14.7 Під час виконання бурових робіт, якщо буде досягнуто водоносних горизонтів, слід вживати заходів щодо запобігання непередбаченому виливанню підземних вод.

14.8 Під час виконання робіт, пов'язаних зі штучним закріпленням слабких грунтів, слід вжити заходів, передбачених проектом, щодо запобігання забрудненню підземних вод нижчих горизонтів.

14.9 Виробничі та побутові стоки, що утворюються на будівельному майданчику, повинні очищатись і знезаражуватись у порядку, встановленому проектом організації будівництва і виконання робіт.

14.10 Попутна розробка природних ресурсів допускається тільки у разі наявності проектної документації, узгодженої відповідними органами державного нагляду і місцевими органами влади.

14.11 Роботи, пов'язані з розчищенням та розширенням русел річок, слід виконува­ти, як правило, у меженний період з невеликою швидкістю течії води, щоб не допустити перенесення завислих частинок грунту.

14.12 Цінні породи тварин, які живуть на водотоках, болотах та водоймах, слід пе­реселити до початку будівництва.


15 ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ


15.1 Протипожежні заходи розробляються в проектах осушення болотних ділянок, потужність торфу в яких у неосушеному стані перевищує 0,5 м, а вологість менша за 50%.

15.2 При розробці протипожежних заходів слід визначити джерела протипожежно­го водопостачання та необхідну кількість води для гасіння пожежі.

15.3 Як джерела протипожежного водопостачання слід використовувати водосхо­вища, водоприймачі та канали осушувальних систем, а також трубопроводи осушувально-зрошувальних систем.

15.4 Витрати води, необхідної для гасіння пожежі Qn, м3/гoд, слід визначати за формулою

де F— площа розрахункової ділянки, м2.


Розрахунок протипожежного водопостачання слід виконувати на ділянках, площа яких не перевищує 10 км2.

15.5 В проектах осушувальних систем слід передбачати будівництво протипожежних водойм корисним об'ємом не менше 100 м3, якщо діючі вододжерела (річки-водоприймачі,


осушувально-зволожувальні канали) не забезпечують розрахункову потребу у воді на пожежогасіння.

15.6 Протипожежні водойми слід будувати в зниженнях рельєфу, де забезпечується достатній приплив поверхневих вод та є сприятливі умови для забору води.

15.7 Вздовж відкритих каналів, шляхів, ЛЕП, газопроводів, навколо насосних станцій та в інших місцях, де найбільш ймовірним є виникнення пожежі, слід передбачати протипожежні смуги завширшки від 30 до 40 м. Протипожежні смуги влаштовуються шляхом змішування торф'яних грунтів з мінеральними (200-300 м3 на 1 га торф'яника).

15.8 При проектуванні протипожежних зон слід передбачати заходи, які зменшу­ють пожежонебезпеку:

• прокладати по внутрішньому контуру зон огороджувальні канали;

• передбачати використання осушених торфових грунтів насамперед під бага­торічні трави;

• облаштування полезахисних лісових смуг листяних порід дерев завширшки від 10 до 15 м вздовж меж полів сівозмін, каналів, шляхів.

  1. Забороняється складати у протипожежній зоні легкозаймисті матеріали.

15.10 Засоби пожежогасіння визначаються проектом осушувальної системи.


16 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРАЦІ


16.1 В процесі виконання будівельно-монтажних робіт при будівництві нових і ре­конструкції діючих меліоративних систем і водогосподарських об'єктів слід дотримува­тись вимог щодо безпеки праці, викладених у розділі 4 СНіП ІІІ-4 і цьому розділі.


16.2 Склад і зміст основних рішень щодо безпеки праці повинні бути викладені в проекті виконання робіт згідно з вказівками, наведеними в додатку 8 СНіП ІІІ-4.

16.3 При розробці календарного плану виконання робіт необхідно передбачати та­ку послідовність їх виконання, щоб жодна з робіт, що виконується, не була джерелом ви­робничої небезпеки.

16.4 На будівельному генплані повинні бути позначені небезпечні зони поблизу місць переміщення вантажів підйомно-транспортними машинами, поблизу гідротехнічних споруд, що будуються (канали, насосні станції тощо), а також повітряних ліній електропе­редачі.

