НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

СИСТЕМА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України

 

ДБН Б.1-2-95

РОЗРОБЛЕНІ:

НДПІмістобудування (канд.техн.наук Христюк М.М.) за участю Діпроміст (інж.Сліпцов Б.В.) Держкоммістобудування України

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Головним Управлінням територіального планування і архітектури Держкоммістобудування України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держкоммістобудування України від 27 листопада 95 № 229 тавведені в дію з 1 квітня 1996

Наказом Держбуду України від 5 вересня 2005 року № 152 затверджена з наданням чинності з 1жовтня 2005 року ЗМІНА № 1 ДБН Б. 1-2-95 "СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення,погодження та затвердження комплексних схем транспорту для міст України ".

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 1.6. У першому абзаці слова: "обласними та" замінити словами: "відповідними".

Доповнити перший абзац реченням такого змісту: "Погодження з обласними органами управління та державного нагляду здійснюється в разі необхідності виключно з питань, що стосуються приміського та зовнішнього транспорту".

З третього абзацу вилучити слова: "або, за її дорученням, органом виконавчої влади".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Пункт 1.6. В первом абзаце слова: "областными и" заменить словами: "соответствующими".

Дополнить первый абзац предложением следующего содержания: "Согласование с областными органами управления и государственного надзора осуществляется при необходимости исключительно по вопросам, касающимся пригородного и внешнего транспорта".

Из третьего абзаца исключить слова: "или, по её поручениям, органом исполнительной власти".

ЗМІСТ

1 Общие положения

2 Состав комплексной схемы транспорта

З.Структура и содержание пояснительной записки

3.1 Существующее состояние транспортной системы города

3.2.Перспективы развития транспортной системы города

3.3 Выбор рационального варианта развития транспортной системы и егосоциально-экономическая эффективность

3.4 Первоочередные мероприятия по развитию дорожно-транспортной сети иорганизации дорожного движения

4 Перечень графических материалов

Приложение. Основные планировочные и технико-экономические показатели развитиятранспортной системы города

Державні будівельні норми України "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України" поширюються на розробку перспективних та оперативних планів розвитку дорожньо-транспортної мережі і організації дорожнього руху в містах України з перспективною кількістю населення понад 100 тис.чол.

Ці норми обов'язкові для органів державного управління, місцевого самоврядування, установ, підприємств і організацій незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, громадських об'єднань і фізичних осіб, які здійснюють проектування, будівництво і експлуатацію міських транспортних систем.

При проектуванні транспортних систем, поряд з положеннями цих норм, слід керуватися чинним законодавством України, в тому числі законами "Про основи містобудування", "Про транспорт", "Про дорожній рух", "Про охорону навколишнього природного середовища", вимогами діючих нормативно-інструктивних документів, зокрема ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", відповідними Постановами, Указами і рішеннями Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, місцевих органів.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Комплексні схеми транспорту (КСТ) розробляються для систем поселень з перспективами розвитку міста-центру (в агломераціях міст-центрів) понад 100 тис.жителів на строк розроблення генерального плану міста з виділенням та деталізацією першочергових заходів з розвитку дорожньо-традіспортної мережі і організації дорожнього руху *. У разі відсутності для цих міст КСТ або закінченні терміну їх дії, а також для окремих міст із складним вузлом зовнішнього транспорту і кількістю населення менш ніж 100 тис.чол., може розроблятися як сомостійний документ комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР)**.

1.2 КСТ розробляється на основі затвердженого у встановленому порядку генерального плану міста бажано однією і тією ж проектною організацією з урахуванням авторських прав розробників генерального плану міста. Якщо генеральний план міста знаходиться у стадії розроблення, рішення КСТ узгоджуються з розробниками генерального плану.

При необхідності внесення змін у раніше прийняті транспортно-планувальні рішення генерального плану міста розробляються відповідні обгрунтування і в діючий генеральний план міста після затвердження КСТ вносяться уточнення й корективи.

* У містах, де функціонує або буде створюватись швидкісний транспорт, в складі КСТ необхідно розробляти

цільову транспортно-планувальну модель з перспективою на 40-50 років.** Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації з організації дорожнього руху визначено "Тимчасовими нормами проектування комплексних схем організації дорожнього руху в містах України". -К., 1990.

