Межі небезпечних зон у місцях, над якими відбувається переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами, і поблизу об'єкта, що будується, встановлюються у ПОБ згідно із пунктом 2.7 СНиП ІІІ-4 в залежності від висоти можливого падіння предмета. У випадку переміщення вантажів кранами враховуються також максимальні габарити вантажу.

Зони, над якими відбувається переміщення частин баштового крана без вантажу (в т.ч. противага), не вважаються небезпечними.

Небезпечні зони окреслюються на будгенпланах. Межі небезпечних зон не повинні виходити за межі земельної ділянки під будівництво, визначеної в "Акті вибору майданчика".

У ПВР розробляються організаційно-технічні заходи із забезпечення техногенної і пожежної безпеки та безпечних умов праці під час виконання робіт у небезпечних зонах.

4.5 У ПОБ і ПВР передбачається розташування виробничих, складських, санітарно-побутових та інших приміщень, виробничих ділянок, майданчиків для відпочинку працюючих, транспортних або пішохідних доріг без спеціальних захисних заходів поза межами небезпечних зон.

Якщо на стадії розробки ПОБ виявляється, що до небезпечних зон потрапляють прилеглі будівлі, споруди, інші місця можливого перебування людей, генеральний проектувальник, за погодженням із замовником, розробляє таку сукупність проектних і організаційно-технологічних рішень, яка може бути реалізована безпечно (1.3, 1.4, 4.1). Перелік рекомендованих організаційно-технологічних рішень наведено у К.14.

4.6 У графіках виконання робіт мають бути відображені додаткові роботи із забезпечення комплексної безпеки будівництва, передбачені проектною і проектно-технологічною документацією, вплив умов ущільненої забудови на послідовність і інтенсивність робіт, доступний фронт робіт на кожному етапі будівництва (додаток Г), доступні засоби і темпи виконання робіт, суміщення їх у часі.

Послідовність і терміни виконання заходів із захисту прилеглої забудови та об'єктів благоустрою від негативного техногенного впливу будівництва плануються у графіках відповідно до рішень, прийнятих у проектній документації (3.4).

Необхідна підготовка будівельного майданчика передбачається перед початком основних робіт на кожному з етапів будівництва (5.4).

4.7 При реконструкції та технічному переоснащенні діючих підприємств у складі ПОБ і ПВР додатково необхідно:

- визначити склад робіт, які виконуються без зупинки діючого виробництва, і робіт, які виконуються в період його зупинки - повної або часткової;

- встановити послідовність і порядок виконання будівельних робіт, суміщених із експлуатацією виробничих об'єктів підвищеної небезпеки, з визначенням ділянок робіт, де необхідні особливі заходи із захисту будівельників, робітників діючого підприємства та навколишнього середовища від дії небезпечних чинників підприємства, з дотриманням вимог Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

ПВР із реконструкції діючого виробництва, у якому визначають методи і послідовність виконання робіт з урахуванням умов, притаманних конкретному підприємству, розробляються проектними або проектно-технологічними організаціями спільно з підприємствами-замовниками за участю підрядних організацій одночасно з розробленням проектної документації.

4.8 Згідно з матеріалами оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС), наведеними у складі проектної документації, ПОБ включає заходи щодо захисту навколишнього середовища та встановлює вимоги до розміщення на стисненому будівельному майданчику під'їзних доріг, стоянок автотранспорту, підйомно-транспортних механізмів, до інженерного облаштування побутових та складських об'єктів, до вивезення або утилізації будівельних відходів, до вибору технологічних рішень, що знижують негативний вплив будівництва на навколишнє середовище.

Розроблення цих заходів і встановлення вказаних вимог здійснюється з урахуванням індивідуальних умов здійснення будівництва (додаток Ж).

4.9 Якщо проектом будівництва передбачено знесення на будівельному майданчику будівель і с поруд, у проектно-технологічній документації додатково передбачаються заходи із забезпечення безпеки прилеглих будівель і території.

4.10 Для запобігання небезпеці для основ прилеглих об'єктів або для будівельних машин, тимчасових об'єктів, складованих матеріалів тощо, розташованих поблизу розроблюваних котлованів і траншей, у проектно-технологічній документації визначають:

- у ПОБ - безпечну крутість незакріплених укосів виїмки чи рішення про влаштування її кріплень з урахуванням постійних і тимчасових навантажень на прилеглі ділянки ґрунту (3.5);

- у ПВР - додаткові заходи щодо контролю і забезпечення стійкості укосів у зв'язку з сезонними змінами;

- типи кріплень котлованів і траншей, технологію і послідовність їх влаштування і розроблення ґрунту;

- заходи із забезпечення безпеки при розробці ґрунту поблизу існуючих фундаментів, в місцях розміщення підземних комунікацій, тимчасових об'єктів, будівельних машин, складованих матеріалів тощо.

