Незалежно від положень абзацу першого цього підпункту, у разі коли неприбуткова організація отримує доход з джерел, інших ніж визначені відповідними підпунктами 7.11.2 - 7.11.7 цього пункту, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних із отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

При підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із абзацом першим цього підпункту, а також при визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно із абзацом другим цього підпункту сума амортизаційних відрахувань не враховується.

(підпункт 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

7.11.10. З метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр всіх неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цієї статті.

Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється у порядку, передбаченому відповідним законодавством.

7.11.11. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. У разі ліквідації недержавного пенсійного фонду його активи підлягають розподілу відповідно до закону, що регулює питання недержавного пенсійного забезпечення.

(абзац перший підпункту 7.11.11 пункту 7.11 статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

Активи неприбуткової організації, визначеної в абзаці "ж" підпункту 7.11.1, у разі її ліквідації (саморозпуску) повинні бути використані відповідно до закону про таку організацію з урахуванням положень підпункту 7.11.8.

(підпункт 7.11.11 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV)

7.11.12. Центральний податковий орган встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (неприбуткових організацій, визначених в абзаці "ж" підпункту 7.11.1, у частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій з реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Закону та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. Рішення центрального податкового органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

(абзац перший підпункту 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV)

Набуття статусу неприбуткової організації здійснюється при її первісній реєстрації. Перереєстрація такої неприбуткової організації у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.

(підпункт 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

7.11.13. Під терміном "державні послуги" слід розуміти будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До терміну "державні послуги" не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування".

Під терміном "пасивні доходи" слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті. 

Під терміном "основна діяльність" слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні організації). До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою. До основної діяльності не включаються операції з надання товарів (послуг) неприбутковими організаціями, визначеними в абзацах "в" - "д" підпункту 7.11.1 цього пункту, особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій. Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі коли такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком, та надають аналогічні товари (послуги), про таке порушення. Статутні документи неприбуткових організацій мають містити вичерпний перелік видів їх діяльності;

(абзац третій підпункту 7.11.13 пункту 7.11 
статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 у редакції Закону України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

(дію другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7
 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(абзац третій підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із  Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

(дію другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7
 зупинено на 2005 рік згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N 2285-IV,
 від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

7.11.14. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

(пункт 7.11 статті 7 доповнено підпунктом 7.11.14
 згідно із Законом України від 11.05.2004 р. N 1701-IV,
підпункт 7.11.14 пункту 7.11 статті 7 у
 редакції Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

7.12. Особливості оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів, послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари, та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно із законом.

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту, реєструються у відповідному органі податкової служби в порядку, передбаченому для платників цього податку.

(підпункт 7.12.1 пункту 7.12 статті 7 в редакції
 Закону України від 06.10.2005 р. N 2960-IV)

(пункт 7.12 статті 7 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 04.11.97 р. N 607/97-ВР,
 в редакції Закону України від 13.07.2000 р. N 1926-III)

7.13. Особливості оподаткування окремих платників податку

7.13.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

(абзац перший підпункту 7.13.1 пункту 7.13 
статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7.13.2. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо ці кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкових пільг, та оподаткувати його у поточному податковому періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, визначені законодавством України.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.2
 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV)

7.13.3. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

(абзац перший підпункту 7.13.3 пункту 7.13 статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 03.06.99 р. N 722-XIV,
 від 22.05.2003 р. N 856-IV)

У разі порушення цільового використання міжнародної технічної допомоги одержувач її зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих пільг, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення зобов'язань, та за період від дати отримання пільг до дати збільшення зобов'язань у встановленому законодавством порядку.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.3
 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV)

7.13.4. Підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.4
 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV,
підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено згідно
 із Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV)

7.13.4. Підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.4
 згідно із Законом України від 08.06.2000 р. N 1805-III,
 підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.5. Підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.5
 згідно із Законом України від 14.12.99 р. N 1288-XIV,
 підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7
 у редакції Закону України від 07.03.2002 р. N 3073-III)

(дію підпункту 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 виключено
  згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.6. Підпункт 7.13.6 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.6
 згідно із Законом України від 22.06.2000 р. N 1841-III,
 підпункт 7.13.6 пункту 7.13 статті 7 виключено
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.7. Тимчасово, до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

(абзац перший підпункту 7.13.7 пункту 7.13 статті 7
 у редакції Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.09.2008 р. N 521-VI)

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.7
згідно із Законом України від 06.03.2003 р. N 601-IV,
підпункт 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 у редакції
 Закону України від 20.11.2003 р. N 1300-IV)

(дію підпункту 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(дію підпункту  7.13.7 пункту 7.13 статті 7 відновлено у зв'язку із внесенням змін до пункту 50 частини першої статті 80 Закону України від 27.11.2003 р. N 1344-IV згідно із Законом України від 17.06.2004 р. N 1801-IV)7.13.8. Підпункт 7.13.8 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.8
 згідно із Законом України від 19.06.2003 р. N 973-IV,
 підпункт 7.13.8 пункту 7.13 статті 7 виключено
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.14. Пункт 7.14 статті 7 виключено

(пункт 7.14 статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 у редакції Закону України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(зміни до пункту 7.14 статті 7, передбачені Законом України  від 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV  згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(дію пункту 7.14 статті 7 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)