Мiнiстерство зв'язку України

Нормативний документ про охорону працi

Київ

Затверджено

наказом Мiнiстерства зв'язку України

вiд 24.02.97 N25

ВДОП 5.2.00-3.03-97

Положення

про систему управлiння охороною працi на пiдприємствах, в органiзацiях i об'єднаннях Мiнiстерства зв'язку України

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослiдним iнститутом зв'язку

2. ВНЕСЕНО Службою охорони праці Мiнiстерства зв'язку України

3. ВВЕДЕНО вперше

ЗМІСТ

1. Галузь застосування

2. Нормативні посилання

3. Загальнi положення

4. Планування роботи з охорони працi на пiдприємствi

5. Контроль стану охорони працi

5.1. Загальні положення

5.2. Оперативний контроль на рiвнi структурного підрозділу

5.3. Контроль стану охорони працi службою (спеціалістом) охорони працi підприємства (філіалу), до складу якого входить підрозділ

5.4. Контроль стану охорони працi в філіалах

5.5. Контроль стану охорони працi на підприємствах 3 рівня

5.6. Контроль стану охорони праці в об’єднанні зв'язку (підприємстві 4 рівня)

5.7. Особистий контроль стану охорони праці керівником філіалу

6. Оцінка діяльності власників (керівників) та інших посадових осіб з питань охорони праці

7. Стимулювання діяльності власників (керівників) та інших посадових осіб підприємств зв'язку з питань охорони праці в залежності від оцінки стану охорони праці

8. Порядок прийняття управлінських рішень з питань охорони праці

Додаток 1. Форма журналу реєстрації результатів контролю стану охорони праці (в структурному підрозділі)

Додаток 2. Перелік факторів, наявність яких веде до зниження коефіцієнта безпеки праці в структурному підрозділі підприємства зв'язку

Додаток 3. Перелік факторів, наявність яких веде до підвищення коефіцієнта безпеки праці в структурному підрозділі підприємства зв'язку

Додаток 4. Форма журналу реєстрації результатів контролю стану охорони праці

Додаток 5. Перелік документів служби охорони праці підприємства (організації), відсутність або неналежне ведення яких веде до зниження коефіцієнта безпеки праці

Додаток 6. Перелік факторів, наявність яких в службі охорони праці веде до підвищення коефіцієнта безпеки праці в підприємстві зв'язку

Додаток 7. Форма акту перевірки стану охорони праці на підприємстві зв'язку

Додаток 8. Порядок видачі та вилучення талонів попередження за порушення правил безпеки

1. Галузь застосування

Положення про систему управлiння охороною працi на пiдприємствах, в органiзацiях i об'єднаннях Мiнiстерства зв'язку України (далi "Положення") поширюється на власників пiдприємств, органiзацiй i об'єднань (далi пiдприємства) або уповноважені ними органи (далі - власники), керівників філіалів підприємств, керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших посадових осiб, якi за своїми посадовими обов'язками здiйснюють функцiї управлiння охороною працi та нагляду за охороною працi.

Положення встановлює єдиний порядок дiяльностi власникiв пiдприємств, керівників філіалів підприємств, керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших посадових осiб в питаннях охорони працi, а також систему кiлькісної оцiнки цiєї дiяльностi та загального стану охорони працi на пiдприємствi (в структурному пiдроздiлi).

Дiя Положення поширюється на всi пiдприємства зв'язку незалежно від їх органiзацiйно-правової структури, форми власностi та видiв дiяльностi.

2. Нормативні посилання

У Положенні є посилання на такі нормативні акти:

- Закон України "Про охорону працi", якому надано чинності Постановою Верховної Ради України від 14.10.92 р. N 2695-ХІІ;

- ДНАОП 0.00-4.21-93 "Типове положення про службу охорони працi", затверджений Держнаглядохоронпрацi 3.08.93 р. i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 30.09.93 р. за N-140;

- ВДОП 5.2.00.4.01-95 "Положення про органiзацiю роботи по охоронi працi на підприємствах i в органiзацiях Мiнзв'язку України", якому надано чинності наказом Мінзв'язку України від 07.07.95 р. N 99;

- лист Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. N 01-12/2552.

3. Загальнi положення

3.1. Пiд управлiнням охороною працi слiд розумiти сукупнiсть дiй власника підприємства по регулюванню правових, соцiально-економiчних, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв з метою забезпечення здорових і безпечних умов працi, попередження можливих пошкоджень здоров'я працiвника i зведення цим до мiнiмуму причин небезпеки, властивих виробничому середовищу.

3.2. Об'єкт управлiння - дiяльність посадових осiб щодо забезпечення безпеки працi i попередження виробничого травматизму і профзахворювань. Змiст управлiння охороною працi визначається функцiями управлiння.

3.3. Пiд функцiями управлiння охороною працi слiд розумiти сукупнiсть об'єктивно необхiдних i рацiональних дiй, спрямованих на забезпечення безпеки працi.

