6.3. Розслідування порушень проводиться комісіями, склад яких установлюється відповідно до вимог пункту 6.1 цієї Інструкції. У разі необхідності створюються і затверджуються склад і керівники підкомісій: експлуатаційної, проектної, ремонтної, пожежної, будівельної тощо. Залежно від характеру порушення склад і кількість підкомісій визначаються головою комісії.

Голова комісії з розслідування порушення визначає завдання кожній підкомісії, організовує збір необхідної інформації.

Комісія (підкомісія) готує матеріали до акта розслідування порушення (далі - акт розслідування), проводить індивідуальні опитування персоналу, перевіряє виконання документів з питань, які стосуються даного порушення, а також розробляє протиаварійні заходи і надає відповідні висновки.

6.3.1. Усі члени комісії зобов'язані прибути на енергопідприємство, де виникло порушення, у термін, зазначений у наказі про призначення комісії, і брати участь у роботі з оформлення і підписання акта розслідування.

6.3.2. Регламент роботи комісії визначається її головою.

6.3.3. Голова комісії має право залучати, за потреби, до роботи в комісії будь-якого працівника енергопідприємства, служби, організації, які підпорядковані енергопідприємству або органу, що призначив голову комісії.

6.3.4. Керівництво енергопідприємства, на якому виникло порушення, готує інформацію для комісії про це порушення, стан устаткування, режим роботи, про результати роботи під час попереднього розслідування.

6.3.5. Комісія заслуховує технічного керівника про результати попереднього розслідування порушення у роботі та вжиті заходи щодо відновлення нормального режиму роботи устаткування.

6.3.6. Розбирання пошкодженого устаткування має проводитись тільки з дозволу голови комісії у присутності представників зацікавлених організацій, які включені до складу комісії.

6.3.7. Для розслідування порушень повинні бути підготовлені заходи, що відображають обставини їх виникнення і проходження, а саме:

збереження (наскільки можливо) обставин, які виникли внаслідок порушень, фотографування і опис пошкоджених об'єктів;

вилучення і передання за актом розслідування голові комісії (представникам відповідних Державних інспекцій) або іншим уповноваженим особам діаграм, магнітофонних записів оперативних переговорів та інших речових доказів порушення;

опис стану накладок і покажчиків положення захистів і блокувань.

6.3.8. Адміністрація енергопідприємства, на якому проводиться розслідування, зобов'язана:

надати комісії всі необхідні оперативні і технічні документи;

виконати необхідні технічні обчислення, лабораторні дослідження, випробування та інші роботи;

фотографувати пошкоджений об'єкт і підготувати інші необхідні матеріали;

залучити, за потреби, експертів і спеціалістів інших відомств;

виділити спецодяг, транспорт і засоби зв'язку, необхідні для проведення розслідування;

виділити приміщення для роботи комісії та зберігання необхідної технічної документації;

забезпечити друкування і розмноження в необхідній кількості документації за результатами розслідування;

розв'язати питання оплати витрат спеціалістам, які залучаються до розслідування.

6.4. Під час комплектування складу комісії слід керуватись такими вимогами:

для розслідування відмов I категорії у разі пошкодження устаткування до складу комісії включаються представники Львівського підприємства з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж (далі - ВАТ "ЛьвівОРГРЕС") та ДДП "ДонОРГРЕС" (за згодою).

до складу комісії за необхідності включаються представники заводів-виробників, проектних і ремонтних організацій, науково-дослідних інститутів та налагоджувальних організацій;

у разі розслідування порушення з масовими пошкодженнями ліній електропередавання через стихійні явища до складу комісії включаються представники проектних і будівельно-монтажних організацій;

представники Державних інспекцій включаються до складу комісії на їх вимогу;

для розслідування відмов II категорії на ВЕС, до складу комісії включаються представники ДДП "ДонОРГРЕС" (за згодою).

6.5. Усі порушення у роботі, причинами яких є дефекти проектування, виготовлення, монтажу, ремонту і будівництва, повинні розслідуватись із залученням компетентних представників відповідних організацій. У разі неможливості дотримання цієї вимоги порядок розслідування має бути погоджений з відповідними Державними інспекціями.

6.6. Для розслідування порушень створюється комісія у складі не менше трьох осіб.

