Не допускається подавання таких рідин у резервуари та інші посудини «падаючою струминою». Швидкість наповнення і спорожнення резервуара не повинна перевищувати сумарної пропускної спроможності встановлених на ньому дихальних клапанів (вентиляційних патрубків).

3.9 Під час огляду резервуарів, відбирання проб або замірів рівня рідини слід застосовувати пристосування, які виключають іскроутворення в разі ударів.

3.10 Підігрівати в'язкі та застигаючі нафтопродукти в резервуарах (у встановлених межах) дозволяється за умов рівня рідини над підігрівниками не менше 0,5 м.

3.11 Перед заповненням резервуарів рідиною необхідно перевірити справність замірного пристрою.

 1. Подавання залізничних цистерн під зливання та наливання, а також їх виведення мають здійснюватися плавно без поштовхів та ривків. Гальмування залізничних цистерн металевими башмаками на території зливно-наливних пристроїв не дозволяється. Для цієї мети необхідно застосовувати дерев'яні підкладки.
 2. Перед наливанням ЛЗР і ГР персонал підприємства, котрий здійснює відпуск, повинен шляхом зовнішнього огляду переконатися в наявності та справності заземлення, іскрогасників та інших захисних пристроїв на автоцистернах, а також у їх забезпеченості первинними засобами пожежогасіння.
 3. Для місцевого освітлення під час зливо-наливних операцій можуть застосовуватися акумуляторні ліхтарі у вибухобезпечному виконанні.
 4. В процесі експлуатації резервуарів необхідно постійно контролювати герметичність резервуарів, стан сифонних кранів, прокладок, фланцевих з'єднань, сальникових ущільнень засувок і т. ін.
 5. Роботи з ремонту резервуарів дозволяється проводите, як правило, лише після повного звільнення резервуара від рідини, від'єднання від нього трубопроводів, відкриття всіх люків, ретельного очищення (пропарювання, промивання), відбирання з резервуарів проб повітря та аналізу на відсутність вибухонебезпечної концентрації.

3.17 Перед ремонтом резервуарів усі засувки на сусідніх резервуарах та трубопроводах необхідно накрити повстю, просоченою антипіренами (влітку повсть змочується водою). Електро - та газозварювальну апаратуру дозволяється розміщувати на відстані не ближче 50 м. від діючих резервуарів.

3.18 Після закінчення ремонтних робіт на апаратах, що підлягають заповненню ЛЗР і ГР, необхідно:

 • перевірити правильність установлення устаткування, комунікацій, арматури, окремих деталей, наявність заземлюючих пристроїв;
 • перевірити герметичність усієї системи і надійність роботи запірних пристроїв;
 • провести всі необхідні перевірочні випробування (пневматичні, гідравлічні);
 • продути апарати інертним газом;

- прибрати робоче місце від залишків матеріалів, прибрати риштування, вантажопідіймальні пристрої, інструмент.

 1. В лабораторних умовах всі роботи з ЛЗР і ГР повинні виконуватися у витяжній шафі з працюючою вентиляцією, вимкненими газовими горілками і електронагрівними приладами.
 2. В процесі перегонки ЛЗР і ГР необхідно постійно слідкувати за роботою холодильника.
 3. Не допускається нагрівати на водяних банях речовини, які можуть вступати в реакцію з водою, що супроводжується вибухом або виділенням газів.
 4. Про виявлені під час роботи несправності устаткування або інші порушення, що можуть завадити безпечному виконанню роботи, а також про кожний нещасний випадок необхідно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання необхідної долікарської допомоги.

До прибуття комісії з розслідування на місці подій необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків, крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.


4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Відімкнути устаткування від електромережі, прибрати робоче місце.
 2. У випадку безперервної роботи не залишати робоче місце і працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни.

Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про стан роботи устаткування, приладів і надати іншу інформацію, необхідну для забезпечення подальшої нормальної роботи.

4.3 Спецодяг і засоби індивідуального захисту, які використовувалися в процесі роботи, прибрати у відведене для них місце.

