Pseudomonas sojac Stapp.

Phizopus maydis Brudcr!

Зикіїїченіїя додаткі 5

Назва об'єкту мооамії

украТнською 1

.ватніїською

Usiilago hordei (Rers.) Kelierm. el.Sw. Ustilago hordei Кейю et. Sw.

Fhoma anethi

Fusarium culmorum Sace. F. avenace- um Sace.

кмину, шавлГІ Fusarium oxysporum Schl.

Сіра ПІ иль Септоріоз вівса Септоріоз коріандру, кмину Септоріоз пшениці Склеротинія (біла гниль)

Стеблова сажка жита Стеблова сав;ка пшениці Суха гниль соняшника Тверда (покрита) сажка вівса

Тверда сажка жита Тверда сажка пшениці

'Тверда (колоскова) сажка рису Тверда (покрита) сажка сорго та суданської трави

Тверда (кам'яна) сажка ячменю

Фомоз коріандру Фузаріозна кореїТева гниль

Фузаріоз коріандру, мускатної Фузаріоз кукурудзи Фузаріоз льону олійного Фузаріоз сої

Церкоспоріоз фенхелю Червона гниль кукурудзи Чорний бактеріоз пшениці

Чорна сажка ячменю

Botryiis cinerea Pers.

Septoria avenae Frauk.

Septoria umbelliferarum Види Septoria

Sclerotinia sclerotiorum d. Bu. Urocysiis occulta hiro Rabh.

Urocysiis tritisi Kocrn Rhizopus nodosus

Usiilago levis Magn (Usiilago Kollerl Wille)

Tilletia sccalis Kuhn.

Tilletia caries Tul. T. levis Kuehn, T. irilici Wint

Neovossia horrida ("Гак.) Sphacelothesa sorghi

Fusarium moniliforme Fusarium lini Boll

F. gibbosum App. et. Wr. F., oxysporum (Schl.) Shyd. et.

Cercospora foeniculi Magn.

Fusarium grammearum Sehw. Xanthomonas translucens Dowson. var. undolosum Hagb.

Ustilago nigra Tapke

Продолжение таблицы 5

ГСТУ 3J40—93

Содержание семян

Культура

Кате-

основ

ной

других

видов,

сорняков, максимум

Всхо

жесть,

%.

мини

мум

Влах.

иосгь.

%.

макси

мум

rOpMVt

семяи

культу

ры,

%.

мини

мум

7..

макси

мум

всего,

7.

D Т. Ч.

наибо

лее

вред

ных,

шт./кг

(alba L.) Roih.

PC-n

80

...

1,0

600

60

15

Пырей

ОС

97

0.3

0.3

100

90

15

безкорнсвищиый

ЭС

95

0,5

0,5

200

80

15

Elyirigia irancby-

РС-1-3

95

0,7

200

75

15

culus (Scribn.)

РС-П

90

-

1,0

300

65

15

Пырей сизый

ОС

97

0,3

0,3

100

80

15

м ползучий

ЭС

95

0,5

0,5

■ 200

75

15

Eiytrigia iniertne-

РС-1-3

95

0,7

250

75

15

dia nosl. (L.) Nevski E. repens (L.) Nevski

РС-П

90

1.0

300

65

15

Пырейник

ОС

97

0,3

0,2

100

90 •

15

волокнистый

ЭС

95

0,5

0,3

200

80

15

Elymus fibrosus

РС-1-3

95

0,5

200

75

15

(Schrenk.) Tzvel.

РС-П

90

-

1.0

300

65

15

Пырейник

ОС

97 •

0.3

0,3

120

90

15

сибирский

ЭС

95

0.5

0,4

240

80

15

Elymus

РС-1-3

90

0,6

240

70

15

sibiricus L.

РС-П

80

1,0

320

50

15

Райграс высокий

ОС

95

0.3

0,3

100

85

15

Arrhenaiherum

ЭС

90

0,5

0,4

250

80

15

elatius (L.) et C.

РС-1-3

90

0.7

300

75

15

Presl.

РС-П

85

-

1.0

300

65

15

Paiirpac

ОС

97

0,3

0.3

120

85

15

мнчюукосиый

ЭС

95

0,5

0.4

240

80

15

19

ДСТУ 2240—93

Продолжение таблицы 5

Содержание ссчям

Всхо

жесть,

7..

мини

мум

Влаж

ность.

7..

макси

мум

осиоя-

НОЙ

яу.тьту-

ры,

7..

мини

мум

других

видов,

7..

макси

мум

сорняков, максимум

■сего.

%

н т. ч.

11,змСо-

лсс

вред

ных,

HIT./кг

90

0.7

200

55

15

85

1,0

400

50

15 Г

90

0.3

0,3

200

70

15

85

0,5

0.5

400

65

15

85

0.7

600

60

15

80

1.0 .

600

50

15

97

0,3

0.3

100

80

15

‘>5

0.5

0.5

200

75

15

90

0.7

200

65

15

90

1.0

300

50

15

95

0,3

0,3

100

75

15

90

0,5

0,5

200

70

15

90

0,7

300

65

15

85

1.0

300

60

15

97

0.3

0,3

100

85

15

95

0.5

0,5

200

80

15

_ 05

0.7

300

75

15

90

1.0

300

70

15

97

0,3

0,3

100

75

1.5

95

0.5

0,5

200

70

15

95

0,7

300

65

15

90

1,0

300

60

15

90

0.3

0,3

200

80

13

85

0.5

0,4

400

75

15

85

0,6

600

70

15

Кате

гории

ГС-1

РС-п

ОС

ЭС

РС-1

РС-п

ОС

-3

-3

Культура

Мятлик лугоиой Роа pratcnsis L.

