1. Допустима похибка

За результат вимірювання беруть середнє арифметичне з двох результатів паралельних визначань, розходження між якими (збіжність вимірювань) не повинно перевищувати 1,5 %. Абсолютна похибка вимірювання за довірчої ймовірності Р = 0,95 не повинна перевищувати ± 3,5 %.

 1. Визначання масової частки карвону газохроматографічним методом
  1. Суть методу

Метод полягає у хроматографічному розділенні олії, що досліджують, на компоненти, масову частку яких розраховують методом нормалізації.

 1. Засоби та допоміжні пристрої

Хроматограф газовий з полуменево-іонізаційним детектором — згідно з чинним нормативним документом.

Колонка хроматографічна з нержавкої сталі або скла завдовжки від 200 см до 300 см, із внутрішнім діаметром 0,3 см.

Колонка хроматографічна капілярна кварцова завдовжки 5000 см, із внутрішнім діаметром 3,2-10-2см.

Мікрошприц типу МШ-1 чи газохром-101 місткістю 1-10-3 см3 (1 мкл) з ціною поділки 0,02 10-3 (0,02 мкл) згідно з чинним нормативним документом.

Лінійка вимірювальна металева — згідно з ГоСт 427.

Лупа вимірювальна — згідно з ГОСТ 25706 або інтегратор будь-якого типу.

Ваги лабораторні загального призначення 2-го і 4-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г і 500 г — згідно з ГОСТ 24104.

Набір гир — згідно з ДСТУ ГОСТ 7328.

Термометр скляний, діапазон вимірювання температури від 0 оС до 150 оС, ціна поділки 1 оС — згідно з ГОСТ 28498.

Витратовимірювач пінний будь-якого типу — згідно з чинним нормативним документом.

Піч муфельна з діапазоном автоматичного регулювання температури від 550 оС до 1000 оС — згідно з чинним нормативним документом.

Сушильна шафа з діапазоном регулювання температури в робочій камері від 50 оС до 150 оС — згідно з чинним нормативним документом.

Піпетки 1—2—5 — згідно з ГОСТ 29227.

Циліндр 1—100 — згідно з ГОСТ 1770.

Колби Кн—2—250—29/32 ХС, Кн—2—100—29/32 ТС — згідно з ГОСТ 25336.

Баня водяна чи колбонагрівач будь-якого типу — згідно з чинним нормативним документом.

Повітря стиснене — згідно з ГоСт 17433. Дозволено застосовувати повітряні компресори будь-якого типу, які забезпечують тиск і частоту повітря відповідно до інструкції з експлуатування газового хроматографа.

Водень технічний марки А — згідно з ГОСТ 3022 чи аналітичний, що виробляє генератор водню типу СГС-2.

Газ-носій — азот — згідно з ГОСТ 9293, що стиснено у балоні, або гелій газоподібний вищої очистки 99,0 % — 99,5 % — згідно з чинним нормативним документом [6].

Носій твердий Хроматон N-AW-DMCS, розмір часток (від 0,20 мм до 0,25 мм) від 60 меш до 80 меш — згідно з чинним нормативним документом.

Нерухлива фаза: ХЕ-60 (5 % від маси твердого носія) — згідно з чинним нормативним документом.

Нерухлива фаза: ПЕГ-20М (3 % від маси твердого носія) — згідно з чинним нормативним документом.

Нерухлива фаза OV-101 — згідно з чинним нормативним документом.

Хлороформ — згідно з ГОСТ 20015.

Кислота соляна — згідно з чинним нормативним документом [7].

Ацетон — згідно з ГОСТ 2603.

Гексан — згідно з чинним нормативним документом [8].

Спирт етиловий ректифікований — згідно з ДСТУ 4221.

Вода дистильована (рН 7) — згідно з ГОСТ 6709.

Універсальний індикаторний папір — згідно з чинним нормативним документом [9].

Дозволено використовувати інші засоби вимірювання з аналогічними чи вищими технічними та метрологічними характеристиками, а також реактиви, що за якістю не гірші зазначених. Усі засоби вимірювань повинні бути перевірені.

 1. Правила готування
  1. Готування сорбенту

Твердий носій (хроматон) заливають концентрованою соляною кислотою. Через (1—2) год носій відмивають спочатку водопровідною, а потім дистильованою водою до рН 7. Контроль водневого показника здійснюють за допомогою індикаторного паперу.

Після промивання носій сушать у сушильній шафі за температури від 140 оС до 150 оС протягом (2,5—3,0) год, а потім прожарюють у муфельній печі за температури від 850 оС до 900 оС протягом (5—6) год.

