КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 26 липня 1999 р. N 1357

Київ

Про затвердження Правил користування

електричною енергією для населення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1607 ( 1607-2000-п ) від 26.10.2000

N 1275 ( 1275-2001-п ) від 26.09.2001

N 4 ( 4-2006-п ) від 11.01.2006 )

На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику"

( 575/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Правила користування електричною енергією для

населення (додаються).

2. Національній комісії регулювання електроенергетики разом з

Міністерством енергетики у двомісячний термін розробити та

затвердити методику обчислення розміру відшкодування збитків,

заподіяних електропостачальнику внаслідок користування електричною

енергією.

3. Національній комісії регулювання електроенергетики давати

роз'яснення щодо виконання Правил користування електричною

енергією для населення.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 липня 1999 р. N 1357

Правила

користування електричною енергією для населення

( У тексті Правил слово "електропостачальник" в усіх

відмінках і формах числа замінено словом

"енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі

згідно з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2000-п ) від

26.10.2000 )

Загальні положення

1. Ці Правила регулюють відносини між громадянами (далі -

споживачі електричної енергії) та енергопостачальниками.

Правила обов'язкові для виконання всіма споживачами і

енергопостачальниками незалежно від форм власності.

2. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому

значенні:

електромережа - підстанції, розподільні установки та

електричні лінії, призначені для передачі та розподілу енергії, до

яких безпосередньо приєднана електроустановка або електропроводка

споживача;

електропроводка - сукупність проводів і кабелів з

кріпленнями, монтівними та захисними деталями, які прокладено на

поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд;

електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і

споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі,

розподілу та споживання електричної енергії;

енергопостачальник - учасник оптового ринку електричної

енергії України, що купує електричну енергію на цьому ринку з

метою продажу її споживачам; ( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції

Постанови КМ N 1607 ( 1607-2000-п ) від 26.10.2000 )

межа розподілу - точка електромережі, стосовно якої

розподіляється електромережа між споживачем та

енергопостачальником;

об'єкт споживача - житловий будинок, гараж, майстерня або

інша електрифікована споруда, що належить споживачу на правах

власності або користування;

підключення до електромережі - виконання операції з комутації

для забезпечення постачання електричної енергії споживачу;

самовільне підключення - споживання електричної енергії без

укладення з енергопостачальником договору про користування

електричною енергією або підключення з порушенням цих Правил;

технічні умови - документ, що видається споживачу

енергопостачальником і містить перелік технічних вимог, які

необхідно виконати для приєднання електроустановок нового

споживача до електромережі, реконструкції діючих електроустановок

споживача або зміни категорії надійності електропостачання

споживача.

3. Споживання електричної енергії здійснюється на підставі

договору про користування електричною енергією між споживачем і

енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником

згідно з Типовим договором про користування електричною енергією

(додаток 1) і укладається на три роки.

Договір про користування електричною енергією (далі -

договір) вважається продовженим на рік, якщо за місяць до

закінчення зазначеного терміну жодна із сторін не заявила про

розірвання договору або про внесення до нього змін.

Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної

енергії на закріпленій території, не мають права відмовити

споживачу, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні

договору про користування електричною енергією. ( Пункт 3

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2000-п )

від 26.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 4

( 4-2006-п ) від 11.01.2006 )

4. У договорі обов'язково зазначається величина потужності,

яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача

струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою

за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними

характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у

договорі величини електричної потужності. У разі відмови

енергопостачальник надає споживачеві обгрунтовану письмову

відповідь.

5. У разі розташування об'єктів споживача за різними адресами

споживач повинен укласти окремий договір щодо кожного об'єкта.

У багатоквартирному будинку енергопостачальник укладає

договори з кожним наймачем (власником) квартири.

6. У разі остаточного припинення користування електричною

енергією споживач не пізніше ніж за 7 днів повинен повідомити про

це енергопостачальника та розрахуватися за спожиту електричну

енергію, подати енергопостачальнику заяву про розірвання

договору.

Енергопостачальник припиняє подачу електричної енергії на

об'єкт споживача та вживає заходів для запобігання розкраданню чи

пошкодженню приладів обліку, використанню електричної енергії без

обліку.

7. Для споживання електроенергії новий наймач (власник)

квартири або іншого об'єкта повинен звернутися до

енергопостачальника для укладення договору про користування

електричною енергією. Після чого енергопостачальник протягом

3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості підключає

квартиру або об'єкт споживача до електропостачання.

