ДБН В.2.4-1-99. . Мелиоративные системы и сооружения


(прізвище, ініціали, посада)

представника територіального органу Державного нагляду за охороною праці____________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

здійснила огляд позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт, в тому числі з забезпечення санітарно-побутового обслуговування працюючих, станом на

"_"________20__ р. і склала цей акт про подане нижче:

  1. Для обстеження представлені роботи________________________________________________

найменування позамайданчикових і внутрішньомайданчикових

____________________________________________________________________________________

підготовчих робіт, в тому числі із забезпечення санітарно-побутового обслуговування працюючих)

  1. Роботи виконані в обсягах, встановлених проектом організації будівництва і передбачених проектами виконання робіт,_____________________________________________

(найменування організацій, які розробляли ПОБ, ПВР, № креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проекту організації будівництва і проектів виконання робіт _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

(за наявності відхилень вказується, ким погоджені, № креслень і дата погодження)

ДБН В.2.4 -1-99 С. 151

Рішення комісії

Роботи виконані в обсягах і терміни у відповідності з проектом організації будівництва і проектами виконання робіт.

На підставі викладеного дозволяється виконання основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт з будівництва об’єкта ____________________________________________________________________________________

(підприємства, будівлі, споруди, їх комплексу)

Керівник дирекції об’єкта, що будується

(технічного нагляду замовника-забудовника) ____________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник генеральної підрядної

будівельної організації ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник субпідрядної

спеціалізованої організації ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профспілкового комітету генеральної

підрядної будівельної організації ___________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профспілкового комітету генеральної

підрядної будівельної організації __________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник територіального органу

Держнаглядохоронпраці _________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Примітка. За необхідності до участі в роботі комісії залучаються представники органів державного нагляду (за охороною праці, санітарно-епідеміологічного, пожежного та ін.).

ДБН В.2.4-1-99 С. 152

Додаток Б

(обов'язковий)

Форма

Загальний журнал робіт

Найменування будівельної організації ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Загальний журнал робіт №

з будівництва об'єкта________________________________________________________________

( підприємства, будівлі, споруди)

Адреса об’єкта _____________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, відповідальної від будівельної

організації за будівництво об'єкта і ведення загального журналу робіт

Генеральна проектна організація, прізвище, ім'я, по батькові і підпис головного інженера проекту_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Замовник (організація), посада, прізвище, ім'я, по батькові і підпис керівника (представника) технічного нагляду __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Початок робіт:

за планом (договором)____________________________________________________________

фактично ___________________________________________________________________

Закінчення робіт (введення в експлуатацію):

за планом (договором) _______________________________________________________

фактично ________________________________________________________________________

У цьому журналі ________________________________ пронумерованих і прошнурованих сторінок

Посада, прізвище, ім'я, по батькові і підпис керівника будівельної організації, що видав журнал,

____________________________________________________________________________________

Дата видачі, печатка організації

Основні показники об'єкта, підприємства, будівлі або споруди, що будується (потужність, продуктивність, корисна площа, місткість тощо), та кошторисна вартість _________________

_____________________________________________________________________________________________

ДБН В.2.4-1-99 С. 153

Інстанція, що затвердила проект (робочий проект), і дата затвердження________________

_________________________________________________________________________________

Субпідрядні організації і роботи, які ними виконуються,______________________________

_________________________________________________________________________________

Організація, що розробила проектно-кошторисну документацію, ______________________

__________________________________________________________________________________

Відмітки про зміни у записах на титульній сторінці ___________________________________

__________________________________________________________________________________

Таблиця Б.1 - Список інженерно-технічного персоналу, зайнятого на будівництві об'єкта

Прізвище, ім'я та по батькові, посада, ділянка робіт

Дата початку робіт на будівництві об'єкта

Відмітка про отримання дозволу на право виконання робіт

Дата закінчення робіт на будівництві об'єкта

Таблиця Б.2 - Перелік актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій і обстеження

прихованих робіт

Найменування актів ( з зазначенням місця

знаходження конструкцій і робіт)

Дата підписання акту, прізвище,

ініціали і посади осіб, що підписали

Таблиця Б.З - Відомість результатів операційного контролю якості будівельно-монтажних робіт

Дата

Найменування конструктивних частин і елементів, місця їх розташування з посиланням на номер креслення

Результати контролю якості

Посади і підписи осіб, що оцінюють якість робіт

Таблиця Б.4 - Перелік спеціальних журналів робіт

Найменування спеціального журналу і дата його видачі

Організація, що веде журнал, прізвище, ініціали і посада відповідальної особи

Дата здачі-приймання журналу і підписи посадових осіб

Таблиця Б.5 - Відомості про виконання робіт

Дата

Короткий опис і умови виконання робіт (з посиланням, за необхідності,

на роботи, що виконуються субпідрядними організаціями), посада, прізвище, ініціали і підпис відповідальної особи

ДБН В.2.4-1-99 С. 154

Таблиця Б.6 - Зауваження контролюючих органів і служб

Дата

Зауваження контролюючих органів або посилання на розпорядження

Відмітка про прийняття зауважень до виконання і про перевірку їх виконання

Вказівки щодо ведення загального журналу робіт

1 Загальний журнал робіт є основним первинним виробничим документом, який відтворює технологічну послідовність, терміни, якість і умови виконання будівельно-монтажних робіт.