Олеяіііпіп бороздчатая, онечья ЭС Fcstiica vaicsiaca ГС- Cand. F. ovina L. PC-ii ОислмицаОС

краснаяЭС

Fc-sioca nibfa L. PC-1-3 PC-n

Онсяііица лугоння ОС FcslucaЭС

pralcnsis Hunds. PC-1-3 PC-n

ОлсяііипзОС

туюстиикіївая ЭС Fcsliita arudinacea РС-1-3 Schrcb.PC-n

Пог.сыща гп- ОС гаїпская (белая) ЭС Aproslis gigunica РС-1-3

АТЕСТАТ НА НАСІННЯ №

ДОДАТОК 6 (обоїГвзковиЮ

Категорія насіння:

(оригінальне, елітне)

Наукопо-дослідна установа (аіітно-насінннцькс господарство)

Адреса: поштовнн індекс області.раїіон

місто, село.

  1. Культура_
  2. Сорт (гібрид, лінія, батьківська форма)
  3. Етап насінництва

(розс:і.тніікн, с-сліта, еліта)

А Рік уічіжаю . 5 N? партії.6Масапартії

(центнери). 7 .Місце збсрігання_

(нідяЬок. Срнгіла. соад).

S Кілі.кісті. МІСЦІ. '

9. Характеристика вирощеного насіння: сортова чистота (типовість) %, панцирність соняшника %,ксснійністькукурудзи (зернин на 100 качанів) ,алкалоїдіїість люпину (гірких ііасіиии) %.

  1. Склад сортоної домішки (назва і %) ^,

стрілкуючих рослин (овочі та коренеплоди) .

  1. Ураження посівів хворобами та шкідії’ііка.міі (з.! актами апробації); летючою сажкою %, твердою сажкою %,

іншими (назва, %), .

  1. Засміченість посіву; караіітішннмн бур’янами (назва, % — за актом поліюпої апробації);ураженняіншими карантинними об’єктами (назва, %), ;

отруйними, злісни.ми та важковідокремлюваннмн бур’янами (назва, кількість або %) .

  1. Відомості про показники

UopTOiia чисіоіи лік) тиноиісїі».

з;іСмічсі(Іст)« і урижсііісіь посіиу хьо^Кі^зми та <пх(Л«иміми)

подано иа осіюьі докумсктіп

<е^(Д локумскту, номер і лата/

14 Відомості про посівні якості подано на основі «Посвідчення

про кондиційність иасіння» за № від «»

199 p., виданого Державною ііасіннсвою інспекцією

осш>»мо7 ідгль* тури.%

ВІД'

хіл.%

У т.ч. місікіїї:

Ооло- гістк. %

Енергії

проро

станні,

%

Схо

жість,

%

Маса

1000

Had'

НІЖ. Г

Заражсмні хворобами та інкілмиками

ІІІШКХ куді.- турнпх рослин, шт./«х або %

інших

рослин.

асаога.

urr./кг

бур-.-

ИІ>.

шт./кг

махва

% або ступінь зараженні

1

2

3

4

5

6

7

в

9

10

11

%, додаткові відомості про по-

Господарська придатність сівні якості

15 Відомості про направлення насіння: партію зазначеного насіння

направлено (відпущено) залізницею (іншим транспортом)

задокументомN9на станцію за

адресою (господарство, організація).

Культура

Кате

гории

Семаи

Содержание СЄМІИ

.Всхо

жесть,

7..

мини

мум

Влаж

ность.

%.

макси

мум

осноа-

ной

ЧГльту-

ры.

7..

мини

мум

других

аидои,

7..

макси

мум

сорняков, максимум

всего,

7.

в т. п.

наибо

лее

вред

ных,

пп./кг

A.cristaium Subsp.

crisiaium

*

Костер (сгоколос) ОС

97

0,3

0.3

120

80

15

бсэосгыП и прямой ЭС

95

0.5

0,4

240

75

15

Bromus inermis

ГС-1-3

95

О.б

280

70

15

(Leys.) Holub.

PC-n

90

1,0

320

60

15

В. riparins Rehm.

В. erectus (Huds.)

■*’

Fourr.

Лисохвост

ОС

90

0,3

0,3

100

75

15

луговой

ЭС

85

0.5

0^

200

70

15

Alopccurus

РС-1-3

85

0.7

300

65

15

pratensis L.'

РС-п

80

1.0

300

60

15

Лисохвост

ОС

97

0,3

0^

100

70

15

тростниковый

ЭС

95

0.5

0,7

200

65

15

(вздутый)

РС-1-3

90 •

— ■

1.0

200

60

15

Alopccurus arun-

РС-п

90

1.5

200

50

15

dinaccus Poir.

Ломкоколосник

ОС

95

0,3

0,4

120

80

15

ситниковый

ЭС

90

0.5

0.4

240

75

15

Psathyroctachus

РС-1-3

80

1.0

240

70

15

juncea (Fisch.)

РС-П

70

320

60

15

Nevski

Мятлик болотный ОС

95

0.3

0.3

200

70

15

Poa palustris L.

ЭС

90

0.5

0.5

200

60

15