ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇHИ

Вогнетриви.

Технологічні процеси виробництва

Терміни та визначення

ОГНЕУПОРЫ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА

Термины и определения

REFRACTORIES.

TECHNOLOGICAL PROCESSES OF MANUFACTURE

Terras and definitions

ДСТУ 2632-94

Чинний від 01.07.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі технологічних процесів виробництва вогнетривів.

У стандарт не включено терміни та визначення, що стосуються технологічних процесів виробництва теплоізоляційних вогнетривких матеріалів.

Терміни, встановлені .цим стандартом, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчально-довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми, наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна та позначені позначкою «Нд».

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах з стандартизації.

У випадках, коли термін вміщує всі необхідні та достатні ознаки поняття, замість визначення ставиться риска.

У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) віповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також, визначення російською мовою.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників, стандартизованих термінів.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, а синоніми — курсивом.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 вогнетривкий виріб

de en fr

ru

feuerfester Ergeugnis

refractory product

produit réfractaire

огнеупорное изделие

2 вогнетрив (вогнетривкий матеріал) Матеріал (сировина, виріб), який має вогнетривкість не менше 1580 °С

de en fr ru

feuerfester Baustoff

refractory, refractory material

réfractaïre, matièere réfractaire

огнеупор (огнеупорный материал)

Материал (сырье, изделие), который имеет огнеупорность не ниже 1580 °С

3 сирець (вогнетривкого виробу)

Сформований напівфабрикат вогнетривкого виробу, призначений для наступного термічного оброблення

de en fr

ru

Rohllhg Grunling

green

état vert, vert

сырец (огнеупорного изделия)

Сформованный полуфабрикат огнеупорного изделия, предназначенный для последующей термической обработки

4 брикет (вогнетривкого матеріалу) (Нд заготовка)

Сформований вогнетривкий матеріал, призначений для наступного оброблення (перероблення)

de ru

Brikett

брикет (огнеупорного материала)

Сформованный огнеупорный материал, предназначенный для последующий обработки (переработки)

5 вогнетривка маса

Маса, виготовлена з вогнетривкого матеріалу та призначена для формування виробів чи для безпосереднього використання

de en ru

freurfeste Masse

refractory mix

огнеупорная масса

Масса, подготовленная из огнеупорного материала и предназначенная для формования изделий или для непосредственного использования

6 шлікер (вогнетривкого матеріалу) Рідкоплинна маса, виготовлена суспендуванням вогнетривкого матеріалу в рідині

de en fr ru

Schliker

slip

barbotine

шликер (огнеупорного материала)

Жидкотекучая масса, полученная суспендированием огнеупорного материала в жидкости

7 розплав (вогнетривкого матеріалу) Рідноплинна маса, виготовлена

розплавленням вогнетривкого матеріалу

de en fr

ru

Schmelse, Schmelmasse

melt

masse fondue расплав (огнеупорного материала) Жидкотекучая масса, полученная расплавлением огнеупорного материала

8 зерновий склад (вогнетривкої маси) (Нд Гранулометричний склад)

Вміст зерен різноманітного розміру в вогнетривкій масі

de en fr ru

Kornaufbau, Kornzusammensetzung

grading

granulométrie

зерновой состав (огнеупорной массы)

Содержание в огнеупорной массе зерен различного размера

9 компонент (вогнетривкої маси) Матеріал, який є складовою частиною »огнетривкої маси

ru

компонент (огнеупорной массы)

Материал, входящий в состав огнеупорной массы

10 опріснювач

Компонент вогнетривкої маси, що

сприяє зменшенню її усаджування під час сушіння та випалювання

de en fr ru

Magerungsmiltel

non-plaslic material

dégraissant

отощитель

Компонент огнеупорной массы, способствующий уменьшению усадки при сушке и обжиге

11 зв'язник (вогнетривкої маси);

(зв'язка)

Компонент вогнетривкої маси, вволеним для забезпечення, зчеплення компонентів між собою з метою досягнення експлуатаційних властивостей

de en fr ru

Bindemittel

non-plaslic material

anglomerant, liant

связующее вещество (огнеупорной массы) (связка)

Компонент огнеупорной массы, вводимый для обеспечения сцепления компонентов между собой с целью достижения эксплуатационных свойств

12 основний компонент (вогнетриикої маси)

Компонент вогнетривкої маси, який забезпечує вогнетривкість та визначає хіміко-мінеральний склад вогнетриву

ru

основной компонент (огнеупорной массы)

Компонент огнеупорной массы, обеспечивающий огнеупорность и определяющий химико-минеральный состав огнеупора

