5.8. Залежно від виявлених під час проведення заходу порушень вимог законодавства інспектор, у разі потреби, готує та надає керівнику відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду (в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, відділення) пропозиції щодо необхідності видачі суб'єкту господарювання Розпорядження про усунення виявлених порушень.

VI. Розпорядчі документи Держенергонагляду

6.1. На підставі Акта, оформленого за результатами проведеного заходу, видається відповідний розпорядчий документ.

6.2. Розпорядчими документами Держенергонагляду є Припис, Розпорядження, Подання про невідповідність займаній посаді працівників електротехнічного або теплотехнічного профілю (додаток 9 до цієї Інструкції) (далі - Подання) тощо.

Розпорядчий документ відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду щодо усунення порушень, виявлених інспектором під час здійснення заходу, має містити такі відомості:

дату складання;

тип заходу (плановий чи позаплановий);

вид заходу (перевірка, обстеження, інспектування, огляд тощо);

термін усунення порушень;

найменування підрозділу Держенергонагляду, а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який здійснив захід;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а також прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;

прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у заході.

Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених Законами України "Про електроенергетику" та/або "Про теплопостачання".

VII. Оформлення Припису

7.1. У разі виявлення під час заходу з державного енергетичного нагляду порушень вимог чинного законодавства інспектор на підставі Акта протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складає та видає суб'єкту господарювання Припис.

Припис складається із приписної та прикінцевої частин та, як правило, оформлюється в друкованому вигляді або розбірливим почерком в двох примірниках. Припис складається та підписується інспектором (керівником проведення заходу), який здійснював захід. Перший примірник видається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, другий - залишається в інспектора.

У разі виявлення під час заходу з державного енергетичного нагляду в суб'єкта господарювання порушень з боку електропередавальної організації щодо незабезпечення надійності електропостачання електроустановок споживача електричної енергії на підставі Акта видається Припис керівнику електропередавальної організації.

7.2. У разі оформлення Припису безпосередньо в суб'єкта господарювання обидва примірники вручаються його керівнику для підпису, один з яких залишається у суб'єкта господарювання. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою.

7.3. У разі, якщо Припис складається в інспекції Держенергонагляду, він направляється інспектором, який проводив обстеження, керівнику суб'єкта господарювання рекомендованим листом (з описом вкладень) з повідомленням про отримання через відділення поштового зв'язку, про що інспектором зазначається у Приписі, проставляються вихідний номер та дата супровідного листа. Копія поштової квитанції про відправлення Припису та повідомлення про його отримання суб'єктом господарювання додається до Припису, який залишається в інспектора.

7.4. У Приписі зазначається чітке формулювання заходів, необхідних для усунення виявлених порушень законодавства. При цьому робиться обов'язкове посилання на конкретний пункт нормативно-правового акта та/або нормативно-технічного документа із зазначенням конкретного строку виконання кожного заходу.

7.5. Зміст Припису, формулювання заходів Припису, визначених інспектором для виправлення виявлених під час обстеження порушень вимог законодавства, терміни виконання вказаних у Приписі заходів слід визначити так, щоб кінцевий термін дії Припису, як правило, не перевищував трьох місяців.

У разі, якщо низка заходів потребує термінів виконання понад три місяці, видається два або декілька Приписів залежно від кількості заходів із значними термінами виконання.

7.6. Терміни виконання заходів Припису (із зазначенням числа, місяця та року) мають бути стислими; потрібно врахувати важливість заходу для забезпечення безпеки працівників та обладнання, а також характер порушень. Не слід зазначати в Приписі термін "негайно", оскільки в невідкладних випадках (загроза виникнення аварії, пожежі або загроза життю та здоров'ю працівників чи населення) інспектор повинен вимагати припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктом господарювання.

7.7. У прикінцевій частині Припису наводиться інформація щодо порядку надання інспектору (відповідному структурному підрозділу Держенергонагляду) відомостей про виконання вимог Припису та повідомлення про повне виконання заходів приписної частини, підписи інспекторів, що оформили Припис, та керівника суб'єкта господарювання.

VIII. Оформлення Розпорядження

8.1. У разі виявлення під час здійснення заходу з державного енергетичного нагляду порушень вимог законодавства, які загрожують життю людей чи створюють передумови до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, видається Розпорядження щодо усунення порушень. Розпорядження Держенергонагляду також може видаватися за результатами здійснення позапланового заходу з державного енергетичного нагляду. Розпорядження складається інспектором, підписується керівником відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду, що видав направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду, та видається суб'єкту господарювання. При цьому керівником відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду, що видав направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду, приймається рішення щодо застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених законом, та заповнюється відповідна частина розпорядження.

8.2. Приписна частина Розпорядження оформляється відповідно до пункту 7.4 цієї Інструкції.

8.3. Розпорядження відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду щодо усунення порушень вимог законодавства складається у двох примірниках. Один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи залишається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду.

8.4. У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання Розпорядження щодо усунення порушень вимог законодавства воно направляється рекомендованим листом (з описом вкладень), а на копії Розпорядження, яка залишається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

IX. Оформлення Подання

9.1. Подання про невідповідність займаній посаді посадових осіб, відповідальних за електро- та теплогосподарство суб'єкта господарювання, дії чи бездіяльність яких призвели до порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів у галузі електроенергетики чи у сфері теплопостачання або які не пройшли в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації енергоустановок, складається та підписується інспектором чи керівником проведення заходу, який здійснював захід. Перший примірник подання видається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, другий - залишається в інспектора.

9.2. Подання оформлюється на бланку і направляється (надається) суб'єкту господарювання відповідно до пунктів 7.2 та 7.3 цієї Інструкції.

