вань одного виробу навантаження при появi першої трiщини повинно бути не менше 95 % контрольного; - у випадку випробувань двох виробiв мiнiмальне з навантажень при появi першої трiщини складає не менше 90 % контрольного, а у випадку випробувань трьох та бiльше виробiв - не менше 85 % контрольного. 9.3.4 Вироби та (або) їх частини, до трiщиностiйкостi якихпред'являються вимоги 2 та 3-ї категорiй, визнають придатними,якщо при дiї навантаження, що прикладається, виконуються такiумови: у випадку випробувань одного, двох, трьох та бiльше виробiвмаксимальна ширина розкриття трiщин не повинна перевищувати кон-трольну, помножену вiдповiдно на коефiцiєнти 1,05; 1,10; 1,15,та, крiм того, не повинна перевищувати нормованого значення гра-ничне допустимої ширини нетривалого розкриття трiщин. При невико-наннi зазначених умов вироби визнають такими, що не витрималивипробування. 9.4 Правила комплексної оцiнки виробiв за результатами випро-бувань 9.4.1 Вироби, що перевiряються, визнають придатними за показ-никами мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi, якщо вiдiбранiдля випробувань зразки витримали всi передбаченi у проектнiй до-кументацiї випробування за цими показниками. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 13 10 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИПРОБУВАНЬ 10.1 Результати випробувань, проведених у вiдповiдностi з цимстандартом, повиннi заноситись у спецiальний журнал, щозберiгається в лабораторiї пiдприємства-виготовлювача або увiддiлi технiчного контролю, та оформлятися актами. 10.2 Журнал випробувань повинен мiстити такi вiдомостi по вип-робуваннях кожного виробу: - дату проведення випробувань; - найменування та марку виробу, що пiдлягає випробуванню; - дату виготовлення виробу, номер партiї; - умови зберiгання виробу до випробування; - клас або марку бетону за мiцнiстю на стиск; - фактичнi мiцнiснi характеристики бетону на день проведення випробувань; - вид армування, класи арматурної сталi для робочої арматури; - фактичнi мiцнiснi характеристики арматури за даними завод- ських сертифiкатiв або випробувань арматурних зразкiв; - категорiю трiщиностiйкостi, зазначену у проектнiй докумен- тацiї; - прийняту схему випробувань; - масу виробу (розрахункову або вимiряну); - масу завантажувальних пристроїв; - контрольнi значення навантажень, зазначенi у проектнiй доку- ментацiї: - за мiцнiстю (при першому та другому випадку зруйнування); - за жорсткiстю; - за утворенням трiщин; - за шириною розкриття трiщин; - контрольнi значення прогинiв та ширини розкриття трiщин; - контрольнi значення навантажень, отриманi з урахуванням фак- тичних характеристик бетону та арматури при їх вiдхиленнi вiд проектних значень; - результати випробувань: - руйнiвне навантаження та характер зруйнування виробу; - навантаження утворення трiщин та характер утворених трiщин; - прогин при вiдповiдному контрольному навантаженнi; - ширину розкриття трiщин при вiдповiдному контрольному на- вантаженнi; - змiщення кiнцiв арматури у бетонi. Значення характеристик, що реєструються у процесi випробувань,повиннi зазначатися у журналi випробувань. 10.3 При випробуваннях двох та бiльше зразкiв виробiв однiєїмарки загальнi вiдомостi зазначаються у журналi один раз, а зна-чення характеристик, що реєструються, повиннi проводитись длякожного зразка окремо. При випробуваннях рiзних зразкiв виробiводнiєї марки за рiзними групами показникiв значення характерис-тик, що реєструються, повиннi наводитись для кожного випробування. 10.4 Значення характеристик, що реєструються, за результатамикожного випробування повиннi бути завiренi особою, вiдповiдальноюза проведення випробування. 10.5 Результати оцiнки мiцностi, жорсткостi та трiщинос-тiйкостi виробiв на пiдставi проведених випробувань повиннi бутиоформленi актом, в якому зазначаються максимальнi вiдхилення за-реєстрованих показникiв вiд вiдповiдних контрольних значень тависновки про вiдповiднiсть виробiв, що виготовляються, зразки ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 14яких пiдданi випробуванням, стандарту або проектнiй документацiїза характеристиками мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi. Актповинен бути пiдписаний керiвником чи головним iнженеромпiдприємства, керiвником служби технiчного контролю, начальникомлабораторiї, що проводила випробування, а також представникомпроектної органiзацiї-розробника виробу або проектноїорганiзацiї, яка застосовує цi вироби у проектах будинкiв абоспоруд. