ІЗ

о

—І <

СО

а>

іо

о

о

сл

ДОДОДАТОК Б (довідковий)

КОД ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО з ДК 016

15.13.12.151

Варені ковбаси, сосиски, сардельки, м’ясні хліби

ДОДАТОК В (обов’язковий)

ВИЗНАЧАННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ КІСТКОВИХ ВКРАПЛЕНЬ

В.1 Апаратура, матеріали та реактиви

Для визначання масової частки кісткових вкраплень використовують таку аларатуру, матеріали і реактиви: ваги лабораторні загального призначення — згідно з ГОСТ 24104; ваги лабораторні технічні — згідно з чинними нормативними документтами; електроплитку — згідно з чинними нормативними документами; шафу сушильну лабораторну електричну з терморегулятором — згідно з чинними нормативними документами; баню водяну — згідно з чинними нормативними документами; стакани хімічні місткістю 500 см3 — згідно з ГОСТ 25336, лійку скляну діаметром (4—5) см — згідно з ГОСТ 25336; воду здистильовану — згідно з ГОСТ 6709; ексикатори — згідно з ГОСТ 25336; паличку скляну — згідно з чинними нормативними документами; папір фільтрувальний лабораторний - згідно з ГОСТ 12026; стаканчики для зважування (бюкси) скляні або алюмінієві діаметром 5 см, висотою від 4 см до 5 см з кришками — згідно з ГОСТ 25336; гідроксиду калію — згідно з ГОСТ 24363.

В.2 Проведення випробовувань

Зразок ковбасного виробу подрібнюють на м’ясорубці з діаметром отворів решітки 2 мм. Беруть наважку масою 100 г з похибкою не більшою ніж 0,05 г, розміщують у хімічному стакані місткістю 500 см3.

До наважки доливають 300 см3 2 %-го розчину гідроксиду калію і нагрівають на киплячій водяній бані, періодично їх перемішуючи скляною паличкою. Одержаний лужний розчин зі шматочками м’якушевих тканин, які плавають, зливають (декантацією). Процес повторюють до повного розчинення м’якушевих тканин. Після цього розчин фільтрують через паперовий фільтр (попередньо висушений разом з бюксою до постійної маси). Осад переносять на фільтр, розміщують разом з фільтром в бюкс і висушують до постійної маси за температури (103±2) оС.

В.3 Опрацювання результатів

Масову частку кісткових вкраплень (X), у відсотках, обчислюють за формулою:

X =.100

m

де:— маса бюкси з висушеним фільтром і кістковими вкрапленнями, г;

т2 — маса бюкси з фільтром, г;

m — маса наважки, г ;

100 — коефіцієнт перераховування.

За остаточний результат випробовувань беруть середнє арифметичне результатів трьох паралельних визначань, дозволена розбіжність яких не повинна перевищувати ±5 % відносно абсолютного значення.

Обчислювання проводять до 0,01 %.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Правила № 28 Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 07.06.02 № 28
 2. СП № 3238-85 Санитарные правила для предприятий мясной промышленности (Санітарні правила для підприємств м’ясної промисловості), затверджені Міністерством м’ясної та молочної промисловостіом СРСР 05.08.85 № 3238
 3. № 123-5/990-11-85 Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птице-перерабатывающей промышленности (Інструкція з миття та профілактичного дезінфікування на підприємствах м’ясної та птахопереробної промисловості), затверджена Міністерством м’ясної та молочної промисловості СРСР 15.01.85 №123-5/990-11
 4. МБВ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89 № 5061
 5. ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені МОЗ України 20.09.2001 № 137
 6. ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 і Sr90 в продуктах харчування та питній воді, затверджені МОЗ України 19.08.97 № 255
 7. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99 №37
 8. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99 №42
 9. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднювання хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 № 201
 10. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми по охороні поверхневих вод від забруднювання), затверджені МОЗ СРСР 04.07.88 №4630
 11. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88 № 4690
 12. Р-50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені Держстандартом України від 18.07.1996 № 300
 13. МВК 10.10.1.7 Методика визначення масової концентрації глутамату натрію у харчових продуктах і харчових добавках методом високоефективної рідинної хроматографії, затверджена МОЗ України від 27.12.99
 14. МВ Методичні вказівки, організація контролю і методи виявлення бактерії Listeria monocytogenes у харчових продуктах, розроблені МОЗ України, 2004 р.
 15. МВК 4.4.1.011-93 Определение летучих нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах (Визначання летких нітрозамінів у продовольчій сировині та харчових продуктах), затверджені МОЗ Російської Федерації 22.12.93 № 011
 16. № 2273-80 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах (Методичні рекомендації з виявляння, ідентифікування та визначання вмісту афлатоксинів у харчових продуктах), затверджені МОЗ СРСР 10.12.80 № 2273
 17. № 3202-85 Инструкция по проведению ветеринарно-токсикологических, медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической оценки продуктов животноводства (Інструкція щодо проведення ветеринарно-токсикологічних, медико-біологічних досліджень стимуляторів росту сільськогосподарських тварин та гігієнічного оцінювання продуктів тваринництва), затверджена МОЗ СРСР № 115-6а
 18. МР 4.4.4.-108-2004 Методичні рекомендації. Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені МОЗ України 02.07.2004 № 329

Ключові слова: варені ковбаси, вимоги щодо безпеки, маркування, методи контролювання, мікробіологічні показники, м’ясні хліби, органолептичні показники,пакування, показники якості, сардельки, свинина, сосиски, фізико-хімічні показники, яловичина.

Редактор С. Ковалець

Технічний редактор О. Марченко Коректор Т. Нагорна Верстальник Т. Шишкіна

Підписано до друку 10.06.2006. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 3,72. Зам.Цінадоговірна.

Відділ науково-технічного редагування та термінології нормативних документів ДП «УкрНДНЦ» 03115, Київ, вул. Святошинська, 2