(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

державних адміністрацій______________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

ДБН A3.1-9-2000 С. 25

на підставі вимог ДБН А.3.1-9-2000.

ВСТАНОВИЛА:

1. Замовником (підрядником разом з замовником)_____________________________________

(назва організації та її відомча

____________________________________________________________________________________

підпорядкованість)

пред'явлений до прийняття в експлуатацію________________________________________________

(назва об'єкта, вид будівництва

____________________________________________________________________________________

(нове, розширення, реконструкція, технічне переозброєння)

за адресою: __________________________________________________________________________

(область, район, населений пункт, мікрорайон, квартал, вулиця, номер будинку (корпусу)

2. Будівництво здійснено на підставі рішення (наказу, постанови та ін.) від

"___"___________20__р. №_____________________________________________________________

(назва організації, яка винесла рішення)

згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від"____"___________ 20__ р.

№ _____ ____________________________________________________________________________

(назва органу держархбудконтроль, який видав дозвіл)

3. Будівництво здійснено генеральним підрядником____________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча підпорядкованість)

який виконав ________________________________________________________________________

(види робіт)

і субпідрядними організаціями_________________________________________________________

(назва організації та її відомча підпорядкованість, види

____________________________________________________________________________________

робіт, які виконані кожною організацією

____________________________________________________________________________________

(при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку ... до акта)

4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником ______________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча підпорядкованість)

який виконав_________________________________________________________________________

(назва частин або розділів документації)

та субпідрядними проектними організаціями _____________________________________________

(назва організацій, їх відомча підпорядкованість

____________________________________________________________________________________

та виконані частини і розділи документації (при кількості організацій більше

____________________________________________________________________________________

трьох перелік наводиться в додатку ...до акта)

5. Вихідні дані для проектування видані______________________________________________

(назва науково-дослідних та вишукувальних

____________________________________________________________________________________

організацій, їх відомча підпорядкованість, тематика вихідних даних (при кількості організацій

____________________________________________________________________________________

більше трьох перелік їх наводиться в додатку ...до акта)

ДБН А.3.1-9-2000 С.26

6. Будівництво здійснювалось за проектом (типовим, індивідуальним, повторного застосування) _______________________________________________________________________

(номер проекту, номер серії (за типовими проектами);

____________________________________________________________________________________

для індивідуального проекту по об'єктах житлово-цивільного призначення вказується назва

____________________________________________________________________________________

органу,який дозволив застосування такого проекту)

7. Проектно-кошторисна документація затверджена ____________________________________

(назва організації, яка

____________________________________________________________________________________

затвердила (перезатвердила) документацію на об'єкт (чергу, пусковий комплекс)

____________________________________________________________________________________

"________"____________________ 20 ____ р. №___________

8. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:

початок робіт _________________; закінчення робіт _____________________________________

(місяць і рік) (місяць і рік)

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за ПОБ __________________; фактично _____________________________________

  1. Державній приймальній комісії представлена така документація: _____________________

____________________________________________________________________________________

(перелік документів у відповідності з 2.7, 2.34 ДБН А.3.1-9-2000 або номер додатка до акта)

Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта.

10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт має такі основні техніко-економічні показники:

За проектом

Фактично

Загальний об'єм, площа, місткість тощо

Одиниця виміру

загальна (з урахуванням раніше прийнятих)

в тому числі пускового комплексу або черги

загальна(з урахуванням раніше прийнятих)

втому числі пускового комплексу або черги

11. Інженерно-технічні та архітектурно-будівельні вирішення по об'єкту характеризуються такими даними: ________________________________________________________________________

(короткі технічні характеристики щодо особливостей його розміщення,планування,

____________________________________________________________________________________

кількості поверхів, основних матеріалів і конструкцій, інженерного обладнання, агрегатів і

___________________________________________________________________________________

механізмів)

12. На об'єкті змонтовано передбачене проектом обладнання в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуального випробування та комплексного випробування (перелік вказаних актів наведений в додатку ... до цього акта).

13. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежобезпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом ____________________________________________________________________________________

(відомості про виконання)

____________________________________________________________________________________

Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта.

ДБН А.3.1-9-2000 С. 27

14. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений в додатку ... до акта.

15. Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією, ліквідовані.

