МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 червня 2004 року N 361

Про Постійно діючу комісію (ПДК) з безпеки праці у вугільній промисловості Мінпаливенерго України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства палива та енергетики України
 від 5 жовтня 2005 року N 507

Відповідно до Указу Президента України від 16 січня 2002 року N 26/2002 "Про невідкладні заходи щодо поліпшення умов праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною на підприємствах вугільної промисловості", постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 750 "Про додаткові заходи щодо поліпшення роботи з питань охорони праці на виробництві" та з метою поліпшення оперативного контролю за ходом виконання вимог Закону України "Про охорону праці" наказую:

1. Затвердити Постійно діючу комісію (ПДК) з безпеки праці у вугільній промисловості Мінпаливенерго України, у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Постійно діючу комісію з безпеки праці у вугільній промисловості Мінпаливенерго України (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго від 27 червня 2003 року N 343 "Про галузеву Постійно діючу комісію (ПДК) з безпеки праці у вугільній промисловості Мінпаливенерго України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А. В.

 

Міністр 

С. Тулуб  


Додаток 1
до наказу Міністерства палива та енергетики України
від 29 червня 2004 р. N 361 СКЛАД
Постійно діючої комісії з безпеки праці у вугільній промисловості Мінпапивенерго України

Склад втратив чинність
(у зв'язку із затвердженням нового складу
 наказом Міністерства палива та енергетики України
 від 5 жовтня 2005 року N 507)

 


Додаток 2
до наказу Міністерства палива та енергетики України
від 29 червня 2004 р. N 361 ПОЛОЖЕННЯ
про Постійно діючу комісію з безпеки праці у вугільній промисловості Мінпаливенерго України

(У тексті Положення слова "Департамент із надзвичайних ситуацій та охорони праці" замінено словами "Департамент вугільної промисловості", слова "заступник Міністра" замінено словами "перший заступник Міністра", слова "Управління охорони праці та надзвичайних ситуацій у вугільній промисловості" замінено словами "Відділ охорони праці" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 5 жовтня 2005 року N 507)1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Постійно діюча комісія з безпеки праці у вугільній промисловості Мінпаливенерго України (ПДК) створюється при Департамент вугільної промисловості Мінпаливенерго і діє під керівництвом першого заступника Міністра палива та енергетики України відповідно до розподілу обов'язків.

1.2. ПДК є оперативним органом у вирішенні завдань, визначених Законом України "Про охорону праці", з підвищення рівня безпеки праці на шахтах, підприємствах і в організаціях вугільної галузі, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України, або щодо яких Мінпаливенерго виконує функції з управління корпоративними правами держави (далі - підприємства Мінпаливенерго).

1.3. Основною метою діяльності ПДК є розгляд стану охорони праці на підприємствах Мінпаливенерго, аналіз причин і обставин аварій і нещасних випадків, розроблення заходів до створення безпечних і нешкідливих умов праці; поліпшення стану охорони праці на підприємствах Мінпаливенерго на основі систематичного розгляду фахівцями галузі і представниками зацікавлених державних і громадських організацій питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, запобігання надзвичайним ситуаціям на діючих об'єктах та об'єктах, що реконструюються.

1.4. До складу ПДК входять працівники Міністерства палива та енергетики України, науково-дослідних інститутів вугільної галузі, представники центральних органів виконавчої влади, громадських організацій (за згодою).

Склад ПДК затверджується наказом Міністерства палива та енергетики України.

1.5. ПДК працює за планом, який затверджується першим заступником Міністра палива та енергетики України, який керує її роботою. Засідання ПДК проводяться не рідше, ніж один раз на квартал.

Абзац другий пункту 1.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства палива та
 енергетики України від 05.10.2005 р. N 507)

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні ПДК здійснюється Відділом охорони праці Департаменту вугільної промисловості Мінпаливенерго із залученням (у разі необхідності) працівників структурних підрозділів Мінпаливенерго України.

1.6. Рішення ПДК вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів ПДК, за умови присутності на засіданні не менше 2/3 його складу. У тих випадках, коли за пропозицію з питання, що обговорюється, подається рівна кількість голосів, голос голови комісії є вирішальним.

1.7. Прийняті рішення оформляються протоколом, який затверджується головою комісії, і є обов'язковими до безумовного виконання підприємствами Мінпаливенерго.

Матеріали за результатами засідань ПДК у необхідних випадках можуть надаватися на розгляд колегії Міністерства, або за результатами їх розгляду у місячний термін видається наказ Мінпаливенерго України (в разі необхідності).

2. ЗАВДАННЯ

Основними завданнями ПДК є:

2.1. Оперативний контроль за виконанням підприємствами Мінпаливенерго вимог Закону України "Про охорону праці", Гірничого закону України та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці.

2.2. Розгляд стану охорони праці і техніки безпеки на підприємствах Мінпаливенерго України, на яких було допущено високий рівень аварійності і смертельного травматизму.

2.3. Розгляд результатів ведення гірничорятувальних робіт, розслідування надзвичайних ситуацій, аварій I та II категорій і групових нещасних випадків, прийняття необхідних рішень з їх запобігання.

2.4. Сприяння впровадженню у виробництво передових технологій, нової техніки, автоматизації і механізації виробничих процесів з метою ліквідації небезпечних робіт.

2.5. Поширення досвіду роботи колективів підприємств, що працюють без аварій і травматизму, а також досвіду з охорони праці на провідних закордонних вугледобувних підприємствах.

3. ПРАВА

ПДК має право:

3.1. Одержувати від структурних підрозділів Мінпаливенерго України, підприємств Мінпаливенерго, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів вугільної галузі інформацію щодо виконання Закону України "Про охорону праці", Гірничого закону України, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці, нормативно-правових актів Міністерства та рішень колегії Міністерства, протоколів ПДК та інші дані з питань охорони праці і створення безпечних умов праці на підприємствах Мінпаливенерго.

3.2. Викликати на засідання ПДК і заслуховувати звіти керівників, фахівців структурних підрозділів Мінпаливенерго України, підприємств Мінпаливенерго, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів з питань охорони праці, техніки безпеки, аварійності, травматизму і професійних захворювань.

3.3. Вносити в необхідних випадках пропозиції Міністру палива та енергетики про притягнення у встановленому порядку до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності посадових осіб, що систематично не виконують вимоги Закону України "Про охорону праці", Гірничого закону України, інших нормативно-правових актів з охорони праці, свої обов'язки з охорони праці, що визначені контрактами, а також винних в аваріях, які сталися, групових нещасних випадках, надзвичайних ситуаціях. За результатами розгляду цих питань Відділ охорони праці Департаменту вугільної промисловості Мінпаливенерго готує відповідні накази.

3.4. Вносити на розгляд колегії Міністерства питання, що стосуються виконання Департаментом вугільної промисловості Закону України "Про охорону праці", Гірничого закону України, інших нормативно-правових актів з охорони праці, стану охорони праці і техніки безпеки на підприємствах Мінпаливенерго.

____________

 

Надруковано:
"Відомості Міністерства палива та енергетики України",
N 6, червень, 2004 р.