Примітка 1. Протиморозні добавки, які включають хлористий кальцій, повинні застосовува-тися лише в неармованому муруванні.

Примітка 2. Кількість протиморозних добавок рекомендується призначати, виходячи із середньодо­бової температури за прогнозами на декаду.

10.12 При зведенні будинків безобігрівним способом повинні застосовуватися будівель-ні роз­чини марок не нижче 50.

10.13 Вибір виду та призначення кількості протиморозної добавки в будівельні розчини прово­дять у залежності від очікуваної температури повітря (див. таблицю 12), потрібної міцності розчину, темпів його тверднення (таблиця 13), умов експлуатації будинків та обмежень щодо застосування хімічних добавок, зазначених в обов'язковому додатку 1.

10.14 Застосування цементів марок нижче 300 і цементів з вмістом у клінкері більше 8 % допускається за умови проведення попередньої експериментальної перевірки легкоукладальності і темпів тверднення розчинів.

10.15 Застосування протиморозних добавок у будівельних розчинах не допускається:

- при будуванні цехів, пральних та інших приміщень з підвищеною (більше 60 %) вологістю повітря, гарячих (з температурою більше 40 °С) хімічних цехів, а також конструкцій, що розташовані в зоні перемінного рівня води або підлягають зволоженню в період експлуатації;

- добавки П і П+Б у розчинах, які приготовлені на заповнювачах, що містять реакційноздатний кремнезем;

- при муруванні стін з силікатної цегли з добавкою П у кількості більше 10 % від маси цементу (за умови застосування П до 10 %) марка цегли повинна бути не нижче 100;

- при безпосередньому контакті будівельного розчину з протиморозними добавка-ми із за­кладними деталями з алюмінію і цинку або захисними покриттями з них;

- в зоні дії блукаючих струмів.

10.16 Підбір складу розчину для зимової кладки повинен проводитися за методикою, наведеною в СН 290-74.

10.17 Для підвищення легкоукладальності цементного розчину рекомендується:

- при використанні добавок П і П+Б вводити глиняне тісто в об'ємі не більше 40 % від об'єму цементу;

- при використанні інших добавок (крім П і П+Б) - вводити глиняне або вапняне тісто;

- застосовувати пластифікуючу добавку ЛСТ у будівельні розчини з добавками П (крім добавки П+Б), НК, ННК та комплексні добавки, які містять хлористі солі (таблиця 14).

Таблиця 13

Міцність розчину при твердненні на морозі

Протиморозна добавка

Середньодобова температура повітря, °С

Міцність розчину, % від марки, при твердненні на морозі у віці, діб

7

28

90

НН

(0) - (-5)

10

40

55


(-6) - (-15)

5

30

40

П, П+Б

(0) - (-5)

25

60

80


(-6) - (-15)

20

50

65


(-16) - (-25)

10

35

50

НК, ННК

(0) - (-5)

8

25

45


(-6) - (-15)

2

15

25

НКМ, НК+М

(0) - (-5)

10

30

50

ННК+М

(-6) - (-20)

3

20

30

ННХК, ННХК+М

(0) - (-5)

30

55

85


(-6) - (-15)

20

40

50


(-16) - (-25)

5

20

30

ХК+ХН

(0) - (-5)

35

80

100


(-6) - (-10)

25

45

70


(-11) - (-15)

15

35

50

Примітка 1. При застосуванні шлакопортландцементу зазначена міцність розчину приймається з коефіцієнтом 0,8.

Примітка 2. У зв'язку з різною швидкістю тверднення розчинів на різних цементах міцнісні дані, які наведені в таблиці, повинні уточнюватися пробними замісами.

Таблиця 14

Кількість ЛСТ в залежності від вмісту протиморозної добавки

Кількість протиморозної добавки, % від маси цементу

Кількість ЛСТ, % від маси цементу, в розчинах з добавками

поташу

комплексними на основі ХК

5

1,0-2,0

0,5-1,0

10

0,5-1,5

0,5-0,7

15

-

0,2-0,5


10.18 Для зимового мурування повинні застосовуватися розчини з рухливістю 9-13 см для мурування із звичайної цегли; 5-7 см - для монтажу великоблокових і великопанельних будинків.

10.19 Протиморозна добавка в будівельні розчини повинна вводитися у вигляді водних розчинів робочої концентрації.

Розчини солей рекомендується приготовляти підвищеної густини: НН - густиною 1,29 (39 %-й розчин); НК - 1,34 (39 %-й розчин); П - 1,373 (37 %-й розчин); добавки, які включають ХК, - 1,263-1,304 (30-32 %-й розчин).

