(пункт 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

2. Підприємство добровільно може брати на себе виконання державного замовлення на продаж сільськогосподарської продукції. У договорі на державне замовлення передбачається забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами в обсягах, номенклатурі та асортименті, що гарантують паритетність стосунків. При невиконанні державою умов договору підприємство має право зменшити продаж їй сільськогосподарської продукції пропорційно обсягу недопоставлених йому матеріально-технічних ресурсів.

При зміні протягом дії договору на державне замовлення цін на матеріально-технічні ресурси держава компенсує підприємствам їх збільшення.

3. Для підтримки колективних сільськогосподарських підприємств і створення стабільних фінансових умов при одержанні кредиту банку створюється спеціальний Український державний фонд, розмір якого щорічно визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Ціни на сільськогосподарську продукцію

Підприємство реалізує свою продукцію та надає послуги підприємствам, організаціям і громадянам за цінами і тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі. При регулюванні цін державою гарантуються однакові права і обов'язки сільськогосподарських товаровиробників, незалежно від форми господарювання.

Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, оптові ціни на засоби виробництва, матеріальні ресурси і тарифи на послуги для села повинні забезпечувати еквівалентний обмін між сільським господарством і промисловістю.

Стаття 16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

2. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

(пункт 2 статті 16 в редакції
Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93)

3. Підприємства мають право створювати із зарубіжними партнерами спільні підприємства.

Стаття 17. Фінансові та кредитні відносини

1. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є доход, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу майна (крім землі), цінних паперів, пайові та інші внески членів підприємства, підприємств і організацій, а також інші надходження.

2. Підприємство має право:

випускати цінні папери;

користуватися банківським кредитом на комерційній договірній основі і самостійно визначати розмір готівки, що постійно знаходиться в його касі, на поточні витрати;

самостійно вибирати установи банку та страхові організації;

об'єднувати частину своїх коштів з коштами інших підприємств, організацій і господарств;

купувати акції, державні облігації, ощадні сертифікати та інші цінні папери.

Стаття 18. Доход підприємства та його розподіл

1. Підприємство самостійно визначає види, порядок формування та використання фондів і резервів.

2. Підприємство є платником податку до бюджету, який вноситься ним у порядку, встановленому законодавством.

Розділ V
ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Стаття 19. Організація та оплата праці

1. Трудові відносини членів підприємства регулюються цим Законом і статутом підприємства, а громадян, які працюють за трудовим договором або контрактом, - законодавством про працю України.

2. Підприємство самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці його членів та інших працівників.

3. Оплата праці здійснюється залежно від кількості та якості трудового внеску кожного члена підприємства і зумовлюється кінцевими результатами.

4. Розмір доходу не обмежується. Оплата праці може провадитися як грішми, так і натурою.

5. Підприємство має право вільного найму працівників.

6. Оплата праці найманих працівників визначається за погодженням сторін, але не може бути нижчою за встановлений державою мінімальний рівень заробітної плати (мінімальний рівень оплати праці за професійно-кваліфікаційними групами працівників) і не залежить від кінцевих результатів господарювання.

Стаття 20. Охорона праці

1. Підприємство забезпечує дотримання встановлених правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії та безпеки дорожнього руху.

2. Підприємство несе відповідно до законодавства України матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну членам підприємства, а також особам, які працюють у ньому за трудовим договором або контрактом, за каліцтво та інші ушкодження здоров'я, пов'язані з виконанням ними своїх трудових обов'язків.

Стаття 21. Соціальні та трудові гарантії

Підприємство дбає про поліпшення умов праці та побуту своїх членів, а також осіб, які працюють у ньому за трудовим договором.

Підприємство гарантує своїм працівникам належні умови праці, забезпечує регламентований робочий тиждень, дні щотижневого відпочинку, щорічні відпустки.

Члени підприємства мають рівні права з працівниками державних підприємств щодо мінімального рівня оплати праці, її індексації, умов і розмірів соціального страхування, пенсійного забезпечення, охорони материнства і дитинства, соціального захисту одиноких громадян і громадян похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів, ветеранів праці.

Розділ VI
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ

Стаття 22. Самоврядування в підприємстві

Самоврядування в підприємстві забезпечується на основі права членів підприємства брати участь у вирішенні всіх питань його діяльності, виборності та підзвітності виконавчо-розпорядчих органів, обов'язковості рішень, прийнятих більшістю, для всіх членів підприємства.

Стаття 23. Органи самоврядування

1. Вищим органом самоврядування у підприємстві є загальні збори його членів або збори уповноважених. У період між зборами справами підприємства управляє правління. Повноваження загальних зборів (зборів уповноважених) і правління визначаються статутом підприємства.

2. Загальні збори (збори уповноважених):

приймають Статут підприємства, вносять до нього зміни та доповнення;

вирішують питання про обрання правління, його голови та ревізійної комісії підприємства;

приймають рішення про реорганізацію і ліквідацію підприємства, про його участь в акціонерних товариствах, корпораціях, асоціаціях, концернах та інших об'єднаннях;

вирішують інші важливі питання діяльності підприємства.