Розрахунок величини небезпечної зони, що виникає при падінні предметів поблизу об'єкта, який будується, слід здійснювати згідно з 2.7 СНіП ІІІ-4.

16.5 Санітарно-побутові приміщення слід розміщувати поза небезпечними зонами на відстані не менше 50 м від об'єктів, що виділяють пил, газ, шкідливу пару, з навітряного боку залежно від напрямку вітру, що має перевагу, (за розою вітрів).

16.6 Автомобільні та пішохідні дороги повинні прокладатися за межами небезпеч­них зон.

У випадку, коли автомобільні дороги потрапляють у зону переміщення краном ван­тажів, слід передбачати установку сигнальної загорожі, відповідних написів і дорожніх знаків, що попереджають про в'їзд до небезпечної зони.

16.7 Освітлення будівельного майданчика і ділянок виконання робіт слід проекту­вати у відповідності з вимогами проектування електричного освітлення будівельних май­данчиків.

16.8 Будівельні машини слід розміщувати з урахуванням можливості оглядання ро­бочої зони маневрування та дотримання умов безпеки поблизу незакріплених виїмок, штабелів вантажів, обладнання.

16.9 Робочі місця слід влаштовувати на стійких і міцних конструкціях з урахуван­ням розміщення небезпечних зон.

16.10 Земляні роботи під час будівництва меліоративних каналів і гідротехнічних споруд слід виконувати за спеціально розробленими технологічними картами, в яких по­винні бути передбачені заходи для безпечного виконання робіт.

16.11 Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватись із застосуванням техно­логічної оснастки (засобів підмощування, тари для бетонної суміші, розчину, сипких і штучних матеріалів, вантажозахватного устаткування і пристроїв для вивірення і тимчасо­вого закріплення конструкцій), засобів колективного захисту та будівельного ручного інструменту, що визначається складом нормокомплектів.

16.12 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватися, як правило, ме­ханізованим способом згідно з ГОСТ 12.3.009 (стандарт СЕВ 3518).

16.13 Вантажно-розвантажувальні операції з сипкими матеріалами (цемент, вапно, гіпс та ін.) потрібно виконувати механізованим способом. Розвантаження цементу вручну, як виняток, дозволяється виконувати при температурі цементу не вище 40°С.

16.14 При виконанні ізоляційних робіт (гідроізоляційних, теплоізоляційних, анти­корозійних) із застосуванням вогненебезпечних матеріалів, а також таких, що виділяють шкідливі речовини, слід забезпечити захист працюючих від дії шкідливих речовин, а та­кож від термічних і хімічних опіків.

16.15 Не допускається використовувати під час роботи бітумні мастики, темпера­тура яких перевищує 180°С.

Не допускається вливати розчинник в розплавлений бітум.

16.16 Під час випробувань зовнішніх трубопроводів зрошувальних систем слід дотримуватись вимог 9,24-9.36 цього документа.

На час проведення випробувань трубопроводів, що перебувають у траншеях, по­винна бути встановлена небезпечна зона у відповідності з вимогами розділу 4 СНіП ІІІ-4.

Перебування людей в небезпечній зоні в період нагнітання в трубопровід повітря (води) і при витримуванні трубопроводу під тиском під час випробування на міцність не допускається.

16.17 Освітлення будівельного майданчика і ділянок виконання робіт слід проекту­вати у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.046.

16.18 При виконанні електрозварювальних і газополуменевих робіт необхідно ви­конувати вимоги ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.036. ГОСТ 12.1.013.

16.19 Місця виконання електрозварювальних і газополуменевих робіт повинні бути звільнені від займистих матеріалів у радіусі не менше 5 м, а від вибухонебезпечних ма­теріалів і установок (в тому числі газових балонів і газогенераторів) — 10 м.

16.20 Виконувати зварювання, різання і нагрівання відкритим полум'ям апаратів, посудин і трубопроводів, що містять рідини і гази, не допускається.

16.21 При виконанні електрозварювальних і газополуменевих робіт всередині закритих ємкостей або порожнин конструкції робочі місця слід забезпечувати витяжною вентиляцією.

16.22 Металеві частини електрозварювального обладнання, які не перебувають під напругою, а також вироби і конструкції, що зварюються, протягом всього періоду зварю­вання повинні бути заземленими, а у зварювального трансформатора, крім цього, потрібно з'єднати заземлюючий болт корпусу із затискачем вторинної обмотки, до якого підключається зворотний провід.