4.11 Для запобігання впливу шкідливих виробничих чинників, обумовлених умовами виконання будівельно-монтажних робіт або діючого підприємства, яке реконструюється, на працівників, прилеглу забудову та навколишнє середовище (7.5) у проектно-технологічній документації визначається:

- перелік шкідливих виробничих чинників;

- ділянки на будівельному майданчику та поблизу нього, на яких можуть виникнути зазначені шкідливі виробничі чинники;

- засоби захисту працюючих, осіб, що знаходяться поблизу будівельного майданчика, прилеглої забудови та навколишнього середовища від впливу цих чинників;

- спеціальні заходи із зберігання небезпечних і шкідливих речовин (за необхідності).

  1. Якщо на період будівництва потрібно змінити існуючу схему дорожнього руху на під'їзних шляхах до будівельного майданчика або вжити спеціальних заходів із забезпечення там безпеки руху, у складі ПОБ розробляється схема дорожнього руху, яка узгоджується в установленому законодавством порядку.
  2. На стадії розробки ПОБ беруться до уваги або додатково проводяться погодження, необхідні для додержання під час будівництва вимог техногенної і пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та безпечних умов праці, вказаних у цьому розділі.

5 ОБЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ

І РОБОЧИХ МІСЦЬ

5.1 Облаштування та утримання будівельних майданчиків здійснюється із дотриманням вимог розділу 2 СНиП ІІІ-4, а також рішень, прийнятих у ПОБ та ПВР стосовно конкретних умов ущільненої забудови.

5.2 Заходи із забезпечення комплексної безпеки будівництва, які здійснюються під час організації, облаштування і утримання будівельних і виробничих майданчиків, ділянок робіт, робочих місць, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, проходів тощо, повинні враховувати додаткові виробничі ризики, притаманні будівництву в умовах ущільненої забудови (додаток В).

5.3 Перед початком робіт облаштовуються небезпечні зони відповідно до вимог ПОБ і ПВР та розділу 2 СНиП ІІІ-4, з урахуванням додаткових виробничих ризиків роботи в умовах ущільненої забудови.

Місця постійного чи тимчасового перебування людей розташовуються поза межами небезпечних зон.

5.4 Підготовка будівельного майданчика здійснюється до початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті. При її здійсненні враховуються вимоги техногенної і пожежної безпеки та безпеки праці, орієнтовані на індивідуальні умови стиснення майданчика прилеглою забудовою.

У разі виділення етапів будівництва, які відрізняються сукупністю виробничих умов (додаток Г), відповідна підготовка майданчика здійснюється перед кожним етапом. До заходів з підготовки будівельного майданчика належать:

- огородження будівельного майданчика, яке включає заходи із захисту існуючих будівель, споруд і об'єктів благоустрою від пошкоджень і несприятливих умов під час виконання будівельно-монтажних робіт;

- захист місць проходу людей захисними настилами і козирками встановленої конструкції (відповідно до ГОСТ 23407) на визначених у ПОБ і ПВР ділянках небезпечних зон поблизу споруджуваної (реконструйованої) будівлі;

- запроектовані заходи із захисту та закріплення основ і фундаментів прилеглих будівель і споруд для виключення їх неприпустимих деформацій;

- розміщення санітарно-побутових, виробничих і адміністративних приміщень, будівель і споруд поза межами небезпечних зон (за необхідності, їх поетапне переміщення у безпечні зони);

- забезпечення безпеки осіб, що перебувають у будівлях і спорудах, розміщених у небезпечних зонах поблизу місць переміщення вантажів кранами (4.5);

- передбачене проектом перекладання інженерних комунікацій або здійснення заходів щодо їх нормальної і безпечної експлуатації (3.2) із забезпеченням безперебійного інженерного обслуговування існуючих об'єктів;

- передбачене у ПОБ перенесення чи захист транспортних та пішохідних доріг, а також входів і виходів з експлуатованих будівель за межі небезпечних зон;

- встановлення або демонтаж огорож на тротуарах і проїзній частині;

- планування території, влаштування водовідведення (з урахуванням потреб прилеглої забудови);

