ДОДАТОК ZA
(довідковий)

РОЗДІЛИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ,
ЩО СТОСУЮТЬСЯ основних вимог
АБО ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВ EU

Цей стандарт було розроблено за дорученням, даним CEN Європейською комісією і Євро­пейською асоціацією вільної торгівлі, І відповідає основним вимогам Директиви EU 89/686/ЕЕС.

УВАГА! Для продукції, що належить до сфери застосування цього стандарту, можна ви­користовувати інші вимоги й інші директиви EU.

Розділи, що підтверджують відповідність цього стандарту таблиці ZA.1 основним вимогам ре­комендацій Директиви співтовариства 89/686/ЕЕС, додаток II.

Таблиця — Порівняння між пунктами EU Директиви 89/686/ЕЕС та цим стандартом

Основні вимоги (EU Директиви 89/686/ЕЕС, Додаток II)

Пункти ЦЬОГО стандарту

1.1.2.2 Рівні та класи захисту

4.1.4

1.3.1 Адаптація захисного одягу

4.3

1.3. 2. Легкість і міцність конструкції

4.1.2, 4.2

1.4. Інформація, надана виробником

6

2.12. РРЕ, з одним або кількома маркувальними символами або характеристиками, які прямо або побічно вказують на безпеку

5

3.10. 2 Захист від шкідливих речовин та збудників інфекцій

4.3, 4.1.4

Відповідність вимогам цього стандарту також означає відповідність загальним вимогам дирек­тиви і правилам EFTA.Національна примітка

EFTA — Європейська асоціація вільної торгівлі.

РРЕ — Засіб індивідуального захисту (ЗІЗ).

EU — Європейське співтовариство.

БІБЛІОГРАФІЯ

Ransjo U, Hambraeiis A: An instrument for measuring the bacterial penetration through fabrics used for barrier clothing. Journal of Hygiene (1979) 82:361—368.

Whyte W, Hambraeus A, Laurell G, Hoborn J: The relative importance of routes and sources of wound contamination during general surgery. I. Non-airborne. Journal of Hospital Infection (1991) 18:93—107.

Werner HP, Hoborn J, Schdn K, Petri B: Influence of drape permeability on wound contamination during mastectomy. European Journal of Surgery (1991) 157:379—383.

Hoborn J: Theatre Drapes and Gowns — How to Determine Wet Bacterial Barrier Properties. HygMed (2000) 25:79—83.

Hoborn J: How to Determine Bacterial Barrier Properties — Part II: Further improvements. HygMed.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Ransjo U, Hambraeus А: Прилад для вимірювання проникання бактерій крізь матеріали, що використовують для захисного одягу. Journal of Hygiene (1979) 82:361—368.

Whyte W, Hambraeus A, Laurell G, Hoborn J: Важливість умовних шляхів і джерел зараження рани в загальній хірургії. Journal of Hospital Infection (1991) 18:93—107.

Werner HP, Hoborn J, Schdn K, Petri В: Вплив проникності маски на повітряне зараження під час проведення мастектомії. European Journal of Surgery (1991) 157:379—383.

Hoborn J: Операційні маски та халати. Визначання захисних властивостей від впливу бак­терій, що сприяють намоканню. HygMed (2000) 25:79—83.

Hoborn J: Визначання повітряних шляхів зараження. Частина 2. Подальше поліпшення. HygMed.

Код УКНД 13.340.40

Ключові слова: агар, бактерії, випробовування, донор, захисний матеріал, колонії, матеріал- носій, поворотний стіл, штам.

Редактор С. Мельниченко
Технічний редактор О. Марченко
Коректор Т. Калита
Верстальник І. Барков

Підписано до друку 10.02.2012. Формат 60 х84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,32. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний І навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006, серія ДК, № 1647