• розміру, структури, функцій організації та її зв'язків;
 • основних бізнес-процесів і пов'язаної з ними термінології;
 • культурних та соціальних звичаїв об'єкта аудиту.

d)Застосовні закони, регламенти та інші вимоги, що відповідають спеціалізації: щоб аудиторбув у змозі зрозуміти та застосувати вимоги, що є застосовними в організації, аудит якої проводять. У цій сфері треба мати знання та вміння щодо:

 • місцевих, регіональних та національних зводів правил, законів і регламентів;
 • контрактів та угод;
 • міжнародних договорів та конвенцій;
 • інших вимог, які організація бере до виконання.

7.3.2Загальні знання та вміння керівників груп з аудиту

Керівникам груп з аудиту треба мати додаткові знання та вміння щодо керівництва аудиту для сприяння ефективному та результативному проведенню аудиту. Керівник групи з аудиту має бути здатний:

 • планувати аудит і забезпечувати результативне використовування ресурсів під час аудиту;
 • представляти групу з аудиту під час спілкування з замовником аудиту та об'єктом аудиту;
 • організовувати та спрямовувати роботу членів групи з аудиту;
 • здійснювати керування та нагляд за діяльністю аудиторів-стажистів;
 • забезпечувати формування висновків аудиту групою з аудиту;
 • попереджати та розв'язувати конфлікти;
 • складати та оформляти звіт про аудит.

7.3.3Специфічні знання та вміння аудиторів системи управління якістюАудиторам системи управління якістю треба мати знання та вміння у сферах, що наведені нижче.

a)Методи та способи, пов'язані з якістю: щоб аудитор був у змозі перевіряти системи управління якістю і готувати відповідні дані аудиту та висновки аудиту. У цій сфері треба мати знаннята вміння щодо:

 • термінології у сфері якості;
 • принципів управління якістю та їх застосування;
 • методів управління якістю та їх застосування (наприклад, статистичний контроль процесів,аналізування характеру та наслідків відмов тощо).

b)Процеси і продукція, включаючи послуги: щоб аудитор був у змозі осягнути технологічніаспекти, для яких проводять аудит. У цій сфері треба мати знання та вміння щодо:

 • термінології предметної галузі;
 • технічних характеристик процесів та продукції, у т. ч. послуг;
 • процесів та практичної діяльності у конкретній галузі.

7.3.4 Специфічні знання та вміння аудиторів системи екологічного управління Аудиторам системи екологічного управління треба мати знання та вміння у сферах, що наведені нижче.

a)Методи та способи, пов'язані з екологічним управлінням: щоб аудитор був у змозі перевіряти системи екологічного управління і готувати відповідні дані аудиту та висновки аудиту. У цій сферітреба мати знання та вміння щодо:

 • термінології у сфері навколишнього середовища;
 • принципів екологічного управління та їх застосування;
 • методів екологічного управління (наприклад, оцінювання екологічного аспекту/впливу, комплексне оцінювання життєвого циклу, оцінювання екологічних характеристик тощо).

b)Екологія та технологія: щоб аудитор був у змозі осягнути фундаментальні зв'язки між людською діяльністю та навколишнім середовищем. У цій сфері треба мати знання та вміння щодо:

 • впливу людської діяльності на навколишнє середовище;
 • взаємодії екосистем;
 • складових навколишнього середовища (наприклад, повітря, води, ґрунту);
 • управління природними ресурсами (наприклад, викопним паливом, водою, флорою і фауною);
 • загальних методів охорони навколишнього середовища.

c)Технічні та екологічні аспекти функціонування: щоб аудитор був у змозі осягнути взаємовплив діяльності, продукції, робіт та послуг об'єкта аудиту і навколишнього середовища. У цій сферітреба мати знання та вміння щодо:

 • термінології предметної галузі;
 • екологічних аспектів та впливів;
 • методів оцінювання значущості екологічних аспектів;
 • критичних характеристик процесів функціонування, продукції та послуг;
 • засобів моніторингу та вимірювання;
 • технології запобігання забрудненню.

7.4 Освіта, досвід роботи, аудиторська підготовленість і досвід проведення аудитів

7.4.1 Аудитори

Аудиторам треба мати освіту, досвід, аудиторську підготовленість і досвід проведення аудитів, як описано нижче.