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 15 Додаток А (обов'язковий) ПЕРЕЛIК ВIДОМОСТЕЙ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ВИРОБIВ НАВАНТАЖУВАННЯМ, ЯКI ПОВИННI МIСТИТИСЬ У ПРОЕКТНIЙ ДОКУМЕНТАЦIЇ 1. Схема спирання та завантажування виробу, що пiдлягає випро-буванню. 2. Вказiвки про характер роботи виробу у конструкцiях бу-динкiв або споруд, що врахований у розрахунку несучої спромож-ностi. Мiнiмальна довжина спирания або защемлення, прийнята урозрахунку. 3. Значення контрольного навантаження при перевiрцi мiцностiконструкцiї; при цьому слiд зазначати очiкуваний характер руйну-вання конструкцiї при випробуваннi. 4. Значення контрольного навантаження при перевiрцi жорсткостiконструкцiй, контрольне значення прогину. 5. Значення контрольного навантаження по утворенню трiщин. 6. Значення контрольного навантаження при перевiрцi ширинирозкриття трiщин, а також значення контрольної ширини розкриттятрiщин. Вказiвки про дiлянки виробiв, що пiдлягають випробуванню,на яких слiд вимiрювати ширину розкриття трiщин. 7. У випадку, якщо передбачається випробування виробу у проек-тному положеннi навантаженням, що дiє зверху униз, у проектнiйдокументацiї повинно бути вказано значення навантаження, що прик-ладається додатково, i дорiвнює контрольному навантаженню завiдрахуванням навантаження вiд власної маси конструкцiї. 8. Перiодичнiсть випробувань i число виробiв, що пiдлягаютьвипробуванням. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 16 Додаток Б (обов'язковий) ВКАЗIВКИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ПРОГИНIВ ТА ШИРИНИ РОЗКРИТТЯ ТРIЩИН 1 Значення контрольного навантаження при перевiрцi мiцностiвиробу слiд визначати множенням на коефiцiєнт безпеки С значеннянавантаження, що вiдповiдає несучiй спроможностi виробу, визна-ченiй розрахунком з урахуванням розрахункових опорiв матерiалiвта прийнятої схеми навантажування. Значення коефiцiєнтiв безпеки С для згинальних та позацентро-во стиснутих виробiв визначають для 1-го випадку (зруйнування понормальному або похилому перерiзу внаслiдок досягнення границiтекучостi або умовної границi текучостi поздовжньої розтягнутоїарматури) за таблицею Б.1.Таблиця Б.1 ------------------------------------------------------------- | Клас арматури | Коефiцiєнт С | |-----------------------------------------------------------| |А-I, А-II | 1,25 | |-----------------------------------------------------------| |А-III, Ат-III, А-IIIв | | |з контролем подовжень та напружень, Вр-1 | 1,30 | |-----------------------------------------------------------| |А-IV, Ат-IV, А-V, Ат-V, А-IIIв | | |з контролем тiльки подовжень | 1,35 | |-----------------------------------------------------------| |А-VI, Ат-VI, Ат-VII, В-II, Вр-II, К-7, К-19 | 1,40 | ------------------------------------------------------------- Для 2-го випадку (зруйнування по нормальному або похилому пе-рерiзу внаслiдок роздроблення бетону над трiщинами або мiж трiщи-нами ранiше досягнення границi текучостi або умовної границi те-кучостi поздовжньої та поперечної арматури, а також через розривабо зруйнування анкерування поздовжньої або поперечної арматури)значення коефiцiєнта безпеки С визначають за таблицею Б.2.Таблиця Б.2 ------------------------------------------------ | Вид бетону | Коефiцiєнт С | |----------------------------------------------| | Важкий, легкий, | | | дрiбнозернистий, силiкатний | 1,60 | |----------------------------------------------| | Нiздрюватий | 1,90 | ------------------------------------------------ 2 Для виробiв зi змiшаним армуванням коефiцiєнт безпеки С до-пускається визначати за такою формулою: С A + C A + C A + ... 1 s1 2 s2 3 s3 C = --------------------------------, (Б.1) A + A + A + ... s1 s2 s3 ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 17де С (i = 1, 2, 3...) - коефiцiєнт безпеки С, що визначається за iтаблицею Б.1 для арматури i-го класу;А (i = 1, 2, 3 ...) - площа поперечного перерiзу арматури i-го iкласу. 3 Значення контрольного навантаження при перевiрцi жорсткостiслiд визначати як найбiльш невигiдне сполучення нормативних на-вантажень (коефiцiєнт безпеки С = 1). Контрольне навантаженняприймають короткочасно дiючим. 4 Контрольний прогин слiд обчислювати за прийнятою методикоюрозрахунку при навантаженнi, що дорiвнює контрольному при пе-ревiрцi жорсткостi. 