Р - опади, що випали за розрахунковий період приймаються для нив та пасовищ

10%-ї і сіножатей - 25%-ї забезпеченості, м;

Е - добовий шар випаровування за розрахунковий період у рік 10%-ї

забезпеченості для нив та пасовищ і 25%-ї - для сіножатей, мм.

Фільтраційні опори за характером розкриття пласта Lі, м, залежно від конструкції дрен слід приймати:

- керамічні труби без фільтра ........................................................................................ 8

- те саме, з обгортанням стиків рулонними захисно-фільтруючими матеріалами..... 3

- те саме, із суцільним обгортанням .............................................................................. 1

- гофровані пластмасові труби без фільтра .................................................................. 4

- те саме, з обгортанням рулонними захисно-фільтруючими матеріалами ............... 0,5

- при влаштуванні об'ємних фільтрів завтовшки 20 см і більше.................................. 0,0


Для розрахунку відстаней між відкритими каналами слід приймати D=0,53 де

- змочений периметр каналу, Li=0, величини Н, dd, hd необхідно визначати від рівня води в каналі.

У.2 Відстань між дренами аd , м, при спільному атмосферному та грунто-напірному в одному живленні для випадку, коли визначається за формулою

( У.8)

де (У.9)

( У.10)

( У.11)

( У.12)

де - перевищення п'єзометричного напору над віссю дрени, м;

( У.13)

- градієнт висхідного потоку.


У.З Розрахунок відстаней між дренами при підґрунтовому зволоженні слід виконувати за формулою У. 1. При цьому


( У.14)

( У.15)

( У.16)

де Но - напір води у дрені, м;

h1 - відстань від осі дрени до рівня ґрунтових вод перед зволоженням, яку визна­чають по

середині відстані між дренами, м;

h2 - те саме, після зволоження, м;

t - час зволоження, діб;

- коефіцієнт водовіддачі, що визначається при вишукуваннях;

Е - добовий шар випаровування за розрахунковий період у рік розрахункової забеч-

печеності, м/добу;

Р - середньодобова кількість опадів за розрахунковий період у рік розрахункової

забезпеченості, м/добу.


У.4 Відстань між відкритими каналами стоку слід визначати за формулою


(У.17)

, м, при їх розрахунку на відведення поверхневого


де t - час відведення поверхневих вод, год;

n - шорсткість поверхні приймається за дослідними даними, а у разі їх відсугності дорівнює: для

борозен уздовж уклону на виораній поверхні - 0,05; для рівної укоченої поверхні - 0,08; для

виораної поперек уклону поверхні без борозен 0,12; для поверхні з високим травостоєм - 2,3;

- коефіцієнт поверхневого стоку; за відсутністю даних приймається за таблицею У. 1;

і - уклон поверхні;

h - шар опадів, мм, що випали за час ta, год.


Таблиця У.1Коефіцієнт поверхневого стоку

уклон водозбірної площі

Водопроникність

грунтів

Коефіцієнт

фільтрації

м/

незначний

(менше ніж 0,01)

середній

(0,01-0,05)

великий

(понад 0,05)

Добра

2,0

0,10-0,20

0,15-0,25

0,20-0,30

Середня

1,0

0,15-0,25

0,20-0,30

0,25-0,40

Нижче середньої

0,5

0,20-0,30

0,25-0,45

0,35-0,60

Слабка

0.1

0,25-0,40

0,30-0,60

0,50-0,75

Мерзлий грунт

0,30-0,60

0,40-0,75

0,80-0,95

Додаток Ф

(рекомендований)

Способи захисту дрен від завохрення

Таблиця Ф.1

Ступінь не­безпеки заво­хрення

Вміст закисного заліза в грунтовій воді, мг/л

Спосіб захисту дренажних систем

Відсутній

3

Не потрібний

Слабкий

3-5

Перехоплення ґрунтових вод та джерел каналами; поверхневе вапнування грунтів з глибоким розпушуванням або кротуванням; улаштування потайних колодязів

Середній

5-8

Збільшення мінімальних уклонів дрен (до 0,006) та колекторів (до 0,002); затоплення гирла колекторів; збільшення діаметра дрен до 75-100 мм у мінеральних і до 100-150 мм у торфових грунтах; внесення у траншеї інгібіторів: вапняку - до 1,5 кг/.м. або фосфорного борошна (при слабокислих грунтах) - не менше 1 кг/м

Сильний

8-14

Застосування активних речовин - інгібіторів

Дуже сильний

14

Інтенсивне попереднє осушення з наступним переходом на дренаж залежно від залишкового вмісту заліза; пристрої для промивання дрен

Примітка. Додаткові заходи: зменшення відстаней між дренами на 10% при λ = 5-8 мг/л і

на 15% при λ= 8мг/л.


Залежно від уклону визначається довжина дрен (таблиця Ф.2).

Таблиця Ф.2

Дрена

Довжина дрени, м


уклон


0,003

0,005

0,010

Керамічна, пластмасова

200

250

320

Кротова

150

200

-

Щілинна

200

250

250


Граничну довжину безуклонних дрен при двосторонньому виході у відкриті канали наведено у таблиці Ф.З.