13 добавка (вогнетривкої маси) Компонент вогнетривкої маси, який забезпечує поставлену направленість технологічного процесу виготовлення вогнетриву

de en

fr ru

Zusatzstoff, Zusatz

addition, additive

addition

добавка (огнеупорной массы)

Компонент огнеупорной массы, обеспечивающий заданную направленность технологического процесса изготовления огнеупора

14 активувальна добавка (вогнетривкої маси)

Добавка до вогнетривкої маси, що сприяє прискоренню проходження фізично-хімічних процесів під час виготовлення вогнетриву

.

de en fr ru

Activierungstoff

activating addition

addition activant

активирующая добавка (огнеупорной массы)

Добавка в огнеупорную массу, способствующая повышению скорости протекания физико-химических процессов при изготовлении огнеупора

15 мінералізувальна добавка (вогнетривкої маси) (Нд мінералізатор) Добавка у вогнетривку масу, яка забезпечує прискорення та направленість процесів мінералоутворення під час виготовлення вогнетриву

de en fr ru

Mineralisator

mineralizer

mincralisateur

минерализующая добавка (огнеупорной массы)

Добавка в огнеупорную массу, способствующая ускорению и направленности процессов минералообразования при изготовлении огнеупора

16 спікальна добавка (вогнетривкої маси)

Добавка до вогнетривкої маси, яка сприяє масопереносу та найбільшому ущільненню вогнетривів

de en fr ru

Sintermittel

sintering eddition

addition collante

спекающая добавка (огнеупорной массы)

Добавка в огнеупорную массу, способствующая масопереносу и предельному уплотнению огнеупора

17 стабілізувальна добавка (вогнетривкої маси)

Добавка до вогнетривкої маси, що перешкоджає перетворенню кристалічної фази під впливом температури в процесі експлуатації вогнетриву

de en fr ru

Stabilisierungszusatz

stabilizer

stabilisant

стабилизующая добавка (огнеупорной массы)

Добавка в огнеупорную массу, препятствующая превращению кристаллической фазы под влиянием температуры в процессе эксплуатации огнеупора

18 поротвірна добавка (вогнетривкої маси) (Нд пороутворювач)

Добавка до вогнетривкої маси, введена для утворення пор в вогнетриві

de en ru

Porenbildner

pore agent

порообразующая добавка (огнеупорной массы) Добавка в огнеупорную массу, вводимая для образования пор в огнеупоре

19 вигораюча добавка (вогнетривкої маси)

Добавка до вогнетривкої маси, що вигорає під час спікання

de en ru

Ausbrennstoff

combustible

выгорающая добавка (огнеупорной массы)

Добавка в огнеупорную массу, выгорающая при спекании

20 антиоксидна добавка

Добавка до вогнетривкої маси, що сприяє сповільненню оксидних реакцій в процесі випалювання та

експлуатації вогнетривів

de en fr ru

antioxyd Tionszusatz

Comantioxidizing agent

addition antioxydante

антиоксидная добавка

Добавка в огнеупорную массу, способствующая замедлению оксидных реакций в процессе обжига и эксплуатации огнеупоров

21 пінотвірна добавка (вогнетривкої маси) (Нд піноутворювач, спінювач)

Добавка до вогнетривкої маси, що сприяє збільшений) її об'єму внаслідок утворення стійкої пінної структури

de en fr ru

Schaumbildner

fosmer

moussant

пенообразующая добавка (огнеупорной массы) Добавка в огнеупорную массу, способствующая увеличению ее объема в результате образования устойчивой пенной структуры

22 клейова добавка (вогнетривкої миси)

Добавка до вогнетривкої маси, яка вводиться для збільшення міцності сирцю вогнетривкого виробу в процесі його формування

de en ru

Klebstoff

adhesive

клеющая добавка (огнеупорной массы)

Добавка в огнеупорную массу, вводимая для повышения прочности сырца огнеупорного изделия в процессе его формования

23 плавець, (Нд флюс)

Добакка до вогнетривкої маси, наявність якої знижує температуру утворення розплаву в вогнетривкій масі чи збільшує його кількість

.

de en fr ru

Flussmittel

flux

fondant, flux

плавень

Добавка огнеупорной массы, наличие которой снижает температуру образования расплава в огнеупорной массе или повышает его количество

24 шихта (вогнетривкої маси)

Суміш компонентів вогнетривкої маси із різних складових частин, виготовлена для подальшого оброблення

de en

ru

Versats, Meller

batch

шихта (огнеупорной массы)

Состав компонентов огнеупорной массы по количественному содержанию и зерновому составу, приготовленный для дальнейшей обработки