Примітка: Якщо розрахунковий термін згідно з генеральним планом наступає значно раніше, ніж за КСТ, остання стає основою при вирішенні питань розвитку транспорту в новому генеральному плані міста.

1.3 Основним завданням КСТ є визначення принципових напрямів, послідовності й термінів реалізації заходів з розвитку магістральної вулично-дорожньої мережі, а також усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту, що забезпечують потреби населення і народного господарства систем поселень у пасажирських (до місць праці, масового відпочинку і об'єктів культурно-побутового призначення) і вантажних перевезеннях з дотриманням нормативних витрат часу на пересування, вимог до безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього середовища, комфортності поїздок, економії енергетичних, територіальних і трудових ресурсів.

Пріоритетні напрями вирішення транспортних проблем (міський, приміський або зовнішній транспорт, магістральна вулично-дорожня мережа, її вузли або ж організація руху на існуючій вулично-дорожній мережі) повинні встановлюватись із врахуванням соціально-економічних і транспортно-планувальних особливостей міста і відносно цього визначається значення і детальність проробок відповідних розділів КСТ.

1.4 Заходи у розділі "Міський пасажирський транспорт", а при необхідності також у розділі"Вулично-дорожня мережа і організація дорожнього руху" розробляються у декількох варіантах, у яких розкривається значення транспортно-планувальних і організаційно-регулювальних рішень, черговість їх реалізації. Варіант, що пропонується, повинен забезпечувати при мінімальних приведених витратах істотне підвищення ефективності і якості транспортного обслуговування населення та підприємств міста , безпеку дорожнього руху, природоохоронні вимоги.

Примітка. Для міст з розрахунковою кількістю населення 1 млн.чол. і більше, де у процесі розроблення КСТ техніко-економічне обгрунтування того або іншого виду позавуличного швидкісного транспорту ускладнюється, допускається розроблення спеціального ТЕО з вибору швидкісного транспорту (метрополітен, швидкісний трамвай з підземними ділянками, залізнична або монорейкова дорога) із відповідними інженерно-геологічними дослідженнями, додатковими розрахунками і аналізом очікуваних пасажиропотоків, укрупнених економічних показників з наступним використанням результатів ТЕО у КСТ.

1.5 Замовниками КСТ виступають органи місцевої виконавчої влади або, за їх дорученням, відповідні структурні підрозділи, а розробниками - державні та інші проектні організації містобудівного та дорожнього профілю, незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, що мають відповідні сертифікати на виконання таких видів робіт.

Замовник зобов'язаний видати проектній організації затверджене завдання на розроблення КСТ і такі вихідні дані:

* матеріали концепціїі генерального плану міста (якщо вони розроблялись іншою проектною організацією), ПДП промислових і житлових районів, центру міста та інші містобудівні документи, що містять необхідні для розроблення КСТ дані;

* звітні (за останні 5-10 років) дані з техніко-економічних та експлуатаційних показниківроботи усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту, включаючи витрати матеріальних і енергетичних ресурсів;

* матеріали спеціально проведених обстежень:

а) розселення населення і, за необхідністю, його транспортної рухомості;

б) обсягів кореспонденцій і пасажиропотоку у години "пік" і добу (у курортних містах,крім того, за порами року і днями тижня) по напрямках, відрізках і вузлах транспортноїмережі міста і зони його впливу з виділенням перевезень, виконаних відомчими тапогодинними автобусами;

в) організації дорожнього руху (транспорту і пішоходів) і умов його безпеки;

г) роботи легкового автомобільного транспорту: індивідуального, службового, таксомо- торного;

д) інтенсивності і швидкостей руху транспортних потоків на магістральних вулицях,транспортних вузлах і на підходах до міста;

е) рівня шуму і забрудненості повітря на найбільш завантажених магістралях таперехрестях.

Примітки:

1 При відсутності у замовника перелічених вихідних даних він може за окрему плату замовити їх збір і підготовку розробникові КСТ або іншим організаціям, що виконують цю роботу під керівництвом розробника КСТ на субпідрядних засадах.