Стаття 24. Гарантії самоврядування

Демократичність самоврядування у підприємстві забезпечується додержанням закріпленої в його статуті системи організаційно-управлінських і процедурно-правових норм.

Стаття 25. Представницькі органи

Для організаційно-правового забезпечення економічної самостійності підприємства та охорони його прав, узагальнення досвіду роботи та представлення інтересів підприємств у відносинах з органами влади і управління можуть створюватися його представницькі органи.

Розділ VII
КОЛЕКТИВНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА І ДЕРЖАВА

Стаття 26. Гарантії прав та інтересів підприємства

1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів підприємства та його членів.

Втручання в господарську та іншу діяльність підприємства з боку державних, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України. Державні органи і посадові особи можуть втручатися у діяльність підприємства тільки відповідно до своєї компетенції, встановленої законодавством.

2. Збитки (включаючи очікуваний і неодержаний доход), завдані підприємству в результаті виконання вказівок державних чи інших органів або посадових осіб, які порушили права підприємства, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами чи посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо підприємства, підлягають відшкодуванню цими органами за їх рахунок. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.

(пункт 2 статті 26 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Стаття 27. Правові та економічні умови сприяння розвитку підприємства

1. Держава забезпечує підприємству рівні з іншими товаровиробниками правові та економічні умови господарювання.

2. Органи державного управління будують свої відносини з підприємством, використовуючи економічні методи - податки, позички, дотації, компенсації і ціни, що забезпечують еквівалентний обмін між сільським господарством та промисловістю.

Органам державного управління забороняється встановлювати будь-які види оподаткування і платежів крім тих, що визначаються законами України про податки.

Стаття 28. Облік і звітність

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи і статистичну звітність. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається відповідним законодавством України.

Стаття 29. Відповідальність підприємства

За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарного і ветеринарного режимів, вимог щодо якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

Стаття 30. Контроль за діяльністю підприємства

Контроль за діяльністю підприємства здійснюють державні органи в межах своєї компетенції, яка встановлюється законодавчими актами України.

Підприємство має право не виконувати вимог цих органів, якщо вони виходять за межі їх повноважень.

Стаття 31. Ліквідація та реорганізація  підприємства 

1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємства провадяться за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) його членів або за рішенням суду. 

(абзац перший пункту 1 статті 31 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Підприємство може бути ліквідовано у разі визнання його банкрутом та на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

(абзац другий пункту 1 статті 31 в редакції
Закону України від 14.10.92 р. N 2688-XII) 

2. При реорганізації та ліквідації підприємства найманим його працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

4. У разі злиття підприємства з іншим підприємством усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до новоствореного підприємства.

При приєднанні одного підприємства до іншого до останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаного підприємства.

5. У разі поділу підприємства до нових підприємств, що виникли в результаті цього поділу, переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства. 

При виділенні з підприємства одного або кількох нових підприємств до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства.

6. При перетворенні одного підприємства в інше до підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права і обов'язки колишнього підприємства. 

Підприємство може на добровільних засадах за рішенням загальних зборів перетворюватися в самостійні кооперативи, що створюються із госпрозрахункових підрозділів підприємства або окремих груп працівників. Вони наділяються правами розпоряджання продукцією та доходами, відкриття рахунку в банківських установах. До них переходять усі майнові права і обов'язки колишнього підприємства. Ці колективи можуть об'єднуватися в асоціації.

7. У разі реорганізації підприємства паї його членам або їх спадкоємцям видаються правонаступниками цього підприємства за рахунок майна, яке було віднесене до складу пайового фонду підприємства на дату його реорганізації і передане на баланс правонаступникам.

(статтю 31 доповнено пунктом 7 згідно із
 Законом України від 20.02.2003 р. N 547-IV)

8. Об'єкти соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарські меліоративні системи підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників, підлягають безоплатній передачі до комунальної власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(статтю 31 доповнено пунктом 8 згідно із
 Законом України від 20.02.2003 р. N 547-IV)

Стаття 32. Ліквідаційна комісія

1. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється загальними зборами (зборами уповноважених) членів підприємства. За їх рішенням ліквідація може провадитись самим підприємством в особі його органу управління.

(абзац перший пункту 1 статті 32 із змінами, внесеними згідно із  
Законом України від 14.10.92 р. N 2688-XII) 

Загальні збори (збори уповноважених) членів підприємства, встановлюють порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який має бути не менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

(абзац другий пункту 1 статті 32 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 14.10.92 р. N 2688-XII) 

У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

(пункт 1 статті 32 доповнено абзацом третім згідно із
Законом України від 14.10.92 р. N 2688-XII,
абзац третій пункту 1 статті 32 у редакції
 Закону України від 17.05.2001 р. N 2409-III)

2. Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі за місцем знаходження підприємства публікацію про його ліквідацію, порядок і строк заяви кредиторами претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про ліквідацію підприємства.