25 вогнетривке покриття

Вогнетривкий матеріал, який наносять на робочу поверхню виробу з метою її захисту від зносу в процесі експлуатації

de en fr ru

feuerfeste Schicht

refraclory coating

revêtement réfractaire

огнеупорное покрытие

Огнеупорный материал, наносимый на рабочую поверхность изделия с целью защиты ее от износа в процессе эксплуатации

2 ОБРОБЛЕННЯ ВОГНЕТРИВКОЇ СИРОВИНИ ТА ВОГНЕТРИВКИХ МАС

26 оброблення (вогнетривкої сировини та вогнетривких мас)

Комплекс операцій, які виконуються для палання вогнстривкіґі сировині чи вогнетривким масам заданих технологічних властивостей

de

en ru

Aufbereitung des Rohsioffes und der feuerfesten Mischung

treatment of raw material and of refractory mix

обработка (огнеупорного сырья огнеупорных масс)

Комплекс операции, выполняемых для придания огнеупорному сырью или огнеупорным массам заданных технологических свойств

27 дроблення (вогнетривкої сировини)

Зменшення розмірів великих кусків матеріалу

de en fr ru

Brecher

crushing

concassage

дробление (огнеупорного сырья)

Уменьшение размеров материала в кусках больших размеров

28 подрібнення (вогнетривкої сировини)

Зменшення розмірів зерен вогнетривкої сировини під дією механічних зусиль для одержання зерна розміром від 5,00 до 0,09 мм

de en

fr ru

Zerkleinerung

grinding

broyage

измельчение (огнеупорного сырья)

Уменьшение размеров зерен огнеупорного сырья под действием механических усилий для получения зерен крупностью от 5,00 до 0,09 мм

29 помел (вогнетривкої сировини) Зменшення розмірів зерен вогнетривкої сировини під дією механічних зусиль для одержання зерна розміром меншим ніж 0,09 мм

de

en ru

Mahian

milling

помол (огнеупорного сырья)

Уменьшение размеров зерен огнеупорного сырья под действием механических усилий для получения зерна крупностью менее 0,09 мм

30 спільний помел (вогнетривкої сировини)

Помел вогнетривкої сировини, лід час якого здійснюється спільне оброблення двох чи більше різнорідних видів матеріалів

de ru

Mischmahlen

совместный помол (огнеупорного сырья)

Помол огнеупорного сырья, при котором осуществляется совместная обработка двух или более разнородных видов материалов

31 мокрий помел (вогнетривкої сировини)

Помел вогнетривкої сировини за наявності рідини до утворення суспензії

de en ru

Nessmahlen

wet milling

мокрый помол (огнеупорного сырья)

Помол огнеупорного сырья в присутствии жидкости до образования суспензии

32 сухий помел (вогнетривкої сировини)

Помел вогнетривкої сировини в сипкому стані

de en ru

Trockenmahlen

dry milling

сухой помол (огнеупорного сырья)

Помол огнеупорного сырья в сыпучем состоянии

33 розсівання (вогнетривкої сировини) Оброблення вогнетривкої сировини, яке полягає у розподілі на ситах вогнетривкого матеріалу, неоднорідного за розміром зерен, на два чи більше відносно однорідних за розміром зерен продукта

de en ru

Sieben

sieving

рассев (огнеупорного сырья)

Обработка огнеупорного сырья, заключающаяся в разделении на ситах огнеупорного материала, неоднородного по величине зерен, на два или более относительно однородных по величине зерен продукта

34 вилежування (вогнетривкої маси)

Оброблення вогнетривкої маси, яке полягає в її утриманні протягом визначеного часу у вологому стані

de en fr ru

Mauken

souring, ageing

fourissage

вылеживание (огнеупорной массы)

Обработка огнеупорной массы, заключающаяся в содержании ее в течение определенного времени во влажном состоянии

35 вакуумування (вогнетривкої маси) Оброблення вогнетривкої маси для видалення з неї повітря створенням розрідження в середовищі, що оточує вогнетривку масу

de en fr

ru

Vakuumieren, Entlüften

de-aering

désaćrage

вакуумирование (огнеупорной массы)

Обработка огнеупорной массы для удаления из нее воздуха путем создания разрежения в среде, окружающей огнеупорную массу

36 спінення (вогнетривкої маси) Оброблення вогнетривкої маси для надання їй пористої структури утворенням у вогнетривкій масі бульбашок газу

de

en ru

Scheumen, Schaumver-fahren

foaming

вспенивание (огнеупорной массы)

Обработка огнеупорной массы с целью придания ей пористой структуры путем образования в огнеупорной массе пузырьков газа