інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього Положення (стандарту).

20. До інших операційних витрат включаються:

витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

(абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

втрати від знецінення запасів;

нестачі й втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пеня, неустойка;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

(абзац десятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. N 131)

інші витрати операційної діяльності.

21. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

22. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

сировини й основних матеріалів;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива й енергії;

будівельних матеріалів;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів.

Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат "Матеріальні затрати".

(пункт 22 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

23. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. N 131)

24. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

25. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

26. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп. 22 - 25 цього Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. N 131)

27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати").

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

28. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення (стандарту).

29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

втрати від зменшення корисності необоротних активів;

(абзац третій пункту 29 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

втрати від безоплатної передачі необоротних активів;

(абзац четвертий пункту 29 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

втрати від неопераційних курсових різниць;

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

інші витрати звичайної діяльності.

30. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

31. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку 3 до цього Положення (стандарту).

Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності

32. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;

склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;

склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

 
В. М. Пархоменко 
 

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 червня 1999 р. N 131) Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

N з/п 

Показники 

Усього 

На одиницю бази розподілу
(1 машино-година) 

Включення загальновиробничих витрат до 

витрат на виробництво продукції (рахунок 23 "Виробництво"), грн. 

собівартості реалізованої продукції (рахунок 90 "Собівартість реалізації"), грн. 

База розподілу за нормальною потужністю, машино-години 

10000 

Х 

Х 

Х 

  

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн. 

70000 

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

змінні 

50000 

  

Х 

Х 

(ряд. 3 гр. 4 = ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3) 

  

  

  

постійні 

20000 

  

Х 

Х 

(ряд. 5 гр. 4 = ряд. 4 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3) 

  

  

  

  

База розподілу за фактичною потужністю, машино-години: 

  

  

  

  

1-й звітний період  

8000 

Х 

Х 

Х 

2-й звітний період 

10500 

Х 

Х 

Х 

  

Фактичні загальновиробничі витрати, грн.: 

  

  

  

  

1-й звітний період 

68100 

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

змінні 

48000 

Х 

48000 

Х 

10 

постійні - усього
(ряд. 8 гр. 3 - ряд. 9 гр. 3) 

20100 

Х 

Х 

Х 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

10.1 

постійні розподілені
(ряд. 6 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4) 

16000 

Х 

16000 

Х 

10.2 

постійні нерозподілені
(ряд. 10 гр. 3 - ряд. 10.1 гр. 3) 

4100 

Х 

Х 

4100 

11 

2-й звітний період 

77950 

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

12 

змінні 

57750 

Х 

57750 

Х 

13 

постійні - усього
(ряд. 11 гр. 3 - ряд. 12 гр. 3) 

 20200 

Х 

Х 

Х 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

13.1 

постійні розподілені
(ряд. 7 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4), але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат 

 20200 

 Х 

 20200 

 Х 

13.2 

постійні нерозподілені
(ряд. 13 гр. 3 - ряд 13.1 гр. 3) 

Х 

Х  


Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 червня 1999 р. N 131) Розрахунок втрат від участі в капіталі

Назва спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства 

Частка в капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства, що належить підприємству 

Сума збитку спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства у звітному періоді (тис. грн.) 

Втрати від участі в капіталі (тис. грн.) 

Підприємство 1 

26 

10000 

2600* 

Підприємство 2 

44 

3000 

1320* 

Разом 

Х 

13000 

3920 ____________
*Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.

 


Додаток 3
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" Розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для відображення в звіті про фінансові результати*

Надзвичайні
витрати
(тис. грн.) 

Ставка
податку на
прибуток (%) 

Зменшення податку на
прибуток внаслідок збитків
від надзвичайних подій
(тис. грн.)
(гр.1 х гр. 2 : 100) 

Сума надзвичайних
витрат у звіті про
фінансові результати
(тис. грн.)
(гр. 1 - гр. 3) 

25 000 

30 

7 500 

17 500 ____________
* У випадку, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менше збитків від надзвичайних подій.

____________