Густина водних розчинів протиморозних добавок наводиться в обов'язковому додатку 5.

Водні розчини добавок належить зберігати при температурі на 3-5 °С вище ніж температура їх замерзання.

10.20 Використання в процесі мурування та монтажу будинків замерзлої розчинової суміші, а також суміші, яка відігріта гарячою водою, забороняється.

10.21 При приготуванні будівельних розчинів з протиморозними добавками треба дотриму­ватись вимог СНіП III-4-80 і цих норм.

11 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

11.1 Контроль якості бетону і будівельного розчину з добавками здійснюється так само, як і бетону (розчину) без добавок відповідно до вимог діючих державних стандартів, нормативно-технічної та проектно-технологічної документації.

11.2 Якість вхідних матеріалів і добавок, які застосовуються при приготуванні бетонів і буді­вельних розчинів, повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов, наведених у розділі 3 і таблиці 1 цих норм.

11.3 Добавки належить зберігати в умовах, які виключають попадання в них сторонніх речовин і атмосферних опадів.

11.4 Добавки, які піддаються температурним впливам, після усунення таких впливів повинні зберігати основний позитивний ефект і не призводити до погіршення властивостей бетонної суміші і бетону.

11.5 Придатність добавки до застосування визначається за результатами пробних замісів.

11.6 Контроль якості водних розчинів добавок полягає в перевірці їх густини і температури при приготуванні.

11.7 При зберіганні добавок понад гарантовані терміни, при утворенні осаду, а також при заморожуванні і наступному відтаванні розчин добавки старанно перемішується з наступною пе­ревіркою густини і властивостей добавки на пробних замісах.

11.8 Рухомість бетонної суміші з добавками повинна контролюватися не рідше двох раз за зміну.

11.9 При приготуванні і застосуванні бетонів з добавками, які укладаються засобами бетононасосної техніки, рухливість бетонної суміші повинна визначатися при завантаженні в приймальний бункер автобетононасосу і при виході її з бетоноводу (не рідше двох раз за зміну). Проби бетонної суміші для визначення фізико-механічних характеристик бетону повинні відбиратися на виході із бетоноводу.

11.10 При приготуванні бетонних сумішей з подовженим строком придатності додатково по­винні контролюватися рухливість, розшаровуваність і відповідність заданому часу (часу з моменту приготування бетонної суміші до її укладання).

11.11 При приготуванні будівельних розчинів підвищеної збереженості рухливість розчину з добавками повинна визначатися після його приготування (початкова) та перед укладанням (кінцева).

11.12 Контроль приготування бетонної суміші з протиморозними добавками, крім виконання систематичної перевірки даних, зазначених у пунктах 11.1-11.7, повинен включати замірювання температури: зовнішнього повітря для своєчасної зміни кількості протиморозної добавки і забезпе­чення якості бетону; води замішування; розчину добавки; заповнювачів; бетонної суміші при виході з бетонозмішувача; бетону в конструкції протягом 15 діб після укладання для вжиття своєчасних заходів для укриття бетону.

Міцність будівельного розчину з протиморозними добавками при зведенні будинків у зимових умовах повинна контролюватися протягом всього зимового періоду. З цією метою повинні виготов­лятися 12 зразків-кубів з розміром сторін 7,07 см із розрахунку об'єму кладки, що виконана протягом не більше трьох діб, або з кожного поверху однієї секції при зведенні великоблокових або велико­панельних будинків.

Зразки випробовуються на стиск таким чином: 9 зразків із 12 - для контролю міцності в строки, необхідні для визначення можливості подальшого зведення будинків (з них 3 зразка через 28 діб перебування на морозі); залишені 3 зразка - після витримування їх протягом зимового періоду та не менше одного місяця при позитивній температурі. Випробування зразків повинно проводитись після 4-годинного відтавання при температурі 18-20 °С.

12 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

12.1 При провадженні робіт із застосуванням добавок необхідно дотримуватися правил техніки безпеки, зазначених в СНіП III-4-80, вимог нормативно-технічної документації на добавку і вимог цих норм.

12.2 Добавки повинні відповідати санітарне- і радіаційно-гігієнічним вимогам РСН України 356-91, НРБ-76/87, ОСП-72/80.

12.3 До роботи з добавками допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і відповідний інструктаж з техніки безпеки.

Особам, що працюють з добавками, необхідно проходити періодично медичні огляди згідно з наказом Мінохоронздоров'я № 555 від 29.09.1989.