5 Контрольний прогин попередньо напружених виробiв слiд визна-чати за формулою: f = f + f , (Б.2) k 1 2де f - повний прогин виробу вiд дiї контрольного навантаження 1(що прикладається додатково та, за необхiдностi, навантаження вiдвласної маси) та вiд зусилля попереднього обтиснення; f - вигин (приймається зi знаком "плюс") або прогин (прий- 2мається зi знаком "мiнус") вiд власної маси та вiд зусилля попе-реднього обтиснення; при цьому, якщо у верхнiй зонi виробу утво-рюються початковi трiщини, значення f визначається як для еле- 2ментiв з трiщинами у верхнiй зонi. 6 Контрольне навантаження по утворенню трiщин слiд визначатимноженням на коефiцiєнт безпеки С значення навантаження, при яко-му згiдно з розрахунком утворюється перша трiщина. При цьому длявиробiв, до яких пред'являються вимоги 1-ї категорiї трiщинос-тiйкостi, коефiцiєнт безпеки С приймається таким, що дорiвнює 1,4для виробiв з нiздрюватого бетону та 1,3 для виробiв з iншихвидiв бетонiв. 7 Контрольне навантаження за шириною розкриття трiщин слiдвизначати як найбiльш невигiдне сполучення нормативних наванта-жень, при цьому всi навантаження приймають короткочасно дiючими. Контрольну ширину розкриття трiщин слiд визначати множеннямширини розкриття трiщин, одержаної розрахунком при дiї кон-трольного навантаження, на коефiцiєнт безпеки С = 0,7. У згинальних виробах з прийнятими у проектнiй документацiїтовщинами захисного шару бетону до поздовжньої робочої арматури,якi перевищують значення а , що дорiвнює 25 мм, контрольну шири- нну розкриття трiщин, нормальних до поздовжньої осi конструкцiй,допускається збiльшувати шляхом дiлення на коефiцiєнт q, що виз-начається за таблицею Б.З, значення ширини розкриття трiщин,одержаного, як зазначено у попередньому абзацi даного пункту. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 18Таблиця Б.3 ----------------------------------------------------- |а /а | 0,8 | 0,6 | 0,5 | | н п | | | i менше | |---------------------------------------------------| | q | 0,95 | 0,85 | 0,75 | -----------------------------------------------------де а - значення товщини захисного шару бетону, що приймається нрiвним 25 мм; а - проектне значення товщини захисного шару бето- пну, мм. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 19 Додаток В (рекомендований) ОЦIНКА ПРИДАТНОСТI ВИРОБIВ ЗА МIЦНIСТЮ НА ОСНОВI КОМПЛЕКСНОГО ВРАХУВАННЯ МIЦНIСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ 1 Для оцiнки придатностi виробу за мiцнiстю за результатамивипробувань навантажуванням можуть застосовуватись контрольнi на-вантаження, встановленi, виходячи з середньої величини несучоїспроможностi виробу. 2 У загальному випадку середнє значення несучої спроможностiрекомендується визначати методом статистичного моделювання. Розрахунок проводиться у такому порядку: а) встановлюється розподiл мiцнiсних характеристик бетону таарматури; при цьому приймається, що розподiл цих характеристик єнормальним; б) визначається розрахункова сукупнiсть сполучень випадковихзначень мiцнiсних характеристик бетону та арматури; в) для кожного розрахункового сполучення мiцнiсних характерис-тик бетону та арматури на основi розрахункових залежностей, щомають мiсце у нормативних документах, визначається вiдповiднарозрахункова несуча спроможнiсть виробу; г) для визначеної описаним способом сукупностi розрахунковихзначень несучої спроможностi виробу обчислюється середнє значен-ня несучої спроможностi виробу; Зазначений порядок визначення середньої несучої спроможностiвиробу може реалiзовуватися як на стадiї проектування, так i вумовах виробництва. На стадiї проектування розподiл мiцнiсних характеристик бето-ну та арматури встановлюється на основi їх нормативних значень(iз забезпеченiстю 0,95) та коефiцiєнтiв варiацiї мiцностi бето-ну та арматури. Нормативнi значення опору бетону та арматури визначаються забудiвельними нормами та правилами [1], а коефiцiєнти варiацiї -на основi даних, наведених у вiдповiдних стандартах, рекомендова-них документах та статистичних дослiдженнях [2] -[7]. В умовах виробництва розподiл мiцнiсних характеристик бетонута арматури встановлюється на основi їх середнiх значень такоефiцiєнтiв варiацiї, одержаних безпосередньо за результатамивипробувань матерiалiв або за даними, наведеними у супровiднiйпартiї матерiалiв (арматурної сталi) документацiї. 