 1. їм треба пройти навчання, достатнє для набуття знань та вмінь, описаних у 7.3.
 2. їм треба мати досвід роботи, який сприяє підвищенню знань та вмінь, описаних у 7.3.3 і 7.3.4.Цей досвід може бути отриманий на посаді за технічною, управлінською чи фаховою спеціальністю,і пов'язаній з прийняттям рішень, вирішенням проблем та спілкуванням з іншим управлінським персоналом, фахівцями, колегами, замовниками і (або) іншими зацікавленими сторонами.

Частину досвіду роботи треба набути на посаді, на якій виконувана діяльність сприяє розвитку знань та вмінь:

 • у сфері управління якістю — для аудиторів системи управління якістю;
 • у сфері екологічного управління — для аудиторів системи екологічного управління.

 1. їм треба пройти аудиторське підготування, яке сприяє розвитку знань та вмінь, описаниху 7.3.1, а також у 7.3.3 і 7.3.4. Таке підготування може забезпечити організація, в якій працює особа, або стороння організація.
 2. їм треба набути досвід проведення аудитів у межах аудиторської діяльності, описаноїв розділі 6. Цей досвід треба набувати під керівництвом та наглядом аудитора з компетентністюкерівника групи з аудиту тієї самої спеціалізації.

Примітка. Ступінь керування та нагляду (тут і далі в 7.4.2, 7.4.3 і таблиці 1), потрібні під час аудиту, визначають відповідальний за програму аудиту і керівник групи з аудиту. Це не означає здійснення постійного нагляду та не вимагає обов'язкового призначення будь-кого виключно для виконання цього завдання.

7.4.2Керівники груп з аудиту

Керівнику групи з аудиту треба набути додатковий досвід з проведення аудитів з тим, щоб розвинути знання та вміння, описані в 7.3.2. Цей додатковий досвід треба набувати, виконуючи обов'язки керівника групи з аудиту під керівництвом та наглядом іншого аудитора, який має компетентність керівника групи з аудиту.

7.4.3Аудитори, які здійснюють аудит як системи управління якістю, так і системи екологічного управління

Якщо аудитори системи управління якістю або аудитори системи екологічного управління бажають стати аудиторами за другою спеціалізацією, їм треба:

 1. пройти підготування та набути досвід роботи, необхідні для оволодіння знаннями та вміннями за другою спеціалізацією;
 2. провести аудити, що охоплюють систему управління за другою спеціалізацією, під керівництвом та наглядом аудитора з компетентністю керівника групи з аудиту за другою спеціалізацією.

Керівник групи з аудиту за однією спеціалізацією, щоб бути керівником групи з аудиту за другою спеціалізацією, має відповідати вищенаведеним вимогам.

7.4.4Рівні освіти, досвіду роботи, аудиторської підготовленості і досвіду проведення аудитів

Організації треба встановити рівні освіти, досвіду роботи, аудиторської підготовленості та досвіду проведення аудитів, потрібні аудитору для набуття необхідних за програмою аудиту знань та вмінь, застосовуючи кроки 1 і 2 процесу оцінювання, описаного у 7.6.2.

Досвід показав, що наведені в таблиці 1 рівні є достатніми для аудиторів, які здійснюють сертифікаційні або подібні аудити. Залежно від програми аудиту можуть бути встановлені вищі чи нижчі рівні.

Таблиця 1 — Приклад рівней освіти, досвіду роботи, аудиторської підготовленості та досвіду проведення сертифікаційних чи подібних аудитів

Параметр

Аудитор

Аудитор з двох спеціалізацій

Керівник групи з аудиту

Освіта

Середня освіта (див. при-

Така сама, що і для аудитора

Така сама, що і для ауди-

мітку 1)

тора

Загальний досвід ро-

5 років (див. примітку 2)

Такий самий, що і для ауди-

Такий самий, що і для ау-

боти

тора

дитора

Досвід роботи у сфері

Щонайменше 2 роки з за-

2 роки за другою спеціаліза-

Такий самий, що і для ау-

управління якістю або

гальних 5 років

цією (див. примітку 3)

дитора

екологічного управління

Аудиторська підготов-

40 год аудиторського під-

24 год підготування за другою

Така сама, що і для ауди-

леність

готування

спеціалізацією (див. примітку 4)

