Сертифікат відповідності вимогам цього стандарту та вищезазначена документація повинні зберігатися виробником протягом 10 років після застосування цементу у спорудах і надаватися для перевірки в установленому законодавством порядку.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDT)
 2. ДСТУ Б EN 196-2:2008 Методи випробування цементів. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2005, IDT)
 3. ДСТУ EN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:1989, IDT)
 4. ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)
 5. СТУ МВВ 23908222.017-10 Метрологія. Цементне виробництво. Методика виконання вимірювань масової частки малих кількостей хлорид-іона в цементах та матеріалах цементного виробництва
 6. СТУ МВВ 23908222.019-10 Метрологія. Цементне виробництво. Методика виконання вимірювань при визначенні хибного тужавлення цементів
 7. СТУ МВВ 23908222.021-10 Метрологія. Цементне виробництво. Визначення вмісту добавок у цементі. Методика виконання вимірювань
 8. СТУ МВВ 23908222.026-10 Метрологія. Цементне виробництво. Методика виконання вимірювань хімічного складу вугілля, вуглемийної породи, золи, золошлакових відходів
 9. СТУ МВВ 23908222.035-10 Метрологія. Цементне виробництво. Визначення текучості цементу. Методика виконання вимірювань
 10. СТУ МВВ 23908222.039-10 Метрологія. Цементне виробництво. Методика комп'ютерно-мікроскопічного визначення скла в гранульованому доменному шлаку
 11. СТУ МВВ 23908222.040-10 Метрологія. Цементне виробництво. Методика визначення деформацій усадки і набухання цементу
 12. СТУ МВВ 23908222.041-10 Метрологія. Цементне виробництво. Методика визначення корозійної стійкості цементу
 13. СТУ МВВ 23908222.042-10 Метрологія. Цементне виробництво. Визначення тріщиностійкості цементу. Методика виконання вимірювань
 14. Дуда В. Цемент. - М.: Стройиздат, 1981.-18-21 с.

Код УКНД 91.100.10

Ключові слова: цементи, класифікація, технічні вимоги, основні компоненти, додаткові компоненти, добавки, вимоги безпеки, правила приймання, методи випробувань, оцінювання відповідності.

Редактор - А.!. Луценко Комп'ютерна верстка - ГС. Дмитрук

Формат 60х841/в. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".

Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ". вул. М. Кривоноса, 2А, корп. 3, м. Київ - 37, 03037, Україна.

Тел.249 - 36 - 62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК № 690 від 27.11.2001 р.