Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці  

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 30 вересня 1994 року N 95 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 1995 р. за N 44/580

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. N 431 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (додається).

2. Начальникам територіальних управлінь:

2.1. Забезпечити вивчення Методики технічними експертами експертно-технічних центрів та спеціалістами, які залучаються до проведення державної експертизи (перевірки) проектно-конструкторської документації.

2.2. Створити комісії і провести атестацію технічних експертів експертно-технічних центрів та спеціалістів інших організацій, які будуть здійснювати експертизу проектно-конструкторської документації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на технічне управління Комітету (Кириленко В. М.). 

Голова Комітету

С. П. Ткачук 
 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 30 вересня 1994 р. N 95

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 лютого 1995 р. за N 44/580МЕТОДИКА
проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методика визначає порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і впровадження нових технологій, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці і встановлює взаємовідношення власників з експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці (надалі - ЕТЦ).

1.2. Експертиза проектної документації з питань охорони праці провадиться в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел фінансування.

1.3. Вимоги Методики є обов'язковими для всіх власників, які розробляють або застосовують проектну документацію, а також для органів, що здійснюють експертизу цієї документації на відповідність її нормативним актам про охорону праці.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

2.1. Експертиза проводиться відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 N 431, Положення про експертно-технічний центр (госпрозрахунковий підрозділ) Держнаглядохоронпраці України, затвердженого наказом Комітету від 21.11.94 N 116 та цієї Методики на підставі укладеного з власником договору.

2.2. Проектна документація на виробничі об'єкти, будівництво або реконструкція яких починається після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.94 N 431, а також на впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, колективного та індивідуального захисту працюючих з вказаного терміну повинна обов'язково пройти експертизу на їх відповідність нормативним актам про охорону праці.

2.3. Експертиза виконується експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці (додаток N 1).

2.4. Основним завданням експертизи є:

оцінка відповідності проектних рішень з питань охорони праці сучасному технічному рівню, а також досягненням вітчизняної й іноземної науки і практики;

оцінка достатності та якості прийнятих проектних рішень щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, в тому числі засобів колективного та індивідуального захисту працюючих від несприятливих та шкідливих виробничих умов праці, захисних засобів щодо запобігання нещасним випадкам та аваріям;

визначення наявності захисту від небезпечних геологічних, гідрогеологічних та сейсмічних процесів;

перевірка наявності дозволів органів державного нагляду за охороною праці на виготовлення засобів виробництва та застосування нових технологій, що передбачені у проекті, а також сертифікатів, що засвідчують безпеку їх використання.

2.5. Для одержання експертного висновку власник або уповноважений ним орган подає до експертно-технічного центру територіального органу Держнаглядохоронпраці заяву та загальну пояснювальну записку до проекту.

Роботи з експертизи проекту проводяться за договором ЕТЦ з власником, в якому обумовлюються обсяги робіт (конкретні розділи проекту і проектна документація, що підлягають експертизі з питань охорони праці), а також термін виконання та їх вартість.

Разом з проектною документацією власник подає ЕТЦ копії висновків по проекту органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС та Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах).

В разі необхідності ЕТЦ має право вимагати для ознайомлення розрахунки конструкцій, устаткування, концентрацій забруднюючих речовин тощо.

2.6. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці визначається згідно з тарифами, затвердженими Держнаглядохоронпраці за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном. Сума оплати надходить на рахунок ЕТЦ, що здійснює експертизу.

2.7. Термін проведення експертизи проектної документації з питань охорони праці по проектах, що підлягають затвердженню в Кабінеті Міністрів України (незалежно від кошторисної вартості), та у центральних і місцевих органах державної виконавчої влади при базисній кошторисній вартості понад 60 млрд.крб. (у цінах 1993 року) не повинен перевищувати 30 календарних днів, при базисній кошторисній вартості в межах 60 млрд.крб. - 20 днів.

Термін проведення експертизи обчислюється починаючи з дати подання власником зазначених матеріалів та перерахування передоплати.

2.8. Експертиза виконується технічними експертами ЕТЦ. До експертизи можуть залучатися (на договірній основі) спеціалісти інших організацій.

2.9. При проведенні експертизи необхідно керуватися:

чинним законодавством України;

чинними нормативними актами, що містяться у державному реєстрі нормативних актів про охорону праці;

актами розслідування аварій, нещасних випадків, що сталися на виробництві.

2.10. За результатами експертизи проектної документації з питань охорони праці оформляється експертний висновок, який підписується начальником ЕТЦ або його заступником. Зразок оформлення експертного висновку наведено у додатку N 2.

Нумерація експертних висновків здійснюється згідно з додатком N 3, реєстрація - в книзі-реєстрі, форма якої наведена у додатку N 4.

2.11. Технічні експерти, які проводили експертизу, керівники ЕТЦ несуть дисциплінарну відповідальність за якість експертного висновку, його відповідність чинному законодавству.

2.12. При отриманні негативного експертного висновку по проекту власник повинен усунути зауваження щодо порушення нормативних актів про охорону праці і подати проектну документацію ЕТЦ для повторного розгляду згідно з порядком проведення експертизи за цією Методикою.

2.13. У разі незгоди з експертним висновком власник або уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до Держнаглядохоронпраці.