16.23 Не допускається виконувати електрозварювальні роботи під час дощу або снігопаду, якщо відсутні накриття над електрозварювальним обладнанням і робочим місцем електрозварника.

16.24 Електромонтажні роботи слід виконувати у відповідності з вимогами розділів 12 і 13 (загальні вимоги до монтажних робіт) СНіП ІІІ-4.

17 ПРИЙНЯТТЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ МЕЛІОРАТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ

17.1 Прийняття в експлуатацію меліоративних та водогосподарських об'єктів дер­жавного замовлення повинне здійснюватись у відповідності з вимогами ДБН А.3.1-3, а також з "Правилами приймання в експлуатацію закінчених будівництвом меліоративних та водогосподарських об'єктів державного замовлення", погоджених Держкоммістобудування України та затверджених Мінсільгосппродом та Держводгоспом України.

18.2 Об'єкти, які не є державною власністю, повинні вводитись в експлуатацію у відповідності з вимогами 3.1-3.13 ДБН А.3.1-3.

18.3 Форми документів щодо прийняття та введення в експлуатацію меліоративних об'єктів наведені в додатку К (форми 6, 7).


Додаток А

(обов'язковий)

Форма

Акт закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об'єкта


Місто _____________________ "__"_____________20__р.

Комісія у складі:

керівника дирекції об'єкта, що будується (технічного нагляду замовника-забудовника),____


____________________________________________________________________________________

{прізвище, ініціали, посада)

керівника генеральної підрядної будівельної організації ________________________________

___________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

керівника субпідрядної спеціалізованої організації, що виконує роботи у підготовчий період,


____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)


голови профспілкового комітету генеральної підрядної будівельної організації____________ ____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

представника територіального органу Державного нагляду за охороною праці____________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

здійснила огляд позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт, в тому числі з забезпечення санітарно-побутового обслуговування працюючих, станом на

"_"________20__ р. і склала цей акт про подане нижче:

  1. Для обстеження представлені роботи________________________________________________

найменування позамайданчикових і внутрішньомайданчикових

____________________________________________________________________________________

підготовчих робіт, в тому числі із забезпечення санітарно-побутового обслуговування працюючих)

  1. Роботи виконані в обсягах, встановлених проектом організації будівництва і передбачених проек­тами виконання робіт,_____________________________________________

(найменування організацій, які розробляли ПОБ, ПВР, № креслень і дата їх складання)


3. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проекту організації будівництва і проектів виконання робіт _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

(за наявності відхилень вказується, ким погоджені, № креслень і дата погодження)


ДБН В.2.4 -1-99 С. 151

Рішення комісії

Роботи виконані в обсягах і терміни у відповідності з проектом організації будівництва і проектами виконання робіт.

На підставі викладеного дозволяється виконання основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт з будівництва об’єкта ____________________________________________________________________________________


(підприємства, будівлі, споруди, їх комплексу)


Керівник дирекції об’єкта, що будується

(технічного нагляду замовника-забудовника) ____________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Керівник генеральної підрядної

будівельної організації ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Керівник субпідрядної

спеціалізованої організації ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профспілкового комітету генеральної

підрядної будівельної організації ___________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профспілкового комітету генеральної

підрядної будівельної організації __________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник територіального органу

Держнаглядохоронпраці _________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Примітка. За необхідності до участі в роботі комісії залучаються представники органів державного нагляду (за охороною праці, санітарно-епідеміологічного, пожежного та ін.).


Додаток Б

(обов'язковий)

Форма

Загальний журнал робіт

Найменування будівельної організації ________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________


Загальний журнал робіт №


з будівництва об'єкта________________________________________________________________

( підприємства, будівлі, споруди)


Адреса об’єкта _____________________________________________________________________


Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, відповідальної від будівельної

організації за бу­дівництво об'єкта і ведення загального журналу робіт


Генеральна проектна організація, прізвище, ім'я, по батькові і підпис головного інженера проекту_____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________

Замовник (організація), посада, прізвище, ім'я, по батькові і підпис керівника (представника) техніч­ного нагляду __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Початок робіт:

за планом (договором)____________________________________________________________

фактично ___________________________________________________________________