щодо виконання заходів з підготовки до роботи в грозовий період та під час повені;

з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи розподільчих електричних мереж в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій.

3.3.3. Споживачів теплової енергії:

з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії;

з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж і систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні.

3.3.4. Теплопостачальних організацій:

з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж і систем повернення конденсату (у тому числі виконання інвестиційних програм), стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання теплової енергії;

з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону.

3.4. Позапланові заходи поділяються на перевірки, огляди, інспектування тощо та здійснюються:

3.4.1. У разі виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктами господарювання, у тому числі з питань дотримання суб'єктами господарювання режимів споживання електричної та теплової енергії, а також стану обліку енергії, а саме:

щодо оцінки технічного стану об'єктів розподільчих електричних мереж;

щодо технологічних порушень на об'єктах електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо обсягів капітального ремонту об'єктів розподільчих електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо обсягів технічного обслуговування об'єктів розподільчих електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо виконання обсягів інвестиційних програм з нового будівництва, реконструкції та повної заміни електричних мереж та обладнання;

щодо наявності пошкоджених кабельних ліній електропередачі;

щодо наявності діючих електроустановок та мереж, які не мають власника;

щодо забезпечення нормативного рівня надійності електропостачання споживачів;

розгляду звернень споживачів;

організації систем обліку активної електричної енергії у споживачів та про встановлення в електричних мережах споживачів та електропередавальних організацій систем автоматизованого обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних;

споживання електричної енергії споживачами, які розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу;

щодо загальної характеристики споживачів електричної енергії (за договорами);

споживання електроенергії;

щодо погодинного електронавантаження за режимний день;

введення та демонтаж компенсувальних установок;

введення електронагрівального обладнання;

наявного неврахованого споживання електричної енергії, застосування відповідних санкцій за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, про вжиті заходи до споживачів, що порушують ПКЕЕ;

споживання та оплату реактивної електроенергії споживачами;

погодинного споживання електричної потужності за режимний день;

погодинної генерації реактивної електричної потужності за режимний день;

погодинної увімкненої загальної реактивної потужності батарей статичних конденсаторів споживачів за режимний день;

щодо виконання обсягів інвестиційних програм суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання.

3.4.2. З метою перевірки виконання суб'єктами господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених за результатами здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.

3.4.3. У разі неподання у встановлений термін суб'єктами господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

3.4.4. За поданням суб'єктом електроенергетики, суб'єктом відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії письмової заяви до відповідного підрозділу Держенергонагляду про здійснення заходу державного енергетичного нагляду щодо:

підтвердження готовності до роботи нових чи реконструйованих енергоустановок (енергетичних об'єктів) суб'єктів господарювання;

участі в роботі комісій з перевірки знань працівників, відповідальних за електричне та (або) теплове господарство, а також працівників енергопостачальних організацій, які оформляють акти допуску на підключення енергоустановок споживачів до мереж, проводять огляд технічного стану енергоустановок побутових споживачів, а також виконують роботи, пов'язані з експлуатацією енергоустановок споживачів;

затвердження величини екологічної броні електропостачання споживача;

участі в комісії з розслідування причин і наслідків технологічних порушень, пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на енергоустановках суб'єктів господарювання.

3.4.5. За зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства (позаплановий захід здійснюється тільки за наявності згоди Мінпаливенерго на його проведення).

3.4.6. За зверненнями громадян безпосередньо до Держенергонагляду.

3.5. Періодичність обстежень встановлюється згідно з Критеріями розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 75. Терміни проведення планових заходів з державного енергетичного нагляду зазначено в додатку 1 до цієї Інструкції. Термін обстежень суб'єктів господарювання встановлюється залежно від складу об'єктів, їх віддаленості тощо відповідним керівником структурного підрозділу Держенергонагляду, який видає направлення на здійснення заходу.

Щороку до 1 квітня Держенергонагляд готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) з державного енергетичного нагляду суб'єктів господарювання за попередній рік і оприлюднює його в установленому порядку в мережі Інтернет.

3.6. Облік щоденних робіт, планові та фактичні витрати робочого часу на їх проведення фіксуються інспектором, старшим інспектором, керівником відділення, відділу енергетичного нагляду відповідної інспекції, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду, в Журналі обліку щоденних робіт (додаток 2 до цієї Інструкції).

Зміст робіт, який зазначається у колонці 2 цього журналу, має відповідати виду планового (додаток 1 до цієї Інструкції) або позапланового заходу (пункт 3.4 цієї Інструкції). У разі, якщо робота не стосується заходів державного енергетичного нагляду, то у цій колонці журналу стисло визначається її зміст (розгляд технічних умов приєднання з назвою об'єкта, розгляд проектної документації на енергопостачання із зазначенням назви суб'єкта господарювання та його об'єктів, підготовка матеріалів за актом, приписом від "__" ______ N __, участь у технічному навчанні, виконання господарських робіт з їх розшифруванням тощо).

IV. Організація здійснення заходів державного енергетичного нагляду

4.1. Для здійснення планового або позапланового заходу відповідний структурний підрозділ Держенергонагляду видає наказ (додаток 3 до цієї Інструкції):

4.1.1. Наказ щодо здійснення планового заходу в електропередавальній організації видає керівник інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні.