Установлення та експлуатація приладів

обліку електричної енергії

8. Прилади обліку електричної енергії (далі - прилади обліку)

мають бути придбані, встановлені, підключені

енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з

встановлення оплачена:

а) для новозбудованих будинків - забудовниками;

б) у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями,

які здійснюють розділ обліку.

9. У квартирах або на інших об'єктах споживача, розташованих

за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від

кількості господарських будівель.

За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад

обліку встановлюється для кожного з них.

10. Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог правил

улаштування електроустановок.

Прилад обліку повинен мати пломбу з відбитком повірочного

клейма територіального органу Держспоживстандарту та пломбу з

відбитком клейма або логотипу енергопостачальника. ( Пункт 10

власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання;

повідомляти Споживача письмово або через засоби масової

інформації та в місцях оплати за електричну енергію про зміни

тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження;

проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольне

знімання показань приладів обліку у Споживача відповідно до

затверджених графіків;

проводити планові повірку, ремонт і заміну приладів обліку в

терміни, встановлені нормативно-технічними документами та

договором;

розглядати звернення Споживача щодо надання послуг,

пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього

приводу рішення у терміни, передбачені Правилами користування

електричною енергією для населення;

ознайомити Споживача з Правилами користування електричною

енергією для населення та провести інструктаж щодо умов безпечної

експлуатації приладів обліку.

14. Представник Енергопостачальника під час знімання показань

приладів обліку, заміни приладів обліку, виписування платіжних

документів за електричну енергію та інших дій, що виконуються

відповідно до договору, зобов'язаний пред'являти своє службове

посвідчення.

15. Енергопостачальник безплатно:

здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів

обліку;

дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання

електричної енергії для опалення, а також щодо енергозбереження та

режимів споживання електричної енергії;

надає інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів

(цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

видає бланки типових договорів, розрахункові книжки з

бланками квитанцій або платіжні документи, електронну картку на

оплату електричної енергії.

Умови та порядок оплати

16. Оплата за електричну енергію здійснюється відповідно до

показань приладу обліку __________________________________________

(розмір тарифу (ціна), порядок та терміни оплати)

__________________________________________________________________

У разі несплати за спожиту електричну енергію до ______ числа

Споживачу нараховується пеня у розмірі _______ відсотків, але не

більше ______ відсотків заборгованості.

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної

енергії розмір плати споживача за використану електричну енергію

визначається відповідно до порядку призначення та надання

населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого

та рідкого пічного побутового палива.

17. При зміні тарифів (цін) Енергопостачальник зобов'язаний

довести до відома Споживача письмово або через засоби масової

інформації, письмовим повідомленням та в місцях оплати за

електричну енергію нові величини тарифів непізніше ніж за 5 днів

до їх запровадження.

18. У разі заборгованості, що існує на час укладення

договору, сторони погоджують графік її погашення за умови

обов'язкової оплати поточних платежів.

Заборгованість на ____ __року становить___гривень,___кВт.год.

Графік погашення заборгованості _________________________________.

Відповідальність сторін

19. Енергопостачальник несе відповідальність:

за шкоду, заподіяну Споживачу або його майну в розмірі і

порядку, визначених законодавством;

у разі тимчасового припинення електропостачання з вини

Енергопостачальника - у розмірі двократної вартості недовідпущеної

споживачу електричної енергії;

у разі відпуску Споживачу електричної енергії, параметри

якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у

договорі-сплачує 25 відсотків вартості такої енергії;

у разі порушення прав Споживача (відмова в реалізації його

прав, у наданні необхідної інформації, надання послуг, що за

якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів,

ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо).

Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове

припинення постачання електричної енергії, відпуск електричної

енергії, параметри якості якої не відповідають показникам,

зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо

доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини Споживача або

внаслідок дії обставин непереборної сили.

20. Споживач несе відповідальність за:

прострочення внесення платежів за електричну енергію;

порушення правил користування електричною енергією;

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень і

приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами

споживання електричної енергії;

розкрадання електричної енергії у разі самовільного

підключення до електромереж і споживання електричної енергії без

приладів обліку;

пошкодження приладів обліку;

розукомплектування та пошкодження об'єктів електроенергетики,

розкрадання майна цих об'єктів;

насильницькі дії, що перешкоджають посадовим особам

Енергопостачальника виконувати свої службові обов'язки.

Інші умови

21. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором,

регламентуються законодавством.

22. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час

користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені

шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

23. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов

цього договору регулюються органами Держенергонагляду згідно з

правилами користування електричною енергією, правилами улаштування

електроустановок, правилами безпечної експлуатації

електроустановок Споживача, правилами технічної експлуатації