3 У тих випадках, коли це не призводить до суттєвих похибок,середня величина несучої спроможностi виробу може визначатися зарозрахунковими залежностями, наведеними у нормативних документах,з використанням в них замiсть розрахункових опорiв арматури табетону їх середнiх значень, одержаних на стадiї проектування роз-рахунковим шляхом, а в умовах виробництва - безпосередньо за ре-зультатами випробувань. Середнi значення характеристик бетону та арматури на стадiїпроектування визначаються за нормативними опорами бетону та арма-тури (iз забезпеченiстю 0,95) та середнiм значенням коефiцiєнтiвварiацiї мiцностi бетону та арматури, виходячи з нормального за-кону розподiлу мiцнiсних характеристик матерiалiв. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 20 4 При випробуваннi виробiв навантажуванням як контрольне на-вантаження використовують: - при випробуваннi одного виробу - величину, що визначається, виходячи з середньої несучої спроможностi виробу згiдно з зазначеними вище правилами; - при випробуваннi двох та бiльше виробiв однiєї марки - ту саму величину, помножену на понижувальний коефiцiєнт, що визначається з використанням методiв математичної статисти- ки в залежностi вiд кiлькостi виробiв, що пiдлягають випро- буванню, та вiдносного розкиду значень руйнiвного наванта- ження. Вироби визнаються такими, що задовольняють встановленi вимоги,якщо при випробуваннi одного виробу руйнiвне навантаженнядорiвнює або вище контрольного, а при випробуваннi двох та бiльшевиробiв середня величина руйнiвного навантаження дорiвнює або ви-ще вiдповiдного контрольного навантаження. 5 Оцiнка придатностi виробiв за мiцнiстю на основi комплексно-го урахування мiцнiсних характеристик бетону та арматури з вико-ристанням методiв математичної статистики здiйснюється з застосу-ванням обчислювальної технiки. При цьому рекомендується викорис-товувати спецiальнi розробленi програми [8]. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 21 Додаток Г (обов'язковий) ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ, ВИКОРИСТАНИХ У ДАНОМУ СТАНДАРТI 1 Контрольнi статичнi випробування навантажуванням - випробу-вання за допомогою поступово зростаючого зовнiшнього навантажен-ня, що прикладається до виробу, якi призначенi для встановленнявiдповiдностi мiж фактичними та проектними значеннями характерис-тик мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi виробiв. 2 Контрольне навантаження - значення навантаження, яке слу-жить одним iз критерiїв для оцiнки придатностi виробiв за ре-зультатами випробувань навантажуванням. Контрольнi значення вста-новлюються для: навантаження, при якому вiдбувається зруйнування,тобто вичерпання несучої спроможностi (контрольне руйнiвне наван-таження); навантаження, при якому реєструється величина прогинувиробу (контрольне навантаження за жорсткiстю); навантаження, приякому реєструється поява трiщин (контрольне навантаження по утво-ренню трiщин); навантаження, при якому реєструється ширина трiщин(контрольне навантаження по ширинi розкриття трiщин). 3 Коефiцiєнт безпеки С- коефiцiєнт, що визначає ступiнь пiдви-щення контрольного навантаження по вiдношенню до навантаження навирiб, яке вiдповiдає його розрахунковiй несучiй спроможностi. 4 Контрольний прогин - значення прогину, з яким спiвстав-ляється фактичний прогин виробу пiд контрольним навантаженням дляоцiнки придатностi цього виробу за жорсткiстю. 5 Контрольна ширина розкриття трiщин - значення, з якимспiвставляється фактична ширина трiщин пiд контрольним наванта-женням для оцiнки придатностi виробу за трiщиностiйкiстю. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 22 Додаток Д (довiдковий) БIБЛIОГРАФIЯ[1] СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции[2] ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности[3] ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия[4] ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия[5] ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия[6] ГОСТ 3241-81 Канаты стальные. Технические условия[71 Рекомендации по испытанию и оценке прочности, жесткости и трещиностойкости опытных образцов железобетонных конструкций. М., НИИЖБ, 1987[8] Программа для ЭВМ "Испытания железобетонных конструкций", разработанная НИИЖБ и НПКТБ ОПТИМИЗАЦИЯ ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 23 Ключовi слова: залiзобетоннi та бетоннi вироби, мiцнiсть,жорсткiсть, трiщиностiйкiсть, випробування навантажуванням, поря-док вiдбору виробiв для випробувань, засоби випробувань, порядокпроведення ви