на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи виконавчої влади;

на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;

на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів міських, селищних, сільських рад.

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щорічно представляє Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань Програми.

Кабінет Міністрів України щорічно інформує Верховну Раду України про хід виконання Програми і вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.

Розділ VIII ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом;

інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо;

удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування.

Кабінету Міністрів України щорічно при розробленні проекту закону про Державний бюджет України передбачати субвенції (дотації) місцевим бюджетам на здешевлення вартості електроенергії, яка використовується для подачі питної води та водовідведення, до рівня розміру цін (тарифів), по яких населення сплачує за електроенергію в побуті.

Обґрунтування обсягів робіт та обсягів фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій з реалізації Програми щорічно подається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку та проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Кошти Державного бюджету України можуть використовуватися на державну підтримку таких заходів:

реконструкція та будівництво унікальних систем водопостачання та водовідведення у великих містах;

реконструкція та будівництво в сільській місцевості систем питного водопостачання, які потребують значних капітальних вкладень (міжрегіональні групові водопроводи, станції з очищення води);

будівництво підприємств з виготовлення споруд і установок питного водопостачання та водовідведення в контейнерному чи блочному виконанні;

роботи з поліпшення стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві;

здійснення досліджень та розробок з визначення технічних умов, регламентів, методів експлуатації обладнання в системах питного водопостачання;

виробництво вітчизняних вимірювальних приладів з контролю якості води і оснащення ними лабораторій;

підготовка та оприлюднення Національної доповіді про якість води та стан питного водопостачання в Україні;

вдосконалення нормативно-правової бази і науково-технічного забезпечення з питань питного водопостачання та водовідведення;

методичне, метрологічне та аналітичне забезпечення впровадження державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми з Державного бюджету України наведені у додатку 2 до Програми і становлять 5,23 млрд. гривень, у тому числі на першому етапі (2006-2010 роки) - 1,71 млрд. гривень.

Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення здійснюється за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві у разі їх передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів та підприємств на умовах співфінансування.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є:

на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, сільські, селищні, районні і міські ради.

Розділ IX КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних та місцевих програм здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші центральні органи виконавчої влади, міжвідомча комісія з реалізації Програми, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах повноважень, визначених законом.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до законів України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) та "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до закону.

Розділ X ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

населення України, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

Додатки 1 і 2 до Програми є її невід'ємною частиною. Додаток 1 до Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ "ПИТНА ВОДА УКРАЇНИ" НА 2006-2020 РОКИ

------------------------------------------------------------------

N | Завдання | Зміст заходу | Тер-| Виконавці |Очікуваний

п/| | | мін | |результат

п | | |вико-| |

| | |нання| |

| | | за | |

| | |рока-| |

| | | ми | |

------------------------------------------------------------------

1. Охорона і 1) очищення 2006- Держжитло- Зменшення раціональне поверхневого 2020 комунгосп, надходження використання стоку з Держводгосп, забруд- джерел питного селитебних МОЗ нюючих водопостачання територій, речовин у будівництво водні систем об'єкти - водовідведення джерела в містах та у питного сільських водопоста- населених чання пунктах, поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

2) благоустрій 2006- Держжитло- водоохоронних 2020 комунгосп, зон та Держводгосп, прибережних МОЗ захисних смуг водних об'єктів;

3) захист 2007- Держжитло- джерел питного 2020 комунгосп, водопостачання Держводгосп, від шкідливого МОЗ, Мінагро- впливу об'єктів політики тваринництва;

4) розчищення 2007- Держводгосп, русел річок і 2020 Держжитло- дна водосховищ; комунгосп

5) укріплення 2007- Держводгосп, берегів річок і 2020 МНС, водосховищ; Держжитло- комунгосп

організація і 2008- Держжитло- ведення 2020 комунгосп, моніторингу у МОЗ, сфері питної Мінприроди, води та питного Держводгосп, водопостачання; АМН, НАНУ

проведення 2008- Мінприроди, екологічної 2010 Держводгосп, оцінки стану НАНУ поверхневих та підземних вод для використання у централізова- ному питному водопостачанні;

розроблення 2007- Мінприроди, середньостроко- 2016 Держводгосп, вих та довго- НАНУ строкових прогнозів якості поверхневих і підземних вод, джерел питного водопостачання;

проведення 2008- Мінприроди, інвентаризації 2010 НАНУ розвіданих родовищ підземних вод та оцінка можливості освоєння родовищ, які не експлуатуються;

розроблення 2007- Мінприроди, природоохорон- 2008 НАНУ, них критеріїв, МОЗ що визначають допустимі норми впливу техногенної діяльності на підземні води і допустимий вплив відбору підземних вод на навколишнє природне середовище;

6) моніторинг 2006- Держжитло- водних об'єктів 2020 комунгосп, та питної води Держводгосп, МОЗ, Мінприроди, АМН, НАНУ