16. Роботи з озеленення, влаштування верхнього покриття під'їзних доріг до будинків, тротуарів, господарчих, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздоблення фасадів будинків повинні бути виконані:

Види робіт

Одиниця виміру

Обсяг робіт

Термін виконання

17. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього__________тис.грн., у тому числі: базисна вартість будівельно-монтажних робіт _________ тис.грн., агрегатів і механізмів, інструменту та інвентаря __________ тис.грн.

18. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _________ тис.грн., у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт_________тис.грн., вартість агрегатів і механізмів, інструменту та інвентаря ________ тис.грн.

Рішення державної приймальної комісії

Пред'явлений до прийняття _______________________________________________________

(назва об'єкта)

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Голова державної приймальної комісії _____________________________________________

(підпис)

Члени державної приймальної комісії _____________________________________________

_____________________________________________

(підписи)

ДБН А.3.1-9-2000 С.28

ДОДАТОК В

(рекомендований)

Форма заяви

_______________________________________

(назва органу держархбудконтролю)

________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові,

________________________________________

адреса фізичної особи)

ЗАЯВА

Прошу призначити державну технічну комісію для прийняття рішення про готовність закінченого будівництвом __________________________________________________________

(назва і коротка характеристика об'єкта)

___________________________________________________________ до експлуатації.

Дозвіл на підключення до міських мереж холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання, телефонного і радіозв'язку є.

Оплата послуг технічної комісії буде проведена у встановленому порядку.

"_______"_____________________ 20__ р. _________________________________________

(підпис)

ДБН А.3.1-9-2000 С. 29

ДОДАТОК Г

(рекомендований)

Форма акта

АКТ

державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації

" _______" _________________20 __ р. _______________________________________________

(місцезнаходження об 'єкта)

Державна технічна комісія, призначена _____________________________________________

(назва організації, яка призначила державну

____________________________________________________________________________________

технічну комісію)

рішення від "____"___________ 20 __ р. № _____

на підставі вимог 3.1 ДБН А. 3.1-9-2000

у складі:

голови - представника організації, яка призначила комісію _________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

членів комісії- представників:

замовника __________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

організації, яка виконувала будівництво (підрядника) _____________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника _________________________________________________________

(прізвище, ім я та по батькові, посада)

органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій __________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду __________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного пожежного нагляду _________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного нагляду за охороною праці____________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

інших зацікавлених органів нагляду і організацій _________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений будівництвом ____________________

____________________________________________________________________________________

(назва та належність об'єкта)

ДБН А.3.1-9-2000 С.30

збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт, виданим ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(назва органу держархбудконтролю)

від"____"____________20__р. №_____

2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з діючим будівельними нормами.

3. Порушень вимог органів державного архітектурно-будівельного контролю, державно:

санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду та державного нагляду охороною праці при будівництві не встановлено.

4. Об'єкт має такі основні техніко-економічні показники: _____________________________

____________________________________________________________________________________

(площа, місткість і т.ін.)

Рішення державної технічної комісії

1._______________________________________________________________________________

(назва об’єкта)

готовий до введення в експлуатацію.

2. Цей акт може служити підставою для реєстрації у відповідних органах об'єкта колективі (або приватної) власності юридичних і фізичних осіб, а також у державних органах статистики.

Голова державної технічної комісії _________________________________________

(підпис)

Члени державної технічної комісії __________________________________________

__________________________________________

(підписи)

ДБН А.3.1-9-2000 С. 31

ДОДАТОК Д

(обов'язковий)

Форма паспорта

ПАСПОРТ СХОВИЩА

(ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) №

Загальні відомості

1. Адреса __________________________________________________________________________

(місто, район, вулиця, № будинку)

2. Кому належить ___________________________________________________________________

(до якого підприємства приписано сховище (протирадіаційне укриття)

  1. Найменування проектної організації, ким затверджений проект __________________________

___________________________________________________________________________________

4. Найменування генпідрядної і субпідрядних організацій, які будували сховище (протирадіаційне укриття)____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

  1. Призначення сховища (протирадіаційного укриття) в мирний час _________________________

____________________________________________________________________________________

  1. Організація, яка експлуатує сховище (протирадіаційне укриття) в мирний час, з якого періоду ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________