4.1.2. Наказ щодо здійснення позапланового заходу в електропередавальній організації видає керівник відповідної інспекції Держенергонагляду у регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі.

4.1.3. Наказ щодо здійснення планового або позапланового заходу в суб'єктів відносин у сфері теплопостачання чи споживачів електричної енергії видає керівник відповідної інспекції Держенергонагляду в регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі, відділенні.

Наказ щодо здійснення планового заходу в теплопостачальних організаціях з тепловим навантаженням 100 Гкал/год та більше видає керівник інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні.

4.2. Планові заходи зі здійснення державного енергетичного нагляду, як правило, проводяться шляхом обстеження.

4.2.1. На підставі наказу на проведення обстеження суб'єкта господарювання готується направлення (додаток 4 до цієї Інструкції) (далі - Направлення на проведення заходу), яке видається інспектору керівником відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду та засвідчується печаткою.

4.2.2. Про проведення обстеження (огляду, перевірки інспектування) суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії інформують письмовим повідомленням про проведення заходу (додаток 5 до цієї Інструкції) (далі - Повідомлення) не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення заходу із зазначенням дати початку та завершення заходу державного енергетичного нагляду та його виду.

Повідомлення готується інспектором обстеження, реєструється в пронумерованому, прошнурованому і опечатаному Журналі обліку виданих Направлень та Повідомлень на проведення заходів державного енергетичного нагляду (розділ XI цієї Інструкції) та надсилається рекомендованим листом (з описом вкладень) чи телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку. При цьому слід враховувати термін поштового обігу: у межах міста - одна доба, у межах області - три доби.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законодавством.

4.2.3. Після прибуття на місце проведення заходу з державного енергетичного нагляду інспектор (інспектори) повинен (повинні):

пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі Направлення на проведення заходу та службове посвідчення, що засвідчує особу державного інспектора, і надати суб'єкту господарювання копію направлення;

запропонувати план проведення заходу, визначити з керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою порядок і пріоритетність проведення робіт, у разі потреби повідомити про наміри фіксування процесу здійснення планового чи позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо - та відеотехніки;

вирішити питання щодо уповноваженої особи суб'єкта господарювання, яка залучається до проведення заходу (це повинен бути керівник, його заступник або особа, відповідальна за електро- та/або теплогосподарство, чи інша особа, що має відповідну кваліфікацію і призначена керівником суб'єкта господарювання), та отримати копію наказу про призначення вищезазначеної уповноваженої особи;

унести запис щодо виду та термінів проведення планового заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).

4.2.4. Планові заходи проводяться інспектором згідно з чинним законодавством відповідно до типових програм (методик), затверджених Держенергонаглядом.

4.2.5. Обстеження, як правило, здійснюється в два етапи - попередній та основний.

4.2.5.1. На попередньому етапі обстеження складається план його проведення та оформляється вступна частина Акта (додаток 6 до цієї Інструкції). Протягом попереднього етапу інспектор знайомиться з:

відповідними договорами щодо енергопостачання та додатками до них відповідно до своєї компетенції;

раніше складеними Актами, приписами, розпорядженнями або іншими розпорядчими документами, постановами про накладання штрафів (за наявності) тощо;

схемами енергопостачання та особливостями експлуатації енергоустановок, розміщенням приладів обліку енергії;

режимами енергопостачання (енергоспоживання), режимними заходами з регулювання електро- та теплоспоживання;

особливостями технології виробництва;

доведеними до споживача енергопостачальною організацією повідомленнями про залучення його навантаження до графіків обмежень споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії та завданнями на підключення навантажень під дію протиаварійної автоматики.

На вимогу інспектора відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 9 Закону України "Про електроенергетику" та абзацу четвертого частини другої статті 14 Закону України "Про теплопостачання" уповноважена особа, яку залучено для проведення заходу, повинна надати йому вказану вище документацію та інші документи, необхідні для проведення заходу, у тому числі копію довідки органу статистики про внесення відповідного суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Залежно від обсягу робіт та особливостей енергооб'єктів, за узгодженням із уповноваженою особою, інспектор уточнює раніше складений план обстеження, який визначає послідовність, строки проведення та час відвідування енергоустановок.

Під час повторних обстежень суб'єкта господарювання обсяг плану попереднього етапу обстеження може бути змінений інспектором з урахуванням матеріалів за результатами попередніх заходів з державного енергетичного нагляду.

4.2.5.2. На основному етапі обстеження інспектор відповідно до типової програми обстеження повинен:

провести інспектування відповідної технічної і оперативної документації, організаційно-розпорядчих документів щодо експлуатації енергоустановок, оцінити їх стан та відповідність вимогам чинних нормативних документів, проаналізувати повноту і достатність заходів із забезпечення експлуатації енергетичного устаткування, мереж тощо;

провести огляд енергоустановок;

перевірити документацію з дотримання режимів споживання електричної енергії, потужності, теплової енергії та теплового навантаження (у разі потреби провести контрольну перевірку);