Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 24 березня 2008 року N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2008 р. за N 340/15031

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу (далі - Правила), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки (Морозов В. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Т. в. о. Голови Комітету  

Г. М. Суслов 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 24 березня 2008 р. N 54

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2008 р. за N 340/15031 ПРАВИЛА
безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на всі підприємства й організації (далі - підприємства), які належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України і займаються утриманням і експлуатацією електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу (далі - МВРС).

1.2. Правила визначають вимоги охорони праці під час утримання та експлуатації електровозів, тепловозів та МВРС.

1.3. Вимоги Правил є обов'язковими для виконання посадовими особами та працівниками підприємств, які здійснюють експлуатацію електровозів, тепловозів і МВРС.

1.4. Тяговий рухомий склад (далі - ТРС) повинен утримуватись у стані, який забезпечує належні умови праці під час його експлуатації.

1.5. ТРС повинен у процесі експлуатації відповідати вимогам ГОСТ 12.2.056-81 "ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.056-81).

1.6. ТРС повинен відповідати вимогам розділу 4 Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 N 240 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 440/2244 (далі - НАПБ В.01.010-97/510).

1.7. Локомотивний парк підприємств повинен бути оснащений повним комплектом первинних засобів пожежогасіння, установками пожежної сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння відповідно до НАПБ В.01.010-97/510 та чинних нормативно-правових актів.

1.8. Знаки безпеки, які застосовуються на ТРС України, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-78) та ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір.

1.9. Під час утримання та експлуатації ТРС повинні бути передбачені заходи захисту працівників від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів згідно з ГОСТ 12.0.003-77 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".

1.10. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати граничнодопустимих концентрацій, установлених ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

1.11. На кожному підприємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві з урахуванням типів і серій ТРС, а також місцевих особливостей організації праці, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

1.12. Технологічні карти та інші документи, що встановлюють вимоги до технологічних процесів обслуговування ТРС, повинні містити вимоги охорони праці та пожежної безпеки.

1.13. Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 N 12 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04).

1.14. Відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854, склад локомотивних бригад і порядок обслуговування ними локомотивів і моторвагонних поїздів установлюються начальником залізниці залежно від типу локомотивів і моторвагонних поїздів, а також від місцевих умов на основі затверджених Державною адміністрацією залізничного транспорту України систем обслуговування ТРС.

Склад бригади спеціального самохідного рухомого складу встановлюється залежно від його типу і призначення.

У разі електричної або тепловозної тяги дозволяється однією локомотивною бригадою обслуговувати декілька локомотивів чи постійно з'єднаних секцій, що управляються з однієї кабіни.

Обслуговування моторвагонного поїзда, поїзних електровозів, тепловозів одним машиністом установлюється наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України, а маневрових - наказом начальника залізниці.

1.15. Порядок обслуговування ТРС швидкісних поїздів установлюється Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

1.16. Обслуговування ТРС на електрифікованих коліях повинно відповідати вимогам Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 N 120 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за N 340/4561 (НПАОП 60.1-1.48-00).

1.17. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, зайнятих обслуговуванням і експлуатацією ТРС, проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.

1.18. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113, та чинних державних і галузевих нормативно-правових актів.

1.19. Начальник залізниці повинен забезпечити:

1.19.1 періодичне обстеження з проведенням санітарно-гігієнічного дослідження кабін ТРС на відповідність їх вимогам таких нормативних актів:

ГОСТ 12.2.056-81 "ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности";

ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля";

ГОСТ 12.1.045-84 "ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля";

ГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования";

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку;

"Санитарные нормы вибрации в кабине машиниста тягового подвижного состава железнодорожного транспорта" N 4249-87, затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР від 20.01.87;

Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля N 1757-77, затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР, 1977 рік;

Норми штучного освітлення об'єктів залізничного транспорту РД 3215-91, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 25.04.91;

1.19.2 проведення атестації робочих місць локомотивних бригад за умовами праці;

1.19.3 передрейсові медичні огляди локомотивних бригад, дотримання режиму праці в рейсі;

1.19.4 забезпечення належного режиму відпочинку і харчування в пунктах обороту локомотивів;

1.19.5 контроль за санітарним станом ТРС під час його експлуатації після виходу з депо відповідно до затверджених технологічних процесів;

1.19.6 утримання, зберігання і своєчасне наповнення (обмін) медичних аптечок на ТРС;

1.19.7 своєчасне інформування причетних підприємств про виявлені локомотивною бригадою порушення охорони праці відповідно до порядку, установленого системою інформації "Людина на колії".

1.20. У приміщеннях чергових по депо та інших пунктах явки на роботу локомотивних бригад повинні бути облаштовані стенди з охорони праці, на яких розміщуються:

1.20.1 інструкція про порядок вмикання та вимикання напруги під час введення ТРС у цех та виведення з цеху, пункт технічного обслуговування локомотивів (далі - ПТОЛ) і на екіпірувальні позиції;

1.20.2 інструкції, що діють на підприємстві, щодо використання маневрових засобів;

1.20.3 правила надання першої медичної допомоги, а також адреси і телефони медичних закладів на шляху прямування поїздів.

1.21. Для зняття психологічних навантажень у локомотивних бригад необхідно передбачити в основних депо спеціальні кабінети і забезпечити надання допомоги психолога.

1.22. Посадові особи, фахівці, працівники локомотивних бригад та інші працівники, пов'язані з експлуатацією ТРС, повинні знати порядок дій у разі виникнення пожежі та дотримуватись вимог Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 N 567 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за N 857/5078.

1.23. Про кожен нещасний випадок необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

1.24. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Вимоги до локомотивних бригад і працівників, які експлуатують тяговий рухомий склад

2.1. Особи, молодші 18 років, не допускаються до виконання роботи машиніста, помічника машиніста локомотива та машиніста МВРС відповідно до Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385.

2.2. Перед кожним рейсом або перед кожною зміною локомотивні бригади повинні проходити передрейсовий медичний огляд.

2.3. Локомотивні бригади, а також інші працівники, пов'язані з експлуатацією ТРС, повинні мати групу з електробезпеки відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

Посвідчення про перевірку знань перевіряється черговим по депо щоразу під час видачі локомотивній бригаді маршрутного листа.

2.4. У кожному локомотивному депо наказом (розпорядженням) керівника підприємства з числа інженерно-технічних працівників повинна бути призначена особа, відповідальна за загальний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.

Наказ (розпорядження) керівника підприємства про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, видається після проходження працівником навчання та перевірки знань у встановленому НПАОП 0.00-4.12-05 та НПАОП 40.1-1.21-98 порядку з присвоєнням йому V групи з електробезпеки.

Дозволяється у разі виробничої необхідності для різних дільниць (цехів) депо в установленому НПАОП 40.1-1.21-98 порядку призначити осіб, відповідальних за електрогосподарство дільниці (цеху).

На період тривалої відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) особи, відповідальної за електрогосподарство, виконання її обов'язків покладається наказом на заступника начальника депо, який повинен пройти навчання та перевірку знань і мати відповідну групу з електробезпеки.

3. Вимоги до обслуговування тягового рухомого складу