Нерухливу фазу (НФ) наносять таким чином: носій масою від 7,00 г до 8,00 г засипають у круглодонну колбу місткістю 250 см3 та підігрівають на водяній бані з температурою води від 45 оС до 50 оС протягом 10 хв. НФ у кількості від 0,35 г до 0,40 г зважують у колбі місткістю 100 см3 і розчиняють у (60—70) см3 хлороформу. Зважування проводять із записом результату до другого десяткового знака. Розчин НФ доливають до твердого носія. Розчинник випарюють за допомогою колбонагрівача чи водяної бані з температурою води від 90 оС до 95 оС за умови безперервного обертання колби у нахиленому положенні.

Готовий сорбент повинен бути сипучим та не мати грудок.

 1. Готування колонки

Колонку перед заповненням сорбентом промивають послідовно водним розчином соляної кислоти з масовою часткою кислоти 10 %, водопровідною, дистильованою водою до нейтральної реакції за індикаторним папером (рН 7), потім хлороформом, гексаном і ацетоном. Після закінчення промивання колонку сушать, пропускаючи через неї струмінь сухого повітря протягом однієї години.

Заповнення колонки сорбентом здійснюють згідно з ГОСТ 14618.5.

Заповнену колонку закріплюють у термостаті хроматографа, не приєднуючи до детектора, підвищують температуру термостата зі швидкістю 1 оС/хв від 35 оС до (170 ± 5) оС та витримують протягом 3 год. Потім температуру знижують до (150 ± 5) оС і продувають потоком газу-носія з витратою від 10 см3/хв до 15 см3/хв протягом від 3 год до 4 год. Підготовлену таким чином колонку приєднують до детектора і перевіряють стабільність нульової лінії.

Монтування, налагоджування та введення хроматографа у робочий режим здійснюють згідно з інструкцією до приладу.

 1. Умови проведення визначання наведено у таблиці 2

Таблиця 2 — Умови хроматографування ефірної олії з кропу на різних колонках

Хроматографічні колонки

Набивна полярна

Капілярна неполярна

Набивна середньої полярності

Колонка сталева 300 см, внутрішній діаметр 0,3 см. Твердий носій Хроматон N-AW-DMCS (60—80) меш. Детектор полуменево-іонізаційний.

Нерухлива фаза: ХЕ-60 (5 % від маси твердого носія).

Температура термостата: програмування температури від 80 °С до 160 °С зі швидкістю 3 °С/хв. Температура випарника: 230 оС. Температура детекторного блока:

230 °С.

Газ-но сій — азот, швидкість потоку:

40 см3/хв.

Нерухлива фаза: ПЕГ-20М (3 % від маси твердого носія). Температура термостата: програмування температури від 80 °С до 160 °С зі швидкістю 3 °С/хв.

Температура випарника: 180 °С. Температура детекторного блока: 200 °С.

Газ-носій — азот, швидкість потоку: 40 см3/хв.

Колонка кварцова завдовжки 5000 см, діаметр 3,210-2 см. Детектор полуменево-іонізаційний. Нерухлива фаза — OV-101. Температура термостата: початкова ізотермічна температура 80 °С впродовж 5 хв, далі — зі швидкістю 1,5 °С/хв до 120 °С, далі — зі швидкістю 3 °С/хв до 160 °С.

Температура випарника: 250 °С. Температура детектора: 260 °С. Газ-носій — азот, тиск на вході у колонку — 150,0 кПа.

Розподіл потоку: 1/52.

 1. Методика та правила проведення

Пробу ефірної олії вводять у випарник хроматографа мікрошприцом, проколюючи ґумову прокладку, що самоущільнюється.

Типові хроматограми ефірної олії кропу наведені у додатку Б.

 1. Правила опрацювання результатів
  1. Масову частку карвону Ск, у відсотках, обчислюють за формулою:

С-^к-

(1)

Ск n

Z Si

2

i-1

де 8к — площа піка карвону, мм

І Si —

i-1

сума площ піків усіх компонентів, мм2.

 1. Площу піка S, у квадратних міліметрах, обчислюють за формулою:

S = h • d0,5,(2)

де h — висота піка, мм;

do,5 — ширина піка, яку вимірюють на половині його висоти, мм.

 1. Правила оформлювання результатів

Обчислювання проводять із точністю до другого десяткового знака з наступним округленням до першого десяткового знака. Результат записують у робочому журналі у вільній формі.

 1. Допустима похибка

За результат вимірювання беруть середнє арифметичне з двох результатів паралельних визначань, розходження між якими (збіжність вимірювань) не повинно перевищувати 1,5 % для набивної колонки та 0,3 % для капілярної колонки. Абсолютна похибка вимірювання не повинна перевищувати ± 2,5 % для набивної колонки та ± 1,0 % для капілярної колонки за довірчої ймовірності Р = 0,95.

11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Олію ефірну з кропу приймають згідно з ДСТУ 2729, розділ 3.