- забезпечення місця і умов для монтажу і демонтажу крана (кранів), а за необхідності, і ремонту;

- монтаж кранів і підготовка їх до роботи;

- регламентація роботи кранів, яка забезпечує безпеку їх експлуатації із врахуванням характеру робіт у конкретних умовах ущільненої забудови та індивідуальних властивостей будівельного майданчика;

- захист спеціальними запобіжними огородженнями віконних і дверних прорізів експлуато ваних будівель і споруд, що потрапляють у небезпечну зону поблизу місць переміщення вантажів кранами;

- встановлення, за передбаченої у ПВР необхідності, захисного екрана по периметру споруджуваної будівлі з відповідним обмеженням зони роботи крана (К.14);

- влаштування захисних настилів і козирків на ділянках експлуатованих будівель і споруд поблизу споруджуваної будівлі;

- за необхідності суміщеного виконання кількох видів робіт в єдиному просторі, створення

умов для їх безпечного виконання;

- облаштування передбачених у ПОБ і ПВР місць складування відходів будівельних матеріалів, сміття та побутових відходів;

- забезпечення освітлення будівельного майданчика у темний час доби відповідно до

ГОСТ 12.1.046 та ДБН В.2.5-28 з обмеженням зони освітлення прилеглих житлових будинків.

Перенесення транспортних та пішохідних доріг, встановлення або демонтаж огороджень на тротуарах і проїзній частині узгоджується із Державтоінспекцією MBC України відповідно до Закону України "Про дорожній рух".

Підготовчі роботи на будівельному майданчику приймаються за актом про виконання підготовчих робіт і готовність об'єкта до початку будівництва, оформленим відповідно до додатка И.

5.5 Біля в'їздів на будівельний майданчик розміщують плани з нанесеними будівлями та спорудами, що будуються, прилеглою забудовою, допоміжними будівлями та спорудами, небезпечними зонами, в'їздами, під'їздами, маршрутами проїзду і місцями розвороту транспортних засобів, об'єктами протипожежного водопостачання, засобами пожежогасіння та зв'язку.

5.6 На будівельному майданчику вживають заходів щодо зменшення негативного впливу будівництва на навколишнє середовище, передбачених у складі ПОБ.

5.7 У разі, якщо під час реконструкції діючих підприємств будівельно-монтажні роботи суміщуються з експлуатацією небезпечних виробничих об'єктів, на ділянках робіт, визначених у ПОБ і ПВР, здійснюють передбачені додаткові заходи із захисту будівельників, робітників діючого підприє мства та навколишнього середовища.

5.8 Розміщення санітарно-побутових, виробничих або інших приміщень у небезпечній зоні переміщення вантажів кранами без відповідних заходів безпеки заборонено.

У випадку, коли такі приміщення вимушено тимчасово потрапляють у зону переміщення вантажів кранами, у складі ПВР встановлюються графіки припустимого перебування у цій зоні людей і роботи кранів так, щоб унеможливити одночасне перебування там людей і переміщення вантажів кранами. Працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію вантажопідіймальних машин, забезпечують неухильне дотримання цих графіків.

5.9 На будівельному майданчику здійснюються заходи із додержання вимог пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", НАПБ А.01.001 та інших відповідних нормативних документів.

До всіх будівель і споруд будівельного майданчика, в тому числі об'єктів прилеглої забудови, майданчиків складування матеріалів тощо має бути вільний доступ, а протипожежні розриви між ними повинні відповідати вимогам будівельних норм. Для умов ущільненої забудови допускаються окремі відхилення від цих вимог за погодженням з органами державного пожежного нагляду у порядку, передбаченому НАПБ Б.02.014.

Дозвіл на роботи у пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зонах оформляється нарядом-допуском, у якому передбачається укомплектованість засобами пожежогасіння і засобами контролю та оперативного оповіщення про загрозливу ситуацію.

5.10 Під час виконання робіт у стислих умовах, у закритих або територіально відособлених приміщеннях, на висоті, під землею передбачаються заходи щодо евакуації людей у разі виникнення будь-яких аварійних ситуацій.

6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН, МЕХАНІЗМІВ,

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

6.1 Будова і технічний стан будівельних машин, транспортних засобів, засобів механізації, ручних машин та інструменту мають відповідати вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів з техногенної безпеки і охорони праці.

Вимоги щодо експлуатації машин і механізмів наведено у додатку К.

  1. Експлуатація будівельних машин виконується відповідно до вимог СНиП III-4,