 1. Помити лице, руки теплою водою з милом або прийняти душ.
 2. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 До аварійних ситуацій відносяться:

 • порушення герметичності резервуарів, апаратів, трубопроводів, і іншого устаткування, тари та проникнення ЛЗР і ГР і їх парів у виробниче середовище;
 • небезпечний режим роботи устаткування - вихід за межі допустимих значень параметрів (тиску, температури, рівня і т.п.), що може призвести до аварійного стану;
 • наявність джерел запалювання в апаратурі та поза устаткуванням;
 • загоряння технологічного устаткування, трубопроводів, продуктів, тари і ін.;
 • непередбачене вимкнення електропостачання, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.2 У випадку виникнення аварійної ситуації необхідно негайно доповісти безпосередньому керівнику про те, що сталося, та діяти у відповідності з інструкцією з охорони праці за професією і Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо його наявність для даного об'єкта і передбачена.

 1. У випадку виникнення пожежі необхідно: припинити роботу, обезживлити електрообладнання, негайно розпочати гасіння наявними засобами пожежогасіння діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.
 2. У випадку травмування, отруєння потерпілому необхідно надати першу долікарську допомогу (до прибуття швидкої медичної допомоги).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, що діє на підприємстві та вивчається працівниками при проходженні ними навчання та інструктажів з питань охорони праці.


Примірна інструкція опрацьована Державним науково-дослідним інститутом техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ, м. Сєверодонецьк)


Директор інституту


Завідуючий лабораторією


Додаток

Характер дії на організм людини ЛЗР і ГР , які найбільше поширені на підприємствах хімічної промисловості, та засоби індивідуального захисту


№ п/п

ЛЗР,

ГР

Величина ГДК

Мг/м3

Клас небез-

печ-ності

Характер дії на організм людини

Засоби індивідуального захисту

1

2

3

4

5

6

1

Ацетон

200

IV

Наркотик, послідовно уражає усі відділи нервової системи. При вдиханні на протязі тривалого часу накопичується в. організмі, токсичний ефект залежить не тільки від концентрації, але і від тривалості дії. Повільне виведення з орга-нізму збільшує можливість хронічного отруєння. Гостре отруєння викликає подразнення слизових оболонок, головний біль, при хронічних отруєннях - зміни верхніх дихальних шляхів, анемія. Рідкий ацетон може усмоктуватися крізь шкіру.

Фільтруючий промисловий протигаз марки «А». При високих концентраціях - ізолюючий шланговий протигаз з примусовим подаванням повітря. Для захисту шкіри - гумові рукавички, фартух з

непроникним покриттям, застосування мазей і паст за типом «невидимих рукавичок», «біологічних рукавичок», а також ожирюючих кремів.

2

Бензин

300

IV

Має наркотичну дію. При вдиханні високих концерн-трацій можливе захворю-вання - плеврит, нефрит, при хронічних отруєннях - нервові роздали, захворю-вання печінки. виразкова хвороба, гострі і хронічні дерматити

Теж саме

3

Бензол

15/5

(максималь-

на/середньо-

змінна)

II

Токсичний .При високих концентраціях парів вражає центральну нервову систему (наркотична і частково судорожна дія). При багато-разовій дії низьких концент-рацій викликає зміни крові і кровотворних органів. Рідкий бензол сильно под.-разнює шкіру, викликає сухість, свербіж, може про-никати крізь шкіру. При хронічних отруєннях - голо-вний біль, запаморочення підвищена дратівливість, загальна втома, слабкість, сонливість або безсоння, охриплість, нудота.

При дуже високих

концентраціях - майже миттєва утрата свідомості і смерть за декілька хвилин.

Фільтруючий промисловий протигаз марки «А». При високих концентраціях - ізолюючий шланговий протигаз з примусовим подаванням повітря. Для захисту шкіри - гумові рукавички, фартух з

непроникним покриттям, мазі і пасти. Спецодяг з бавовняної тканини з хлорвініловим покриттям.

4

Гідразин

0,1

I

Токсичний при різних шля-хах попадання в організм. При гострому отруєнні викликає ураження центра-льної нервової системи, затемнення свідомості, жов-тяницю, стоматит, поруше-ння серцевої діяльності, хворобу печінки, блювання.

Гідразин і його пари різко подразнюють шкіру і сли-зові оболонки очей, спричи-няють набряклість, нагно-єння. Рідкий гідразин спричиняє опіки.

Фільтруючий промисловий протигаз марки «А». При високій концентрації-ізолюючий шланговий протигаз з примусовим подаванням повітря, гумові рукавички, щільний, непроникливий для гідрозину одяг.