2 Давність обстежень не повинна перевищувати трьох років.

1.6 КСТ погоджується з обласними та місцевими органами містобудування і архітектури, землевпорядкування, державтоінспекції, санітарного нагляду, екологічної безпеки та іншими організаціями, що обумовлюються замовником у технічному завданні на проектування, виходячи з належності питань, місцевих умов і особливостей населеного пункту та прилеглих територій.

Погоджуючі інстанції зобов'язані у місячний термін надати замовнику висновок по КСТ. У разі недодержання цього терміну схема вважається погодженою.

КСТ затверджується сесією міської Ради народних депутатів або, за її дорученням, органом виконавчої влади.

Загальний термін погодження і затвердження КСТ, з моменту передачі її проектною організацією замовнику, не повинен перевищувати трьох місяців.

У поданих на затвердження проектних матеріалах повинні бути відображені зауваження погоджуючих інстанцій і внесені зміни та доповнення відповідно з рішенням, прийнятим сесією міської Ради народних депутатів.

Подальше внесення змін у КСТ допускається тільки на основі рішення органу, який її затвердив. Ці зміни повинні бути внесеш у схему, погоджені й затверджені у встановленому порядку.

1.7 Затверджена КСТ є програмним містобудівним документом для органів місцевого самоврядування при розробленні перспективних та поточних планів розвитку дорожньо-транспортної мережі міста і прилеглого району, основним вихідним документом для розробки наступної проектної документації з розвитку транспорту і будівництва окремих дорожньо-транспортних об'єктів.

Контроль за реалізацією передбачених у КСТ заходів покладається на відповідні управління (відділи) виконавчих органів місцевого самоврядування.

2 СКЛАД КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ

2.1 КСТ розробляється у складі пояснювальної записки і графічних матеріалів, що відображають існуючий стан міського, приміського і зовнішнього (з врахуванням легкового і вантажного) транспорту з обслуговуючими процес перевезення і рухомий склад комплексами (пасажирські вокзали і станції, зупинки, вантажні станції і двори, порти, пристані, аеропорти, депо, парки, гаражі, станції технічного обслуговування, автозаправні станції, мотелі, кемпінги

тощо), магістральної вулично-дорожньої мережі та її інженерних споруд (мостових переходів, естакад, шляхопроводів, транспортних розв'язок, позавуличних пішохідних переходів тощо), а також техніко-економічні обгрунтування проектних рішень, що приймаються з розвитку усіх видів транспорту, дорожньої мережі та їх споруд і обладнань, раціональних методів організації дорожнього руху.

2.2 Пояснювальна записка КСТ ілюструється кольоровими ксерокопіями з основних графічних матеріалів схеми і вміщує документи з розгляду та погодження проектних розробок.

2.3 Графічні матеріали КСТ розробляються для ілюстрації існуючого стану транспортної системи міста і прилеглого до нього району та рішень, що приймаються на перспективу по кожному з розглянутих конкурентно-спроможних варіантів з виділенням першочергових робіт по вибраному варіанту.

2.4 Подані в стислому вигляді Основні положення КСТ концентруються в окремому її томі.

З СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка КСТ повинна вміщувати такі розділи (окремо існуючий стан та перспективи розвитку):

* місто і його функціонально-планувальна характеристика;

* міський пасажирський транспорт (включаючи легковий);

* вантажний автомобільний транспорт;

* магістральна вулично-дорожня мережа та організація дорожнього руху;

* приміський і зовнішній транспорт;

* охорона навколишнього середовища;

* першочергові заходи з розвитку дорожньо-транспортної мережі та організації дорожнього руху.

3.1 Існуючий стан транспортної системи міста

Аналіз існуючого стану і темпів реалізації пропозицій, що розроблені у генплані або КСТ (при її коригуванні), з розвитку дорожньо-транспортної мережі ведеться з метою визначення реальних можливостей поетапного будівництва і реконструкції міської-приміської транспортної системи, вдосконалення організації дорожнього руху, тенденцій використання капіталовкладень в їх розвиток.