2 Загальний журнал робіт ведеться на будівництві окремих або групи однотипних, що одночасно споруджуються, будівель, споруд, які розміщені в межах одного будівельного майданчика.

3 Загальний журнал робіт веде особа, відповідальна за будівництво будівлі або споруди (виконавець робіт, старший виконавець робіт) і заповнює його з першого дня роботи на об'єкті особисто або доручає керівникам змін. Спеціалізовані будівельно-монтажні організації ведуть спеціальні журнали робіт, що знаходяться у відповідальних осіб, які виконують ці роботи. Після закінчення робіт спеціальний журнал передається генеральній будівельній організації.

4 Титульний лист заповнюється до початку будівництва генеральною підрядною будівельною організацією за участю проектної організації і замовника.

5 Список інженерно-технічного персоналу, який зайнятий на будівництві об'єкта (таблиця Б. 1), складає керівник генпідрядної будівельної організації.

6 В таблиці Б.2 наводиться перелік всіх актів, що підлягають оформленню на даному об'єкті будівництва в календарному порядку.

7 До таблиці Б.З включаються всі роботи по частинах і елементах будівель і споруд, якість виконання яких контролюється і підлягає оцінці.

8 Таблиця Б.4 заповнюється особою, відповідальною за ведення загального журналу робіт.

9 Регулярні відомості про виконання робіт (з початку і до їх завершення), що включаються в таблицю Б.5, є основною частиною журналу.

Ця частина журналу повинна вміщувати відомості про початок і закінчення робіт і відображати хід їх виконання.

Опис робіт повинен проводитись по конструктивних елементах будівлі або споруди із зазначенням осей, рядів, відміток, поверхів, ярусів, секцій і приміщень, де роботи виконувались.

Тут же повинні наводитися короткі відомості про методи виконання робіт, застосовані матеріали, готові вироби і конструкції, вимушені простої будівельних машин (із зазначенням вжитих заходів), випробування устаткування, систем, мереж і пристроїв (випробування вхолосту або під навантаженням, подача електроенергії, випробування на міцність і герметичність та ін.), відхилення від робочих креслень (із зазначенням причин) і їх погодження, зміни розміщення захисних, охоронних і сигнальних огорож, переноси транспортних і пожежних проїздів, прокладання, перекладання, розбирання тимчасових інженерних мереж, наявність і виконання схем операційного контролю якості, виправлення і переробку виконаних робіт (із зазначенням винних), а також метеорологічні та інші особливі умови виконання робіт.

ДБН В.2.4-1-99 С. 15 5

10 До таблиці Б.6 вносяться зауваження осіб, які контролюють виконання і безпеку робіт у відповідності з наданими їм правами, а також уповноважених представників проектної організації або її авторського нагляду.

11 Загальний журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, оформлений усіма підписами на титульному листі і скріплений печаткою будівельної організації, яка його видала.

12 При здачі завершеного будівництвом об'єкта загальний і спеціальні журнали робіт передаються замовнику і зберігаються у нього до введення об'єкта в експлуатацію. Після введення об'єкта в експлуатацію журнали передаються на постійне зберігання експлуатаційній організації.

ДБН В.2.4-1-99 С. 156

Додаток В

(обов'язковий)

Форма

Календарний план будівництва (найменування об'єкта)

Таблиця B.I

Номер

рядка

Найменування окремих будівель, споруд або видів робіт (з виділенням

містобудівельного комплексу)

Кошторисна вартість,

грн.

Розподіл капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних

робіт за періодами будівництва (кварталами,

роками). грн.

(кварталами, роками), грн.

разом

в тому числі будівельно-монтажних робіт

1

2

3

4

5

Примітка 1. Номенклатура у графі ² 2 ² встановлюється в залежності від виду і особливостей будівництва.

Примітка 2. Розподіл обсягів будівельно-монтажних робіт подається: над рискою - обсяг

капітальних вкладень, під рискою - обсяг будівельно-монтажних робіт, для житлово-цивільних об’єктів подається по місяцях.

Головний інженер проекту _____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Замовник _____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник підрядної організації _____________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДБН В.2.4 -1-99 С. 157

Додаток Д

(обов'язковий)

Форма

Відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт

Таблиця Д.1

Обсяг будівельно-монтажних робіт

Номер рядка

Найменування робіт

Одиниця виміру

разом

в тому числі по окремих будівлях, спорудах, пускових або містобудівельних комплексах

за періодами будівництва

1

2

3

4

5

6

Примітка 1. Перелік робіт встановлюється в залежності від виду і особливостей будівництва.

Примітка 2. Застосування комплектно-блочного методу будівництва і монтажу будівельних

конструкций і устаткування укрупненими блоками повинно бути виділено.