2. Нормативно- 1) розроблення Гармоніза- правове та затвердження ція націо- забезпечення державних нальних стандартів: стандартів, нормативно- "Питна вода. 2006- МОЗ, АМН, правових Гігієнічні 2009 НАНУ, Мін- актів у вимоги та економіки, сфері контроль Держжитло- питної води якості"; комунгосп та питного водопоста- чання до стандартів Європейсь- кого союзу

"Джерела 2006- МОЗ, АМН, централізовано- 2008 НАНУ, го питного Мінеконо- водопоста- міки, чання"; Держжитло- комунгосп, Держводгосп, Мінприроди

"Фасована питна 2008- МОЗ, АМН, вода"; 2009 НАНУ, Мінеконо- міки, Держжитло- комунгосп, Мінприроди

2) розроблення 2008- МОЗ, АМН, та затвердження 2010 НАНУ, нормативно- Мінеконо- правових та міки, методичних Держжитло- документів з комунгосп, питань аналізу Мінприроди води із застосуванням сучасних високочутливих та високо- інформативних методів контролю;

3) розроблення 2008- Держжитло- державних 2010 комунгосп, будівельних МОЗ, Мін- норм і правил природи, "Водопостачан- Мінекономіки ня. Зовнішні мережі та споруди";

4) розроблення 2008- Мінприроди, та затвердження 2010 Держводгосп, екологічних НАНУ, АМН, нормативів МОЗ, якості води у Держжитло- джерелах комунгосп питного водопостачання;

5) розроблення 2008- Мінприроди, та впровадження 2010 Держводгосп, диференційова- Мінеконо- ної плати за міки, використання Мінфін, поверхневих і Держжитло- підземних вод комунгосп різної якості;

6) розроблення 2008- Мінприроди, методичної 2009 Держводгосп, документації та Мінеконо- нормативно- міки, правових актів Мінфін, для проведення Держжитло- регіонального комунгосп та місцевого моніторингу підземних вод;

7) розроблення 2008- Мінеконо- нормативних 2010 міки, МОЗ, документів з Держжитло- питань контролю комунгосп, за виробництвом АМН, НАНУ і якістю фасованої питної води, а також питної води з індивіду- альних та колективних установок (пристроїв)

3. Науково- 1) розробка 2006- Держжитло- Зниження технічне технологій щодо 2015 комунгосп, споживання забезпечення раціонального НАНУ питної використання та води, економії питної зменшення води, у тому витрат на числі: експлуата- цію систем водопоста- чання та водовідве- дення створення та впровадження удосконалених конструкцій водоприймаючих споруд та пристроїв;

проведення інвентаризації водозаборів;

удосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно- вимірювальної апаратури;

удосконалення методів та засобів фізико- хімічного та біологічного очищення води;

2) удосконалення Підвищення водозаборів з ефективнос- поверхневих та ті роботи підземних водозаборів джерел та з поверх- технологій невих та підготовки підземних питної води, у джерел тому числі: водопоста- чання, розроблення 2008- Держжитло- вдоскона- методів 2010 комунгосп, лення реконструкції НАНУ, МОЗ методів та діючих засобів водоочисних очищення споруд для води підвищення ефективності їх роботи;

розроблення 2008- НАНУ, технології і 2010 Держжитло- обладнання для комунгосп, попереднього МОЗ очищення води;

розроблення 2008- Держжитло- сучасних 2010 комунгосп, технологій Мінеконо- кондиціювання міки, підземних вод; НАНУ, МОЗ

розроблення 2008- НАНУ, МОЗ, технологій 2010 АМН, кондиціювання, Держжитло- консервування комунгосп та фасування питної води;

розроблення 2008- НАНУ, МОЗ, сучасних 2012 АМН, технологій Держжитло- очищення і комунгосп кондиціювання поверхневих вод з урахуванням нових норматив- них вимог до якості води;

розроблення 2007- Держжитло- методів 2008 комунгосп, повторного НАНУ, МОЗ використання промивних вод та обробки осадів споруд питного водопостачання;

забезпечення 2006- МОЗ, АМН, методичного та 2010 НАНУ, аналітичного Мінеконо- супроводу впро- міки, вадження націо- Мінпром- нальних стандар- політики, тів у сфері Держжитло- питної води та комунгосп, питного державні водопостачання адміністра- ції, органи місцевого самовряду- вання

4. Розвиток та Проведення 2006- Рада Забезпечен- реконструкція робіт з 2020 міністрів ня систем будівництва та Автономної населення водопостачання реконструкції Республіки України та систем водо- Крим, питною водовідведення постачання та обласні, водою водовідведення; Київська та нормативної Севастополь- якості, вдосконалення ська міські скорочення водозаборів з державні споживання поверхневих та адміністра- паливно- підземних ції, енергетич- джерел і виконавчі них технологій органи ресурсів у підготовки міських, системах питної води; селищних, питного сільських водопоста- розвиток систем рад, чання, водопровідно- Держжитло- попереджен- каналізаційної комунгосп, ня аварій мережі міст та Мінприроди, та інших населених Держводгосп, запобігання пунктів Мінекономіки техногенним катастрофам у водо- провідно- каналіза- ційних мережах