X. Контроль за виконанням розпорядчих документів Держенергонагляду

10.1. Контроль за виконанням Приписів, Розпоряджень та Подань є одним з основних обов'язків інспектора Держенергонагляду. Перевірка виконання Приписів, Розпоряджень та Подань є позаплановим заходом і здійснюється інспектором (інспекторами), якому (яким) це доручено.

10.2. Основними формами роботи інспектора з питань контролю за виконанням вимог Приписів, Розпоряджень та Подань є:

аналіз ужитих заходів суб'єкта господарювання, їх достатність та об'єктивність;

аналіз письмових повідомлень суб'єкта господарювання на адресу структурного підрозділу Держенергонагляду;

аналіз причин, які спонукали керівника суб'єкта господарювання звернутися до відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду з проханням продовжити терміни виконання вимог Приписів, Розпоряджень та Подань, оцінка об'єктивності причин їх невиконання в установлені терміни на підставі аналізу вжитих заходів суб'єктом господарювання;

перевірка виконання відповідних вимог Приписів, Розпоряджень та Подань безпосередньо в суб'єкта господарювання.

10.3. Перевірка виконання вимог Приписів, Розпоряджень та Подань безпосередньо в суб'єкта господарювання повинна проводитись, як правило, не пізніше двох календарних місяців після закінчення встановленого терміну виконання найбільш тривалого заходу. При цьому перевірка виконання здійснюється інспектором шляхом особистого огляду енергоустановок та інспектування технічної або організаційно-розпорядчої документації.

10.4. За наявності повідомлення керівника суб'єкта господарювання про виконання вимог Приписів, Розпоряджень та Подань у повному обсязі перевірка може проводитись за рішенням керівника відповідного структурного підрозділу інспекції при здійсненні наступного заходу державного енергетичного нагляду.

10.5. Вимоги повинні бути виконані в повному обсязі після закінчення встановленого терміну виконання Приписів, Розпоряджень та Подань.

У разі, якщо суб'єкт господарювання не в змозі виконати вимоги, установлені Приписом, Розпорядженням чи Поданням, з причин, які неможливо передбачити заходами щодо їх виконання, керівник суб'єкта господарювання не пізніше ніж за 10 днів до закінчення встановленого терміну виконання відповідного заходу звертається до відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду з метою отримання письмового дозволу на подовження термінів виконання, що оформлюється у довільній формі. Звернення розглядається керівником відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу з державного енергетичного нагляду. Керівнику суб'єкта господарювання в п'ятиденний строк з дати отримання такого звернення надсилається обґрунтоване рішення, яке доводиться до відома інспектора Держенергонагляду, що видав Припис, підготував Розпорядження чи Подання.

Облік звернень керівників суб'єктів господарювання про перенесення термінів виконання заходів Припису, Розпорядження, Подання та письмових відповідей відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду на ці звернення реєструється в Журналі обліку звернень суб'єктів господарювання з питань перенесення термінів виконання Приписів, Розпоряджень, Подань та прийнятих за ними рішень (розділ XII цієї Інструкції). Ці звернення після прийняття рішення щодо них та копії письмових відповідей керівника відповідного підрозділу Держенергонагляду на ці звернення перебувають у справах суб'єктів господарювання на робочому місці інспектора.

10.6. За результатами проведеного позапланового заходу (перевірка виконання вимог Припису, Розпорядження та (або) Подання) складаються Акт, акт перевірки (додаток 10 до цієї Інструкції) (далі - Акт перевірки) або Протокол (додаток 11 до цієї Інструкції) (далі - Протокол).

10.6.1. У разі, якщо вимоги Припису, Розпорядження та (або) Подання виконано в повному обсязі, оформляється Акт, у якому робиться запис "Вимоги Припису, Розпорядження чи Подання від "__" _______ 20__ року N __ виконано в повному обсязі".

10.6.2. У разі невиконання суб'єктом електроенергетики або споживачем електричної енергії у встановлені терміни вимог Припису, Розпорядження та (або) Подання оформляється Акт перевірки, у якому робиться запис "Не виконано вимоги Припису, Розпорядження та/або Подання від "__" _______20__ року N __ у частині: ..." і перераховуються вимоги Припису, Розпорядження та (або) Подання, які не виконано.

10.6.3. У разі невиконання суб'єктом відносин у сфері теплопостачання у встановлені терміни вимог Припису, Розпорядження та (або) Подання оформляється Протокол, у якому робиться запис "Не виконано вимоги Припису, Розпорядження та/або Подання від "__" _______ 20___ року N ___ у частині: ..." і перераховуються вимоги Припису, Розпорядження та (або) Подання, які не виконано.

10.6.4. До Акта перевірки (Протоколу) долучаються пояснення керівника, іншої відповідальної посадової особи.

Обидва примірники Акта перевірки (Протоколу) підписуються інспектором та керівником суб'єкта господарювання. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою. Перші примірники Акта перевірки (Протоколу) вручаються керівнику суб'єкта господарювання, другі примірники залишаються в інспектора.

Акт перевірки (Протокол) передається інспектором до структурного підрозділу Держенергонагляду. Керівник структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу з державного енергетичного нагляду, протягом п'яти робочих днів з дати його підписання керівником суб'єкта господарювання або отримання повідомлення поштового відділення зв'язку про його отримання керівником суб'єкта господарювання видає Розпорядження про усунення порушень законодавства, а за потреби відповідне Подання.

10.7. Керівник структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на здійснення заходу, протягом 15 днів з дня отримання відповідних документів приймає рішення щодо накладення штрафних санкцій в установленому порядку.

10.8. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою про накладення штрафу за порушення законодавства про електроенергетику (далі - Постанова), форма якої встановлена Положенням про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312, яка виноситься інспекцією Держенергонагляду у регіоні або інспекцією Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Постанова оформлюється в двох примірниках.