12.4 При роботі з добавками належить дотримуватись загальних вимог захисту за ГОСТ 12.4.011-89, користуватися засобами індивідуального захисту (гумовими рукавицями, протипиловими респіраторами, захисними окулярами, спецодягом), дотримуватись правил особистої гігієни.

Необхідно виключити можливість попадания добавок на шкіру, в очі, в їжу. Вимоги спецзахисту шкіри повинні відповідати ГОСТ 12.4.068-79.

12.5 У приміщеннях, в яких проводяться роботи з добавками, повинні бути вивішені правила техніки безпеки.

12.6 Забороняється приймати їжу в приміщеннях, де зберігаються добавки або готуються їх розчини.

12.7 Приміщення для зберігання добавок, приготування та застосування їх розчинів повинні бути обладнані припливно-витяжною і місцевою вентиляцією за ГОСТ 12.4.021, СНіП II.04-05-91 і освіт­ленням за СНіП ІІ-4-79.

12.8 Приміщення для зберігання і приготування вибухонебезпечних добавок (нітрити, нітрати та ін.) за вибухобезпекою повинні відповідати СНіП 2.09-08-85 і пожежобезпекою - ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.030-83.

12.9 У приміщеннях для зберігання добавок та приготування їх розчинів забороняється паління, застосування відкритого вогню (газо-, електрозварювання та ін), а також повинна бути виключена можливість іскріння і короткого замикання електроустаткування. Приміщення повинні бути забез­печені відповідними засобами пожежогасіння.

12.10 Технологічне устаткування повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.061-81.

12.11 Устаткування, трубопроводи та місткості повинні бути заземлені за ГОСТ 12.1.018, СНіП III-4-80.

12.12 Відходи виробництва повинні складуватися, утилізуватися та знешкоджуватися.

12.13 Параметри повітря у виробничих приміщеннях повинні відповідати ГОСТ 12.1.005-88.

12.14 Періодичність контролю і вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинні від­повідати ГОСТ 17.2.3.02-78.

12.15 Охорона природи та викиди в атмосферу повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 17.2.3.02-78.

12.16 Добавки перевозяться в затареному виді транспортом будь-якого виду, що забезпечує збереженість тари від механічних пошкоджень відповідно до правил перевезення вантажів, які діють на відповідних видах транспорту.

Перевезення незатарених добавок забороняється.

13 ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

13.1 Добавки не повинні виділяти в зовнішнє середовище шкідливі хімічні речовини у кількостях, що перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК).

13.2 Добавки і матеріали, які застосовують для бетонів і розчинів житлово-цивільного будів­ництва, за питомою активністю природних радіонуклідів повинні відповідати вимогам РСН 356-91.

13.3 Усі переділи одержання бетонів і будівельних розчинів з використанням добавок повинні здійснюватися за замкненим циклом.

Додаток 1

(обов'язковий)

Галузь застосування хімічних добавок


Тип конструкцій і умови їх експлуатації

ДобавкиНН


П, П+БСН, ХДСК-1, ПДКО


ННК, НК, НКМ,

НК+М, ННК+М


ННХК, ХК+(НН,ННК),

ННХК+М

С-3, "Дофен", СМФ, МФ-АР, 40-03, 10-03, ЛСТМ-2, ЛСТ, УПБ, ГКЖ-10, ГКЖ-11, МН, СНВ, СДО, ЩСПК, ПДК, ПЛКП, Р

1. Попередньо напружені конструкції, крім зазна­чених у п.2 цього додат­ка, стики (канали) збірно-монолітних і збірних конструкцій з напруже­ною арматурою


++


(+)+

2. Попередньо напружені конструкції, армовані сталлю класів Aт-IV, AтT-V, Aт-VI, A-IV, A-V

+


-
+

3. Залізобетонні конст-рукції з ненапруженою робочою арматурою діаметром:а) більше 5 мм

+

+

+

+

+

+

б) 5 мм і менше

+

+

+

+

+

+

4. Залізобетонні конст­рукції, а також стики без напруженої арматури збірно-монолітних і збірних конструкцій, які мають випуски арма­тури або закладні деталі:а) без спеціального захисту сталі

+

+

+

+

+

б) з цинковими покриттями по сталі

+

+

в) з алюмінієвими

покриттями по сталі

(+)

(+)

+

г) з комбінованими покриттями (лугостійки­ми лакофарбовими

або іншими по металізованому підшару), а також стики без закладних деталей і розрахункової арматури


+


+


+


+


(+)


+

5. Залізобетонні конст­

рукції, призначені для

експлуатації:а) в неагресивних

газових середовищах

+

+

+

+

(+)

+