок на експлуатацію техніки.

ДБН В.2.8-12-2000 С.5

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Норми витрати дизельного пального на роботу будівельних машин

A.1 Землерийні машини

Таблиця А.1.1 Екскаватори одноківшеві, планувальники, багатоківшеві, бульдозери, скрепери, автогрейдери і землесосні снаряди

Найменування груп

машин

Марка ( модель ) машини

Норма витрати пального

кг/маш.-год

л/маш.-год

Екскаватори одноківшові місткістю ковша, м3 (включно):

до 0,1

БОРЭКС-1104, БОРЭКС-1105,

БОРЭКС-1201, БОРЭКС-1203,

БОРЭКС-1204, БОРЭКС-1205, АТЕК-711

3,0

3,6

до 0,28

ЭО-269Д

4.2

5,1

Э-2515, ЭО-2621, ЭО-2621А, ЭО-2621В,

ЭО-2621Д, ЭО-2623, АТЕК-2624, ЭО-2625, БОРЭКС-2101, БОРЭКС-2103

4,4

5,3

БОРЭКС-2201, БОРЭКС-2203,

БОРЭКС-2628, АТЕК-999

4,5

5,4

ЭО-2629

6,0

7,3

до 0,4

Э-302, Э-302А

3,8

4,6

Э-302Б, Э-302БС

4,1

5,0

ЭО-3311, ЭО-3311 Б, ЭО-3311 В, ЭО-3311 Г, ЭО-3311 Е

4,1

5,0

ЭО-3311Д

4,4

5,3

Э-303, Э-З0ЗА, Э-304, Э-304А

3,8

4,6

Э-З0ЗБ, Э-304В, Э-304Г, Э0-3111, Э0-3111В, ЭО-3111 Г, Э-3211 Б, Э-3211 Г

4,0

4,8

Э-305, Э-305А, Э-305Б, Э-305В, Э-305Л

5,7

6,9

до 0,65

Э0-3322, ЭО-3322А, ЭО-3322Б, ЭО-3322В, ЭО-3323, ЭО-3323А, ЭО-3326

5,9

7,1

АТЕК-851

7,9

9,6

Э-5015.Э-5015А

6,0

7,3