тора

Досвід проведення

Досвід проведення чоти-

Досвід проведення трьох пов-

Досвід проведення трьох

аудитів

рьох повних аудитів загаль-

них аудитів за другою спеціа-

повних аудитів у ролі керів-

ною тривалістю не менше

лізацією загальною триваліс-

ника групи з аудиту загаль-

20 днів як аудитор-стажист

тю не менше ніж 15 днів під

ною тривалістю не менше

під керівництвом та нагля-

керівництвом та наглядом ау-

15 днів під керівництвом та

дом аудитора з компетент

дитора з компетентністю ке-

наглядом аудитора з ком-

Кінець таблиці 1

Параметр

Аудитор

Аудитор з двох спеціалізацій

Керівник групи з аудиту

ністю керівника групи з аудиту (див. примітку 5). Аудити мають бути здійснені протягом останніх трьох послідовних років.

рівника групи з аудиту за другою спеціалізацією (див. примітку 5).

Аудити мають бути здійснені протягом останніх двох послідовних років.

петентністю керівника групи з аудиту (див. примітку 5). Аудити мають бути здійснені протягом останніх двох послідовних років.

Примітка 1. Середня освіта є частиною національної освітньої системи, яка починається після початкової чи первинної стадії, але завершується перед вступом до університету або аналогічного закладу освіти.

Примітка 2. Кількість років досвіду роботи може бути зменшена на один рік, якщо особа після середньої освіти здобула відповідну освіту.

Примітка 3. Досвід роботи за другою спеціалізацією може співпадати за часом з досвідом роботи за першою спеціалізацією.

Примітка 4. Підготування за другою спеціалізацією спрямоване на набуття знання відповідних стандартів, законів, регламентів, принципів, методів та способів.

Примітка 5. Повний аудит — це аудит, який включає всі кроки, описані в 6.3—6.6. Загальний досвід проведення аудитів має включати перевіряння всіх вимог стандарту на систему управління.

7.5Підтримування та поліпшення компетентності

7.5.1Постійне підвищування кваліфікації

Постійне підвищування кваліфікації спрямоване на підтримування та поліпшення знань, вмінь та особистих якостей. Цього можна досягти низкою способів, наприклад, набуттям додаткового досвіду роботи, підготуванням, приватного навчання, тренінгу, участі у нарадах, семінарах та конференціях або в інших відповідних заходах. Аудиторам треба доводити постійне підвищення своєї кваліфікації.

У заходах щодо постійного підвищення кваліфікації треба враховувати зміни у потребах окремої особи та організації, практику здійснення аудитів, стандарти та інші вимоги.

7.5.2Підтримування здатності здійснення аудитів

Аудиторам треба підтримувати та доводити свою здатність здійснення аудитів регулярною участю в аудитах систем управління якістю і (або) екологічного управління.

7.6Оцінювання аудиторів

7.6.1Загальні положення

Для забезпечення об'єктивного, узгодженого, справедливого та надійного результату треба планувати, здійснювати та реєструвати оцінювання аудиторів та керівників груп з аудиту відповідно до методик програми аудиту. У процесі оцінювання треба визначати потреби у підготуванні та інші потреби щодо підвищення вмінь.

Оцінювання аудиторів здійснюють на різних стадіях, а саме:

 • початкове оцінювання осіб, які хочуть стати аудиторами;
 • оцінювання аудиторів як частина процесу формування групи з аудиту, описаного в 6.2.4;
 • постійне оцінювання діяльності аудитора для визначання потреб щодо підтримування тапідвищування знань та вмінь.

Рисунок 5 ілюструє взаємозв'язки між цими стадіями оцінювання.

На кожній із цих стадій оцінювання можна застосовувати кроки процесу, описані в 7.6.2.

7.6.2Процес оцінювання

Процес оцінювання передбачає чотири основних кроки.

Крок 1 — Визначання особистих якостей, знань і вмінь, що задовольняють потреби програми аудиту

Під час вирішення питання щодо прийнятних знань та вмінь треба враховувати:

 • розмір, характер діяльності і складність організації, що піддана аудиту;
 • цілі та обсяг програми аудиту;
 • вимоги сертифікації/реєстрації та акредитації;

 • роль процесу аудиту в управлінні організацією, що піддана аудиту;
 • рівень довіри, який вимагається програмою аудиту;
 • складність системи управління, що піддана аудиту.Крок 2 — Установлення критеріїв оцінювання