До таких дiй вiдносяться:

- контроль стану охорони працi як процес одержання, сприйняття, опрацювання iнформацiї про стан безпеки працi i видання її для прийняття управлінського рiшення;

- визначення на основi контролю оцiнки стану охорони працi через кiлькiсні критерiї;

- оцiнка дiяльностi посадових осiб згiдно кiлькiсним критерiям стану охорони працi;

- визначення порядку стимулювання посадових осiб за успiхи i упущення в роботi по забезпеченню безпеки працi i профiлактики профзахворювань і виробничого травматизму;

- розроблення, прийняття i виконання управлiнських рiшень.

3.4. Практичне виконання функцiй управлiння охороною працi базується на таких обов'язкових принципах:

- пріоритет життя i здоров'я людини (працiвника) вiдносно до результатів виробничої дiяльностi пiдприємства;

- впровадження принципу "передбачати випадок i попереджувати його";

- можлива колегiальнiсть в обговореннi питань безпеки працi i особиста вiдповiдальнiсть за прийняття рiшень і їх наслiдки;

- безперервний характер процесу управлiння;

- гласнiсть контролю i прийнятих по ньому управлiнських рiшень.

3.5. Управлiння охороною працi на пiдприємствi здійснює власник, який зобов'язаний створити і забезпечити встановленi чинним законодавством умови працi, гiгiєни працi та виробничого середовища та нести особисту вiдповiдальнiсть за їх дотримання.

Виконання управлiнських рiшень в філіалах і структурних пiдроздiлах підприємства забезпечують керiвники відповідних філіалів і структурних пiдроздiлiв.

3.6. Положення вiдповiдає вимогам Закону України "Про охорону працi" i "Положенню про органiзацiю роботи по охоронi працi на пiдприємствах i в органiзацiях Мiнзв'язку України".

Дотримання вимог цього Положення створює умови для виключення або зведення до мiнiмуму впливу суб'єктивного фактору при оцiнцi стану охорони працi i дiяльностi посадових осiб.

4. Планування роботи з охорони працi на пiдприємствi

4.1. Система управлiння охороною працi може функцiонувати тiльки за умов чiткого i своєчасного планування дiяльностi власникiв та iнших посадових осiб пiдприємства з полiпшення умов працi, виробничої гiгiєни, навколишнього середовища.

При плануванні роботи з охорони праці необхідно передбачати покращання умов праці, проведення санітарно-оздоровчих заходів, а також усунення недоліків, виявлених при контролі стану охорони праці.

4.2. Планування дiяльностi з охорони працi пiдроздiляється на перспективне і поточне.

4.3. Перспективне планування вмiщує найбiльш важливi, трудомiсткi і довгострокові за терміном виконання заходи з охорони працi, виконання яких, як правило, вимагає сумiсну роботу кiлькох пiдроздiлiв пiдприємства.

4.4. Перспективне планування здiйснюється через розроблення перспективного плану роботи з охорони працi. Розроблення перспективного плану роботи з охорони праці організує служба охорони праці спільно з структурними підрозділами підприємства. План узгоджується з профспілковою організацією і затверджується власником підприємства.

4.5. У перспективному планi для кожного заходу слiд визначити реальнi строки виконання i вiдповiдальних виконавцiв, як правило, з числа керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства.

Можливiсть виконання заходiв перспективного плану повинна бути пiдтверджена обгрунтованим розрахунком необхiдного матерiально-технiчного забезпечення i фiнансових витрат з зазначенням джерел фiнансування.

4.6. Поточне планування здiйснюється у межах календарного року через розроблення вiдповiдних заходiв у роздiлi "Охорона працi" колективного договору.

4.7. Заходи перспективного i поточного планування з охорони працi доводяться пiд розпис у повному обсязi або у виглядi витягу до відома керiвникiв філіалів і структурних пiдроздiлiв та вiдповiдальних виконавцiв.

4.8. Оперативне управління роботою з охорони працi здiйснюється за пiдсумками контролю стану охорони працi в структурних пiдроздiлах i на пiдприємствi в цiлому. Оперативнi заходи щодо усунення виявлених недолiкiв зазначаються безпосередньо у наказi власника пiдприємства, який видається за пiдсумками контролю, або (за необхiдністю) у планi заходiв, як додатку до наказу. Оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків визначаються також у приписах спеціалістів служби охорони праці та в актах форми Н-1.

4.9. Контроль за виконанням заходiв перспективного і поточного планування, а також заходів оперативного управління здiйснюють власник пiдприємства (керівник філіалу) особисто або через службу охорони працi та керiвники вiдповiдних структурних пiдроздiлiв.

5. Контроль стану охорони працi

5.1. Загальні положення

5.1.1. Дiйове управлiння охороною працi можна здiйснювати тiльки при наявностi повної, своєчасної і вiрогiдної iнформацiї про стан охорони працi. Одержати таку iнформацiю, виявити можливi вiдхилення вiд норм безпеки, а також перевiрити виконання планiв i управлiнських рiшень можливо тiльки на пiдставi регулярного i об’єктивного контролю. Тому контроль стану охорони працi є найбiльш вiдповiдальна i трудомiстка функцiя процесу управлiння.