2.14. Замовники проектної документації, а також проектні організації зобов'язані вносити в документацію зміни, пов'язані з введенням в дію після проведення експертизи нових нормативних актів про охорону праці, нового обладнання та технологій.

Експертиза проектної документації, до якої внесені зазначені зміни, проводиться згідно з цією Методикою.

2.15. Власник або уповноважений ним орган, який почав будівництво (реконструкцію) виробничих об'єктів або виготовлення засобів виробництва без позитивного експертного висновку, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці ПЕРЕЛІК
територіальних управлінь і експертно-технічних центрів органів державного нагляду за охороною праці

*****************************************************************

N * Найменування управлінь, експертно- * Області, які

пп * технічних центрів, їх адреса, телефон * обслуговуються

* * ЕТЦ

*****************************************************************

1 * 2 * 3

*****************************************************************

1. Донецьке територіальне управління,

340000, м.Донецьк, вул.Артема, 97,

8-0622-902242

Донецький ЕТЦ Донецька

2. Луганське територіальне управління,

348022, м.Луганськ, вул.Лермонтова,

1-В, 8-0642-533561

Луганський ЕТЦ Луганська

3. Придніпровське територіальне управління,

320008, м.Дніпропетровськ, вул.Соціаліс-

тична, 2, 8-0564-503328

Придніпровський ЕТЦ, 320006, м.Дніпро- Дніпропетровська,

петровськ, вул.Ю.Савченка, 97 Запорізька

8-0564-427917, 425910

4. Центральне територіальне управління, м.Київ,

252033, м.Київ, вул.Жилянська, 43-Б, Київська,

8-044-2205179 Житомирська,

Центральний ЕТЦ, 252033, м,Київ, Чернігівська,

вул.Жилянська, 43-Б, 8-044-2271060 Черкаська,

Кіровоградська

5. Західне територіальне управління, Львівська,

290601, м.Львів, вул.Міцкевича, 8, Волинська,

8-0322-727528 Рівненська

Західний ЕТЦ, 290024, м.Львів,

вул.Липинського, 54, 8-0322-526886

6. Карпатське територіальне управління, Закарпатська,

284024, м.Івано-Франківськ, Чернівецька,

пл.Незалежності, 67, 8-03422-27968 Івано-Франківська

Карпатський ЕТЦ, 284019, м.Івано-

Франківськ, вул.Галицька, 67,

кімн.511, 8-03422-48256

7. Подільське територіальне управління, Хмельницька,

280000, м.Хмельницький, вул.Фрунзе,74, Вінницька,

8-03822-66448, 59571 Тернопільська

Подільський ЕТЦ, 280013, м.Хмельницький,

вул.Кам'янецька, 74, 8-03822-599862

8. Східне територіальне управління, Харківська,

310022, м.Харків, Держпром, 4 під'їзд Полтавська,

7 поверх, 8-0572-452006 Сумська

Східний ЕТЦ, 310126, м.Харків,

вул.Маршала Конєва, 21, 8-0572-227177

9. Чорноморське територіальне управління, Одеська,

270058, м.Одеса, Р.Кармена, 23-А, Миколаївська,

8-0482-63406 Херсонська

Чорноморський ЕТЦ, 270062, м.Одеса,

вул.Перекопської дивізії, 8-0482-650196

10. Кримське територіальне управління, Республіка Крим

333026, м.Сімферополь, вул.Гайдара, 3,

8-0652-223350

Кримський ЕТЦ


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ

Герб України

Державний Комітет України по нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці)

Подільське територіальне управління

*****************************************************************

Подільський експертно-технічний центр

*****************************************************************

(найменування територіального органу)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

94Н N 07.0381.001

*******************

про відповідність проектної документації

нормативним актам з питань охорони праці

м.Хмельницький " 21 " серпня 1994 р.

**************** ********************

Проект "Виробництво нітрофарб" на Вінницькому хімзаводі

_________________________________________________________________

(назва проекту, адреса місця будівництва)

Міністерства промисловості України,

__________________________________________________________________

та реконструкції виробничих об'єктів і

_________________________________________________________________

виготовлення засобів виробництва)

_________________________________________________________________

який опрацьовано проектним інститутом побутової хімії:

_________________________________________________________________

(назва проектної організації,

м.Київ-160, вул.Марини Раскової, 18. Ліцензія КО N 0058.

_________________________________________________________________

її адреса)

Дозвіл 94.П N 0.032.

_________________________________________________________________

Проект подано на експертизу Вінницьким хімічним заводом.

_________________________________________________________________

(власник, який подав експертизу)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Експертний висновок зроблено згідно з договором від

_______________________________________________________

" 1 " серпня 1994 р. N 224-138

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

з таких документів: загальної пояснювальної записки, інших

_________________________________________________________________

матеріалів по переліку згідно з договором.

___________________________________________

I. Загальна характеристика виробничого об'єкта

Виробництво нітрофарб потужністю 2 тис. тон/рік з розфасовкою в металеві банки (об'ємом 3-5 кг) розміщене на вільній території діючого заводу і займає площу 0,8 га. Енергозабезпечення виробництва здійснюється від діючих сітей заводу з відповідною їх реконструкцією.