6.7. Кожне порушення, що підлягає обліку відповідно до Інструкції, повинно бути розслідуване в термін не більше ніж 10 діб з моменту його виникнення (виявлення).

Голова комісії з розслідування технологічного порушення може продовжити строк розслідування у випадках проведення випробувань, очікування висновків заводу-виготовлювача, наукових інститутів тощо.

Рішення про продовження строку розслідування приймає керівник підприємства, що створював комісію, за письмовою заявкою, узгодженою з відповідними Державними інспекціями.

Погодження нового строку закінчення розслідування повинно бути:

у разі аварій або відмов I категорії - з керівниками відповідних Державних інспекцій;

у разі відмов II категорії - з керівниками регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду.

Запит про погодження повинен бути наданий у термін не пізніше закінчення основного строку розслідування.

У разі якщо комісія призначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади, рішення про подовження терміну розслідування приймає цей орган.

Керівник енергопідприємства, що створює комісію, забезпечує підбір необхідних спеціалістів для роботи комісії, а її голова - проведення розслідування у встановлені строки і підготовку відповідного акта розслідування згідно з вимогами цієї Інструкції.

6.8. Розслідування порушень на установках, підконтрольних органам, не зазначеним у пункті 6.1 цієї Інструкції, проводяться з урахуванням чинного законодавства.

6.9. Результати розслідування оформляються актом розслідування, вимоги до оформлення якого наведені в розділі VII цієї Інструкції.

6.10. Розслідування вважається закінченим після підписання акта розслідування всіма членами і головою комісії. У разі незгоди окремих членів комісії допускається підписання акта розслідування із зауваженнями, викладеними поряд з підписом або посиланням на окремий додаток. У всіх випадках зауваження мають додаватися до акта розслідування під час його підписання.

6.11. Копії акта розслідування повинні видаватись членам комісії на їхню вимогу.

6.12. Акт розслідування аварій I і II категорій розсилається відповідним Державним інспекціям.

6.13. Акти розслідування відмов I категорії повинні складатись у п'яти примірниках і надсилатись енергопідприємством у чотирьох примірниках до енергокомпанії негайно після закінчення розслідування.

Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до складу енергокомпаній, у десятиденний термін після закінчення розслідування надсилають акти розслідування:

керівникам відповідних Державних інспекцій;

керівникам регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду;

ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".

6.14. Акти розслідування відмов II категорії складаються в чотирьох примірниках і після закінчення розслідування у трьох примірниках надсилаються енергопідприємством до енергокомпанії. Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до складу енергокомпанії, надсилають їх у десятиденний термін після закінчення розслідування:

керівникам регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду;

ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".

6.15. Для оперативного аналізу матеріалів розслідування технологічних порушень акти розслідування (без додатків), класифіковані як відмови I або II категорії, протягом 24 годин після закінчення розслідування надаються електронною поштою (факсом) до регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду. Відповідальний за надання цієї інформації голова комісії, яка розслідувала порушення.

6.16. Акти розслідування відмов II категорії на ВЕС складаються в чотирьох примірниках і в десятиденний термін у трьох примірниках надсилаються до:

Мінпаливенерго України;

регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду;

ДДП "ДонОРГРЕС".

6.17. Суперечності між членами комісії, які проводять розслідування, щодо рішення комісії розглядаються відповідними Державними інспекціями у десятиденний термін після закінчення розслідування і подання обґрунтованих заперечень.

6.18. Остаточне рішення про зміну категорії відмови, класифікації технічних і організаційних причин, з урахуванням як особистих думок членів комісії, так і інших обставин, приймається відповідними Державними інспекціями в такому порядку:

з відмов I категорії - керівниками відповідних Державних інспекцій або уповноваженими особами за їх дорученням;

з відмов II категорії - керівниками регіональних підрозділів відповідних Державних інспекцій.

Рішення приймається у десятиденний термін після отримання оригіналу акта розслідування. Про прийняте рішення повідомляється керівник енергопідприємства, що призначив комісію. У цьому разі підприємство у п'ятиденний термін переоформлює акт розслідування згідно з рішенням і надсилає його з анулюванням попереднього акта розслідування за місцезнаходженням відповідно до пунктів 6.13 і 6.14.