5.1.2. На основi контролю повиннi проводитися аналiз i оцiнка стану безпеки працi, виявлятися передумови до нещасних випадкiв, профзахворювань, аварiй, готуватися рiшення, пропозицiї, рекомендацiї, складатися плани i здiйснюватися стимулювання працiвникiв.

5.1.3. Контроль стану охорони працi повинен бути плановим. Необгрунтоване перенесення строкiв проведення контролю не дозволяється.

5.1.4. Контролю стану охорони працi пiдлягають всi виробничi одиниці незалежно вiд iснуючого у них стану безпеки працi.

5.1.5. За організаційною структурою виробничі одиниці галузі зв'язку підрозділяються на рівні:

- 1 рівень - структурні підрозділи (цехи, дільниці, відділення зв'язку тощо);

- 2 рівень - районні (міжрайонні) вузли зв'язку та інші філіали обласних підприємств зв'язку, інші виробничі одиниці підприємств зв'язку з аналогічною організаційною структурою (надалі - філіали), безпосередньо підпорядковані підприємствам 3 або 4 рівня;

- 3 рівень - обласні підприємства зв'язку та інші підприємства, безпосередньо підпорядковані підприємствам 4 рівня;

- 4 рівень - об'єднання зв'язку ("Укрпошта", "Укртелеком" тощо), інші підприємства зв’язку із замкнутим циклом виробництва, безпосередньо підпорядковані Мінзв'язку України.

5.1.6. Під час проведення контролю стану охорони праці в філіалах та підприємствах 3 рівня з метою профілактики виробничого травматизму і вжиття заходів до порушників правил безпеки може застосовуватися талонна система попередження. Порядок видачі та вилучення талонів попередження визначено у додатку 6.

5.2. Оперативний контроль на рiвнi структурного підрозділу

5.2.1. Здiйснення контролю стану охорони працi на рiвнi структурного пiдроздiлу носить характер оперативної дiї. Тому контроль на вказаному рiвнi називається оперативним.

5.2.2. Оперативний контроль органiзацiйно i за змiстом подiляється на два ступені:

1-й ступiнь - контроль, що проводиться майстром, бригадиром, начальником змiни тощо;

2-й ступiнь - контроль, що проводиться начальником цеху, дiльницi, вiддiлення зв'язку тощо.

На обох ступенях оперативний контроль являє собою систематичнi, встановленi за часом перевiрки стану охорони працi, якi проводять вiдповiднi керiвники i посадовi особи.

5.2.3. Перший ступiнь.

Щоденно на початку робочої змiни (робочого дня) безпосереднiй керiвник виробництва (майстер, бригадир, начальник зміни тощо) проводить огляд робочих мiсць з метою виявлення порушень норм і правил охорони праці: вiдсутнiсть або ненадiйнiсть заземлення електроустановок, нерiвностi i слизькостi пiдлоги, ненадiйнiсть огороджень усiх призначень, несправнiсть трапiв, пiдставок, виробничих меблiв, наявнiсть оголеної електропроводки i розбитих розеток i вилок електроприладiв, захаращенiсть тощо.

Перевiряється функцiонування попереджувальної сигналiзацiї i кнопок екстреної зупинки обладнання, використання працiвниками необхiдних засобiв iндивiдуального захисту.

5.2.4. Другий ступiнь.

Один раз на тиждень керiвник цеху, дiльницi, вiддiлення зв'язку тощо в зручний час разом з уповноваженим трудового колективу з питань охорони працi обходом проводять огляд робочих мiсць, виробничих, допомiжних примiщень, територiї, що закрiплена за керiвником пiдроздiлу.

Мета огляду - виявити небезпечнi для здоров'я працiвникiв виробничi фактори та iншi вiдхилення вiд встановлених законодавством норм безпеки i виробничої санiтарiї. Крiм того, перевiряється усунення недолiкiв, виявлених попереднiми перевiрками.

5.2.5. У випадку великої кількості у структурному підрозділі виробничих дільниць та їх адміністративно-територіального рознесення (наприклад, цехи автоматний, лінійний тощо вузлів телефонного зв'язку) керівник структурного підрозділу проводить оперативний контроль не рідше одного разу на місяць.

5.2.6. В структурних підрозділах, де згідно штатному розпису відсутні посади майстра, бригадира, начальника зміни тощо, 1-й та 2-й ступінь контролю суміщаються.

5.2.7. Недоліки та зауваження, виявлені при оперативному контролі, строки їх усунення та відповідальні виконавці записуються в Журнал оперативного контролю стану охорони праці і одночасно приймаються заходи щодо усунення недоліків в оперативному порядку. Форма журналу оперативного контролю стану охорони праці структурного підрозділу наведена у додатку N 1.