Таблиця Ф.З


Гранична довжина дрени, м

Умови закладання дрен

діаметр дрени, мм


75

100

125

150

У разі відсутності залізистих сполук у

400

700

1000

1200

ґрунтових водах У разі наявності залізистих сполук у ґрунтових водах

300

500

800

1000


Додаток X

(рекомендований)

Таблиця Х.1 - Класифікація умов застосування вертикального дренажу (ВД) в гумідній зоні

Категорія (умови за­стосування

ВД)

Геоморфологічне

положення

Геологічний розріз

Середній

коефіцієнт

фільтрації,

м/добу

Глибина залягання

регіонального

водоупору, тип

породи

Можливий де­біт свердло­вини, м3/год

Тип

дренажу

Джерело водного

живлення об’єкта

Взаємозв 'язок

грунтових та

напірних вод
Водопровід-ність,

м2/добу


Площа осушен­ня однією свер-дловиною,га
1 Дуже

Заплави річок

Торф та заторфовані піски,

>8

Понад 50 м, крейда,

>200

Системати­

Атмосферні опади. Грун­

Тісний

сприятливі


m < 3 м. Кіски середньо- та крупнозернист! з незначними прошарками суглинків та глин, т=40 -100м

>600

щільні глини, мерге-лі, щільні вапняки, кристалічні породи

>80

чний (май­данчиковий)

тові та напірні води (до 50% прибуткової частини вод­ного балансу)

повсюдний гідравлічний зв'язок


Плоскі низини в межах

Торф та легкі мінеральні гру­-

>8

Понад 25 м, породи

>200

Те саме

Атмосферні опади. Підземні

Те саме


перших та надзаплавних терас

нти. m < 2,5 м. Піски різнозер-нисті, т= 20 - 100м

>500

такі мі

>80


води (від 25% до 50% прибуткової частини водного балансу)


2 Добрі

Плоскі лревньоалювіальні

Торф, заторфовані піски та

>8

Понад ЗО м, породи

>150

Те саме

Атмосферні опади. Підземні

Гідравлічний


рівнини в межах другої та третьої надзаплавних терас зі зниженнями до 1,5 м

супіски, m < 2 м . Різнозернисті піски з малопотужними про­шарками глин та суглинків, m= О - 90 м.

>250

за типом 1

>50


води (від 10% до 25% прибуткової частини водного балансу)

зв'язок неповсюдний

3 Задо-

Моренно-зондрові та зонд-

Торф та легкі мінеральні

>6

25-30 м, глини, море­

>70

Майданчи-­

Те саме

Гідравлічний

вільні

зові рівнини з понижен­нями до 2 м

грунти, m < 2 м. Піски різно-зернисті з прошарками глин та суглинків, m > 25 м

>150

ни, мергелі, кора вивітрювання крис­талічних та інших порід

>30

ковий не­системати­чний


зв'язок є в місцях, розри­ву моренних суглинків

4 Допу­-

Крайові утворення москов­-

Пилуваті супіски та легкі

>5

Понад 15м, породи

>50

Вибірковий

Атмосферні опади. Підземні

Гідравлічний

стимі

ського, дніпровського та інших зледенінь

суглинки, m < 1,5 м. Піски різ-нозернисті, що чергуються із суглинками, m > 15м

>100

за типом 3

>20

ВД та ком­бінований

води (до 10% прибуткової частини водного балансу)

зв'язок мож­ливий в окре­мих "вікнах"

5 Непри­-

Вододіли, рівнини та

Торф, піски, суглинки на мо-

<5

Менше ніж 15 м,

-

Горизон­-

-

-

датні

долини рік

эенних або малопотужних піщаних відкладах

<100

породи за типом 3


тальний
Додаток Ц

(рекомендований)

Розрахунок відстані між елементами регулювальної мережі при підґрунтовому зволоженні

Для осушувально-зволожувальних систем, в яких для зволоження використовується осушувальна мережа, шукану відстань вибирають виходячи з вимог забезпечення заданої інтенсивності подачі вологи у грунт, оскільки ефективність дії дренажу в режимі зволоження є нижчою, ніж при осушенні. У випадку систем з роздільними мережами, які виконують функції осушення та зволоження незалежно одне від одного, міждренні відстані розраховуються окремо для осушувальної та зволожувальної мереж.

При ньому оптимальними приймаються такі міждренні відстані, за яких дренаж здатний створити найкращі для рос­ту та розвитку сільськогосподарських культур водно-фізичні умови у кореневмісному шарі в необхідні терміни.

В меліоративних системах двосторонньої дії за проектні відстані між елементами регулювальної мережі приймають менше із значень, обчислене у режимах осушення та зволоження.

Розрахунковим періодом с літній посушливий, тривалість якого визначається чутливістю даної культури до нестачі вологи у кореневмісному шарі (від 3 до 7діб, від 3 до 5діб).

Розрахункове випаровування визначається за біокліматичним методом (орієнтовні значення - від 2 до 6 мм/добу), опади - від 0 до 2 мм/добу. Коефіцієнт нестачі насичення приймають таким, що дорівнює коефіцієнту водовіддачі грунту.

Перевищення п'єзометричного напору в дренах при підґрунтовому зволоженні приймають таким, що дорівнює від 0,4 до 0,8 м.

Для визначення міждренної відстані L,м, при зволоженні двошарового грунту (рисунки Ц.1, Ц.2) без урахування живлення та випаровування, при якому забезпечується підняття РГВ до глибини H* у заданий строк (до моменту часу t+), необхідно використовувати формули, наведені в прикладах Ц.1, Ц.2.

Приклад Ц.1. Початковий рівень ґрунтових вод повністю розміщується у верхньому шарі двошарового грунту (рису­нок Ц.1), якщо т>т2

(Ц.1)

де - коефіцієнт осередненої водовіддачі грунту в зоні зміни РГВ у верхньому шарі,