ДОДАТОКА (довідковий)

ХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ З КРОПУ

Хроматографічний профіль, наведений у таблиці А.1, складено згідно з ДСТУ ISO 11024-1 на підставі хроматографічного аналізу зразків ефірної олії з кропу, що виготовлені за останні 10 років. Профіль відбиває кількісну оцінку олії за характерними складовими, масову частку яких розраховано за методом нормалізації. Компонентний склад ефірної олії з кропу визначають за вимогою споживача.

Таблиця А.1 — Хроматографічний профіль ефірної олії з кропу

Компоненти

Мінімум, %

Максимум, %

Феландрен

11,0

35,0

Лимонен

9,5

30,0

Карвон

26,0

46,0

ДОДАТОК Б (довідковий)

ТИПОВІ ХРОМАТОГРАМИ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ З КРОПУ

3

Ідентифіковані піки

1 — a-пінен;

 1. — феландрен;
 2. — лимонен;

9 — карвон.

Умови хроматографування

Колонка сталева 300 см, внутрішній діаметр 0,3 см. Твердий носій Хроматон N-AW-DMCS (60—80) меш. Нерухлива фаза: ХЕ-60 (5 % від маси твердого носія). Температура термостата: програмування температури від 80 °С до 160 °С зі швидкістю 3 °С/хв. Температура випарника: 230 °С.

Температура детекторного блока: 230 °С.

Газ-носій — азот, швидкість потоку: 40 см3/хв. Детектор полуменево-іонізаційний.

Рисунок Б.1 — Типова хроматограма ефірної олії з кропу на набивній колонці середньої полярності

0

10

20

15

25

30

35 хв

Ідентифіковані піки

1 — a-пінен;

 1. — феландрен;
 2. — лимонен;

10 — карвон.

Умови хроматографування

Колонка сталева 300 см, внутрішній діаметр 0,3 см. Твердий носій Хроматон N-AW- DMCS (60—80) меш. Нерухлива фаза: ПЕГ-20М (3 % від маси твердого носія). Температура термостата: програмування температури від 80 °С до 160 °С зі швидкістю 3 °С/хв.

Температура випарника: 180 °С.

Температура детекторного блока: 200 °С.

Газ-носій — азот, швидкість потоку: 40 см3/хв.

Детектор полуменево-іонізаційний.

Рисунок Б.2 — Типова хроматограма ефірної олії з кропу на набивній полярній колонці

4 5

13

8

3

1

10

17

9

20

2

11

b

І 12

Iw

14 15

23

.IL

EJi

-UL

-1_

10

20

30

40 хв

0

Умови хроматографування

Колонка кварцова, завдовжки 5000 см, діаметр 3,210-2 см.

Нерухлива фаза — OV-101.

Температура термостата: початкова ізотермічна температура 80 °С впродовж 5 хв, далі — зі швидкістю 1,5 °С/хв до 120 °С, далі — зі швидкістю 3 °С/хв до 160 °С Температура випарника 250 °С.

Температура детектора 260 °С.

Газ-носій — азот, тиск на вході у колонку 150,0 кПа.

Розподіл потоку 1/52.

Детектор полуменево-іонізаційний.

Рисунок Б.3 — Типова хроматограма ефірної олії з кропу на капілярній неполярній колонці

Ідентифіковані піки

1 — a-пінен;

3 — лимонен;

5 — феландрен;

13 — карвон.

ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДСанПіН 2.2.9.027-99 Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно- косметичної промисловості, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.99 р.
 2. СанПиН 4946-89 Санитарные правила и нормы по охране атмосферного воздуха населенных мест (Санітарні правила і норми з охорони атмосферного повітря населених місць)
 3. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР від 05.08.88 р., № 4690-88
 4. ДСП 201-97 Державні санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених місць (від забруднення біологічними і хімічними речовинами), затверджені наказом МОЗ України від 09.07.97 р., № 201

 1. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР від 04.07.88 р., № 4630
 2. ТУ 51-940-70 Гелий газообразный (сжатый). Технические условия (Гелій газоподібний (стиснений). Технічні умови)
 3. ТУ 6-01-5743167-93-88 Кислота соляная техническая. Технические условия (Кислота соляна технічна. Технічні умови)
 4. ТУ 6-09-3375-78 Гексан. Технические условия (Гексан. Технічні умови)
 5. ТУ 6-08-1181-71 Бумага универсальная индикаторная (Папір універсальний індикаторний).

Код УКНД 71.100.60

Ключові слова: ефірна олія з кропу, карвон, метод нормалізації, метод парової дистиляції, хроматограма, хроматографічний профіль.

Редактор О. Чихман Технічний редактор О. Марченко Коректор І. Копацька Верстальник Ю. Боровик

Підписано до друку 20.11.2007. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,39. Зам.Цінадоговірна.