5

Дихлорте тан

10

II

Наркотик, спричиняє дистрофічні зміни в печінці, нирках і інших органах. Проникає крізь шкіру, викликає дерматити. При гострих отруєннях - слабість, запаморочення, серцево-судинна недостат-ність, набряк легень, гепа-тит і ін. При хронічних отруєннях - головний біль, стомленість, нудота, ураже-ння печінки, нирок, зміни в серцево-судинній м'язі.

Фільтруючий промисловий протигаз марки «А». При високій концентрації ізолюючий шланговий протигаз. Захисні рукавички із стійкої гуми або пластиків. Захисний спецодяг.


Наведений, як приклад

6

Кислота оцтова

5

III

Сильний подразник. При хронічних отруєннях - параліч, ларингіти, кон’юнктивіти, бронхіти. При попаданні на шкіру - опіки.

Фільтруючий промисловий протигаз марки «А», «В», захист очей і шкіри.

7

Ксилол

50

III

Наркотик, діє подібно бензолу і толуолу. При тривалій дії спричиняє подразнення кровотворних органів. При гострих отруєннях - запаморочення, серцебиття, сп'яніння, оніміння рук, ніг, остуда, задишка,нудота, блювання. При хронічних отруєннях - головний біль, стомленість, сонливість, загальна слабість, шум у вухах, запаморочення, серцево-судинний розлад, носові кровотечі, кон’юнктивіт і т.п. При дії рідкого ксилолу на шкіру - екземи і інші захворювання шкіри, ксилол усмоктується крізь неушкоджену шкіру.

Див. п.3. (Бензол)

8

Мастила

5

III

Подразнюють шкіру, особливо ушкоджену, що може спричинити захворювання - токсичні меланодерми, професійні дерматити, екземи, кератози, бородавчаті розростання, папіломи.

При значній концентрації -

фільтруючий промисловий протигаз марки «A», pecпіpaтори, захисний спецодяг із тканин зі спеціальним просочуванням або із тканин з покриттями із поліетилену і ін. Непромокальні фартухи, гумові рукавички.

9

Спирт ізобутило

вий

10

III

Наркотик з подразнюючою дією парів на слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів в 5-6 разів сильнішою ніж у ацетоні.

Фільтруючий промисловий протигаз марки «А» або «БКФ». Герметичні захисні окуляри. Для захисту шкіри рук - рукавички із поліетиленової плівки.

10

Спирт

ізопропи-

ловий

10

III

Наркотик, подразнює слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів, пари можуть ушкоджувати сітчатку очей і зоровий нерв.

Фільтруючий промисловий протигаз марки «А», при дуже високій концентрації - шланговий ізолюючий протигаз, герметичні захисні окуляри.

11

Спирт

метиловий

5

III

Сильна переважно нервова і судинна отрута з різко вираженим кумулятивним ефектом. При отруєннях через шлунок спричиняє циркуляторний колапс. Небезпечне приймання 5-10мл. спирту, а 30 мл. можуть бути смертельними. Симптоми отруєння - нудота, блювання, в тяж-ких випадках - різка синю-ха, глибоке і утруднене дихання, судорога, слабкий прискорений пульс, відсу-тність реакції зіниць. Смерть наступає від зупи-нки дихання. Ранні симп-томми хронічного отруєння - концентричне звуження меж кольорового зору, блі-дість або трофея зорового нерва, набряк, гіперемія судинної оболонки очей, ослаблена реакція зіниць на світло. При хронічній інтоксикації.

При високих концентраціях - фільтруючій промисловий

протигаз марки «А», «М»

12

Стирол

30/10

III

Відрізняється від бензолу меншою накопиченою дією і значно меншим впливом на кровотворні органи, сильніше подразнює слизові оболонки. Спричиняє до ураження печінки, проникає крізь шкіру, викликає дерматити. Жінки більше чутливі, ніж чоловіки. До дії стиролу.

Рекомендується спецодяг із шерстяної тканини, спеціальний одяг для жінок, який захищає від проникнення пилу.

13

Толуол

50

III

При високих концентра-ціях діє, як наркотик. Більш сильно, ніж бензол, діє на нервову систему, пари мають сильнішу подразню-ючу дію, ніж пари бензола. При гострому отруєнні - головний біль, нудота, блю-вання, розлад рівноваги, утрата свідомості. При хронічних отруєннях - подразнення слизових обо-лонок, головний біль, сла-бість, дратливість. Вик-ликає сухість шкіри, трі-щини, можливі дерматити.

Див. п.3 (Бензол)