VII. Порядок оформлення результатів розслідування порушень

7.1. Результати розслідування аварій I і II категорій оформляються згідно з Порядком розслідування, а відмов I і II категорій - оформляються згідно з актом розслідування технологічного порушення (додаток 6).

7.2. До акта розслідування додаються документи, які підтверджують причини виникнення, розвитку і ліквідації порушення (діаграми, осцилограми і витяги з оперативних журналів, пояснювальні записки, схеми, у тому числі електричні, креслення, фотографії, результати випробувань, висновки про роботу пристроїв захисту й автоматики, експертні висновки спеціалістів, що залучаються до розслідування, опитувальні листи, стрічки реєстраторів аварійних ситуацій, довідки метеостанцій), а також претензії заводам та іншим організаціям.

Якщо для підтвердження висновків комісії про причини порушення потрібно відкрити чи розібрати устаткування на заводі-виробнику або на ремонтному підприємстві, то в акті розслідування вказується найбільш імовірна причина. Акт про відкриття або розбирання повинен бути надісланий як додатковий матеріал до акта розслідування.

7.3. Зміст акта розслідування має бути оформлений відповідно до наведеної форми, що передбачає його подальшу машинну обробку.

7.4. Під час оформлення акта розслідування про порушення, спричинені стихійними явищами, що призвело до масових відключень повітряних ліній електропередавання напругою 35 кВ і вище, мають бути зазначені дані про кількість вимкнених з неуспішним автоматичним повторним увімкненням і кількість пошкоджених елементів повітряних ліній.

7.5. Усі порушення, які виникли на устаткуванні груп Б і В і не класифіковані відмовами II категорії, у тому числі порушення, які пов'язані з відключенням електротехнічного устаткування напругою 0,4 кВ електростанцій, підстанцій 220 - 750 кВ, пошкоджень устаткування, трубопроводів, посудин і тепломеханічного устаткування з параметрами енергоносія не вище 45 кгс/см2 і 450° C, а також устаткування ВЕС (ВЕУ) потужністю нижче ніж 300 кВт, розслідуються, але не оформлюються актом розслідування, а реєструються на енергопідприємстві в журналі цехового обліку технологічних порушень (у паперовому та/або електронному вигляді) за формою, наведеною у додатку 7.

VIII. Порядок обліку результатів розслідування

8.1. Облік порушень у роботі АЕС, відмов I і II категорій здійснюють енергопідприємства з реєстрацією в журналі реєстрації відмов I і II категорій (у паперовому та/або електронному вигляді) (додаток 8). Одночасно враховуються порушення як з нещасними випадками, так і без них.

8.2. Усі порушення, що виникли на електростанціях, у теплових і електричних мережах, які належать одному енергопідприємству, повинні обліковуватись цим енергопідприємством.

Усі порушення, які охопили суміжні електростанції і мережі однієї енергокомпанії, повинні обліковуватись цією енергокомпанією. За рішенням керівництва енергокомпанії ці порушення стосуються одного з енергопідприємств.

Усі порушення, які охопили електростанції, мережі кількох енергокомпаній, незалежно від їх взаємозв'язку повинні обліковуватись окремо в кожній з цих енергокомпаній. Такі порушення можуть бути віднесені згідно з рішенням Державних інспекцій до однієї з енергокомпаній.

8.3. Відмови, пов'язані з відхиленням від допустимого значення частоти, ураховуються:

енергокомпаніями - у разі порушення заданого графіка покриття перевищення заданого рівня споживання, порушення визначених строків навантаження його генеруючого устаткування;

НЕК "Укренерго" - у решті випадків загальносистемних порушень режиму.

Призначення комісій з розслідування і визначення ознак порушень, пов'язаних з відхиленням від допустимого значення частоти, здійснює державне підприємство, яке виконує централізоване диспетчерське управління в ОЕС України, за погодженням з Державною інспекцією з експлуатації станцій і мереж.

8.4. Облік порушень провадиться упродовж усього часу експлуатації енергоустановки з моменту закінчення її комплексного випробування під навантаженням і початку використання в технологічному процесі незалежно від підписання акта прийняття устаткування в промислову або дослідно-промислову експлуатацію.

8.5. Переведення енергоустановки з аварійного ремонту в плановий не є підставою для непроведення розслідування і обліку даного порушення.